Članovi istraživačke grupe

 • dr Aleksandar Đorđević, redovni profesor
 • dr Žikić Dragan, redovni profesor, Poljoprivredni fakultet UNS
 • dr Zdenko Kanački, vanredni profesor, Poljoprivredni fakultet UNS
 • dr Danijela Petrović, vanredni profesor, Pedagoški fakultet UNS
 • dr Jasminka Mrđanović, viši naučni saradnik, Institut za onkologiju Vojvodine
 • dr Branislava Srđenović Čonić, vanredni profesor, Medicinski fakultet UNS
 • dr Milica Labudović Borojević, docent, Medicinski fakultet BU
 • dr Ivana Borišev, naučni saradnik
 • dr Danica Jović, naučni saradnik
 • MSc Mariana Seke istraživač saradnik, Institut za nuklearne nauke Vinča BU

Kontakt osoba

Prof. dr Aleksandar Đorđević

e-mail: aleksandar.djordjevic@dh.uns.ac.rs

web stranica: http://wwwold.dh.pmf.uns.ac.rs/nanobiomedicina/

Telefon: +38121458243, +38121454065

Rukovođenje aktuelnim projektima

Funkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nanomaterijali

 

Finansirano od strane Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije

Tip projekta: Integralna interdisciplinarna istraživanja

Broj projekta: III 45005

Trajanje: 2011-2019

Rukovodilac projekta: dr Zlatko Rakočević, naučni savetnik

Rukovodilac potprojekta: dr Aleksandar Đorđević, redovni profesor

Predmet istraživanja potprojekta

Sinteza i fizičko-hemijska karakterizacija novih nanočestica, kao i novih nanoformulacija komercijalnih antineoplastika i drugih aktivnih principa sa derivatima fulerena. Biološka ispitivanja novih nanočestica i nanoformulacija na in vitro modelima malignih humanih ćelijskih linija. In vivo itraživanja na različitim životinjskim modelima. Praćenje enzimskih aktivnosti, ekspresije gena, genotoksikološka, kao i patohistološka istraživanja.

Oprema

Gel-permeabilna hromatografija (Viscotek GPCmax) sistem sa 4 detektora (Triple Detector Array-TDA 305, UV Detector 2000)

Saradnja

 • Medicinski fakultet, UNS
 • Institut za onkologiju Vojvodine, UNS
 • Tehnološki fakultet UNS,
 • Poljoprivredni fakultet, UNS
 • Pedagoški fakultet u Somboru, UNS
 • Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad, UNS
 • Institut za nuklearne nauke Vinča, BU
 • Medicinski fakultet, BU
 • Biološki fakultet, BU
 • Institut za biološka istraživanja Siniša Stanković, BU
 • Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, BU
 • Vojno-medicinska akademija
 • Prehrambeno-tehnološki fakultet, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku