dr Ivana Borišev

Docent

 

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 18/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2759

e-mail: ivana.borisev@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 55652026500

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3884-639X

Istraživačka grupa: http://wwwold.dh.pmf.uns.ac.rs/nanobiomedicina/

Obrazovanje

 • 2014. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2006. Diplomirani farmaceut, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2021-danas: Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015-2021: Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012-2015: Istraživač saradnik-reizbor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009-2012. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2007-2009. Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Hemija za studente ekologije
 • Hemija u ekologiji
 • Hemija za studente biologije
 • Hemija za studente fizike
 • Nanomaterijali u medicini
 • Hemija fulerena
 • Biološki aktivni fulereni

Udžbenici

 • Đorđević, A., Borišev, I., Jović, D. Neorganska jedinjenja u atmosferi, hidrosferi i pedosferi, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 • Đorđević, A., Borišev, I. „Zbirka zadataka iz hemije“, Aleksandar Đorđević, 2014
 • Đorđević, A., Borišev, I. „Praktikum vežbi za predmet hemija u ekologiji (sa radnom sveskom)“, Aleksandar Đorđević, 2017

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Nanotehnologija
 • Nanomaterijali
 • Nanokarakterizacija
 • Nanodostava lekova

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza biološki aktivnih derivata fulerena i biomedicinska istraživanja, broj 142076, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010)
 • Funkcionalni, funkcionalizovani i usavršeni nanomaterijali, broj III45005, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Upotreba nanočestica zlata u cilju smanjenja radiorezistentnog potencijala tumorskih ćelijskih linija, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost ( 2014-2015)
 • Primena novih nanoformulacija u cilju povećanja otpornosti vinove loze na stres prouzrokovan sušom, bilateralni projekat Srbija-Crna Gora (2019-2020).

ODABRANE REFERENCE

 1. Borišev, I., Mrđanović, J., Petrovic, D., Seke, M., Jović, D., Srđenović, B., Latinovic, N., Djordjevic, A. (2018): Nanoformulations of doxorubicin-how far have we come and where do we go from here?. Nanotechnology. 29: 332002. DOI: 10.1088/1361-6528/aac7dd.
 2. Djordjevic, A., Šojić Merkulov,, Lazarević, M., Borišev, I., Medić, I., Pavlović, V., Miljević, B., Abramović, B. (2018): Enhancement of nano titanium dioxide coatings by fullerene and polyhydroxy fullerene in the photocatalytic degradation of the herbicide mesotrione. Chemosphere. 2018, 196: 145-152. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2017.12.160
 3. Vraneš, M., Borišev, I., Tot A., Armaković, S., Armaković J. S., Jović, D., Gadžurić, S., Djordjević, A. (2017): Self-assembling, Reactivity and Molecular Dynamics of Fullerenol Nanoparticles. Physical Chemistry Chemical Physics. 19: 135-144. DOI: 10.1039/C6CP06847B
 4. Borišev, M., Borišev, I., Župunski, M., Arsenov, D., Pajević, S., Ćurčić, Ž., Vasin, J., Djordjevic, A. (2016): Drought Impact is Alleviated in Sugar Beets (Beta vulgaris) by Foliar Application of Fullerenol Nanoparticles. PlosOne. 11: e0166248. DOI: 10.1371/journal.pone.0166248
 5. Knežević, N., Mrđanović, J., Borišev, I., Milenković, S., Janaćković, Đ., Cunin, F., Djordjevic, A. (2016): Hydroxylated Fullerene-Capped, Vinblastine-Loaded Folic Acid-Functionalized Mesoporous Silica Nanoparticles for Targeted Anticancer Therapy. RSC Advances. 6: 7061-7065. DOI: 1039/C5RA22937E

OSTALO

 • Usavršavanje akademskih veština u okviru „TRAIN” i „NETCHEM programa”, Novi Sad, 2018.
 • Učešće u treningu „COST leadership workshop”, Brisel, 2018.
 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član Društva biohemičara i molekularnih biologa Vojvodine
 • Član Upravnog odbora Udruženja za proteomiku Republike Srbije
 • Boravak u Heidelberg-u (Nemačka) u okviru Erasmus+ akademske mobilnosti na Institutu za fizičku hemiju, grupa za Biomaterijale i Biosenzore.