dr Sanja Armakovic_Slika za sajt

dr Sanja Armaković

Docent

 

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 32/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2754

e-mail: sanja.armakovic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://www.armakovic.com

SCOPUS Autor ID: 55411653100

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3665-1046

Obrazovanje

 • 2016. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2008. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

akademska i naučna zvanja

 • 2020: Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2016-2020, Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2011-2016. Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2008-2011. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Analitička hemija okoline
 • Analitika okoline
 • Hemometrika
 • Statistička obrada rezultata u hemiji

UDŽBENICI

 • Šojić Merkulov, D., Abramović, B., Armaković, S., Finčur, N. Hromatografske metode analize
 • Armaković, S., Uzelac, M. Statistička obrada rezultata u hemiji: zadaci sa elementima teorije

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Analitika biološki aktivnih jedinjenja
 • Napredni oksidacioni procesi
 • Multivarijantna analiza podataka
 • Molekulsko modelovanje

ODABRANI PROJEKTI

 • Razumevanje interakcija između organskih nanomaterijala i farmaceutskih molekula u svrhe razvoja novih nosača lekova, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina (2020)
 • Razvoj metoda praćenja i uklanjanja biološki aktivnih supstanci u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Optimization of Cost Effective and Environmentally Friendly Procedures for Treatment of Regional Water Resources’ (HU-SRB / 0901/121/116 OCEEFPTRWR, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2010-2011)

ODABRANE REFERENCE

 1. Armaković. S. and Armaković, S.J (2022): Atomistica.online – web application for generating input files for ORCA molecular modelling package made with the Anvil platform. Molecular Simulation, https://doi.org/10.1080/08927022.2022.2126865 (https://atomistica.online)
 2. Armaković S.J., Sheena Mary Y., Shyma Mary Y., Pelemiš S., Armaković S. (2021) Optoelectronic properties of the newly designed 1,3,5-triazine derivatives with isatin, chalcone and acridone moieties, Computational and Theoretical Chemistry, 1197: 113160.
 3. Armaković. S.J., Armaković, S., Šibul, F., Četojević-Simin, D.D., Tubić, T., Abramović, B.F. (2020): Kinetics, mechanism and toxicity of intermediates of solar light induced photocatalytic degradation of pindolol: experimental and computational modeling approach. Journal of Hazardous Materials, 393: 122490.
 4. Armaković, S.J., Grujić-Brojčin, M., Šćepanović, M., Armaković, S., Golubović, A., Babić, B., Abramović, B.F. (2019): Efficiency of La-doped TiO2 calcined at different temperatures in photocatalytic degradation of β-blockers. Arabian Journal of Chemistry, 12: 5355–5369.
 5. Armaković. S.J., Armaković, S., Četojević-Simin, D.D., Šibul, F., Abramović, B.F. (2018): Photocatalytic degradation of 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide stable hydrolysis product of hydrochlorothiazide: detection of intermediates and their toxicity. Environmental Pollution, 233: 916–924.

OSTALO

 • Rukovodilac je grupe za Računarsku i analitičku hemiju okoline (emos.armakovic.com)
 • Koosnivač i potpredsednik Udruženja za međunarodni razvoj akademske i naučne saradnje (aidasco.org)
 • Verifikovani recenzent u bazi Web of Science (https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-7952-2016)
 • Recenzent Češke naučne fondacije (2019)
 • Recenzent za ERC grant Poljskog nacionalnog naučnog centra (2017)
 • Član naučnog/organizacionog odbora:
  • 8th International Congress Engineering, Environment and Materials in Process Industry, Jahorina, Bosna i Hercegovina (2023)
  • 5th International Conference on Energy Conservation and Efficiency (ICECE), Lahore, Pakistan (2022)
  • 2nd International conference of chemistry and oxidation technologies, Hainan, China (2018)
  • 3rd International conference on advance materials research and application i The international conference of chemistry and oxidation technologies, Guangzhou, China (2016)
  • savetovanje Srpskog hemijskog društva, Novi Sad, Srbija (2015)
 • Nagrade i priznanja:
  • Najbolji nastavnik po ocenama studenata za period od 2018-2021., Prirodno-matematički fakultet Univerzitet u Novom Sadu (2022)
  • Priznanje za naučnu izuzetnost za oblast prirodno-matematičkih nauka, podoblast za fiziku, hemiju i fizičku geografiju, za trećeg po citiranosti istraživača u AP Vojvodini u 2020. godini (2021)
  • Priznanje Excellence in Materials Science Applications Publication Contest, Schrödinger Inc (2016)
  • Nagrada za poster prezentaciju na konferenciji YUCOMAT, Herceg Novi, Crna Gora (2015)
  • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija (2010)