5

Članovi katedre za analitičku hemiju (s leva na desno): Monika Kinka, dr Suzana Apostolov, Jelica Zorić, MSc Nikolet Baganj, dr Borko Matijević, dr Jovana Panić, dr Nina Finčur, Marina Sabo, dr Daniela Šojić Merkulov, MSc Sabolč Bognar, dr Sanja Armaković, dr Đenđi Vaštag, MSc Maria Uzelac, dr Snežana Papović, dr Sanja Belić, dr Jasmina Anojčić, dr Milan Vraneš, MSc Sanja Mutić, dr Aleksandar Tot, dr Nemanja Banić, dr Gorana Mrđan, dr Slobodan Gadžurić.

2

Na Katedri za analitičku hemiju odvijaju se nastavne aktivnosti kroz niz obaveznih i izbornih predmeta, na osnovnim, master i doktorskim studijama za studente smerova Hemija, Biohemija, Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom i Analitičar zaštite životne sredine, na osnovnim studijama smera Ekologija kao i na smeru master Turizma.

Naučni rad članova Katedre odnosi se na oblasti analitičke hemije, zelene hemije i jonskih tečnosti, kao i zaštite životne sredine. Istraživačke grupe su do sada učestvovale u realizaciji preko 50 naučnih i stručnih projekata. Ovde se posebno ističe učešće na 6 međunarodnih projekata: na projektima iz programa European Agency for Reconstruction, IPA, SEE-ERA.NET Plus, CEEPUS i ERASMUS+.

Saradnja sa stručnjacima iz inostranstva ostvaruje se kroz zajedničke projekte i aktivnosti sa nizom institucija iz Mađarske, Rumunije, Italije, Grčke, Francuske, Slovenije, SAD, Poljske, Rusije, Tajlanda, Češke, Portugalije, Austrije, Hrvatske, Narodne Republike Kine i Finske.

Na nacionalnom nivou grupa ima razvijenu saradnju sa nizom akademskih institucija u okviru Univerziteta u Novom Sadu, Beogradu i Kragujevcu.

Osoblje katedre čine 4 redovna profesora, 4 vanredna profesora, 4 docenta, 1 asistent sa doktoratom, 1 naučni saradnik, 4 istraživača saradnika, 4 istraživača pripravnika i 5 viših laboranata.

Članovi grupe su aktivni članovi međunarodnih i nacionalnih udruženja i organizacija, kao što su Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine, Srpsko hemijsko društvo, Srpsko društvo za zaštitu voda, Društvo za ispitivanje materijala, Electrochemical Society, Javno telo Mađarske akademije nauka i Radni odbor termoanalitičke sekcije Mađarske akademije nauka.