DSC_0742

Katedra za organsku hemiju počela je svoj rad 1962. godine. Katedra je u samom početku obuhvatala sve organske predmete i srodne predmete kao što su Prirodni proizvodi i Biohemija. Godine 1978. iz okvira Katedre za organsku hemiju formira se nova Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda.

Danas se na Katedri za organsku hemiju odvijaju nastavne aktivnosti kroz niz obaveznih i izbornih predmeta, na osnovnim, master i doktorskim studijama za studente smerova Hemija, Biohemija i Zaštita životne sredine. Pojedini nastavnici Katedre za organsku hemiju su uključeni u izvođenje nastave i na drugim institucijama Univerziteta u Novom Sadu.

Naučni rad Katedre odnosi se na oblasti organske sinteze i medicinske hemije. Istraživačke grupe do sada su učestvovale u realizaciji velikog broja naučnih projekata. Ovde se posebno ističu tri međunarodna projekata, dva IPA i jedan projekat Evropske ekonomske zajednice. Saradnja sa naučnicima iz inostranstva ostvaruje se kroz zajedničke projekte i aktivnosti sa nizom institucija iz Mađarske, Češke i Belorusije. Na nacionalnom nivou grupe imaju razvijenu saradnju sa akademskim institucijama u okviru Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

Osoblje Katedre čine dva redovna profesora, tri vanredna profesora, četiri docenta, naučni saradnik, istraživač-saradnik, dva istraživača-pripravnika, samostalni stručnotehnički saradnik i četiri viša stručnotehnička saradnika.

Godinama unazad članovi katedre aktivno promovišu hemiju kroz manifestacije: Noć istraživača, Festival nauke i Hemijski vikend. Posvećenost radu sa talentovanim učenicima i studentima se ogleda u saradnji sa Istraživačkom stanicom Petnicom, organizaciji takmičenja iz hemije za učenike osnovnih i srednjih škola, kao i nizu urađenih maturskih radova, temata i radova za takmičenje „Primatijada“.