Katedra za opštu i neorgansku hemiju, na navedenim studijskim programima, realizuje nastavu iz predmeta:

Aktuelan studijski program

Spisak udžbenika i monografija
 1. Barta Holló, B. Termička analiza u neorganskoj hemiji – Praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2021.
 2. Leovac, V. M., Češljević, V. I., Vojinović Ješić, Lj. S. Praktikum neorganske hemije I, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2011. i 2016.
 3. Leovac, V. M., Češljević, V. I., Vojinović Ješić, Lj. S. Praktikum opšte hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 4. Vojinović-Ješić, Lj., Radanović, M. Koordinaciona hemija aminogvanidina i njegovih Šifovih baza, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2017.
 5. Sakač, M., Đaković Sekulić, T., Trivić, S., Vaštag, Đ., Vojinović Ješić, Lj., Gaković, A., Matijević, B., Srećo, B. Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2009.
 6. Đaković Sekulić, T. Bioneorganska hemija, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-metematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2017.
 7. Đaković Sekulić, T. Hemija za analitičare zaštite životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu Prirodno-metematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2014.
 8. Perišić-Janjić, N., Djaković-Sekulić, T., Gadžurić S. Opšta hemija, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2008.
 9. Đaković-Sekulić, T. Praktikum vežbi iz hemije sa radnom sveskom, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Novi Sad, 2013.
 10. Perišić-Janjić, N., Djaković-Sekulić, T., Podunavac-Kuzmanović, S. Praktikum opšte i neorganske hemije – radna sveska, Nauka, Beograd, 2005.
 11. Djaković-Sekulić, T. Praktikum iz organske hemije, radna sveska za studente ekologije, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 2003.
 12. Đorđević, A., Borišev, I., Jović, D. Neorganska jedinjenja u atmosferi, hidrosferi i pedosferi, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 13. Đorđević, A., Borišev, I. Zbirka zadataka iz hemije, Aleksandar Đorđević, 2014.
 14. Đorđević, A., Jović, D. Praktikum iz hemije, Aleksandar Đorđević, Novi Sad, 2015.
 15. Đorđević, A., Borišev, I. Praktikum vežbi za predmet hemija u ekologiji (sa radnom sveskom), Aleksandar Đorđević, Novi Sad, 2017.
 16. Đorđević, A., Vojinović Miloradov, M., Popović, M., Praktikum iz hemije sa zbirkom zadataka za studente stomatologije, Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet, 2000.