katedra

Katedra za Fizičku hemiju od svog osnivanja okuplja nastavnike i saradnike koji su uključeni u nastavu fizičko-hemijske grupe predmeta, kako na osnovnim studijama, tako i na master, odnosno doktorskim studijama. Iako u ovu grupu predmeta spadaju fundamentalni i, obično, studentima teži predmeti, u naučno-istraživački rad su bili uspešno uključeni brojni diplomci i poslediplomci. Kao rezultat, na Katedri je diplomiralo više studenata, a takođe jedan broj magistara i doktora nauka je svoje titule stekao radeći u oblastima kojima se bave saradnici Katedre. Od osnivanja Katedre naučni rad se odvijao u nekoliko pravaca koji su zastupljeni i danas: primena spektroskopskih metoda u fundamentalnim istraživanjima, termodinamika međumolekulskih interakcija, fotohemija i koordinaciona elektrohemija. Osim toga, saradnici Katedre se poslednjih godina uspešno angažuju u istraživanjima vezanim za primenu fizičko-hemijskih metoda i fenomena u zaštiti životne sredine.