Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Prof. dr Biljana Abramović

biljana.abramovic@dh.uns.ac.rs

tel: +381 21 485 2753

fax: +381 21 454 065

Rukovođenje aktuelnim projektima:

Razvoj metoda praćenja i uklanjanja biološki aktivnih supstanci u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine

Osnovna istraživanja

Broj projekta: 172042

Trajanje: 2011-2019

Rukovodilac: Prof. dr Biljana Abramović

Predmet istraživanja

Članovi Grupe se bave analitikom i razvojem efikasnih, jeftinih i zelenih metoda razgradnje pesticida, farmaceutski aktivnih komponenata, jonskih tečnosti, boja i mikotoksina. Velika pažnja je posvećena optimizaciji energetski i ekološki prihvatljivih postupaka viših procesa oksidacije za uklanjanje biološki aktivnih polutanata iz otpadnih voda. Proučava se efikasnost razgradnje odabranih pesticida (herbicida, fungicida i insekticida), farmaceutski aktivnih komponenata (beta-blokatora, diuretika, antidepresiva, antihipertenziva i antibiotika), kao i mikotoksina (aflatokisna i fumonizina) koji se ne mogu ukloniti tradicionalnim biološkim i hemijskim tretmanima. Takođe se primenjuju novosintetisani nanoprahovi unapređenih spektralnih svojstava tj. veće solarne osetljivosti (dopiran TiO2 sa različitim elementima, kompozitni oksidi TiO2, nanohibridni TiO2/ugljenični nanomaterijali (prah i tanak film), ZnO tanki filmovi, TiO2 modifikovan sa fulerenolom). Ispituje se robusnost pojedinih metoda (dejstvo drugih organskih i/ili neorganskih supstanci, pH, itd.). Proučava se uticaj tipa nanopraha na kinetiku i mehanizam razgradnje, kao i na citotoksični efekat nastalih intermedijera. Velika pažnja se posvećuje i konstrukciji raznih tipova reaktora (protočnog reaktora sa padajućim filmom suspenzije nanopraha, kao i protočnog kolonskog reaktora koji su se pokazali mnogo efikasniji od šaržnog reaktora).

Oprema

tečni hromatograf UFLC Shimadzu NexeraTM sa detektorom od niza dioda (UV/VIS), fluorimetrijskim detektorom i detektorom električne provodljivosti

T80 +UV/VIS spektrofotometar

ultračista voda, ANDRONA SIA, mode: Crystal ex

šaržni i protočni reaktori za uklanjanje organskih polutanata i druga potrebna sitna oprema

Saradnja

U zemlji:

Departman za fiziku, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Laboratorija za radijacionu hemiju i fiziku, Institut za nuklearne nauke Vinča Univerziteta u Beogradu

Centar za fiziku čvrstog stanja i novih materijala, Institut za fiziku Univerziteta u Beogradu

Centar za katalizu i hemijsko inženjerstvo, Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu

Onkološki institut Vojvodine, Medicinsi fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Katedra za opšte inženjerske discipline, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

 

U inostranstvu:

Research Group of Environmental Chemistry, Institute of Chemistry, University of Szeged, Hungary

National Institute for Research and Development in Electrochemistry and Condensed Matter, Timisoara, Romania

Ostalo

Naša Grupa je do sada iz ove oblasti objavila preko 130 naučnih radova, od čega je većina (oko 80) objavljena u međunarodnim časopisima. Pojedini članovi Grupe su recenzirali veliki broj radova za međunarodne časopise.

Članovi grupe su bili mentori većeg broja diplomskih i master radova studenata iz tematike analitike i fotorazgradnje biološki aktivnih jedinjenja. Takođe je pet studenata doktoriralo iz ove oblasti, a izrada tri doktrorske teze je u toku.

Grupa je zainteresovana za proširenje saradnje i razvijanje postojećih kao i novih istraživačkih pravaca.