dr Biljana Abramović

Redovni profesor

 

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 31/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2753

e-mail: biljana.abramovic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: http://personal.pmf.uns.ac.rs/biljana.abramovic/

SCOPUS Autor ID: 6603708350

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7009-8523

Obrazovanje

 • 1983. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1979. Magistar hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1975. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 1995-danas, Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1990-1995, Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1984-1990. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1980-1984. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija
 • 1976-1980. Asistentpripravik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Osnovi instrumentalne analize
 • Analitičku hemija okoline
 • Statističku obradu rezultata u hemiji
 • Upravljanje kvalitetom analiticke laboratorije
 • Mikroanaliza
 • Hemometrika
 • Trendovi u instrumentalnoj analizi
 • Odabrana poglavlja analitičke hemije
 • Odabrane metode instrumentalne analize
 • Hemometrika (viši kurs)
 • Odabrana poglavlja analitičke hemije okoline

Udžbenici

 • Abramović, B.F., Odabrana poglavlja mikroanalize, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 1989.
 • Abramović, B.F., Praktikum za mikroanalizu, u Ediciji “Univerzitetski udžbenik” broj 6, Herceg, D., (Ed.), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 1995.
 • Abramović, B.F., Mikroanaliza – Odabrana poglavlja, II dopunjeno i izmenjeno izdanje, u Ediciji “Univerzitetski udžbenik” broj 114, Avramov, S., (Ed.), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2000.
 • Abramović, B., Anderluh, V., Praktikum za analitičku hemiju okoline, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2002.
 • Abramović, B., Šojić, D., Praktikum za analitičku hemiju okoline, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2014.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Analitika biološki aktivnih jedinjenja
 • Stabilnost i viši procesi razgradnje biološki aktivnih jedinjenja.

ODABRANI PROJEKTI

 • Razvoj metoda praćenja i uklanjanja biološki aktivnih supstanci u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019), rukovodilac projekta
 • Poređenje fotokatalitičke efikasnosti Zr/Fe3O4 i Si/ZrO2 nanoprahova u razgradnji biološki aktivnih jedinjenja prisutnih u životnoj sredini primenom simuliranog sunčevog zračenja, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2017-2018), rukovodilac projekta
 • Optimization of Cost Effective and Environmentally Friendly Procedures for Treatment of Regional Water Resources (OCEEFPTRWR), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2010-2011), rukovodilac projekta.

ODABRANE REFERENCE

 1. Banić, N.D., Abramović, B.F., Krstić, J.B., Šojić Merkulov, D.V., Finčur, N.L., Mitrić, M.N. (2019): Novel WO3/Fe3O4 magnetic photocatalysts: Preparation, characterization and thiacloprid photodegradation, Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 70: 264-275.
 2. Šojić Merkulov, D., Despotović, V., Banić, N., Armaković, S., Finčur, N., Lazarević, M., Četojevic-Simin, D., Orčić, D., Radoičić, M., Šaponjić, Z., Čomor, M., Abramović, B., (2018): Photocatalytic decomposition of selected biologically active compounds in environmental waters using TiO2/polyaniline nanocomposites: Kinetics, toxicity and intermediates assessment, Environmental Pollution. 239: 457-465.
 3. Armaković, S.J., Armaković, S., Četojević-Simin, D.D., Šibul, F., Abramović, B.F. (2018): Photocatalytic degradation of 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide stable hydrolysis product of hydrochlorothiazide: Detection of intermediates and their toxicity, Environmental Pollution, 233C: 916-924.
 4. Finčur, N.L., Krstić, J.B., Šibul, F.S., Šojić, D.V., Despotović, V.N., Banić, N.D., Agbaba, J.R., Abramović, B.F. (2017): Removal of alprazolam from aqueous solutions by heterogeneous photocatalysis: Influencing factors, intermediates, and products, Chemical Engineering Journal. 307: 1105-1115.
 5. Jakšić, S., Živkov-Baloš, M., Mihaljev, Ž., Mašić, Z., Jajić, I., Banić, N., Abramović, B. (2015): Extraction without organic solvents in the determination of fumonisins B1, B2, and B3 in maize, by HPLC-FLD and ELISA tests, Food Analytical Methods. 8: 1446-1455.

OSTALO

 • Autor 93 publikacije sa SCI liste, 3 poglavlja u knjizi i 37 radova u časopisima nacionalnog značaja.
 • 1599 citata (Scopus), 1344 bez samocitata, h indeks 23.
 • 85 saopštenja na domaćim i 120 na međunarodnim skupovima.
 • Rukovodilac pet i saradnik na 18 projekata.
 • Član Saveta za Nacionalni okvir kvalifikacija u Srbiji.
 • Član Nastavnog veća Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.
 • Šef Katedre za analitičku hemiju.
 • Prorektor za nastavu Univerziteta u Novom Sadu (2015-2018).
 • Član Saveta i Senata Univerziteta u Novom Sadu (2013-2015).
 • Član Srpskog hemijskog društva-Hemijskog društva Vojvodine (SHD-HDV) i Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.
 • Predsednik Analitičke sekcije SHD-HDV.
 • Predsednik (2013-2015) i član (2010-2012) Stručnog veća Senata za polje prirodno-matematičkih nauka.
 • Predsednik SHD-HDV (2000-2004).
 • Potpredsednik SHD (2002-2005).
 • Potpredsednik SHD-HDV (2005-2016).
 • Član Redakcije časopisa Journal of the Serbian Chemical Society.
 • Predsednik Naučnog odbora Savetovanja SHD 2003, 2007. i 2015.
 • Počasni član SHD.
 • Povelja Univerziteta u Novom Sadu povodom obeležavanja 55 godina rada (2015).
 • Povelja Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine PMF-a (2012).
 • Povelja SHD-HDV (2007).
 • Zahvalnica SHD-HDV (2001).