Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Упутство за пријаву, писање и одбрану завршног рада

 1. Пријава завршног рада
 • Студент може пријавити тему дипломског рада на основним студијама кад оствари најмање две трећине ЕСПБ бодова предвиђених за завршетак студија.
 • Студент на мастер студијама може пријавити завршни мастер рад када положи најмање један од испита предвиђених студијским програмом.
 • Студент на интегрисаним студијама може пријавити завршни мастер рад када оствари најмање две трећине ЕСПБ бодова предвиђених за завршетак студија.
 • У договору са ментором, кандидат благовремено пријављује тему, барем 30 дана пре планиране одбране.
 • Према Статуту факултета, завршни рад се брани пред Комисијом од најмање три члана коју именује Веће Департмана. Један од чланова Комисије за одбрану је ментор завршног рада који мора бити запослен на Факултету.
 1. Образац за пријаву завршног рада
 • Образац за пријаву теме дипломског рада доступан је овде.
 • Образац за пријаву теме мастер рада доступан је овде.
 1. Процедура пријаве

 • Ментор попуњава (не писати руком) и потписује образац који студент оверава у канцелатији бр 4 у приземљу.
 • Након овере пријаву предаје у Секретаријат департмана на 5. спрату.
 1. Рок валидности пријављене теме завршног рада

Рок за одбрану дипломског/мастер рада по пријављеној теми је до истека рока за завршетак студија одговарајућег студијског програма.

 1. Изглед и форма завршног рада

  6. Предаја завршног рада и потребна документација

Када је рад написан, студент:

 1. од ментора добија потврду о сагласности да дипломски/мастер рад преда.
 2. завршни рад снима у ПДФ формату.
 3. попуњава изјаву о ауторству (изјаву потпише, скенира и нарезује на ЦД заједно са ПДФ-ом завршног рада),
 4. ЦД предаје у библиотеци Департмана где му издају потврду да не дугује литературе,
 5. у договору са ментором и члановима комисије заказује одбрану и резервише салу у Секретеријату Департмана,
 1. Предаја завршног рада и потребна документација

Дипломски/мастер рад се предаје (поставља) онлине преко еПМФ портала.

Пре постављања дипломског/мастер рада студент треба да прикупи следећу документацију:

 1. Уверење о положеним испитима (издаје Студентска служба ПМФ-а. Студент молбу за издавање овог уверења подноси одмах након полагања последњег испита),
 2. Сагласност ментора
 3. за предају завршног рада,
 4. Потврду из библиотеке Департмана да не дугује издату литературу (да би добио потврду студент мора предати у библиотеци нарезан рад на ЦД-у, у ПДФ формату, и скенирану изјаву у ауторству.
 5. Упутство за постављање завршног рада доступно је овде.