Na Katedri za analitičku hemiju odvijaju se nastavne aktivnosti kroz niz obaveznih i izbornih predmeta, na osnovnim, master i doktorskim studijama za studente smerova Hemija, Biohemija, Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom i Analitičar zaštite životne sredine, kao i na osnovnim studijama smera Ekologija.

Naučni rad članova Katedre odnosi se na oblasti analitičke hemije, zelene hemije i jonskih tečnosti, kao i zaštite životne sredine. Istraživačke grupe su do sada učestvovale u realizaciji preko 50 naučnih i stručnih projekata. Ovde se posebno ističe učešće na 6 međunarodnih projekata: na projektima iz programa European Agency for Reconstruction, IPA, SEE-ERA.NET Plus, CEEPUS i ERASMUS+.

Saradnja sa stručnjacima iz inostranstva ostvaruje se kroz zajedničke projekte i aktivnosti sa nizom institucija iz Mađarske, Rumunije, Italije, Grčke, Francuske, Slovenije, SAD, Poljske, Rusije, Tajlanda, Češke, Portugalije i Austrije.

Na nacionalnom nivou grupa ima razvijenu saradnju sa nizom akademskih institucija u okviru Univerziteta u Novom Sadu i Beogradu.

Osoblje katedre čine 5 redovna profesora, 3 vanredna profesora, 3 docenta, 1 asistent, 5 istraživača saradnika, 5 istraživača pripravnika i 5 viših laboranata.

Članovi grupe su aktivni članovi međunarodnih i nacionalnih udruženja i organizacija, kao što su Srpsko hemijsko društvo – Hemijsko društvo Vojvodine, Srpsko hemijsko društvo, Srpsko društvo za zaštitu voda, Društvo za ispitivanje materijala, Electrochemical Society, Javno telo Mađarske akademije nauka i Radni odbor termoanalitičke sekcije Mađarske akademije nauka.