Postojanje različitih istraživačkih grupa na Katedri za opštu i neorgansku hemiju potvrđuje multidisciplinarnost i široka interesovanja članova Katedre po pitanju naučno-istraživačkog rada. Spektar interesovanja članova Katedre se proteže od neorganskih sinteza i karakterizacije kompleksnih jedinjenja, različitih hromatografskih metoda i hemometrike, pa sve do nanomaterijala i njihove karakterizacije i primene.

Naučno-istraživački rad članova Katedre se odvija u sklopu različitih aktivnosti. Najbrojnija su istraživanja u okviru naučnih projekata koje finansiraju resorna ministarstva Republike Srbije i Autonomne Pokrajine Vojvodine. Pored toga, članovi Katedre su uključeni i u niz međunarodnih projekata i bilaterarnih saradnji. Saradnja članova Katedre sa istraživačima iz nacionalnih i inostranih institucija veoma je razvijena.

Naziv značajnije opreme

  • Viscotek GPCmax/TDA305+UV Detector 2000
  • UV/VIS Spektrofotometar (UV-1800, EUinstruments)
  • GEMINI S Oxford Diffraction
  • TA Instruments SDT Q600 (termička analiza)
  • Spektrofotometar T80+UV/vis PG Instruments Ltd