Naučna delatnost

Naučno-istraživački rad na Katedri za fizičku hemiju usmeren je u više pravaca. S obzirom na mali broj članova Katedre, navedena istraživanja se uglavnom izvode u okviru već postojećih grupa formiranih na drugim katedrama. Tako su u spektroskopska i termodinamička ispitivanja međumolekulskih interakcija i vodonične veze uključeni dr Jović i dr Kordić. Pored toga, deo istraživanja usmeren je na ispitivanja kinetičko-adsorpcionih osobina (dr Tričković sa grupom dr Dalmacije); fotorazgradnju organskih polutanata u procesima vezanim za zaštitu životne sredine (dr Despotović sa grupom dr Abramović); rendgensku strukturnu analizu novosintetisanih koordinacionih jedinjenja (dr Rodić sa grupom dr Leovca). Od 2020, većina članova Katedre je uključena u realizaciju PROMIS projekta Carbon Capture by Self-Drying Schiff Base MOFs.

Članovi Katedre sarađuju sa domaćim i stranim stručnjacima u realizaciji naučnih istraživanja, kako kroz zajedničke međunarodne projekte, tako i na rešavanju pojedinačnih zadataka. U tom pogledu ovih godina proizišla je saradnja na projektima iz programa European Agency for Reconstruction, IPA, SEE-ERA.NET Plus, itd. Osim toga, na nacionalnom nivou članovi Katedre sarađuju sa kolegama iz drugih naučno-istraživačkih i akademskih institucija kao što su fakulteti u Beogradu i Kragujevcu, Institut u Vinči itd.

Članovi katedre na raspolaganju imaju spektroskopske (FTIR, NMR, UV-VIS) i hromatografske (GC-MS, HPLC) instrumente, kao i rendgenski difraktometar za monokristalne uzorke.

Odabrani međunarodni projekti

 • A Global Approach for Recovery of Arable Land through Improved Phytoremediation Coupled with Advanced Liquid Biofuel Production and Climate Friendly Copper Smelting Process (Phy2Climate). Horizon 2020, Call H2020-LC-SC3-2018-2019-2020 (RIA). Period realizacije projekta: 01.01.2021.–30.06.2025. (54 meseca). Rukovodilac projekta: dr Jelena Tričković.
 • Fundamental research on the removal of organic pollutants in water treatment by special hybrid processes. Research Group Linkage Project, Humboldt Fondacija, Nemačka.
  Period realizacije projekta: 2010–2014. Rukovodilac projekta: za Nemačku Prof. Dr-Ing Rolf Gimbel i Dr.-Ing. Ralph Hobby, Univerzitet Duisburg-Essen, a za Srbiju dr Ivana Ivančev Tumbas.

Odabrani projekti prijavljeni kod Ministarstva Republike Srbije

 • Carbon Capture by Self-Drying Schiff Base MOFs. Fond za nauku Republike Srbije, Program za izvrsne projekte mladih istraživača (PROMIS). Period realizacije projekta: 2020–2022. Rukovodilac projekta: dr Marko Rodić.
 • Strukturna ispitivanja i fizičke karakteristike silikata retkih metala i kompleksa prelaznih metala sa Šifovim bazama kao ligandima, Bilateralni projekat Austrija–Srbija. Period realizacije projekta: 2020–2022. Rukovodilac projekta: za Austriju dr Biljana Krueger, za Srbiju dr Marko Rodić.
 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, projekat Ministarstva prosvete i nauke (III43005), period realizacije projekta: 2011–2019. godine, rukovodilac projekta: dr Jelena Tričković
 • Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla, projekat Ministarstva prosvete i nauke (ON172013), period realizacije projekta: 2011–2019. godine, rukovodilac projekta: dr Dušan Mijin, TMF Beograd.
 • Uticaj vodenog matriksa i fizičko-hemijskih osobina relevantnih organskih ksenobiotika na ekotoksičnost i ponašanje u odabranim procesima prečišćavanja voda, projekat Ministarstva prosvete i nauke (ON172028), period realizacije projekta: 2011–2019. godine, rukovodilac projekta: dr Ivana Ivančev-Tumbas.
 • Razvoj metoda praćenja i uklanjanja biološki aktivnih supstanci u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine, projekat Ministarstva prosvete i nauke, period realizacije projekta: 2011-2019 godine, rukovodilac projekta: dr Biljana Abramović.
 • Dizajniranje, sinteza, karakterizacija i procena praktične primene koordinacionih i organometalnih jedinjenja, projekat Ministarstva prosvete i nauke (ON172014), period realizacije projekta: 2011–2019. godine, rukovodilac projekta: dr Katalin Mesaroš Sečenji.