U okviru Katedre za organsku hemiju postoje dve naučno-istraživačke grupe koje se bave organskom sintezom i medicinskom hemijom, pre svega derivatima steroidnih jedinjenja:

  1. Sinteza i biološka ispitivanja derivata prirodnih steroidnih hormona
  2. Sinteza i ispitivanje derivata žučnih kiselina

Delatnost  ovih istraživačkih grupa se može predstaviti kroz veći broj međunarodnih, republičkih i pokrajinskih projekata:

  1. Research Cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in Development of Anticancer Drug Compounds, projekat je finansiran od strane EU u okviru Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation programa (IPA: HUSRB/1002/214/133), trajanje projekta: 2012-2014. godine, rukovodilac projekta: dr Marija Sakač
  2. Bile Acid Nanosystems as Molecule Carriers in Pharmaceutical Applications, projekat je finansiran od strane EU u okviru Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation programa (HUSRB/1002/214/193), trajanje projekta: 2011-2013. godine, rukovodilac projekta: Prof. dr Janoš Čanadi
  3. Synthesis of Organic Compounds and Chemical Transformations of Some Natural Products. Physico-Chemical Characteristics and Biological Activity of the selected Compounds. Zajednički projekat EEZ, SIZNR SAPV, Brisel-Novi Sad, trajanje projekta: 1986-1990, rukovodilac projekta: prof. Dr Dušan Miljković
  1. Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije (ON172021), trajanje projekta: 2011-2019. godine, rukovodilac projekta: Prof. dr Marija Sakač
  2. Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, projekat Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije (ON172006), trajanje projekta: 2011–2014. godine, rukovodilac projekta: Prof. dr Velimir Popsavin
  3. Sinteza i fizičko-hemijska ispitivanja odabranih organskih jedinjenja od potencijalnog farmakološkog značaja, projekat Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Repulike Srbije (142052), trajanje projekta: 2006-2010. godine, rukovodilac projekta: dr Marija Sakač
  4. Sinteza potencijalnih citotoksičnih agenasa, antihormona, enzimskih inhibitora i stimulatora rasta, projekat Ministarstva za nauku i tehnologije i razvoj Republike Srbije, trajanje projekta: 2002-2005, rukovodilac projekta: Prof. dr Velimir Popsavin
  1. Sinteza steroidnih i nesteroidnih jedinjenja i ispitivanje njihove biloške aktivnosti, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (114-451-1987/2011-01), trajanje projekta: 2011-2014. godine. Rukovodilac projekata: Prof. dr Katarina Penov Gaši