Opsta i neorganska

Katedra je osnovana 1962. godine kao deo Zavoda za hemiju Univerziteta u Novom Sadu, koji od 1976. postaje integralni deo Prirodno-matematičkog fakulteta. Prvi profesor koji je predavao opštu i neorgansku hemiju, osnivač, i prvi rukovodilac Katedre bio je prof. dr Velimir Canić. Rad Katedre u periodu od proteklih četrdeset godina obeležili su i istaknuti profesori emeritusi: dr Nada Perišić Janjić, dr Mirjana Vojinović Miloradov i dr Vukadin Leovac.

Članovi Katedre za opštu i neorgansku hemiju izvode nastavu na Prirodno-matematičkom fakultetu pretežno na kursevima osnovnih akademskih studija različitih smerova, ali i na kursevima master i doktorskih nivoa studija.

Naučno-istraživački rad kojim se bave članovi Katedre za opštu i neorgansku hemiju su iz sledećih oblasti: neorganska sinteza i koordinaciona hemija, hromatografske metode i hemometrika, kao i dizajn i biološka istraživanja novih nanočestica i nanoformulacija.