Катедре

Своју делатност Департман остварује у оквиру седам Катедри:

На Kатедри за аналитичку хемију одвијају се наставне активности кроз низ обавезних и изборних предмета, на основним, мастер и докторским студијама за студенте смерова Хемија, Биохемија, Kонтрола квалитета и управљање животном средином и Аналитичар заштите животне средине, на основним студијама смера Екологија као и на смеру мастер Туризма.

Више о катедри

Kатедра за биохемију и хемију природних производа основана је 1978. године на Институту за хемију, Природно-математичког факултета у Новом Саду. Данас, чланови Kатедре примарно изводе наставу на: основним четворогодишњим академским студијама биохемије, једногодишњим мастер студијама биохемије и трогодишњим докторским студијама биохемије, али су такође укључени у наставу из биохемијских курсева за студенте других студијских програма, како на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине тако и на другим департманима Природно-математичког факултета у Новом Саду.

Више о катедри

Kатедра за Физичку хемију од свог оснивања окупља наставнике и сараднике који су укључени у наставу физичко-хемијске групе предмета, како на основним студијама, тако и на мастер, односно докторским студијама. Иако у ову групу предмета спадају фундаментални и, обично, студентима тежи предмети, у научно-истраживачки рад су били успешно укључени бројни дипломци и последипломци.

Више о катедри

На Kатедри за хемијску технологију и заштиту животне средине одвијају се образовне и научне активности везане за област хемије и заштите животне средине.

Више о катедри

Kатедра за методику наставе хемије основана је 1974. године, када се у оквиру Института за хемију Природно-математичког факултета издвојило пет усмерења. Циљ формирања ове Kатедре био је да задовољи потребе за наставничким кадровима у основним и средњим школама и да образује стручњаке профила професор хемије.

Више о катедри

Kатедра за органску хемију почела је свој рад 1962. године. Kатедра је у самом почетку обухватала све органске предмете и сродне предмете као што су Природни производи и Биохемија. Године 1978. из оквира Kатедре за органску хемију формира се нова Kатедра за биохемију и хемију природних производа.

Више о катедри

Kатедра је основана 1962. године као део Завода за хемију Универзитета у Новом Саду, који од 1976. постаје интегрални део Природно-математичког факултета. Први професор који је предавао општу и неорганску хемију, оснивач, и први руководилац Kатедре био је проф. др Велимир Цанић. Рад Kатедре у периоду од протеклих четрдесет година обележили су и истакнути професори емеритуси: др Нада Перишић Јањић, др Мирјана Војиновић Милорадов и др Вукадин Леовац.

Више о катедри