Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Документација за пријемни

Документација која се подноси приликом пријављивања кандидата и уписа

Кандидати приликом пријаве на конкурс, уз пријавни лист и Информатор који добијају у скриптарници Факултета (уз приказану уплатницу), подносе на увид оригинална документа, а уз пријавни лист подносе фотокопије следећих документа:

 1. сведочанства за све разреде претходно завршене школе;
 2. диплому о положеном завршном, односно матурском испиту;
 3. личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту);
 4. доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.
 5. потврда о нострификацији дипломе или сведочанства уколико је претходни степен школовања завршен у иностранству.

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом личну карту или пасош.

Кандидати који су остварили право на упис подносе:

 1. оригинална документа из тачке 1. и 2. овог члана (поднето уз пријаву);
 2. личну карту (која се подноси на увид) и копију личне карте (у случају чиповане личне карте потребно је доставити очитану личну карту);
 3. две фотографије формата 4,5 x 3,5 cm;
 4. лекарско уверење;
 5. доказ о уплати накнаде на име трошкова уписа и премије за колективно осигурање студената;
 6. доказ о уплати накнаде за самофинансирајуће студенте,
 7. Комплет за упис (ШВ образац и индекс) – комплет се купује искључиво у скриптарници факултета.

Напомена: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.

Комплет за упис се купује у скриптарници Факултета.

Напомена: Кандидати који су у претходном школовању студирали у статусу буџетских студената немају право поновног уписа на исти ниво студија у овом статусу.

Новчане накнаде за полагање пријемног испита: 6000,00 динара

Трошкови пријемног испита за студенте који су ослобођени полагања пријемног испита (освојено једно од прва три места на републичком, или међународном такмичењу у трећој или четвртој години средње школе из одговарајуће области, односно признат положен пријемни испит са сродног факултета) износе 3.000,00 динара.

 • за упис: 6500,00 динара

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата на ранг листи

Редослед кандидата на јединственој ранг листи утврђује се на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању (највише 40) и резултата постигнутог на пријемном испиту (највише 60). Кандидат може стећи укупно највише 100 бодова, а може бити уписан на терет буџета ако се налази на јединственој ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета и има више од 50 бодова. Кандидат може бити уписан као самофинансирајући студент уколико се на јединственој ранг листи налази до утврђеног укупног броја студената и има најмање 30 бодова. Начин организовања пријемног испита, критеријуми за бодовање и утврђивање редоследа кандидата на ранг листи, дати су у Правилнику о начину бодовања и ближим мерилима за утврђивање редоследа кандидата за упис на студијске програме Природно-математичког факултета, који се налази на сајту Факултета:  http://www.pmf.uns.ac.rs.

Начин и рокови за подношење жалбе на утврђени редослед

Кандидат може поднети приговор на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност пријемног испита или на своје место на ранг листи, у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на сајту Факултета и на огласној табли Факултета.

Приговор се подноси Комисији, на чији предлог Декан доноси решење о приговору у року од 24 сата од момента пријема приговора.

Сматра се да је ранг листа канидата коначна ако на исту није стављен приговор.

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се уписати следећи кандидат према редоследу утврђеном по коначној ранг листи.

Упис страних држављана

 • На прву годину основних студија Факултет може уписати кандидата – страног држављанина.
 • Школарина за стране држављане износи 2.000 евра – за основне академске студије, интегрисане студије 2.000 евра и 3.500 евра за основне струковне студије.

Додатна документација која се подноси приликом пријављивања кандидата

 • Кандидат – страни држављанин, приликом пријављивања на Конкурс, подноси нострификовану диплому (или потврду о предатој дипломи за нострификацију) о завршеној средњој школи у четворогодишњем трајању.
 • Пре уписа кандидат – страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:

     – да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

     – да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.

Напомена

 • Теренски рад и стручна пракса су обавезни за све студенте и саставни су део наставе.
 • Трошкове теренског рада и стручне праксе предвиђене студијским програмом сносе студенти без обзира на статус (буџет, самофинансирање). За рад у лабораторији обавезна је заштитна одећа (образовни профили: Биологија и Хемија). За рад у кабинету за практичну наставу студената потребна је радна одећа (образовни профил: Туризам).
 • Обавештење о организацији припремне наставе и/или литература за припрему пријемног испита налазе се на сајту Факултета.
 • Након завршетка уписа, кандидати који нису уписани, треба да подигну своја документа.