Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda osnovana je 1978. godine na Institutu za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Danas, članovi Katedre primarno izvode nastavu na: osnovnim četvorogodišnjim akademskim studijama biohemije, jednogodišnjim master studijama biohemije i trogodišnjim doktorskim studijama biohemije, ali su takođe uključeni u nastavu iz biohemijskih kurseva za studente drugih studijskih programa, kako na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine tako i na drugim departmanima Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.

Pored angažovanja u izvođenju nastave, nastavnici i saradnici Katedre se aktivno bave naučnoistraživačkim radom u sledećim pravcima: hemijska, biohemijska i farmakološka ispitivanja sekundarnih biomolekula biljaka, sinteza i biološka ispitivanja potencijalnih antitumorskih agenasa i ispitivanja biohemijskih aktivnosti prirodnih i modifikovanih steroida.

Trenutno, Katedra ima 29 članova i to: tri redovna profesora (od kojih je jedan dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti), pet vanrednih profesora, pet docenata, jednog asistenta, tri naučna saradnika, osam istraživača, jednog stručnog saradnika i tri stručno-trehnička saradnika.