Tako je dobro videti vas opet…

Dobrodošli na Alumni stranicu Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Alumni svojim kolegama

Alumni su svi bivši, zaposleni i prijatelji departmana. Neka Alumni stranica bude dvosmerni most koji će uspešno spajati trenutnu zajednicu na departmanu sa bivšim članovima i tako pospešiti međusobnu saradnju, rast i razvoj. Neka vam Alumni stranica bude spomenar u kojem ćete lako pronaći drage ljude sa kojima ste prelazili određeni važan životni put. Informišite nas o svojim aktivnostima: zaposlenju, projektima, konferencijama, predavanjima, kursevima, praksi….Podelite svoje iskustvo sa nama i darujte budućim kolegama dragocene uvide i savete koji su rezultat vašeg rada i iskustva. Pišite nam na mail alumnidh@dh.uns.ac.rs, povežite se. Uspostavite saradnju, angažujte studente/organizujte praksu.

Pridružite nam se u facebook grupi https://www.facebook.com/groups/561722567951117/ i LinkedIn grupi https://www.linkedin.com/groups/8863456/

 

Umnožimo znanje zajedno, jer znanje raste kada se deli.

Naši alumnisti

Tanja Agotić

OŠ “Dr Boško Vrebalov”, Melenci

Tanja Agotić je rođena 1982. godine u Zadru. Osnovnu školi završava u Iđošu a 2000. godine završava gimnaziju “Dušav Vasiljev” u Kikindi.

Iste godine upisuje osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer diplomirani hemičar. Nakon završenih osnovnih studija, zapošljava se u hemijskoj industriji “Luksol a.d.” na mestu Tehnologa obezbeđenja kvaliteta, gde radi naredne tri godine. U novosadsku hemijsku industriju “Albus a.d.” prelazi 2011. godine gde je radila naredne četiri godine, na radnom mestu Inženjer razvoja. U firmi “Sanej d.o.o.” se zapošljava 2015. godine gde radi na poslovima tehnologa. Kao nastavnik hemije se zapošljava 2018. godine u OŠ “Dr Boško Vrebalov” u Melencima. Integrisane akademske studije upisuje 2019. godine  i nakon godinu dana ih završava i dobija zvanje Master profesor hemije.

 

Nikša Ajduković

Zavod za sudsku medicinu, Klinički centar Vojvodine

Nikša Ajduković je rođen 1978. god. u Zrenjaninu, gde je završio osnovnu i srednju hemijsku školu. Osnovne akademske studije hemije je završio 

2003. god. na Departmanu za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a master akademske studije iz oblasti analitičke hemije je završio 2010. god. na istom fakultetu. Od 2003. do 2005. god. je radio kao profesor hemije u Gimnaziji i Ekonomsko-trgovinskoj školi u Zrenjaninu, a tokom 2005. god. je bio angažovan kao diplomirani hemičar u Zavodu za javno zdravlje u Zrenjaninu. Od 2006. god. radi kao hemičar – toksikolog u Zavodu za sudsku medicinu, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Učestvuje u rešavanju toksikološko-forenzičkih slučajeva analizom postmortem uzoraka i uzoraka uzetih od živih osoba. Za analiziranje bioloških uzoraka koristi najsavremenije instumentalne tehnike detekcije droga, lekova i pesticida koji mogu biti unešeni u organizam. Takođe vrši analize različitih tableta, biljnog materijala, praškastih i tečnih supstanci koje su zaplenjene od strane policije a sve u cilju dokazivanja prisustva nedozvoljenih supstanci. Stalni je sudski veštak Republike Srbije. Koautor je nekoliko naučnih radova objavljenih u časopisima M20 kategorije.

Milica Aleksić

Seven Bridges

Milica Aleksić rođena je 1995. godine u Somboru gde je završila je prirodno-matematički smer Gimnazije “Veljko Petrović”. 2014. godine upisuje

biohemiju na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Tokom osnovnih studija u okviru Erasmus+ programa mobilnosti studenata provodi semestar na Univerzitetu Istočne Finske gde pored pohađanja redovne nastave radi petonedeljnu praksu u Laboratoriji za Mitohondrijalnu fiziologiju i genetiku pod mentorstvom dr Steffi Goffart. Nakon treće godine osnovnih studija Milica radi dvomesečnu praksu na bioinformatičkom odeljenju MRC Mitochondrial Biology Unit institutu Univerziteta u Kembridžu, pod mentorstovm dr Alan Robinson. Milica je diplomirala 2018. godine pod mentorstvom dr Nataše Simin, sa diplomskom radom “Primena bioinformatičkih metoda za predviđanje ćelijske lokalizacije proteina u mitohondrijama” čiji je eksperimentalni deo rađen u Insitutu za nuklearne nauke Vinča pod mentorstvom dr Branislave Gemović.

Milica je upisala master studije biohemije na istom departmanu 2018. godine, i u toku master studija je preko Erasmus+ plus programa provela semstar na Politehničkom univerzitetu u Ankoni, Italija. Tokom razmene pored pohađanja nastave radi na eksperimentalnom delu master teze “Primena metoda mašinskog učenja za obradu podataka iz baza elektronske zdravstvene dokumentacije u cilju rane dijagnostike dijabetesa” u Laboratoriji za mašinsku viziju i robotiku pod mentorstvom dr Emanuele Frontoni. Rad je odbranjen 2020. godine pod mentorstvom dr Nataše Simin.

Milica se trenutno bavi bioinformatikom u kompaniji Seven Bridges gde se bavi razvijanjem metoda za analizu i analizom genomskih podataka, sa posebnim fokusom na populacionu genetiku.

Igor Antić

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

Igor Antić rođen je 1988. godine u Gnjilanu. Nakon završetka Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, 2006. godine 

upisuje Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Osnovne i master studije završava na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine da bi svoj naučno-istaživački rad nastavio na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu upisivanjem doktorskih studija 2012. godine. Bavi se istraživanjima u polju analiza prisustva zagađujućih jedinjenja (postojana organska jedinjenja, pesticidi, mikotoksini, jedinjenja od posebnog interesa, teški elementi, itd.) u matriksima iz životne sredine (voda, vazduh, zemljište, sediment, prašina) kao i proceni rizika koja prisutna zagađujuća jedinjenja mogu da ispolje po zdravlje ljudi. Takođe, kao saradnik Odeljenja za kontaminente u hrani od 2012. godine učestuvje u radu akreditovane laboratorije Tehnološkog fakulteta za analizu pesticida, mikotoksina i teških elemenata u hrani i hrani za životinje. Boravio je na nekoliko evropskih instituta/univerziteta (Institute of Environmental Assessment and Water Research, IDAEA-CSIC, Barselona, Španija; Maastricht University, Maastricht MultiModal Molecular Imaging (M4i), Mastrikt, Holandija; Keele University, Staffordshire, ST5 5BG, Velika Britanija) gde se usavršavao u oblasti validacije metoda za analizu zagađujućih jedinjenja u matriksima iz životne sredine kao i primeni gasne i tečne hromatografije u datim istraživanjima. Učesnik je brojnih nacionalnih i inostranih projekata.

Darko Babjak

Zavod za javno zdravlje republike slovačke

Darko Babjak rođen je 1996. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu, a nakon toga i gimnaziju završio je u Bačkom Petrovcu.

Po završetku srednje škole, iste 2015. godine upisuje studije na Prirodno-matematičkom u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, studijski program Hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Osnovne akademske studije završava 2019. godine i sa zvanjem Diplomirani hemičar upisuje drugi stepen studija na Fakultetu hemijske i prehrambene tehnologije (Slovački tehnološki univerzitet) u Bratislavi. 2021. godine završava studije na Departmanu za hemijsko inženjerstvo i tehnologije, studijskom programu Tehnologije zaštite životne sredine i  stiče zvanje Inženjer. Ubrzo nakon toga se zapošljava u Zavodu za javno zdravlje Republike Slovačke na Odeljenju higijene životne sredine u okviru tima koji se bavi problemima pijaće vode i vode za kupanje.

Cora Bartus Pravda

doktorske studije na fakultetu Primenjena hemija i hemija životne sredine,Segedin

Cora Bartus Pravda, rođena je 1990. godine u Subotici. Nakon završetka osnovne škole Jovan Mikić, stekla je Vukovu diplomu, i upisala se u Subotičku gimnaziju.

2009 godine je primljena na studijski program Osnovne akademske studije, Analitičar zaštite životne sredine, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Visoko obrazovanje drugog stepena-master studije je uspešno završila sa prosekom 9,67. Nakon završetka studija, dve godine je živela u Engleskoj gde je usavršavala znanje engleskog jezika. 2018 godine je upisala doktorske studije u Mađarskoj, u Segedinu, na fakultetu Primenjena hemija i hemija životne sredine.

Trenutno se bavi nanotehnologijom i 2D materijama kao sto je grafen i fosforen. Svoja znanja u oblasti instrumentalne analize je unapredila radeći i na aparatima kao što su Raman Spectroscopy, Atomic Force Microscopy, Dynamic Light Scattering i Transmission Electron Microscopy.

Cora je našla svoj put koji je čini srećnom. Radi ono što voli, a cilj u budućnosti joj je da nakon završenih doktorskih stuidja svoje znanje prenese na studente, kao i da učestvuje u međunarodnim istraživačkim projektima.

Smatra da je na studijama Analitičar zaštite životne sredine stekla dobro znanje i da joj je to dosta pomoglo u savladavanju prepreka prilikom bavljenja istraživačkim radom.

Nada Basic

Nada Bašić

Univerzitet u Beču,Departman Environmental Geosciences

Nada Bašić rođena je 1995. godine u Novom Sadu. Interesovanje za prirodne nauke razvila je još u osnovnoj školi kroz učešće na takmičenjima iz matematike, te je sedmi i osmi razred

završila kao učenik specijalnog matematičkog odeljenja u Gimnaziji „Jovan Jovnović Zmaj“.

Osnovne studije hemije – kontola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom završila je 2018. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, pri čemu je godinu dana provela na Tehničkom Univerzitetu u Gracu, u okviru Erasmus programa mobilnosti studenta. U toku osnovnih studija bila je dobitnik nekoliko stipendija, među kojima je i nagrada Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“ za najboljeg studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine. Osim toga bila je pitomac fondacije „Privrednik“ i dobitnik specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh.

Master studije nauke o životnoj sredini upisuje na Univerzitetu u Beču gde je trenutno zaposlena kao asistent u nastavi i pomoćnik departmana Environmental Geosciences. U okviru master rada uključena je u istaživanja koja se bave sudbinom nanočestica antropogenog porekla u životnoj sredini.

Isidora Birinji

Srednja stručna škola „Borislav Mihajlović Mihiz“

Isidora Birinji, rođena 29. marta 1980. godine u Rumi. Nakon završenog Prirodno-matematičkog smera gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, 1999. god. 

upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, odsek hemija. Nakon diplomiranja na smeru diplomirani hemičar-biohemija radi u laboratoriji Doma zdravlja u Irigu kao zdravstveni saradnik sve do 2014. godine. Uporedo u Srednjoj stručnoj školi „Borislav Mihajlović Mihiz“ predaje hemijsku grupu predmeta. Master akademske studije drugog stepena na Кatedri za metodiku i nastavu hemije upisuje 2014. godine koje uspešno završava. Sfera interesovanja joj je razvijanje funkcionalnog sistema hemijskog znanja kao podrška za izučavanje stručnih predmeta, i svoja istraživanja uspešno ostvaruje saradnjom sa Кatedrom za metodiku nastave hemije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon funkcije vršioca dužnosti direktora Srednje stručne škole „Borislav Mihajlović Mihiz“ u Irigu imenovana je za direktora škole 2019. godine.

Elma Bjelica

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika

Elma Bjelica je rođena 21.09.1981. godine u Beogradu. Osnovnu školu “Jovan Popović” završila je 1996. godine u Novom Sadu sa odličnim uspehom.

Srednju školu “Laza Kostić” u Novom Sadu završila je 2000. Godine takođe sa odličnim uspehom. Osnovne akademske studije završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer diplomirani hemičar-biohemija. Nakon osnovnih studija zapošljava se u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika, gde obavlja standardne laboratorijske postupke za analizu uzoraka,  priprema uzorke i svakodnevno sprovodi rutinske hemijske analize po svom rasporedu u saradnji sa višim osobljem, neovisno rukuje raznim standardnim analitičkim instrumentima i izvodi osnovno i napredno održavanje i kalibracije na analitičkim instrumentima. 2016. Godine prihvata funkciju v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za zaštitu životne sredine koju obavlja sve do oktobra 2020. godine. Načelnik i zamenik načelnika organizuju i obezbeđuju zakonito, efikasno i profesionalno poslovanje Iz delokruga Gradske uprave, obavlja najsloženije zadatke, organizuje i koordinira rad, daje uputstva i smernice za rad, odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih u radnim odnosima. Obezbeđuju materijalne i druge uslove za efikasan rad, a odgovorni su za zakonitost rada i druge delatnosti u skladu sa zakonom, Statutom grada Novog Sada i odlukama Skupštine Novog Sada. Načelnik i zamenik načelnika gradske uprave za svoj rad i rad gradske vlade odgovaraju Skupštini Novog Sada, gradonačelniku i gradskom veću. Gradsko veće odlučuje o pravima i obavezama načelnika i zamenika načelnika.

Nakon višegodišnjeg radnog iskustva upisala je master, smer Master akademske studije zaštite životne sredine kako bi stekla dodatna stručna znanja i veštine. Po završetku mandata vraća se na svoju poziciji u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika u sector laboratorijske dijagnostike.

Zoran Blagojević

„Rafinerija nafte Brod“ a.d., Brod

Zoran Blagojević rođen je 1984. godine u Slavonskom Brodu. Završio je osnovnu školu „Sveti Sava“ i srednju školu „Nikola Tesla“ u Brodu smer Hemijski tehničar – hemija, nemetali 

i grafičarstvo. Upisao je Prirodno-matematički fakultet, 2003. godine smer diplomirani hemičar – profesor hemije. Nakon završetka osnovnih akademskih studija upisao je Master akademske studije hemije – modul profesor hemije, a završio 2014. godine pod mentorstvom prof. dr Jasne Adamovuz stručnu pomoć dr Stanislave Olić Ninković.

Godine 2009. se zaposlio u firmi „Rafinerija nafte Brod“ a.d. u Brodu, gde je radio na postrojenju atmosferske i vakuum destilacije kao procesni inženjer. Od 2017. godine dobija poziciju Rukovodioca postrojenja za katalitički reforming benzina. Od 2019. godine obavlja i funkciju v.d. Rukovodilac Sektora prerade nafte. Bavio se i praćenjem propisa iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanjem otpadom, učestvovao u implementaciji standarda ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. U toku dosadašnjeg rada učestvovao u projektima izgradnje i puštanja u rad raznih delova procesnih postrojenja. Bio je mentor učenicima srednje škole smer Hemijski tehničar u toku stručne prakse u Rafineriji nafte Brod. Otac četvoro dece.

Jelena Bošković, ex Janković

„Comex Eco Packaging “ d.o.o. Šabac

Jelena Bošković, ex Janković, rođena je 15. novembra 1989. godine u Šapcu. Osnovnu školu „Stojan Novaković” u Šapcu upisuje 1996. godine, a završava je 2004. godine.

Dalje obrazovanje nastavlja u Stručnoj hemijskoj I tekstilnoj školi u Šapcu smer Hemijski laborant. Po završetku srednje škole, 2008. godine, upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer  Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljenje životnom sredinom, na kojem je diplomirala  2012. godine. Iste godine upisuje master studije Analitičar zaštite životne sredine i godinu dana kasnije ih završava.

Od oktobra 2014. do januara 2016. godine radi na poziciji Inženjera kontrole kvaliteta u fabrici metalne ambalaže “GALEB METAL PACK”d.o.o. Šabac.

Od januara 2016. do februara 2019. godine radi na poziciji Predstavnika rukovodstva za ISO 14001 standard za sve firme u okviru GALEB GROUP-a (Galeb Group, Galeb Metal Pack, Galeb System).

Od jula 2018. do februara 2019. Godine obavlja funkciju Menadžera kontrole kvaliteta u fabrici “GALEB METAL PACK”d.o.o. Šabac.

Od februara 2019. do danas obavlja poslove Inženjera kontrole kvaliteta u fabrici „Comex Eco Packaging “ d.o.o. Šabac.

 

Svetlana Bošković

Svetlana Bošković (rođ. Karabaš)

SP Laboratorija, Bečej

Svetlana Bošković, rođ. Karabaš, rođena je 1965. godine u Bečeju. Završila je gimnaziju “Jovan Jovanović Zmaj” 1983. godine. Osnovne studije je završila na Univerzitetu u Novom Sadu,

na Prirodno-matematičkom fakultetu, Institutu za hemiju, 1987. godine. Magistarsku tezu je odbranila 2008. godine pod mentorstvom prof. dr Bože Dalmacije “Biodegradacija biljnih ulja u otpadnoj vodi specifičnim komercijalnim mikroorganizmima”.

Radila je u laboratorijama FADIP – IFC i Sojaprotein-a; predavala hemiju u Ekonomskoj i Tehničkoj školi u Bečeju; bila v.d. tehnički direktor Sojaprotein-a; direktor nabavke i  direktor proizvodnje dijetetskih suplemenata u Alltech Fermin-u u Senti; tehnički direktor JP Vodokanal u Bečeju; ekspert koordinator u NIS, u Funkciji za HSE, u Novom Sadu; a od juna 2021. godine radi kao menadžer prodaje i razvoja novih biznis linija – zaštita životne sredine i ambalaža za prehrambene proizvode,  u SP Laboratoriji u Bečeju.

Tokom svih 35 godina radnog iskustva bavila se zaštitom životne sredine, posebno tretmanom voda; razvojem i kontrolom kvaliteta; implementacijom različitih metoda, standarda i sistema kvaliteta; održivim razvojem, due dilligance, auditima i konsaltingom; bila je angažovana na projektima GIZ (GTZ), IWA, EBRD, KPMG, E&Y, UNEP. Položila je specijalističke ispite u oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu; pohađala mnogobrojne obuke u zemlji i inostranstvu; autor je većeg broja stručnih radova iz oblasti voda, otpada i analiza i tumačenja propisa, saopštenih na brojnim konferencijama, savetovanjima, sajmovima i workshop-ovima; bila je mentor mnogih studenata i postdiplomaca na stručnim praksama; stalni je član Tehničke komisije za ocenu studija o proceni uticaja projekata na životnu sredinu u SO Bečej; volonter BUM-a i humanitarni radnik NSHC I fondacije “Marina Kovačev”.

20210415_125901 (1)

Mitra Bošnjaković

"Rudnik i termoelektrana Ugljevik"

Mitra Bošnjaković rođena je 26. 04.1996. godine u Bijeljini, BiH. Završila je osnovnu školu “Sveti Sava” u Gornjem Crnjelovu, a potom upisala gimnaziju “Filip Višnjić” u Bijeljini. 

Po završetku srednje škole upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer diplomirani hemičar. Nakon završetka osnovnih akademskih studija upisuje master akademske studije, modul profesor hemije, koje završava sa prosečnom ocenom 10,0. Školsku praksu je uspešno obavila u osnovnoj školi “Petefi Šandor” i gimnaziji “Svetozar Marković” u Novom Sadu. Po povratku u rodno mesto provela je mesec dana kao zamenski profesor hemije u gimnaziji “Filip Višnjić” u Bijeljini. Trenutno je zaposlena na poziciji analitičar u Centralnoj hemijskoj laboratoriji koja se bavi analizom uglja, voda, plinova, ulja i otpadnih voda kao pripravnik na “Rudnik i termoelektrana Ugljevik” u Ugljeviku.

 

Vladimir Brkić

„Hemofarm STADA Group“, Šabac

Vladimir Brkić, rođen 30.10.1990.  godine u Šapcu. Osnovnu školu završio u rodnom mestu, Glušci u Mačvi, a srednju medicinisku školu Dr „Andra Jovanović“ završava u Šapcu 2009. god.

Iste godine upisuje Prirodno-matematički fakultet, smer diplomirani hemičar a nakon redovno završenih osnovnih studija i sticanja zvanja diplomirani hemičar, upisuje master studije kontrole kvaliteta i upravljanje životnom sredinom i stiče zvanje master hemičar-kontrole kvaliteta i upravljanje životnom sredinom.

2015. godine zapošljava se u firmi „R Lab“ Kikinda današnja „Natura Panonica“, nakon toga sledi premeštaj u rodno mesto i posao u farmaceutskim industrijama u Šapcu u firmi „Evrolek Pharmacija“. Od 2019. godine zaposlen je u humanoj farmaceutskoj industriji u okviru „Hemofarm STADA Group“  u Šapcu na mestu supervizora laboratorijskih ispitivanja polaznih materijala, aktivnih i pomoćnih supstanci u sektoru kontrole kvaliteta na tehnici gasne hromatografije gde radi i danas. Sertifikovani fitness trener, hedonista, pčelar i Magdalenin otac.

Milica Velimirović

stipendista na Univerzitetu u Gentu, Belgija

Rođena je 1983. godine u Novom Sadu. Nakon završetka Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, 2002. godine upisuje Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, 

biohemiju i zaštitu životne sredine, smer Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Osnovne i master studije završava na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine da bi svoj naučno-istaživački rad 2009. godine nastavila u Belgiji na Flemish Institute for Technological Research. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Use of injectable Fe-based particles for in-situ treatment of contaminated groundwater” je odbranila 2013. godine na Univerzitetu u Antwerpenu. Nakon toga dobija post-doctoral fellow poziciju na Univerzitetu u Beču gde provodi narednih 6 godina radeći na nekoliko EU projekata.  Za to vreme se i dva puta ostvaruje u ulozi majke. Milica je trenutno senior post-doctoral fellow na Univerzitetu u Gentu, Belgija kao stipendista The Research Foundation – Flanders. Tema njenog istraživačkog rada je Functionalized nanoparticles – bringing characterization to the next level using a complementary analytical toolkit.

https://orcid.org/0000-0002-3233-8837

Žaklina Vorkapić

Elixir Zorka

Žaklina je rođena 1992. Godine u Novom Sadu, gde je 2011. godine upisala osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer Analitičar zaštite

životne sredine. 2016. godine su uspešno završene osnovne i master studije, nakon kojih se zaposlila u struci kao stručni saradnik za upravljanje otpadom u privatnoj firmi u N.Sadu – HIGIA DOO. U firmi se zadržala tri godine i savladala stečeno znanje u praksi vezano za upravljanje otpadom ( prijavu kretanja opasnog otpada na portal Agencije za zaštitu životne sredine, proširenje dozvole za transport opasne i neopasne robe, dobijanje dozvole za skladištenje opasnog i neopasnog otpada sa svim pratećim potrebnim dokumentima, obilazak klijenata, proveravanje i uzorkovanje otpada na terenu, pripremanje ponuda, sklapanje ugovora, držanje obuke klijentima o Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (Sl. Glasnik RS br.92/2010), podnošenje godišnjeg izveštaja otpada Ministarstvu zaštite životne sredine, odlazak 1-2 puta nedeljno u skladište otpada i proveravanje istog, podnošenje Godišnjeg izveštaja otpada u skladištu Ministrastvu, vođenje evidencije DEO6, vođenje evidencije potrebne za resertifikaciju ISO standarda, vođenje evidencije BZNR-a, kao i sve druge poslove koji prate oblast zaštite životne sredine.

Nakon prestanka rada u Higii, zapošljava se u velikoj gigantskoj firmi Elixir Zorka koja je vodeći proizvođač kompleksnih mineralnih đubriva, i kao kompanija koja u potpunosti ispunjava domaće i evropske standarde kvaliteta i njihove normative.

Kao neizostavni deo proizvodnog procesa smatra očuvanje zaštite životne sredine i poštuje sve važeće zakonske propise. Kao veliki privredni subjekat, odlučili su da kompaniju prošire ogranakom ECO LAGER koji se bavi skladištenjem opasnog i neopasnog otpada u kojoj Žaklina ima funkciju Višeg saradnika za upravljanje otpadom i obavlja sledeće poslove: Proveravanje kvaliteta i stanja otpada, količina otpada, zapakovanost otpada, odlazi na sastanke za ugovaranje poslova nakon kojih daje izlazne cene.

Jelena Vuković

SŠ "Sveti Sava" u Somboru

Jelena Vuković (rođ. Mijić) rođena je 1996. godine u Somboru.Osnovnu i srednju školu je završila u Somboru. Po završetku srednje škole upisuje Prirodno-matematički fakultet. 

Jelena Vuković (rođ. Mijić) rođena je 1996. godine u Somboru.Osnovnu i srednju školu je završila u Somboru. Po završetku srednje škole upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer diplomirani hemičar. Diplomirala je u septembru  2019. godine pod  mentorstvom docent dr Dušice Rodić sa temom diplomskog rada “Analiza reprezentacija hemijskih fenomena u udžbeniku za 7.razred osnovne škole izdavačke kuće BIGZ”. U toku četvrte godine bila je dobitnik Dositejeve stipendije. Nakon završetka osnovnih akademskih studija upisuje 5. godinu integrisanih akademskih studija nastave hemije. Master rad je odbranila u septembru 2020. godine
pod mentorstvom docent dr Dušice Rodić. Tema master rada bila je “Identifikacija miskoncepcija kod učesnika 55. republičkog takmičenja iz hemije za sedmi razred osnovne škole”. Tokom studija praksu je stekla u osnovnoj školi “Petefi Šandor” i gimnaziji  “Svetozar Marković”   u Novom Sadu. U toku 5. godine Integrisanih studija započela je radni odnos u srednjoj školi ” Sveti Sava” u Somboru gde ima punu normu. Stečena hemijska i metodička znanja prenosi svojim učenicima kroz pet sručnih predmeta koje  predaje u ovoj školi: Analitička hemija, Prerada i nodlaganje čvrstog otpada, Hemijska tehnologija, Instrumentalne metode analize i Tehnologija farmaceutskih proizvoda. Sa svojim učenicima je učestvovala na Festivalu nauke grada Sombora pod nazivom “Fizi Bizi” gde je u saradnji sa kolegama zajedno sa svojim učenicima demonstrirala hemijske eksperimenate.

Gordana Gajić

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Kamenici i OŠ „Vuk Karadžić“ u Novom Sadu

Gordana Gajić rođena je 1975. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završila je u Sremskoj Kamenici. Nakon završene Gimnazije „Isidora Sekulić“, upisala je Prirodno-matematički fakultet 

u Novom Sadu, smer Diplomirani hemičar. Prvo radno iskustvo stekla u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, u toksikološko-biohemijskoj laboratoriji Odeljenja za biohemiju i toksikologiju. U oblasti obrazovanja, prvo radno iskustvo stekla je u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Kamenici, gde je i danas zaposlena. Pored toga, radi i u OŠ „Vuk Karadžić“ u Novom Sadu.

Kao nastavnik hemije u okviru prosvetnog rada, posvećuje se svojim učenicima,  intenzivno radi sa njima i razvija njihovu ljubav prema hemiji i svest o značaju hemije. Posebnu pažnju posvećuje talentovanim učenicima sa kojima ostvaruje zapažene rezultate na takmičenjima. Od školske 2012/2013. kao mentor-praktičar, uspešno realizuje praktičnu nastavu sa studentima Osnovnih akademskih studija sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Master akademske studije, modul profesor hemije, završila je 2013. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, pod mentorstvom prof. dr Mirjane Segedinac. Nakon toga, na istom fakultetu završila je i Specijalističke akademske studije metodike nastave hemije, pod mentorstvom doc. dr Tamare Rončević. 

Pored pedagoškog rada, bavi se i naučno-istraživačkim radom. Do sada je publikovala tri naučna rada i rezultate saopštila na jednom međunarodnom kongresu.

Dobitnik je medalje za izvanredne rezultate u nastavi, za 2015. godinu, koju dodeljuje Srpsko hemijsko društvo. 

 

 

Milja Golić

JKP „Čistoća“ Novi Sad

Milja Golić rođena je 28.06.1984. godine u Novom Sadu. Diplomirala je 2008. godine na smeru diplomirani hemičar – inženjer za kontrolu kvaliteta i menadžment životnom sredinom

na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Master studije kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom završila je 2014. godine. Od 2011. godine zaposlena je u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća“ Novi Sad. Prvo radno iskustvo stekla je kao Samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine, a potom kao Šef odeljenja za tretman otpada na Gradskoj deponiji. Dragoceno iskustvo u oblasti upravljanja kvalitetom i implementaciji zahteva standarda SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001, SRPS ISO/IEC 27001, SRPS ISO 45001 i SRPS EN ISO 50001 stiče od 2017. godine na poslovima Menadžera za upravljanje kvalitetom, a sada i kao Rukovodilac službe Razvoja. Interni je proveravač za navedene standarde. S obzirom na iskustvo upravljanja integrisanim sistemom menadžmenta, angažovana je i kao Menadžer za rizike koji rukovodi sistemom finansijskog upravljanja i kontrole JKP “Čistoća” Novi Sad. Majka troje dece.

Vesna Gvoić

Fakultet tehničkih nauka

Vesna Gvoić je rođena 1986. godine u Kikindi. Nakon završene Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu upisuje studije na Prirodno-matematičkom fakultetu

u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. 2011. godine stiče zvanje diplomirani hemičar-biohemija, a 2012. godine i zvanje master – analitičar zaštite životne sredine.

Doktorske akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, studijski program hemija, upisuje 2013. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Ispitivanje mogućnosti primene Fenton-procesa u tretmanu obojenih otpadnih voda grafičke industrije“ odbranila je 2019. godine pod mentorstvom vanrednog profesora dr Đurđe Kerkez i redovnog profesora dr Miljane Price.

Vesna je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn od 2012. godine. Izvodi vežbe na osnovnim i master akademskim studijama u okviru sledećih predmeta: Hemija u grafičkom inženjerstvu, Grafički materijali, Hemigrafija i Grafičko okruženje.

Naučni rad realizuje u oblasti tretmana otpadnih voda u saradnji sa kolegama sa Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kroz projekte finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Marko Damjanović

inženjer i statističar u industriji poluprovodnika

Posle diplomskih studija Marko Damjanović završio je master studije iz spektroskopije na Univerzitetima u Lajpcigu i Bolonji 2013. godine. Nakon master studija doktorirao je 2017. godine 

kao najbolji na godini na Institutu za neorgansku hemiju Univerziteta u Hajdelbergu, na temu nuklearne magnetne rezonance paramagnetnih jedinjenja. Po završetku doktorskih studija radi 2,5 godine kao postdok na Institutu za fiziku u Кarlsrue (КIT), u oblasti magnetizma i kvantnih efekata. Od nedavno radi kao inženjer i statističar u industriji poluprovodnika. Pored srpskog jezika tečno govori ruski, nemački i engleski. U slobodno vreme bavi se planinarenjem, baštovanstvom i studijama ekonomije.

Snežana Divljak

C.I.A.K. doo.

Snežana je rođena 1992. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila srednju medicinsku školu kao odličan učenik. Nakon završetka srednje škole 2011. godine

upisala je osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer Analitičar zaštite životne sredine.

2015. godine je diplomirala, a godinu dana kasnije je završila i master studije na istom smeru. Nakon studiranja bavila se prodajom i učila veštine prodaje jer smatra da je u današnje vreme prodaja osnova svakog posla.

2018. godine je pronašla stručnu praksu u firmi Higia doo koja se bavi upravo upravljanjem otpadom. Nakon stučne prakse je ostala da radi i da se dalje usavršava na tom polju. U međuvremenu je postala i savetnik za hemikalije, a danas radi u firmi CIAK doo. Snežana, poučena iskustvom, preporučuje svim budućim i sadašnjim studentima da se uzdaju u sebe i svoj rad i rezultati neće izostati.

Screenshot_20200129-162615_Gallery

Ksenija Dobrokes

Belje plus d.o.o., PC Tvornica stočne hrane

Ksenija Dobrokes je zavrsila Medicinsku školu u Osijeku i potom diplomske i master studije Biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena u Belje 

plus d.o.o., PC Tvornici stočne hrane kao pripravnik-voditelj laboratorije.

Branka Djeric

Branka Đerić

EHS Consultant - Chemical engineer at CSE d.o.o. / Intersolia

Rođena sam u Novom Sadu 1984. godine. Nakon završetka gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” upisala sam studije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,

smer Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Diplomski rad sam pisala na temu “Uticaj solidifikacije/stabilizacije sedimenta sa otpadnim muljem iz fabrike kartona na izluživanje metala”. Nakon završenih studija stekla sam bogato radno iskustvo u oblasti proizvodnje i primene ulja i maziva, najpre kao rukovodilac u laboratoriji, a potom i kao rukovodilac proizvodnje. Bavila sam se i praćenjem propisa iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanjem otpadom, učestvovala u implementaciji ISO standarda (ISO 9001 i 14001) i stekla licencu za Savetnika za hemikalije. Trenutno sam zaposlena u internacionalnoj kompaniji koja pruža podršku za bezbedno rukovanje hemikalijama kao stručni konsultant. Takođe svojim iskustvom i znanjem u saradnji sa IT sektorom doprinosim razvoju i unapređjenju WEB alata za bezbedno upravljanje hemikalijama kojima podstičemo i pomažemo korisnike i proizvođače hemikalija širom sveta da se opredele za tzv. chemical responsible management.

Sanja Zivanovic

Sanja Živanović

CEO firme Sceutical Innovation Lab u oblasti nutrikozmetike (nutriceutike)

Sanja Živanović je naučnica i stipendista Španske vlade na poslednjoj godini doktorskih studija na Institutu za biomedicinska istraživanja u Barseloni (IRB Barcelona) u Laboratoriji za 

molekularno modelovanje i bioinformatiku. Njen naučni rad je posvećen aplikaciji kompjuterske hemije u farmaceutskoj industriji. Tema doktorske disertacije je otkriće lekova i razvoj novog softvera za optimizaciju bioaktivnih konformacija malih molekula. Učestvuje na brojnim međunarodnim konferencijama gde prezentuje rezultate naučnih radova. Dobitnik je stipendije od Evropske Komisije(2012) zahvaljujući kojoj završava dva Erasmus Mundus mastera (TCCM) u Valensiji i Groningenu (Holandija). Osvojila je nagradu za najbolju poster prezentaciju na Evropskoj konferenciji računarske i teorijske hemije(2017). Takođe je završila postdiplomske studije(2018) iz farmaceutske i biotehnološke industrije u cilju proširenja znanja iz preduzetništva, inovacija i spoja nauke i biznisa. Učestvovala je i u radu sa talentovanim studentima i bila predavač na projektu Crazy About Medicine kao i u letnjoj školi BIYSC (2016).Bila je predsednik naučno-organizacionog odbora konferencije Enable u Barseloni (2017).

Septembra 2019. u Barseloni otvara start-up firmu Sceutical Innovation Lab u oblasti nutrikozmetike (nutriceutike), čiji je suvlasnik i CEO. Sanja je razvila novu formulaciju anti-age proizvoda čiji se izlazak na špansko tržište očekuje tokom 2020.

Smatra da su PMF i akademske studije hemije za nju bile odlično mesto za studiranje gde je stekla opširno znanje iz prirodnih nauka i internacionalne mogućnosti za razvoj buduće karijere.

Milica Žižić (rođ. Popov)

Alchemy

Milica je rođena 1993. godine u Beogradu. Završila je prirodno-matematički smer u Gimnaziji u Inđiji. 2012. godine je upisala smer Biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu 

u Novom Sadu. 2014. godine je pohađala Letnju Školu hemije u Gracu na Institutu za biotehnologiju i biomedicinski inženjering. U toku šestonedeljnog boravka tamo učestvovala je u istraživanju mehanizma reakcije UDP-Apioza/UDP-Ksiloza-sintaze sa izotop-obeleženim supstratom u
ćelijama E.Coli.
Nakon završenih osnovnih studija, 2016. godine je upisala master studije Biohemije na istom fakultetu. Drugi semestar master studija je provela u Rimu, na univerzitetu “La Sapienza”, gde je i završila eksperimentalni deo master rada na temu:”Identifikacija promena strukture i funkcije azot-monoksid sintaze indukovanih ksenoestrogenom nonilfenolom u hepatocitima”.
Nakon završetka master studija zaposlila se kao Assistaint Editor za oblast biohemije u kompaniji koja se bavi objavljivanjem naučnih radova.
2018. godine prelazi u Alchemy, kompaniju koja se bavi pravljenjem softverskih rešenja za hemijsku industriju. U Alchemy-ju radi i danas kao Customer Success Manager. Zadužena je za prikupljanje zahteva i podataka od strane klijenta, izradu rešenja za njihov softverski paket, obuku i podršku kroz njihovu upotrebu sistema kao i konstantno unapređenje softvera za
klijente.

Milica Janković (rođ Žugić)

Hemofarm, Šabac

Rođena sam u Šapcu 09.03.1994. god. Završila sam gimnaziju “Dositej Obradović” u  Bačkoj Topoli, posle koje upisujem osnovne akademske studije hemije 2013. god. Tokom kojih sam bila

stipendirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Juna 2017. god. odbranila sam diplomski rad pod nazivom “Sinteza i citotoksičnost novih konformaciono krutih mimetika goniofufurona” pod mentorstvom prof. dr Mirjane Popsavin, a u junu 2018. godine sam završila master akademske studije hemije, odbranivši master rad “Sinteza i biološka aktivnost novih analoga goniofufurona sa tiofenskim prstenom na položaju C-7”, takođe pod mentorstvom prof. dr Mirjane Popsavin.
Nakon završenih master studija hemije, 2019. godine primljena sam na program stručne prakse “Chance to advance” kao polaznica druge generacije u okviru kompanije Hemofarm, u Šapcu. Nakon završene šestomesečne prakse, dobijam i zaposlenje u Hemofarmu, gde radim i danas na poziciji lokalnog i globalnog koordinatora za Kontrolu izmena. Govorim srpski, engleski, nemački i španski jezik.

Milana Žuža

“Mrkšićevi salaši”

Milana Žuža (rođena Ćurić) rođena je 08.11.1987. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu „Jovan Dučić“ u Kleku je završila 2002. godine, a zatim upisala Zrenjaninsku gimnaziju.

Godine 2006. upisala se na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, odsek hemija, smer kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, gde je završila osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom studiranja i stekla zvanje Hemičar kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom. Iste godine, upisala je diplomske akademske studije na Departmanu za hemiju, smer Diplomirani hemičar-master kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom, na kojima je sve predviđene ispite položila. 14.07.2011. je završila Diplomske master studije, odbranila master rad isteklazvanje master hemičar.

Marta 2012. godine počinje da radi u Zadruzi “Mrkšićevi salaši” u laboratoriji za kontrolu kvaliteta žitarica u pogonu silos kao pripravnik. Nakon položenog pripravničkog ispita u martu 2013. godine nastavlja sa radom u laboratoriji za kontrolu kvaliteta žitarica kao rukovodilac laboratorije.

Marta 2014. godine prelazi na mesto rukovodioca pekare takođe u Zadruzi ”Mrkšićevi salaši”, gde organizuje, rukovodi i kontroliše rad u radnoj jedinici.

Maja 2020. godine prelazi na mesto rukovodioca sektora kvaliteta takođe u Zadruzi “Mrkšićevi salaši”, gde se bavi implementacijom standarda kvaliteta i bezbednosti hrane ISO 22000 i HACCP Sistema.

Aleksandar Zarić

„Biospringer RS DOO “

Aleksandar Zarić rođen je 1992. godine u Kikindi gde završava osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije hemije upisuje 2011. godine, smer – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom 

sredinom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Osnovne studije završava u roku i upisuje master akademske studije istog smera.

Nakon upisa master studija 2015. godine, zasniva radni odnos u „MSK” (Kikinda), firmi koja se bavi proizvodnjom metanola i sirćetne kiseline. Zaposlen je na poziciji rukovalac u pogonu za proizvodnju sirćetne kiseline. Pored zaposlenja omogućena mu je realizacija master rada na temu: „Monitoring i kontrola emisije otpadnih voda fabrike za proizvodnju metanola i sirćetne kiseline“.

U „MSK“ provodi tri godine, gde stiče neophodno znanje i iskustvo u kontroli procesa proizvodnje, rešavanja akcidentnih situacija i rada sa opasnim materijama.

U ovom periodu iz hobija počinje da se bavi proizvodnjom domaćeg piva (kraft piva), gde se javlja želja za boljim razumevanjem procesa fermentacije.

Nakon tri godine, novo radno mesto od 2019. godine je u „Biospringer RS“ u  Senti. Delatnost firme je  proizvodnja ekstrakta kvasca, svežeg pekarskog, stočnog i suvog kvasca. Pozicija koju trenutno obavlja je inženjer proizvodnje kvasca (inženjer na fermentaciji), gde kordinira, planira i kontroliše realizaciju proizvodnog procesa u sektoru proizvodnje kvasca prema nedeljnom planu proizvodnje, analizira parametre proizvodnje i  usko sarađuje sa razvojnom laboratorijom radi unapređenja procesa.

FB_IMG_15808951648879294

Nebojša Zec

Heinz Maier-Leibnitz centar, Minhen

Nebojša Zec rođen je 1988. godine u Novom Sadu i završio je doktorske studije hemije 2017. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu pod mentorstvom profesora dr Slobodana Gadžurića. 

U toku rada na doktorskoj disertaciji pod naslovom “Optimizacija i karakterizacija elektrolita na bazi jonskih tečnosti pogodnih za litijum jonske baterije” boravio je po šest meseci na univerzitetima u Ljubljani i Lilu. U toku studija usavršavao se i na univerzitetima u Gracu, Portu i Aveiru. Danas je zaposlen u Heinz Maier-Leibnitz centru u Minhenu, vodećem istraživačkom nuklearnom reaktoru gde se bavi ispitivanjem novih materijala primenom metoda neutronske difrakcije i simulacijama molekulske dinamike. Na studentskoj konferenciji u Mariboru, 2013. godine osvojio je prvu nagradu među 40 studenata iz 8 zemalja sa izlaganjem na temu “Solvent Effect on Thermochromic Behavior of Cobalt(II) Chlorido Complexes”. Do danas je autor 21 naučnog rada sa prosečnim impakt faktorom od 3,49 koji su citirani više od 270 puta. Pored srpskog i slovenačkog, govori nemački, engleski i francuski jezik.

79953621_491241628169243_1232290275443867648_n

Gordana Ilić

CEO “Mesotope”, Singapur

Gordana Ilić kaže za sebe da je večiti student radoznalosti i izazova. Diplome kažu da je završila osnovne i master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, u oblasti “Hemija – Kontrole kvaliteta i upravljanje 

životnom sredinom”, pod mentorstvom Prof. Ivane Ivančev-Tumbas, sa kojom je izučavala uklanjanje pesticida iz voda. U toku osnovnih studija joj je pažnju privukao jedan poster za studiranje u Americi, kada počinju i putešestvije njenog roze kofera po svetu. Osim kod nas, Gordana je deo svojih master studija radila u Českoj, na Univerzitetu Tehnologije u Brnu u okviru MCHEM razmene, a potom se uputila u Singapur, na Državni Unverzitet Nanjang, gde je 2017. godine odbranila doktorat u oblasti neorganske sinteze. Gordana je stipendista mnogih vladi i dobitnica međunarodnih nagrada za istraživanja, ali je njena strast oduvek bila usmerena ka popularizaciji nauke i praktične primenjivosti istraživanja. Taj put ju je odveo u preduzetničke vode. Trenutno je suvlasnica i CEO startapa “Mesotope” u Singapuru, koji se bavi proizvodnjom inovativnog materijala za efikasnije čuvanje energije.

Milena Jakšić

BioSens institut

Milena Jakšić je završila osnovne akademske studije biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, 2012. godine, a potom 2013. i master akademske 

studije istog usmerenja. Nakon odbrane master rada, od oktobra 2013., pa do maja 2014. godine, volontirala je u Laboratoriji za analizu mleka i Laboratoriji za analizu hrane za životinje i hrane animalnog porekla na Poljoprivrednom fakultetu, Univrziteta u Novom Sadu, te stekla prvo radno iskustvo, najviše u polju određivanja mikotoksina ELISA tehnikom. Potom, od avgusta 2014. do decembra 2018. godine, bila je zaposlena u Sektoru instrumentalnih analiza u SP Laboratoriji A.D., na poziciji stručnog saradnika za tečnu i jonsku hromatografiju. Pored obavljanja rutinskih analiza za određivanje kako kvaliteta hrane i hrane za životinje, tako i zdravstvene ispravnostiistih, bavila se I implementacijom novih metoda, njihovom validacijom i verifikacijom, sa akcentom na analizu mikotoksina, te razvoj i implementaciju multirezidualne metode za njihovo određivanje na UHPLC (Ultra-High-Pressure-Liquid-Chromatography) sistemu sa tandem-masenom spektrometrijskom detekcijom. Školske 2018/2019. upisala je doktorske studije biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i od decembra 2018. zaposlena je u BioSens institutu, gde je nastavila svoj rad u polju masene spektrometrije, saakcentomna portabilnim sistemima koji se baziraju na masenoj spekrometriji sa membranskim injektovanjem – MIMS (Membrane-Inlet-Mass-Spectrometry).

Milica Jakšić

„Institut Vatrogas d.o.o.“

Milica Jakšić je rođena 1997. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu „Miroslav Antić“ u Futogu završila je 2012. godine uporedo sa nižom muzičkom školom „Isidor Bajić“.

Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Novom Sadu je završila 2016. godine nakon čega je upisala osnovne akademske studije  na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer – Opšta hemija. 2020. godine je upisala Master akademske studije hemije, smer–Organska hemija, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. U toku Master studija pronalazi praksu u sklopu kompanije „ADECO d.o.o.“ u Novom Sadu gde se upoznala sa osnovama funkcuonisanja proizvodne laboratorije za motorna ulja. 2021. godine se zapošljava u „Institutu Vatrogas d.o.o.“ na poziciji teničar-laborant gde je stekla znanje i iskustvo iz oblasti kvaliteta životne sredine, gde se bavi analizirajem vode, vazduha, zemljišta i otpada.

Tokom studija bila je nagrađivana stipendijama Ministarstva Republike Srbije i Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Tatjana (Sabo) Janković

OŠ "J.Jovanović Zmaj" Đurđevo

Tatjana (Sabo) Janković je rođena 13.11.1987. godine u Vrbasu. Osnovnu školu završava u Kucuri. Medicinsku školu “7. april” završava u Novom Sadu 2006. godine i potom upisuje  PMF

smer – diplomirani hemičar. Studije završava 2010. godine i upisuje master analitičke hemije i koji završava 2011. Prvi posao dobija u OŠ “Bratstvo jedinstvo” u Kucuri 2012. godine,
a od 2015. radi u OŠ “J.Jovanović Zmaj” u Đurđevu. Master akademske studije hemije – profesor hemije završava 2014. godine. Drži privatne časove hemije. Nastavu predaje dvojezično na srpskom i rusinskom jeziku.

Dejan Jović

Šabačka gimnazija

Dejan Jović, profesor hemije, predaje hemiju u Šabačkoj gimnaziji. Rođen u Šapcu, gde je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao na Prirodno-matematičkom fakultetu

u Novom Sadu, gde je i masterirao na nastavnom smeru. Drugi master rad je odbranio na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Oblasti njegovog interesovanja su deca darovita za hemiju i druge prirodne nauke i metodologija rada sa ovakvim učenicima. Vršio istraživanja i procene kompetencija nastavnika u identifikaciji dece darovite za hemiju. Svoje rezultate je predstavljao na konferencijama i stručnim skupovima. Učesnik seminara iz hemije u Istraživačkoj stanici Petnica. Član je stručnog žirija manifestacije Dan inteligencije.Član Instituta za moderno obrazovanje, kao i EpoC (test potencijalne kreativnosti) tima Srbije. Član Mense Srbije, trenutno na funkciji lokalnog koordinatora za Posavsko-podrinski region. Učesnik Erasmus+ projekta “Teachers for Gifted”,koji je pokrenula Mensa Srbije u saradnji sa Mensom Švedske.Dugogodišnji tamburaš, svira u KUD “Abrašević” Šabac. Ljubitelj podjednako i proze, i poezije.

Snežana Kalamković

OŠ „Prva vojvođanska brigada” u Novom Sadu

Snežana Kalamković je rođena 1972. god. u Nišu. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Zaječaru. Osnovne akademske studije je završila u Prištini 1995. god.

Magistraturu (2007) i doktorat (2015) je odbranila na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Od 1996. god. radi kao nastavnik hemije u OŠ „Prva vojvođanska brigada” u Novom Sadu. Učestvovala je na raznim skupovima, savetovanjima, simpozijumima, a bila je i pomoćnik prof. dr Tiboru Halašiju na njegovim predavanjima u Jevrejskoj opštini, Matici Srpskoj, u prostorijama Ekološkog društva, kao i na Javnoj tribini u Zavodu za zaštitu prirode Srbije-Radna jedinica u Novom Sadu. Bila je mentor koleginicama radi sticanja prava polaganja Licence. Jedan je od koautora udžbenika iz hemije za VIII razred i zbirke zadataka izdavačke kuće Gerundijum. Jedan od urednika, iste izdavačke kuće. Recezent je udžbenika „Udžbenik hemije za VII razredˮ i „Udžbenika hemije za VIII razredˮ izdavačke kuće Alka script iz Hrvatske (udžbenik je radnog karaktera i namenjen je učenicima sa posebnim potrebama). Do sada je objavila preko 80 naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Angažovana je kao savetnik – spoljni saradnik od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

 

Dejan Kepić

Institut za nuklearne nauke “Vinča”

Dejan Kepić je rođen 1985. godine u Zemunu. Osnovnu školu je pohađao u rodnom mestu, Novim Karlovcima, a Gimnaziju u Inđiji. Dobitnik je Vukove diplome u osnovnoj i srednjoj

školi. Godine 2004. upisao je studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu koje je završio 2009. diplomskim radom na temu ”Analiza odabranih crnih vina NMR spektroskopijom”. Za postignut uspeh u toku osnovnih studija mu je dodeljeno specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva. Doktorsku disertaciju pod naslovom ”Modifikacija jednoslojnih ugljeničnih nanotuba elektromagnetnim zračenjem iz vidljive, infracrvene i mikrotalasne oblasti” je odbranio 2013. godine na Fakultetu za fizičku hemiju Univerziteta u Beogradu. U okviru postdoktorskih istraživanja boravio je u više navrata na Institutu za nauku o materijalima u Barseloni u Španiji (ICMAB-CSIC) gde je radio na inkapsulaciji neorganskih jedinjenja u ugljenične nanotube. Zaposlen je u Institutu za nuklearne nauke ”Vinča” u okviru tima koji se bavi problemima ugljeničnih nanomaterijala. Učestvovao je u realizaciji nekoliko domaćih i bilateralnih projekata kao i dve COST akcije. Bio je vođa srpskog istraživačkog tima u bilateralnom projektu sa Slovenijom 2018-19. godine. Do sada je autor ili ko-autor više radova objavljenih u međunarodnim naučnim časopisima.

Jovana Kinđer

MDPI

Jovana Kinđer je rođena 1995. godine u Knjaževcu, malom gradu na jugoistoku Srbije. U svom rodnom gradu završava osnovnu i srednju školu kao odličan đak i vukovac.

Nakon srednje škole dolazi u Novi Sad i upisuje Prirodno-matematički fakultet, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer diplomirani hemičar. Osnovne studije završila je sa prosečnom ocenom 9,45 a master sa ocenom 9,71. U toku studiranja je bila stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i  Fonda za mlade talente. Nakon završenih osnovnih studija svoj diplomski, a nakon toga i master rad, odradila je u laboratoriji Milana Vraneša.  Nakon završetka master studija zapošljava se u firmi MDPI, vodećoj svetskoj kompaniji u oblasti Open Access objavljivanja naučnih časopisa. Kao Asistent Editor radila je za časopise Pharmaceuticals, Antioxidants i Molecules, njena trenutna pozicija je Section Managing Editor za časopis Molecules. Član je “Association for the International Development of Academic and Scientific COllaboration” – AIDASCO udruženja.

Livia Kiš

Aleva A.D. Novi Kneževac

Livia je nakon završene srednje medicinske škole 2010. godine upisala smer analitičar zaštite životne sredine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Po diplomiranju zaposlila se u fabrici papira kao tehnolog proizvodnje. Master studije završava 2015. godine, a tema njenog završnog rada “Najbolje dostupne tehnike prečisćavanja otpadnih voda u fabrici papira” je testirala i njeno praktično znanje i ocenjena je najvišom ocenom.

2016. godine ipak je odlučila da se isproba u novom polju i zaposlila se kao menadžer kvaliteta u kompaniji koja se bavi uvozom, izvozom i distribucijom stomatoloških i zubotehničkih medicinskih sredstava i bila je zadužena za uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta po standardu ISO 9001.

2017. godine je položila stručni ispit za bezbednost i zdravlje na radu.

Od 2018. godine radi kao referent za kvalitet i zaštitu životne sredine u prehrambenoj industriji, bavi se administrativnim poslovima vezanim za bezbednost hrane po HACCP i po FSSC 22000 standardu i vrši poslove koordinatora za upravljanje otpadom.

Udata je srećna majka dvoje dece.

Marina Ković

NIS a.d. Novi sad

Marina je završila osnovne akademske studije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine – smer profesor hemije 2010. godine a zatim i master studije

naredne godine čime stiče zvanje Master hemičar. Od 2015. godine na doktorskim studijama metodike nastave prirodnih nauka.  Od 2017. godine zaposlena u kompaniji NIS a.d.u oblasti HSE (Health, Safety and Environment) na poziciji Koordinator za HSE. Na svom radnom mestu fokusirana je na osavremenjavanje i automatizaciju procesa iz oblasti zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu. Njene aktivnosti takođe obuhvataju prikupljanje, obradu i prikaz podataka u vezi sa ključnim pokazateljima stanja bezbednosti i zdravlja u kompaniji. U svoje slobodno vreme Marina je u redovnoj komunikaciji sa učenicima i studentima koji pokazuju interesovanje da prošire svoje znanje iz raznih oblasti hemije.

Saša Korom

Selvita S.A. Krakov, Poljska

Saša Korom je rođen u Zrenjaninu 1977. god. Osnovne akademske studije hemije je završio 2001. god. a magistarske 2007. god. na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu 

životne sredine. Višestruko je nagrađivan za akademski i naučni uspeh tokom osnovnih i magistarskih studija. Doktorske studije nauke i hemijske tehnologije je završio 2015. godine na Rovira i Virgili University u Taragoni u Španiji.

Na postdoktorskim usavršavanjima u Parmi u Italiji (2015-2017) bio uključen na veliki naučni projekat (Horizon 2020 – ULTRAPLACAD, link: https://ultraplacad.eu/) gde je sa kolegama iz 7 EU zemalja radio na razvoju molekularnih senzora na bazi PNA (Protein Nucleic Acid) za ranu dijagnostiku crevnog raka. Ovaj projekat je bio odabran među 5 najboljih od preko 1300 projekata na temu EU akcije protiv raka (link: https://www.what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/C02?fbclid=IwAR2RuwdO0XS_cak3y0hkeEibD5JzaceFihtlqVMjYodX0vINn8patSzv6xY).

Tokom postdoktskih studija u Milanu u Italiji (2018-2019) bio je angažovan na CurB FESR 2014-2020 projektu gde je radio na razvoju potencijalnih biološki aktivnih molekula protiv Hepatitis B Virusa primenom anti-sense metodologije.

U svojstvu naučnog radnika, svoje radno iskustvo stekao je na više univerziteta i instituta u Srbiji (2003-2004, UNS-PMF, fotokatalitičko prečišćavanje otpadnih voda), Austriji (2006-2007, ECHEM GmbH, primenjena elektrohemija), SAD (2007-2009, TAMU-C & Duke University, bioorganska – bioneorganska i supramolekularna hemija) i Španiji (2011-2015, ICIQ, supramolekularna kataliza). Iskustvo kao predavač stekao je u Srbiji (2002, HPT škola Uroš Predić) i u Jermeniji (2019, Yerevan Haybusak University).

Autor je i koautor više naučnih radova u renomiranim časopisima, više usmenih i posterskih izlaganja na međunarodnim konferencijama, kao i četiri predavanja po pozivu u Austriji i SAD i jednog patenta.

Januara 2020. god. će raditi kao viši naučni saradnik u kompaniji Selvita S.A. u Krakovu u Poljskoj gde će se baviti dizajnom i sintezom novih biološki aktivnih molekula.

Bojana Kravić

Postdoc na Univerzitetu Duisburg-Essen

Bojana Kravić je rođena u Mostaru 1986. godine. Nakon završene gimnazije u Nevesinju, upisuje osnovne studije hemije – smer biohemija na PMF-u u Novom Sadu. Osnovne studije je 

završila 2009. godine sa prosečnom ocenom 9.83. U periodu nakon završenih osnovnih studija, pre početka master studija, samoinicijativno odlazi u Prag na Institut za organsku hemiju i biohemiju gde se bavi istraživanjem HIV proteaze. Master studije je završila na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer Biohemija sa prosečnom ocenom 9.60. Doktorske studije iz oblasti molekularne medicine upisuje u Erlangenu u Nemačkoj, gde se bavi istraživanjem neuromišićnog sistema. Radila je na dva projekta: razvoj i održavanje neuromišićne sinapse i istraživanje mitofagije u skeletnim mišićima. Nakon odbranjene doktorske disertacije pod nazivom “In murine skeletal muscles ablation of Erbin is associated with impaired NMJs and the loss of CK2 beta with impaired mitophagy“, nastavlja da se bavi istraživanjem autofagije na Univerzitetu Duisburg-Essen kao postdoc. Dobitnica je brojnih nagrada za najbolje studente  Univerziteta u Novom Sadu za sve četiri godine studija, Univerziteta u Beogradu, Srpskog Hemijskog društva, EFG banke kao jedan od 1000 najboljih studenata u Srbiji. Učestvovala je na nacionalnom takmičenju u promociji nauke “Laboratorija slavnih“ gde je osvojila treće mesto. U toku doktorskih studija dobila je stipendiju za “Žene u nauci“ Univerziteta u Erlangenu, kao i nagradu za najbolju doktorsku prezentaciju na međunarodnoj konferenciji o istraživanju mišićnih bolesti održanoj u Italiji. Autor i koautor je 11 naučnih radova.

Miljana Kragović

SP Laboratorija, Bečej

Miljana je rođena 1988. godine u Bačkoj Topoli, odakle se 2007. godine doselila u Novi Sad, nakon upisa osnovnih studija, na Prirodno-matematičkom fakultetu, departman za biologiju 

i ekologiju, smer-ekolog. Tokom osnovnih studija pokazivala je sve veća interesovanja za hemijske predmete, te 2011.godine odlučuje da master studije upiše na Prirodno-matematičkom fakultetu, departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer- analitičar zaštite životne sredine. 2013. godine je odbranila master rad sa ocenom 10 na temu: određivanje biodostupnosti policikličnih aromatičnih ugljovodonika u sedimentu primenom metil-ß-ciklodekstrina i Tenax-a TA i dobila zvanje – master analitičar zaštite životne sredine. Upravo joj je takav sled školovanja otvorio vrata  za rad u SP Laboratoriji u Bečeju, najsavremenijoj akreditovanoj laboratoriji u Srbiji, koja se svojim kapacitetom i kredibilitetom ubraja u red međunarodno referentnih laboratorija.

Od 2017-2020 radi na sektoru prijema uzoraka i upravljanja ispitivanjima gde obavlja senzorsku ocenu namirnica, radi pregled deklaracija hrane koja se plasira na tržište i formira finalne izveštaje na osnovu mikrobioloških, fizičko-hemijskih i instrumentalnih rezultata. Od 2020.godine dobija unapređenje i postaje regionalni menadžer.

Milica Krmpot

Hemofarm A.D.

Milica Krmpot je rođena 17.06.1994. godine u Vrbasu. Osnovnu školu “Vuk Karadžić” završila je u Bačkom Dobrom Polju, zatim je pohađala gimnaziju “Žarko Zrenjanin” u Vrbasu.

Po završetku srednje škole, upisala je osnovne akademske studije inženjerstva materijala Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu. Obzirom da sebe nije pronašla u tom pozivu, odlučila je da se vrati svojoj srednjoškolskoj ljubavi – hemiji. 2015. Godine upisuje osnovne akademske studije zaštite životne sredine – analitičar zaštite životne sredine, Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koje završava 2020. godine sa prosečnom ocenom 8,15. Po završetku osnovnih akademskih studija, iste godine, upisuje master studije zaštite životne sredine koje završava 2021. godine sa prosečnom ocenom 9,00. Početkom Maja 2022. godine zapošljava se u vodećoj farmaceutskoj kompaniji u Srbiji i regionu, Hemofarm A.D. iz Vršca. Hemofarm je član STADA grupe, jedne od najvećih svetskih generičkih farmaceutskih kompanija, koja uspešno posluje i natržištima Srbije i Zapadnog Balkana. Hemofarm proizvodi visoko kvalitetne farmaceutske proizvode u okviru vodećih farmakoterapeutskih grupa, poštujući ključne korporativne vrednosti: agility, integrity, entrepreneurship and ONE STADA. Zapošljava se na poziciji Viši stručni saradnik u timu Transfera proizvoda, gde su njene odgovornosti sledeće:

  • Učestvovanje u pripremi i sprovođenju tehnološkog transfera novih ili postojećih proizvoda;
  • Koordiniraciju sa drugim organizacionim celinama u cilju sprovođenja transfera;
  • Izrada i usaglašavanje dokumentacije koja prati transfer proizvoda;
  • Prati proizvodni proces transfera u cilju postizanja dobrog kvaliteta proizvoda;
  • Implementacija relevantnih regulativa i standarda.

Nataša Krčmar

Gimnazija “Laza Kostić”

Nataša je rođena 1978. godine u Subotici. Nakon završene srednje hemijske škole u Subotici upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu

u Novom Sadu, smer Diplomirani hemičar. Nakon završetka osnovnih studija radila je u fabrici Albus, da bi nakon toga odlučila da njen poziv bude profesorski. Zapošljava se kao profesor hemije u privatnoj osnovnoj školi “Vladislav Petković Dis” u Novom Sadu, zatim u srednjoj tehničkoj školi “Mileva Marić Ajnštajn” i “E-gimnaziji”, a nakon toga prelazi u gimnaziju “Laza Kostić” gde i danas radi. U toku svoje profesorske karijere uspešno je realizovala saradnju sa Katedrom za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, gde njeni učenici dobijaju priliku da u okviru svog maturskog rada iz hemije obrađuju i problematiku zaštite životne sredine.

Jelena Krčmar

Profesor hemije, Ujedinjeni Arapski Emirati

Jelena Krčmar je završila Master studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Unive-rziteta u Novom Sadu, nakon čega odlazi u Ujedinjene Arapske Emirate i počinje da radi 

 

kao profesor hemije u srednjoj školi. Uporedo je radila i kao Trening konsultant u kompaniji _LIN Scan_, gde je spremala zaposlene da postanu deo tima držeći treninge na temu “Važnost timskog rada u multikulturalnoj sredini”.

Trenutno, Jelena radi kao profesor hemije u srednjoj školi, gde priprema studente za upis na fakultet. Tokom njenog rada u školi
nagrađivana je od strane Američkog Univerziteta u Dubaiju i Američkog
Univerziteta u Sarzi za uspešan rad sa studentima na polju hemije.
Pored toga, ona sarađuje sa listom _Carbon_, koji je osnovan od strane njenog studenta i Univerziteta u Turskoj na kome on trenutno studira, u biranju tema i objavama istraživanja na polju hemije u Turskoj.

DraganaLagundzin

Dragana Lagundžin

Manager, Mass Spectrometry and Proteomics Core Facility, University of Nebraska Medical Center (UNMC)

Dragana Lagundžin rođena je 1984. godine u Kikindi. Završila je osnovne studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer biohemija, 2008. godine.

Za vreme osnovnih studija, Dragana je bila stipendista fondacije Hemofarm. Zvanje doktora biohemijskih nauka stekla je 2014. godine na Hemijskom fakultetu u Beogradu. Doktorski rad je u celosti urađen na Institutu za primenu nuklearne energije – INEP, u Zemunu, pod mentorstvom dr Olgice Nedić. Dragana je u INEP-u radila kao istraživač-saradnik od 2008–2014. godine, sa fokusom na IGF sistem, vezujuće proteine i dijabetes.

Nakon nekoliko godina boravka u Londonu iz porodičnih razloga, Dragana odlazi na postdoktorske studije na Eppley Insitute for Research in Cancer, UNMC, u Omahi, Nebraska, SAD, 2016. godine. Kroz svoj istraživački rad u Americi, u laboratoriji dr Nicholas Woods, usavršila se iz oblasti masene spektrometrije i biologije kancera. Trenutno je zaposlena kao menadžer Centra za masenu spektrometriju na UNMC-u gde se bavi istraživanjem proteinskih interakcija masenom spektrometrijom.Draganino istraživanje danas obuhvata rad na kanceru pankreasa, creva, dojke, Fankoni anemiju, dijabetes, odgovor virus-patogen, uključujući SARS-CoV-2.

Dragana bi želela da se zahvali sjajnim naučnicima i profesorima koji su doprineli njenom istraživačkom putu: Marjan Krunić, Ljiljana Vojinović Ješić, Slobodan Gadžurić, Miloš Svirčev, Emilija Jovin, Olgica Nedić, Ljuba Mandić, Marija Gavrović Jankulović, Zoran Vujčić.

vanja lecic

Vanja Lečić

Brenntag Gmbh, Beograd

Vanja Lečić je rođena 1983. godine u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja, 2002. godine upisuje osnovne studije hemije, smer Biohemija na 

Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Studije je završila 2007. godine sa prosečnom ocenom 9.71. U periodu od 2007-2013. godine je radila u kompaniji Impuls hemija, u sektoru razvoja. Od tada do danas radi u predstavništvu kompanije Brenntag Gmbh u Beogradu. Dobitnica je brojnih nagrada i stipendija, kao što su nagrade za najboljeg studenta Univerziteta u Novom Sadu za I i II godinu studiranja, stipendija Univerziteta u Novom Sadu, stipendija EFG banke za najbolje  studente u Srbiji, prvo mesto na takmičenju International competition of Natural Science universities i dr.

 

Jelena Lovrić

Astra Zeneca R&D, Geteborg

Jelena je završila master studije 2011. na Katedri za analitičku hemiju pod mentorstvom prof. dr Valerije Gužvanj. Eksperimentalni deo master rada vezanog za biosenzore je radila na 

Karl-Franzens univerzitetu u Gracu na Katedri za analitičku hemiju pod mentorstvom prof. dr Kurt Kalcher. Iste godine počinje doktorske studije na Chalmers University of Technology u Geteborgu u Švedskoj na Departmanu za analitičku hemiju pod mentorstvom prof. dr Andrew Ewing. Tokom doktorskih studija primenjuje nano-metode elektohemije i masene spektrometrije u cilju određivanja sadržaja neurotransmitera u sekretornim vezikulama endokrinih ćelija. 2016. god. brani doktorksku disertaciju pod nazivom “Probing secretory vesicles and liposome model systems using nanoscale electrochemistry and mass spectrometry” za koji dobija Arne Sjögren nagradu za najbolju doktorsku tezu u oblasti nanotehnologije na Chalmers University of Technology. Tokom doktorskih studija je objavila 9 naučnih radova. Nakon doktoriranja radi kao istraživač na Luxembourg Institute of Science and Technology u Luksemburgu u grupi Advanced Instrumentation for Ion Nano-Analytics gde primenjuje elektronsku miroskopiju i masenu spektrometriju visoke rezolucije u oblastima prirodnih nauka. Jelena trenutno radi kao post-doktorant u farmaceutskoj kompaniji Astra Zeneca R&D u Geteborgu i bavi se istraživanjem kinetike i lokaliteta antisense oligonukleotida u ćelijama primenjujuci Nanoscale secondary ion mass spectrometry (NanoSIMS) i elektonsku mikroskopiju.

Dušan Lošić

Director of Australian Research Council (ARC) 

Prof Dušan Lošić, is a Professor at University of Adelaide, Australia, School of Chemical Engineering and Advanced Materials. He is also Director of ARC Research Hub for Graphene Enabled Industry Transformation

(40 researchers) and the leader of Nano Research group (20 researchers). He  completed Chemistry degree at the University of Novi Sad, The Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Novi Sad, Serbia and PhD in Nanoscience and Nanotechnology (2003) Flinders University, School of Chemistry and Physical Science, Adelaide, SA, Australia. He was awarded as ARC Research Fellow (2007-2011) and ARC Future Fellows (2012-2017) very prestigious fellowship from Australian Research Council. His research focused on fundamental, engineering and applied aspects across disciplines of nanotechnology, chemistry, materials science, biology  and medicine made outstanding contributions on development and applications of new nanomaterials for addressing problems in medicine (localized drug delivery, implants, biosensing), environment (water and soil purification, protective coating, fire protection), agriculture (nutrients delivery, pest control), energy (supercapacitors, batteries) and industry (additive manufacturing, composites etc). He published over 400 research papers in world leading journals and conference proceedings including: 3 books, 20 book chapters, +300 peer reviewed journal papers, +80 peer reviewed conference papers, +120 conference abstracts/presentations and 9 patents. These papers attracted 15 journal covers and +14.000 citation with h index 65. He was awarded +50 competitive National and Industry research grants with total of $20M. His supervision and mentoring includes: +150 researchers total:+25 Visiting scientists/students, 18 Research Fellows, 30 PhD (18 completed)+15 Master and +70 Honours students.

https://arcgrapheneresearchhub.com.au/http://orcid.org/0000-0002-1930-072X

https://researchers.adelaide.edu.au/profile/dusan.losic,

@LosicG@ARCGrapheneHub

Natalija Makivić

Direktor OŠ „Dr Boško Vrebalov“

Natalija Makivić je profesor biologije i hemije u osnovnim i srednjim školama. Završila je 2009. godine master studije na Katedri za metodiku nastave hemije Prirodno-matematičkog fakulteta

u Novom Sadu. Njeni učenici su redovno učestvovali na opštinskim, okružnim i republičkim takmičenjima iz hemije i postizali zavidne rezultate. Bavila se popularizacijom nauke i redovno je učestvovovala na manifestacijama „Noć istraživača“ i „Naučni kamion“ kao realizator radionica. Postigla je izuzetan rezultat i doprinos u negovanju ekološke svesti u vaspitno-obrazovnim ustanovama u okviru programa „Za čistije i zelenije škole Vojvodine“. Učestvovala je u svetskoj akciji „Clean up the Word“, najbrojnijoj svetskoj volonterskoj kampanji. Veliko zalaganje je pokazala u promovisanju međusobne povezanosti prirodnih nauka i veza sa svim segmentima društva i ljudskih delatnosti. Dobila je pohvalu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za učestvovanje u konkursu za najbolji obrazovni film o značaju vode; pohvalu Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja na konkursu „Kreativna škola“ za rad „Znam o Slanom kopovu“ kao dobar primer obrazovno-vaspitne prakse koji je svrstan u javno dostupnu „Bazu znanja“. Natalija Makivić je koautor  udžbeničkog kompleta za sedmi razred osnovne škole izdavačke kuće Gerundijum koji je odobrilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Od 2018. godine je direktor OŠ „Dr Boško Vrebalov“ u Melencima.

Marija Mandić

Marija Mandić

Healthis d.o.o.

Marija Mandić rođena je 8.10.1994. godine u Novom Sadu. Godine 2013. upisuje studije biohemije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,

Prirodno-matematičkog fakulteta,u Novom Sadu, i završava ih 2017. godine. U okviru svog diplomskog rada ispitivala je uticaj stresa na funkcionalnost spermatozoida, pod mentorstvom Prof. dr Silvane Andrić.

Master akademske studije hemije, smer Analitička hemija, upisala je odmah nakon završetka osnovnih studija. Predmet istraživanja u master radu, bile su jonske tečnosti, koje bi se u budućnosti mogle koristiti u očuvanju predmeta kulturnog nasleđa. Master rad, pod mentorstvom Docenta dr Sanje Belić brani 2018. godine. Paralelno sa ovim studijama pohađala je i dvogodišnje Master akademske studije forenzike, smer Forenzička hemija, na Univerzitetu u Novom Sadu. Tokom dvogodišnjih studija forenzike, išla je na praksu u Nacionalni centar za kriminalističku forenziku u Novom Sadu.

Tokom studija više puta je stipendirana od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Više puta je nagrađivana nagradom Univerziteta u Novom Sadu za uspeh postignut tokom studiranja. Dobitnica je Specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva za 2018. godinu, za izuzetan uspeh, postignut tokom studija.

Nakon završetka studija, zaposlila se u firmi Healthis d.o.o. , koja se bavi distribucijom etarskih ulja i proizvodnjom dijetetskih suplemenata, gde radi kao menadžer kontrole kvaliteta.

Govori srpski, engleski i španski jezik.

sajt

Dijana Marjanović

Osnovna škola " Boško Buha", Pljevlja

Dijana Marjanović rođena je 1996.godine u Pljevljima, gdje završava osnovnu, a zatim i srednju školu, tokom koje je pravila ljubav i interesovanje  za prirodne nauke.

2015. godine upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smjer Diplomirani hemičar.
2019.godine upisuje Integrisane akademske  studije hemije, koje
uspješno završava i tako 2020. godine stiče zvanje Master profesor hemije.
Nakon završenih studija vraća se u svoj rodni grad Pljevlja gdje
zasniva svoj prvi radni odnos, u Osnovnoj školi ” Boško Buha”.

Alumni stranica - Jelena Matovic

Jelena Matović

student doktorskih studija na Univerzitetu u Helsinkiju

Jelena Matović je 2017. godine završila osnovne studije na Univerzitetu u Novom Sadu, Priprodno-matematičkom fakultetu, Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,

smer hemija. Tokom studija, fokus joj je bio na organskoj hemiji i organskoj sintezi, i diplomski rad je odbranila pod mentorstvom doc. dr Ksenije Pavlović. Po završetku osnovnih studija dobila je nagradu za najboljeg studenta Prirodno-matematičkog fakulteta u školskoj 2016/17 godini. Potom, dobija stipendiju za dvogodišnje master studije pod pokroviteljstvom Erasmus Mundus projekta zvane Advanced Spectroscopy in Chemistry. Prvu godinu master studija završava na Univerzitetu u Lilu, u Francuskoj, a drugu godinu na Univerzitetu u Helsinkiju, u Finskoj. 2019. godine dobija dvojnu master diplomu ova dva Univeziteta. Fokus master rada postaje i osnova njenog projekta doktorskih studija koje su otpočele početkom 2020. godine na Univerzitetu u Helsinkiju, u grupi Biomolekularne hemije. Istraživanje joj se fokusira na sintezi glukokonjugata kao potencijalnih terapeutskih agenata za upotrebu u bor neutronskoj terapiji, selektivnoj i neinvazivnoj terapiji protiv raka. Radove grupe, trenutne projekte, članove grupe i njihove kontakte  možete pronaći na stranici https://www2.helsinki.fi/en/researchgroups/biomolecular-chemistry.

Za svakoga ko ima interesovanje za rad Biomolekularne grupe u Helsinkiju, ili pitanja oko Erasmus Mundus mastera, slobodno možete da me kontaktirate na mejl jelena.matovic@helsinki.fi.

 

image_2021-05-27_134848

Ljubica Mijić

Akademija strukovnih studija Šabac i Internacionalni Univerzitet Brčko Distrikt, BIH

Ljubica Mijić je završila osnovnu školu u Drenovcu, srednju Medicinsku školu – farmaceutski tehničar u Šapcu. Na Prirodno-matematičkom fakultetu na

Katedri za metodiku nastave hemije u Novom Sadu završila je osnovne akademske studije, specijalističke studije (1999), magistarske (2005) i doktorske studije (2010). Kao profesor hemije radila je u osnovnim školama „Svetozar Marković-Toza“ u Novom Sadu, „23.oktobar“ u Sremskim Karlovcima i „Dositej Obradović“ na Volujcu, kao i u srednjoj medicinskoj školi „Mika Mitrović“ Šabac (sada „Dr Andra Jovanović“). Od 1998. godine zaposlena je kao profesor strukovnih studija u Višoj hemijsko-tehnološkoj školi Šabac (sada Akademija strukovnih studija). Od 2012 zaposlena je na Internacionalnom Univerzitetu Brčko Distrikt, Brčko, prvo u zvanju docenta a od 2018. u zvanju vanrednog profesora.

Bila je Predsednik Saveta Škole; Član Akreditacionog tima za izradu elaborata tokom akreditacije ustanove, studijskih programa i master studijskog programa u periodu 2006-2018. godine; Predsednik Komisije za kontrolu kvaliteta do 2016. godine; Od 2016-2017 vršilac dužnosti direktora, a od 2017-2018 Direktor Visoke medicinske i poslovno-tehnološke škole strukovnih studija u Šapcu.

Nataša Milić

Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad Univerzitet u Novom Sadu

Nataša Milić je redovni profesor na Katedri za farmaciju, Medicinskog fakulteta Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu. Osnovne akademske studije hemije završila je 1995. godine na

Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu odbranom diplomskog rada „Formalna sinteza (+) – oxibiotina iz D – arabinoze“ pod mentorstvom Prof. dr Velizar Popsavin. Diplomu magistra iz oblasti hemije stiče 2002. godine na istom fakultetu odbranom rada „Antioksidativna svojstva biljaka Allium Genus“ pod mentorstvom Prof. dr Dubravke Štajner.

Nakon diplomiranja, a paralelno sa izradom magistarske teze angažovana je kao saradnik u Laboratoriji za gastrointestinalni trakt, Katedre za eksperimentalnu farmakologiju, Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Napulju “Federico II”, Italija gde stiče titulu doktora nauka u oblasti farmaceutske hemije 2007. godine odbranom doktorske disertacije „Biological and phytochemical studies on Boerhaavia diffusa“ pod mentorstvom Prof. dr Francesco Capasso. Do 2009. godine radila je i kao istraživač na kontroli kvaliteta otpadnih, podzemnih, slatkih, površinskih i morskih voda u okviru operativne jedinice Regionalne agencije za zaštitu životne sredine Kampanje, pokrajina Napulj, Italija.

Po povratku u Srbiju, od 2009. godine zaposlena je kao nastavnik na Katedri za farmaciju, Medicinskog fakulteta u Novom Sadu gde realizuje nastavu na integrisanim studijama farmacije i medicine kao i na doktorskim akademskim studijama. Od 2021. godine angažovana je kao gostujući profesor na Medicinskom fakultetu u Foči, Univerziteta Istočno Sarajevo.

Nataša je aktivna u naučnoistraživačkom radu i učestvuje u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima koji za cilj imaju ispitivanje uticaja zagađenja životne sredine na zdravlje ljudi, unapređenje zaštite životne sredine, kao i pronalaženje prirodnih bezbednih agensa u terapiji alkoholne bolesti jetre i ne-alkoholne masne bolesti jetre.

Usavršavala se u nastavnom i naučnom radu boravkom na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta u Napulju, Italija “Federico II”; Institutu Biotehvana, Valensija, Španija;  Intervideo Web Services, Katanzaro, Italija i Chios Mastiha Growers Association, Hios, Grčka.

U saradnji sa domaćim  i inostranim istraživačima, publikovala je rezultate naučnoistraživačkog rada u više od 85 radova u časopisima sa SCI liste, koji su visoko citirani. Nataša je dobitnik nagrade za naučnu izuzetnost u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za 2020. godinu.

Milena Mirković

MDPI,svetska kompanija u oblasti Open Access

Milena Mirković je rođena 1995. godine u Beogradu. Nakon sticanja Vukove diplome u osnovnoj školi, upisuje Gimnaziju Filip Višnjić u Bijeljini.

Završila je osnovne studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2019. godine sa prosečnom ocenom 8,79. Tokom studiranja je bila stipendista firme „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“, gde je radila stručnu praksu iz oblasti analitičke hemije, kvantitatvnog i kvalitativnog analiziranja uglja, kao i analize otpadnih voda. Tokom izrade diplomskog rada bavila se proučavanjem uklanjanja ceftriaksona i njegovih intermedijera iz vode primenom različitih tipova komercijalnih katalizatora. Neposredno po završetku fakulteta, zaposlila se u firmi MDPI, vodećoj svetskoj kompaniji u oblasti Open Access objavljivanja naučnih časopisa. Trenutno radi na poziciji Assistant Editor. Veliku ljubav gaji i prema jezicima, pa je 2016. god. pohađala letnu školu engleskog jezika u Kembridžu. Trenutno je posvećena učenju nemačkog jezika.

Vesna Mirkovic

Vesna Mirković

Gimnazija “Filip Višnjić”

Vesna je rođena 1987. godine u Bijeljini. Nakon završene gimnazije 2006. godine upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, 

smer kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Nakon završenih osnovnih studija vraća se u Bijeljinu gdje je godinu dana radila u laboratoriji gradskog vodovoda na ispitivanju kvaliteta vode za piće. Master studije hemije upisala je 2013.godine na istom fakultetu. Od 2017. godine zaposlena je kao profesor hemije u JU Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini. Učesnik je STEM projekta za unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Jovana Mirković

Jovana Mirković

Water časopis

Jovana Mirković rođena je 28.01.1996. u Gnjilanu (Republika Srbija). Osnovnu školu „Sveti Sava“ u Smederevu završava 2011 godine. Srednju školu „Tekstilno-tehnološka i 

poljoprivredna škola Despot Đurađ“ upisuje iste godine. 2015. godine završava srednju školu sa odličnim uspehom i upisuje osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, studijski program Hemija-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Osnovne akademske studije završila je 2019. godine i stekla zvanje Diplomirani hemičar. Iste godine upisala je master akademske studije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, studijski program Master akademske studije hemije- kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, koji završava 2020 godine sa prosečnom ocenom 10 i stiče naziv Master hemičar.

Od decembra 2020. godine radi u MDPI kompaniji, vodećoj svetskoj kompaniji u oblasti Open Access objavljivanja naučnih časopisa. Kao Asistent Editor i Asistent Editor Tutor radila je za časopis Water, njena trenutna pozicija je Section Managing Editor za istoimeni časopis.

Verica Milanovic

Verica Milanović

“Almex” D.O.O. ogranak “Ipok”

Verica Milanović rođena je 1985. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu “Branko Radičević” završila je u Aleksandrovu, a srednju “Medicinsku školu” u Zrenjaninu.

Osnovne akademske studije hemije završava na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i stiče zvanje diplomirani hemičar. Odmah nakon osnovnih studija na istom fakultetu završava master studije analitičke hemije. Od 2013. godine zaposlena je u “Almex” D.O.O. u ogranku “Ipok” u Zrenjaninu gde radi kao analitičar na završnoj kontroli gotovih proizvoda.

Gordana Milosevic

Gordana Milošević

OŠ „Tvrđava“ Petrovaradin

Otkriće da najviše uživa u radu decom desilo se spontano kada je nakon završenih osnovnih studija na Departmanu za hemiju dobila posao u Tehničkoj školi „Pavle Savić“ čiji je đak i sama 

bila. Gordana Milošević je rođena 1984. u Novom Sadu gde je završila osnovnu školu. Ljubav prema hemiji rodila se već sa prvim susretom sa eksperimentom. Godine 2014. završava master studije na PMF-u Novom Sadu i dobija zvanje master hemičar – profesor hemije.  Nešto potom, 2015. godine dobija posao u Privatnoj osnovnoj školi „Tvrđava“ u Petrovaradinu, gde i sada radi. U radu sa učenicima počev od prvog razreda, kroz izborne predmete i vannastavne aktivnosti i rednovnu nastavu hemije trudi se da kod učenika razvije naučni pristup i kritičko razmišljenje. Sa učenicima neguje aktivnu nastavu uz individualni pristup, rad u malim grupama i diferencirane sadržaje. Uživa u osmišljavanju kreativnih aktivnosti koje decu i mlade uvode u svet hemije i pomoću kojih oni uviđaju vezu i primenu hemije u svakodnevnom životu. Posebnu radost i ponos za Gordanu predstavljaju đaci koji su uz nju otkrili radost istraživanja ovog predmeta i hemiju kao mogući životni poziv.

Jelena Janković Miljuš

Institut za primenu nuklearne energije - INEP Univerzitet u Beogradu

Jelena je osnovne i master studije biohemije završila na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, 2009. odnosno 2010. godine, a diplomski i master rad 

 je radila u grupi profesorice Nede Mimice Dukić. Od 2011. je zaposlena na Departmanu za endokrinologiju i radioimunologiju Instituta INEP, u grupi dr Dubravke Cvejić, gde je radila doktorsku disertaciju u oblasti molekularne dijagnostike karcinoma štitaste žlezde pod mentorstvom dr Svetlane Paskaš. Doktorsku tezu odbranila je 2017. godine na Hemijskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. U toku 2018. godine provela je šest meseci na Institutu za biomedicinska istraživanja “Alberto Sols” u Madridu, kao gostujući postdoktorski istraživač u grupi dr Pilar Santisteban i dr Garsilasa Riesko-Eizagire. Jelena se bavi ispitivanjem molekularnih biomarkera karcinoma štitaste žlezde koji bipomogli poboljšavanju dijagnostike i prognostike ove bolesti. U toku doktorskih studija, izučavala je tkivne proteinske i genetičke biomarkere. Nakon doktorata, fokus je stavila na ispitivanje biomarkera u tečnim biopsijama sa akcentom na kodirajuće i nekodirajuće RNK vrste. Član je Evropske Tiroidne Asocijacije i Biohemijskog DruštvaSrbije. Od 2021. učestvuje sa usmenim i poster prezentacijama na međunarodnim i nacionalnim konferencijama. Autor je i koautor radova publikovanih u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima. Dobitnik je dva kratkoročna međunarodna istraživačka projekta.

sajt

Goran Miljuš

Institut za primenu nuklearne energije - INEP Univerzitet u Beogradu

Goran je rođen u Somboru 1984. godine. Studije biohemije završio je na Departmanu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu 2009. godine, diplomski rad odbranio je kod 

profesorke dr Mirjane Popsavin. Od 2009. je zaposlen na Odeljenju za metabolizam Instituta INEP kojim rukovodi dr Olgica Nedić, pod čijem je mentorstvom radio na svojoj doktorskoj disertaciji. Doktorsku tezu odbranio je 2015.godine na Hemijskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu. Istraživanje kojim se Goran bavi je biohemija protein i proteinskih kompleksa, sa fokusom na metal-vezujuće proteine. Nakon doktorata bavi se izučavanjem izmena u strukturi serumskog transferina te uticajem tih promena na metabolizam gvožđa u patofiziološkim stanjima poput dijabetesa, kolorektalnog carcinoma i oboljenja bubrega. Osnovi cilj ovih istraživanja je pronalaženje molekularnih biomarkera koji bi pomogli poboljšavanju dijagnostike i prognostike ovih bolesti. Goran je učesnik na više međunarodnih projekata: 5 COST akcija, 4 bilateralna projekata sa Slovačkom Akademijom Nauka, trilateralnog projekata sa partnerima iz Austrije i Slovačke, a u toku 2018. godine bio je u studijskoj poseti na Univerzitetu u Firenci. Rukovodilac je projekta u okviru programa saradnje sa dijasporom, u partnerstvu sa Dr Draganom Lagundžin (SAD). Član je Srpskog hemijskog društva, Biohemijskog društva Srbije i Srpskog udruženja za proteomiku. Autor je i koautor 19 radova publikovanih u vrhunskim i istaknutim međunarodnim časopisima.

Vidosava

Vukoslava Miškov-Pajić

doktorant Insituta Organske hemije, Univerziteta u Stutgartu

Vukoslava Miškov-Pajić je rodjena 1991, u Novom Sadu. Osnovnu skolu završila je u Bačkoj Palanci kao Đak generacije. Pohađala je srednju Medicinsku skolu „7.april“ u Novom

Sadu a potom upisala Prirodno-matematički Fakultet u Novom Sadu, smer Diplomirani hemičar. Nakon uspešno završenih osnovnih studija hemije na Departmanu za hemiju, upisala je master studije i uspešno kompletirala iste na Katerdi za Fizičku hemiju. Dalje školovanje je nastavila u Nemačkoj na Insitute of Organic Chemistry, University of Stuttgart, gde je nedavno doktorirala i tako stekla zvanje Doktora prirodnih nauka. Doktorirala je na temi iz oblasti „Asymmetric catalytic Diels-Alder reactions“. Tokom doktorskih studija bila je nosilac stipendije Nemačke Vlade.

Majda Moc

Majda Moc

inostrana kompanija koja se bavi izradom automobilskih kablova u Zrenjaninu

Majda Moc je 2008. god. završila Zrenjaninsku gimnaziju i upisala smer Diplomirani hemičar na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, koji je završila 2012. god. 

Master akademske studije hemije, smer profesor hemije je završila 2014. god. 2016. godine je položila ispit i stekla licencu savetnika za hemikalije, a od marta iste godine je referent za zaštitu životne sredine u inostranoj kompaniji koja se bavi izradom automobilskih kablova u Zrenjaninu. U okiru kompanije je više puta bila na obuci u Nemačkoj i Rumuniji, a potom bila zadužena za uvođenje međunarodnog standarda za zaštitu životne sredine ISO14001 u fabrikama u Srbiji i Makedoniji. Govori srpski, engleski i rumunski jezik i služi se nemačkim.

Anđela Mrkobrad

Master student na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF NS

Anđela Mrkobrad rođena je 15.09.1995. godine u Novom Sadu. Srednju medicinsku školu “7. April” u Novom Sadu završila je kao odličan učenik i kao nosilac nagrada i pohvala Saveza 

društava za borbu protiv raka Vojvodine za doprinose u ostvarivanju ciljeva Saveza. Osnovne studije Biohemije na Prirodno- matematičkom fakultetu u Novom Sadu upisala je 2015. Godine. Tokom studija učestvovala je u aktivnostima koje je organizovao Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta. U toku četvrte godine studija obavila je studentsku praksu u SP Laboratoriji AD u Bečeju. Svoj diplomski rad na temu Sinteza i karakterizacija novih kompleksa kadmijuma (II) sa 2-acetilpiridin-aminogvanidinom, uradila je u laboratoriji za neorgansku i koordinacionu hemiju. Diplomirala je u julu 2019. godine sa ocenom 10. U novembru iste godine, Anđela je učestvovala na Sedmoj konferenciji mladih hemičara u Beogradu, gde je izložila rezultate svog diplomskog rada na engleskom jeziku i dobila nagradu za Best Oral Presentation Award for an excellent scientific contribution. Trenutno, Anđela je student master programa Reproduktivne biologije u okviru Erazmus+ projekta pod nazivom ART-REM (Assisted Reproductive Technology and Regenerative Medicine in Serbia), na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno- matematičkog fakulteta u Novom Sadu. U okviru ovog programa odlučila je da se, u sklopu Laboratorije ENDOS (Laboratorija za ispitivanje endokrinih ometača i ćelijsku signalizaciju), bavi ispitivanjem uticaja ftalata iz plastike na reproduktivno zdravlje zena, radeći na humanim granuloza ćelijama.

Zorica Mrkonjić (rođ. Nikoletić)

Docent na Fakultetu Ekološke poljoprivrede na Univerzitetu Edukons,Sremska Кamenica

Zorica Mrkonjić (rođ. Nikoletić) je upisala osnovne studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu 2004. godine, studijski program molekularna biologija. Osnovne 

akademske studije završila je 2009. godine i iste godine upisala je master studije molekularne biologije, takođe na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Doktorske studije (obrazovni profil Doktor nauka-biohemijske nauke) upisala je 2011. godine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu.Stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na projektu od 2012. godine do  2014. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom: „Fitohemijska karakterizacija i biohemijska ispitivanja plodova vrsta roda Sorbus L. 1753 (Rosaceae, Maloideae) kao izvora prirodnih nutraceutika“, odbranila je 2017. godine.

Od 2012-2017. bila je zaposlena naFarmaceutskom fakultetu, Novi Sad kao asistent na predmetima Botanika, Alergene biljke sa osnovama alergologije i Farmakognozija. Od 2018. godine drži predavanja kao docent na predmetima Botanika, Alergene biljke sa osnovama alergologije i Prirodne sirovine u farmaceutskoj industriji na Farmaceutskom fakultetu, Univerziteta Privredna akademija. Od 2021. radi kao docenti drži predavanja iz predmeta Botanika i Lekovito bilje na Fakultetu ekološke poljoprivrede Univerziteta Edukons.

Do sada ima objavljena dva rada u međunarodnom časopisu kategorije M21a, dva kategorije M22 i tri kategorije M23.

Marko Pavlović

Harvard Univerzitet

Marko je 2014. godine završio osnovne akademske studije biohemije i master akademske studije hemije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, 

Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Diplomu doktora nauka iz oblasti koloidne hemije stiče 2018. godine na Univerzitetu u Ženevi, u Švajcarskoj, gde se bavio izučavanjem interakcija koloidnih nanočestica i učestvovao u sintezi različitih enzimatski aktivnih nanomaterijala. Dobitnik je stipendija, Early Postdoc mobility i Postdoc mobility, finansiranih od strane Švajcarskog fonda za nauku, za postdoktorske studije na Max Planck Institutu za kolloide u Nemačkoj. Tokom boravka na Max Planck Institutu izučavao je enzimsku kinetiku u vodenim dvofaznim sistemima, uspostavio novi način sinteze vodenih višefaznih kapljica emulzije kao i nov esej za praćenje enzimske aktivnosti dekstranaze. Nakon toga, godinu dana provodi na Biosense Insitutu u Novom Sadu, gde se prvenstveno bavio izučavanjem senzora na bazi kapljica, koji služe za detekciju najrazličitijih analita, počevši od katjona i anjona do složenih bioloških tvorevina, kao sto su čestice polena. Trenutno je zaposlen na Harvard Univerzitetu, u grupi Profesora Dejvida Vejza, gde izučava nove načine sinteze i funkcionalizacije lipidnih nanočestica, zasnovanih na mikrofluidici, a sve u cilju kontrolisane i ciljane dostave agenasa zaslužnih za menjanje gena.

Milica Pačarić

Water Corporation WA

Milica (Čonkić) Pačarić je rođena 1984.godine u Novom Sadu. Završila je Prirodno-matematički smer u gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” 2003.godine. Osnovne i master studije je 

završila na Univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i zaštita životne sredine. Master rad je pisala pod mentorstvom doc. dr Milene Dalmacije i prof. dr Bože Dalmacije na temu: “Stabilizacija sedimenta primenom nZVI obloženim sa glinom i karboksi-metil-celuluzom”.

Stručnu praksu je ostvarila kroz volonterski rad 2015.godine u Laboratoriji za zaštitu životne sredine na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, usavršavajući svoje analitičke sposobnosti kroz rad na pripremi i analiziranju uzoraka iz životne sredine.

2016. godine Milica odlazi u Zapadnu Australiju, u Pert, gde ostvaruje porodicu, dobija sertifikat Engleskog jezika i uspešno akredituje svoje diplome.

Trenutno je zaposlena u Water Corporation WA – Water Safety Planning team, na poziciji koja se bavi planovima i procenom rizika za 250 postrojenja Vodovoda, koliko se trenutno nalazi na celoj teritoriji Zapadne Australije.

Milena Perovic sajt

Milena Perović

Student doktorskih studija na Maks Plank institutu u Nemačkoj

Milena Perović je završila osnovne studije hemije na Univerzitetu u Novom Sadu, nakon čega odlazi na master studije hemije na Slobodnom univerzitetu u Berlinu, 

pod pokroviteljstvom “Nemačke službe za akademsku razmenu – DAAD”. Trenutno završava doktorsku disertaciju na Maks Plank institutu za koloide i granične površine u Potsdamu, u Nemačkoj, pod mentorstvom Prof. Markus Antonietti i Dr. Martin Oschatz.
Njena istraživanja se uglavnom fokusiraju na sintezu i
funkcionalizaciju nanoporoznih ugljeničnih materijala, za primenu u
oblasti heterogene katalize i za razdvajanje hiralnih jedinjenja. Pored
toga, interesuje se za primenu ovih nanomaterijala za skladištenje energije – u obliku baterija i električnih kondenzatora. Tokom
doktorskih studija imala je priliku da učestvuje u osnivanju i razvitku
mreže za mlade u katalizi (The Young European Catalysis Network -YEuCat), čiji ciljevi uključuju povezivanje i saradnju mladih profesionalaca u polju katalize, kako iz naučnih institucija, tako i iz industrije.

55052

Anita Perteši

Hemofarm STADA

Anita Perteši je rođena 1991. godine u Vršcu. Nakon završetka Hemijsko-medicinske škole u Vršcu 2010. godine upisala je smer Biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom 

Sadu, gde je završila i master akademske studije. Od  2016. Godine je zaposlena u kompaniji Hemofarm STADA, na poziciji Stručni saradnik u Odeljenju upravljanja kvalitetom gotovih proizvoda u obezbeđenju kvaliteta. Njene odgovornosti na toj poziciji uključuju izradu procedura za ispitivanje i testiranje lekova u laboratoriji, kao i praćenje regulative kako bi se obezbedio najbolji kvalitet leka.

Vanja Petković

“Čepom do osmeha”

Vanja je rođena u Somboru 27.04.1988. godine. Nakon završetka Srednje medicinske škole “Dr Ružica Rip” upisuje osnovne akademske studije 

na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za biologiju i ekologiju, smer-ekolog. Tokom osnovnih studija pokazivala je sve veća interesovanja za predmete iz oblasti zaštite životne sredine, te nakon osnovnih odlučuje da master studije upiše na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer Master analitičar zaštite životne sredine. Master rad je uspešno odbranila ocenom 10.

Od 2012. godine je predsednica udruženja “Čepom do osmeha”, koje se pored toga što ima ekološki karakter bavi i humanitarnim radom. Koordinator je na mnogobrojnim projektima na temu smanjenja diskriminacije osoba sa invaliditetom, organizovanja okruglih stolova i diskusija na ovu temu, a takođe i na temu reciklaže i zaštite životne sredine. Vanja je i motivacioni govornik na mnogim konferencijama, debatama i skupovima, ali i organizator sajma pod nazivom “Grad humanosti”.

Ivana Petrović

ETH univerzitet, Cirih

Ivana Petrović rođena je 1995. godine u Novom Sadu. Tokom srednjoškolskog obrazovanja više puta je ostvarila visoka mesta na republičkim takmičenjima iz hemije i fizike, 

a 2014. godine i plasman na Srpskoj hemijskoj olimpijadi u Beogradu. Osnovne i master akademske studije završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10,00. Tokom osnovnih studija bila je tri godine za redom dobitnik izuzetne nagrade za uspeh u toku studija Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, bila je i stipendista Ministarstva prosvete, kao i Fonda za mlade talente tokom sve četiri godine osnovnih i jedne godine master akademskih studija. U maju 2016. godine učestvovala je na takmičenju „Fourth International Organic Chemistry Competition” održanom na Američkom univerzitetu u Bejrutu. Za vreme studija je aktivno i samostalno usavršavala nemački jezik, te je pohađala i kurseve nemačkog jezika u Hamburgu i Berlinu kao stipendista Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD). Za vreme master akademskih studija boravila je jedan semestar na Univerzitetu „Karl Franzens” u Gracu kao student na razmeni u okviru internacionalnog programa mobilnosti studenata Erasmus+. Učestvovala je i na sedmoj po redu Konferenciji mladih hemičara Srbije, koju je organizovalo Srpsko hemijsko društvo, čiji je i redovan član.

Trenutno radi na jednom od vodećih evropskih univerziteta-ETH univerzitetu u Cirihu, gde svoje znanje i iskustvo iz oblasti hemije, stečeno na PMF-u u Novom Sadu, primenjuje radeći na sintezi foto-senzitivnih polimernih materijala sa potencijalnom primenom u dentalnoj hirurgiji.

Jelena Petrović

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd

Jelena Petrović rođena je 1987. godine u Šapcu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Šapcu. Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu 

životne sredine, Univerziteta u Novom Sadu, upisala je školske 2006/2007. godine, odsek Opšta hemija. Diplomirala je 2010. godine i upisala Master studije na katedri za Analitičku hemiju školske 2010/2011. Master studije je završila 2011. godine odbranom master rada pod nazivom “Primenljivost elektrode na bazi srebro-amalgama za voltametrijsko proučavanje odabranih fotokatalitičkih sistema za razgradnju imidakloprida”.

Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, studijski program Hemija, upisala je školske 2012/2013. godine, a iste završila u maju 2017. godine odbranom disertacije pod nazivom „Optimizacija procesa hidrotermalne karbonizacije komine grožđa i primena dobijene hidročađi“. Za odbranjenu doktorsku disertaciju Jelena Petrović je dobila prvu nagradu fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“, za najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na Univerzitetima u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini. U zvanje naučnog saradnika izabrana je u junu 2018. godine.

Od avgusta 2013. godine Jelena Petrović je zaposlena u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Laboratoriji za hemijska ispitivanja.

Kao autor ili koautor, objavila je preko 80 publikacija u obliku naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, konferencijama i tehničkim rešenjima (h-indeks: 8). Oblasti istraživanja Jelene Petrović obuhvataju: biotehnologiju, poljoprivredu, materijale i hemijske tehnologije. Njena istraživanja zasnivaju se na primeni i optimizaciji procesa hidrotermalne karbonizacije u cilju valorizacije poljoprivrednog otpada u proizvode široke upotrebne vrednosti.

Ognjen Pjevac

Global Standards Consortium

Ognjen Pjevac je rođen 20.5.1996. godine u Sremskoj Mitrovici. Odrastao je u četvoročlanoj porodici u Sremskoj Mitrovici. Osnovnu školu „Slobodan Bajić Paja“ završio je u Sremskoj 

Mitrovici. Osnovnu školu „Slobodan Bajić Paja“ završio je u Sremskoj Mitrovici. Srednju Prehrambeno – šumarsku i hemijsku školu u Sremskoj Mitrovici upisao je 2011. godine, smer tehničar za zaštitu životne sredine. Istu školu završio je 2015. godine sa odličnim uspehom. Nakon završetka srednje škole, 2015. godine upisao je osnovne akademske studije zaštite životne sredine na Prirodno–matematičkom fakultetu, Univerzitet u Novom Sadu. 2020. godine na istom fakultetu stiče zvanje master analitičar zaštite životne sredine. Član je Udruženja za međunarodni razvoj akademske i naučne saradnje „AIDASCO“. U okviru svog diplomskog i master rada bavio se istraživanjima u oblasti zaštite životne sredine, analitičke hemije okoline kao i fizičko – hemijskih analiza voda. Nakon završetka studija zaposlio se u firmi Global Standards Consortium koja se bavi obukama i uslugama konsaltinga u oblasti međunarodnih standarda.

 

Tamara Popović

Istraživačko-razvojni centar Alfatec, Niš

Tamara je rođena 1987. godine u Novom Sadu, gde je 2006. godine upisala osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu,

smer kontrola kvaliteta i zaštita životne sredine. Nakon uspešno završenih osnovnih i master studija, kao stipendista EM2-STEM programa, 2011. godine odlazi na dalje usavšavanje u Finsku na Tehnološki Univerzitet u Lappeenranti (Lappeenranta University of Technology). Godine 2014. dobija stipendiju od Graduate School in Chemical Engineering (GSCE), Finska što joj omogućava da upiše doktorske studije kao redovan student na Tehnološkom Univerzitetu u Lappeenranti. Tokom svoje istraživačke karijere, učestvovala je na više različitih međunarodnih konferencija i bila autor više naučnih radova objavljenih u renomiranim naučnim časopisima. U svojim istraživanjima se bavi održivim razvojem, kao i socijalnim održivim razvojem u procesnom inženjerstvu. Za vreme trajanja doktorskih studija sarađivala je i sa istraživačkim timom sa Tehničkog Univerziteta u Lisabonu (Instituto Superior Técnico – IST) (Portugal) gde je radila jedan period kao gostujući istraživač. Doktorsku disertaciju je odbranila 2019. godine na temu “Quantitative Indicators of Social Sustainability Applicable in Process Systems Engineering”. Svoju karijeru je nastavila u Istraživačko-razvojnom centru Alfatec, Niš gde se bavi procenom rizika SEVESO postrojenja.

Miljana Prica

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

Dr Miljana Prica je redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na Departmanu za Grafičko inženjerstvo i dizajn. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala 

pod mentorstvom prof dr Bože Dalmacije na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine. Uspešnu saradnju sa Katedrom za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine nastavila je do danas, što joj je, pored ostalog, omogućilo dalje usavršavanje u naučnom i stručnom smislu. Učestvuje u brojnim naučnim i stručnim projektima koji za cilj imaju unapređenje zaštite životne sredine. Rezultate je publikovala u više od 150 radova u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja.

 

PBiljana

Biljana Prlina

Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“

Biljana Prlina po završetku Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj“ upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, koje smatra ključnim

segmentom svog obrazovanja koji će opredeliti njen karijerni put. Tokom studija razvija interesovanje za različite teme, a završni rad je posvećen određivanju pesticida elektrohemijskim metodama, čije rezultate prezentuje na Internacionalnoj konferenciji EUROanalysis 2011. god. u Beogradu. Iste godine upisuje master studije analitičke hemije, a istraživački rad iz oblasti hemijskih senzora i biosenzora realizuje u Gracu na Tehničkom Fakultetu (CEEPUS III-projekat), koji predstavlja deo naučnog rada objavljenog  u časopisu “Journal of electroanalytical chemistry”.

U Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, 2012. god. dobija čast da radi kao profesor hemije. Pored angažovanja u nastavi, učestvuje u realizaciji nekoliko projekata od kojih je najznačajniji „Razvionica“ – Hulla & Co Human Dynamics (Funded by EU).  Narednih par godina posvećuje izučavanju ruskog jezika, savremenih tehnika predavanja hemije na ruskom jeziku i realizaciji međunarodne saradnje Ministarstva Prosvete Republike Srbije i Ministarstva Inostranih Dela Ruske Federacije kroz učeničke programe i razmene (Moskva, RF 2017, MDC Artek – Krim, RF, 2018).

Trenutno radi na pripremi priručnika za učenje hemije koji ima za cilj da kroz sistematično vežbanje olakša pripremu državne mature gimnazijalcima. Ima želju da unapređuje nastavni proces sa fokusom na razvoj ekoloških i IT kompetencija kod učenika.

zan, ru-zan

Vuk Puzović

Master student na Rur Univerzitetu, Bohum

Vuk Puzović je rođen u Užicu 1995. godine. Osnovnu i srednju medicinsku školu završava u Užicu i upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu 

Univerziteta u Novom Sadu, koji uspešno završava sa prosečnom ocenom 8,60. Na osnovnim akademskim studijama najvise se bavi neorganskom i koordinacionom hemijom. Ubrzo upisuje master studije na Rur Univerzitetu u Bohumu, jednom od vodećih univerziteta u Nemačkoj iz oblasti hemije. Studije pohađa na engleskom jeziku, a nemački usavršava. Aktivni je stipendista Fonda za mlade talente u inostranstvu,“Dositeja”. Na master studijama se bavi naučno-istraživačkim radom u oblasti polimernih materijala u grupi profesora Aksela Rozenhana. Koautor je naučnog rada “Synthesis and Characterization of Dendritic and Linear Glycol Methacrylates and Their Performance as Marine Antifouling Coatings”, objavljenog u vodećem međunarodnom časopisu ACS Applied Materials and Interfaces. Od marta 2021. godine započinje sa novim istraživanjem u oblasti medicinske neorganske hemije u grupi profesorke Vilme Nojman.

Untitled-1

Dajana Rabinčuk

Hemofarm

Dajana Rabinčuk je stručni saradnik u timu za validacije metoda, na kontroli kvaliteta, u farmaceutskoj kompaniji Hemofarm. Rođena je 16. septembra 1993. godine u Vrbasu. 

Išla je u Osnovnu školu “20. oktobar” u Vrbasu, koju je završila 2008. godine. Iste godine upisuje Karlovačku gimnaziju u Sremskim Karlovcima, gde živi za vreme učeničkih dana. Gimnaziju završava 2012. godine i upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Osnovne studije završava opstim prosekom 9.16. 2017. godine upisuje i završava master akademske studije hemije sa opštim prosekom 9.88. Prvi posao u struci dobila je 2018. godine u farmaceutskoj kompaniji Medipel Balkan, u Novom Sadu, kao medicinski predstavnik, gde radi registraciju suplemenata i kooperaciju sa lekarima i farmaceutima.
Nakon toga počinje da radi kao stručni saradnik na kontroli kvaliteta u Hemofarmu, gde radi od 16. septembra 2019. godine pa do danas.

Snežana Radivojev

Snežana Radivojev

Medicinski Univerzitet u Gracu

Snežana Radivojev je završila osnovne (2014.) i master studije (2015.) hemije na Univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu. Diplomski i master rad završila je na

Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, pod mentorstvom Prof. dr Valerije Gužvanj. U toku osnovnih studija, bila je deo letnje škole hemije u Gracu (Austrija) i na Princ Songkla Univerzitetu (Tajland). Nastavlja svoje usavršavanje na master studijama Hemijskog i Farmaceutskog inženjerstva na Tehničkom Univerzitetu u Gracu. Završila ih je sa master radom u oblasti karakterizacije i razvoja novih formulacija koje se koriste u terapiji astme i bronhitisa. Trenutno je na doktorskim studijama na Medicinskom Univerzitetu u Gracu, u kooperaciji sa RCPE GmbH (Research Center Pharmaceutical Engineering), gde je i zaposlena. Njeno istraživanje je fokusirano na razvijanje in-vitro-in-vivo korelacija u inhalacionim formulacijama kroz poboljšanje starih kao i razvoj novih in-vitro i in-silico metoda. Pored njenog istraživanja, mentor je master studentima i aktivno se bavi povezivanjem studenata koji dolaze iz različitih oblasti i zemalja. Kao deo konferencije Drug Delivery to the Lungs (2019), osnovala je udruženje pod nazivom New Researcher Network (NRN) zajedno sa dr Magda Swedrowska (King’s College London) i Marie Hellfritzsch (Univerzitet u Kielu). Cilj ovog udruženja je da olakša saradnju između mladih istraživača kao i da ih podrži kroz njihovo naučno putovanje. Ukoliko vas zanima ova oblast kao i dostupni projekti u RCPE GmbH, možete je zapratiti na LinkedInu.

Korisni linkovi:

  1. https://www.rcpe.at/en/en_home/
  2. https://www.medunigraz.at/en/
  3. https://ddl-conference.com/
Mladen Rajic sajt

Mladen Rajić

Sustainability žurnal i COO "Econnects"

Mladen Rajić rođen je 1992. godine u Beogradu. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Inđiji. Nakon gimnazije dolazi u Novi Sad na Prirodno-matematički fakultet gde posle 

7 godina postaje Master analitičar zaštite životne sredine. Tokom svog školovanja fokusira se na menadžment i upravljanje životnom sredinom kao i dostupnosti informacija i učestvovanju u donošenju odluka u životnoj sredine. Nakon višegodišnjeg rada u nevladinom sektoru zapošljava se kao urednik naučnih radova (Assistant Editor) u naučno- izdavačkoj Open-Access kompaniji MDPI iz Bazela. Trenutno je na poziciji Urednika sekcije (Section Managing Editor) u žurnalu Sustainability. U istom časopisu vrši ulogu menadžera društvenih mreža kao savetnik Editorijala.

2021. godine postaje COO organizacije “Ecconnects” koja se bavi popularizacijom i integracijom svemirskih tehnologija sa ciljem poboljšanja uslova informisanosti o faktorima održivosti, klimatskih promena i životne sredine.

Rakita Aleksandar 1 sajt

Aleksandar Rakita

Zrenjaninska gimnazija i Osnovna škola "Dr Jovan Cvijić" u Zrenjaninu.

Aleksandar Rakita je rođen u Zrenjaninu gde završava Zrenjaninsku gimnaziju 2006. godine i iste godine upisuje osnovne akademske studije hemije – smer profesor hemije. 

 Osnovne studije završava 2010. godine sa prosečnom ocenom 8,88 i iste godine upisuje master studije – modul profesor hemije. Jula 2011. godine završava master studije sa prosečnom ocenom 9,39. Od januara 2014. godine stiče radni odnos u Zrenjaninskoj gimnaziji, a od januara 2016. godine i u Osnovnoj školi “Dr Jovan Cvijić” u Zrenjaninu.  2014. godine upisuje i specijalističke studije metodike nastave hemije, završava ih 2016. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i stiče zvanje profesor hemije – specijalista. Tokom šest godina radnog staža, sa učenicima Zrenjaninske gimnazije učestvuje na mnogim festivalima nauke i nosi veoma lepa iskustva. Od 2018. godine predaje i izborni predmet u gimnaziji Obrazovanje za odrzivi razvoj. Od 2019. godine postaje spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radeći na kreiranju novog izbornog predmeta u gimnaziji Metodologija naučnog istraživanja i kao ocenjivač udžbenika. Iste godine je izabran sa člana radne grupe za izradu ispitnih materijala iz hemije u okviru projekta “Državna matura 2022.” od strane Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Danica Rašić

Srednja Medicinska škola "Dr Andra Jovanović" u Šapcu

Osnovnu školu “Laza K. Lazarevic” u Šapcu, kao i srednju Medicinsku Školu ” Dr Andra Jovanović” završila sam u Šapcu, sa odličnim uspehom. Prirodno-matematički fakultet u 

Novom Sadu (Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, obrazovni profil Diplomirani hemičar-biohemija) upisala sam 2007. godine. 2012. godine nastavljam školovanje na Master akademskim studijama biohemije, takođe na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Master studije završavam 2014. godine sa prosečnom ocenom 9,67. 2020. godine započinjem radni odnos u Srednjoj Medicinskoj školi “Dr Andra Jovanović” u Šapcu, kao profesor predmetne nastave, za predmet: hemija i nemetali. 2020. upisujem Integrisane studije nastave hemije, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu (Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine), pod mentorstvom dr Dušice Rodić. Kao nastavnik hemije, u toku svog prosvetnog rada učestvujem u realizaciji snimanja časova za program srednjeg obrazovanja i vaspitanja, koji je pripremio Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, na osnovu inicijative Ministarstva.

Dragana Ristić

profesor u gimnaziji ,,Isidora Sekulić“ u Novom Sadu

Dragana Ristić je rođena 19.11.1976. u Novom Sadu. Nakon završenog prirodno-matematičkog smera gimnazije ,,Isidora Sekulić“ 1995. upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu – 

Departman za hemiju–smer diplomirani hemičar. Diplomirala je na temu: Organski polutanti u sedimentu sa područja ,,Ratno ostrvo” u Novom Sadu na Katedri za Hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine. U laboratoriji firme koja se bavi industrijskim deterdžentima i sredstvima za pranje počinje da radi 2006. godine. Nakon toga posao dobija u Albusu AD u Novom Sadu, gde radi kao referent prodaje industrijskih deterdženata i kratko kao šef u Pogonu omekšivača i sapuna. Od 2011. godine radi kao profesor hemije prvo u Poljoprivrednoj školi sa domom učenika u Futogu a nakon toga u gimnaziji ,,Isidora Sekulić”. U oktobru 2013. polaže stručni ispit za nastavnika, a sledeće godine dobija diplomu Master hemičara-profesora hemije. Kao nastavnik hemije se trudi da učenici povezuju znanja sa ostalim naukama i posebno ističe primenjenu hemiju kroz razne aktivnosti, posete i prezentacije. Svake godine u saradnji sa PMF-om, dovodi učenike na Dane otvorenih vrata. Takmičenja su takođe bitan segment nastave na kojima naši učenici imaju uspeha. Usavršava se kroz seminare i za običnu nastavu i za onlajn časove. Snimala je i časove za RTS u okviru portala Moja Škola 2020.

Dragana Robajac

Institut za primenu nuklearne energije

Dragana Robajac je rođena 1985. u Čačku. Osnovnu školu pohađala je u rodnom Prijevoru, a srednju Medicinsku školu u Čačku. Nosilac je dve Vukove diplome kao i titule Đaka 

generacije srednje škole. Diplomirala je na smeru Hemija-biohemija PMF NS 2009. godine, a doktorirala na smeru Biohemija, na Hemijskom fakultetu u Beogradu 2016. godine. Treću godinu osnovnih studija završila je u Portugaliji, u okviru programa Campus Europae i boravila na Tehničkom fakultetu Univerziteta u Gracu. Tokom doktorskih studija boravila je u više navrata na Flamanskom institutu za biotehnologiju u Gentu i Slovačkoj akademiji nauka u Bratislavi. Od 2009. godine zaposlena je u Institutu za primenu nuklearne energije u Zemunu, gde se bavi ispitivanjem promena na nivou glikozilacije humanih membranskih i solubilnih proteina, kao i izolovanjem i karakterizacijom potencijalno biološki aktivnih jedinjena i lektina. Učestvovala je na dva domaća projekata, projektu saradnje sa dijasporom, multilaterarnom projektu u Dunavskom regionu, četiri projekta bilateralne saradnje (kao rukovodilac na dva) i pet COSTakcija (rukovodilac jedne). Autor je ili koautor više radova objavljenih u nacionalnim i međunarodnim naučnim časopisima, kao i desetine posterskih saopštenja objavljenih na nacionalnim i međunarodnim konferencijama.

Smiljana Savić

Srednja mašinska škola, OŠ „22. Jul“ u Krčedinu i OŠ „Branko Radičević“ u Maradiku

Smiljana Savić, rođena je 20.06.1985. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završila je u Temerinu 2000. godine, Gimnaziju „Svetozar Marković“ u Novom Sadu završila je 2004. god

Dalje obrazovanje nastavila je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, gde je diplomirala 2009. godine i stekla zvanje Inženjer za kontrolu kvaliteta i menadžment životne sredine. Nakon završenih osnovinih studija, upisala je master studije 2011. godine, na smeru Master hemičar, koje je završila 2012. godine. Nakon nekoliko godina (2019. godine) upisuje Integrisane akademske studije nastave hemije, koje završava 2020. godine i stiče zvanje Master profesor hemije. Radno iskustvo počela je da stiče 2011. godine u OŠ „Petar Kočić“, u kojoj je radila nepunih godinu dana, a dalje se nastavilo u  OŠ „Slavko Rodić“ u Bačkom Jarku, OŠ „Danilo Zelenović“ u Sirigu, Karlovačkoj gimnaziji i SŠ „Lukijan Mušicki“ u Temerinu. Trenutno je zaposlena u tri škole, Srednjoj mašinskoj školi i dve osnovne škole, OŠ „22. Jul“ u Krčedinu i OŠ „Branko Radičević“ u Maradiku.

Roberta Sabo

AU “Galen Pharm” i SŠ medicinska škola “Dr Ružica Rip”

Sabo Roberta je rođena u Somboru 1994.godine. Osnovnu školu pohađa u Bezdanu, a srednju medicinsku školu “Dr Ružica Rip” završava u Somboru.

Posle srednje škole polaže stručni ispit i steče zvanje farmaceutski tehničar. Nakon toga upisuje osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, odsek hemija, smer diplomirani biohemičar.

Na četvrtoj godini studija zapošljava se na Prirodno-matematičkom fakultetu i radi kao laborant. 2018. Godine brani svoj diplomski rad “Sinteza i biološka aktivnost nove tiazolne bioizostere 7-epi goniofufuronai uspešno diplomira sa ocenom 10. Zatim se vraća u svoj rodni kraj i zapošljava se u AU “Galen Pharm”. Godinu dana paralelno sa apotekom radi u Srednjoj medicinskoj školi “Dr Ružica Rip” kao nastavnik farmakologije.

2019.godine učestvuje u učeničkom takmičenju “Tantárgyháló” kao mentor. Drži privatne časove iz matematike i hemije. Učestvuje na webinaru “Škola Centra za razvoj Farmaceutske prakse; Kako sprovesti istraživanja farmaceutske i biohemijske prakse”. Takođe učestvuje i na Vichy&La Roche-Posay maratonu znanja i stiče zvanje Vichy&La Roche-Posay ekspert za negu kože.

2020.godine upisuje Farmaceutski fakultet u Novom Sadu i pored posla studira farmaciju.

Miloš Stojnić

OŠ "Branko Radičević", Novi Sad

Miloš Stojnić rođen je 28. aprila 1991. godine u Požarevcu. Školske 2010/2011. godine upisao je Prirodno – matematički fakultetu Novom Sadu, diplomirao je 2015. godine na smeru hemija i 

stekao zvanje Diplomirani hemičar. Master studije hemije – modul profesor hemije, upisuje na istom fakultetu školske 2015/2016. godine, a završava 2016. godine i stiče zvanje Master hemičar. Posebno ga zanima metodika nastave hemije, gde se usavršava na radionicama u Beču, izučava savremene pristupe u nastavi hemije, metode i tehnike učenja hemije. Pored hemije bavi se i genetikom. Ima dugogodišnje iskustvo u držanju i organizovanju časova hemije i genetike studentima koji postižu odlične rezultate. Radio je u više srednjih i osnovnih škola u Novom Sadu, a trenutno radi u OŠ “Branko Radičević” kao nastavnik hemije. U martu 2022. godine ostvaruje zapažane rezultate sa učenicima na takmičenju iz hemije.

Tanja Radisavljević

„Yunycom“

Tanja Radisavljević je završila  osnovnu školu „Jovan Jovanović Zmaj“ u Zmajevu. Nakon završene osnovne škole upisala je medicinsku školu „7. april“ u Novom Sadu,

smer ginekološko-akušerska sestra. Godine 2016. upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer diplomirani biohemičar. Osnovne studije završava 2020. godine i upisuje master studije biohemije, takođe, na Prirodno-matematičkom fakultetu. U toku studija je učestvovala u programu letnje škole hemije u Gracu i na naučno-popularnom forumu ScienceGram I i II. Član je Biohemijskog Društva Srbije. Učestvovala je na X konferenciji Biohemijskog Društva Srbije i na međunarodnoj konferenciji u oblasti bionauke    –    International    BioScience   Conference (IBSC2021) prezentujući rezultate diplomskog i master rada u vidu poster prezentacija. Trenutno je zaposlena kao stručni saradnik u firmi „Yunycom“ koja joj je omogućila odlazak u Nemačku na edukacije iz oblasti protočne citometrije.

Sanja Rodić Rončević

OŠ “Petefi Šandor“, Novi Sad

Sanja Rodić Rončević rođena je 1978. godine u Novom Sadu. Srednju školu „Svetozar Miletić“ završila je 1997.godine, kada je upisala osnovne studije na Prirodno – matematičkom fakultetu

u Novom Sadu, smer Profesor hemije. Rad u nastavi započela je još u toku studija, radeći kao apsolvent u Gimnaziji „Laza Кostić“. Osnovne studije završila je 2002.godine. Nakon toga, zaposlila se u OŠ “Žarko Zrenjanin“ u Novom Sadu, zatim STŠ “Mileva Marić Ajnštajn“ u Novom Sadu, SŠ “22. Oktobar“ u Žablju, OŠ “Veljko Petrović“ u Begeču , a od 2008. godine radi u OŠ “Petefi Šandor“ u Novom Sadu. Radila je i u SŠ “Dositej Obradović“. Master akdemske studije hemije, modul profesor hemije, na Prirodno – matematičkom fakultetu, završava 2015. godine.
U toku svog rada u OŠ “Petefi Šandor“, ostvaruje uspešnu saradnju sa Кatedrom za metodiku nastave hemije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno – matematičkog fakulteta, kao mentor studentima u okviru realizacije školske prakse. Кao nastavnik hemije u osnovnoj školi aktivno kod svojih učenika podstiče razvoj ljubavi prema hemiji. Njeni učenici redovni su učesnici na takmičenjima iz hemije, kao i gosti svih radionica i naučnih festivala na lokalnom nivou, koji između ostalog, promovišu hemiju i zaštitu životne sredine. Već dugi niz godina je organizator takmičenja iz hemije za osnovnu školu na opštinskom, odnosno okružnom nivou.

Mladena Roljić

nemačka kompanija koja se bavi proizvodnjom i montažom električnih sistema za automobile

Mladena Roljić, rođena 1990. godine u Mrkonjić Gradu (BiH), nakon završetka osnovne škole u rodnom mestu, upisuje srednju medicinsku školu (smer laboratorijski tehničar) u Zrenjaninu

i završava odličnim uspehom 2009. godine.

Iste godine upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer Analitičar zaštite životne sredine. Osnovne studije uspešno završava 2014. godine.

Posle završenih studija, volontira u ZU „Jugolab“ i Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu, nakon čega polaže stručni ispit za medicinsko-laboratorijskog tehničara. Od 2015. godine radila je kao freelancer za potrebe engleske kompanije koja se bavi organizovanjem poslovnih događaja i konferencija, gde je sticala razna praktična znanja i iskustva iz oblasti marketinga, online prodaje i poslovanja. Kompanija je ubrzo otvorila i svoje predstavništvo u Srbiji, tako da Mladena postaje i zvanično pravno zaposlena u istoj, gde nastavlja da obavlja administrativne poslove za potrebe kompanije iz oblasti marketinga.

Priliku da obavlja posao za koji se školovala dobila je krajem 2019. godine u nemačkoj kompaniji koja se bavi proizvodnjom i montažom električnih sistema za automobile, a nakon položenog ispita i dobijanja licence savetnik za hemikalije. Trenutno radi na poziciji „Referent za zaštitu životne sredine“  i odgovorno je lice za upravljanje otpadom i obavljanje poslova savetnika za hemikalije u okviru kompanije. Usavršavanje i učenje u oblasti zaštite životne sredine još uvek traje.

Put do uspeha je težak i trnovit, nikad ne odustajte, trud i rad se uvek isplate, ulažite u sebe, učite i usavršavajte se. Znanje vam niko ne može oduzeti.

Andrijana (Reljić) Stojanović

„Innovative Sensor Technology“, Švajcarska

Andrijana (Reljić) Stojanović je rođena 1985. u Vlasenici, Bosna i Hercegovina. Završila je osnovnu školu „Branko Radičević“ u Malom Zvorniku i srednju školu, 

smer hemijski tehničar, u Loznici. Osnovne akademske studije hemije, smer profesor hemije, završila je 2010. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Master studije hemije je završila 2011. godine na istom fakultetusa završnim radom pod nazivom „Doprinosi Henrija Kevendiša razvoju hemije“. Od 2010 do 2012. godine je radila kao profesor hemije u srednjoj školi u Malom Zvorniku. Godine 2013. se zaposlila u firmi „Innovative Sensor Technology“ u Švajcarskoj, gde je radila u oblasti hemijskih reakcija na senzorima a zatim preuzima odgovornost za hemikalije i hemijske procese u celoj firmi. Od 2020. godine dobija poziciju inženjera tehnološkog procesa gde je pored hemijskih procesa fokusirana na optimizaciju celokupnog procesa proizvodnje senzora.

Agneš Sedlar

Student doktorskih akademskih studija metodike nastave prirodnih nauka (hemije)

Agneš Sedlar je rođena 23.06.1993. u Subotici. Osnovnu školu „Janoš Hunjadi“ je završila u Čantaviru, a gimnaziju „Svetozar Marković“ u Subotici, na prirodno-matematičkom

smeru. Školske 2012/2013. godine je upisala osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Školske 2016/2017. godine je upisala master akademske studije hemije, na modulu profesor hemije. Odmah po diplomiranju se zaposlila kao profesor na zameni u Gimnaziji “Svetozar Marković” u Subotici. Od kraja 2017. je radila u “FSH Gebi” u laboratoriji za kontrolu kvaliteta. Na početku školske 2018/2019.dobija posao u Novom Sadu u Udruženju Prosvetnih Radnika Mađara u Vojvodini. U okviru Udruženja, zadužena je za organizaciju takmičenja za učenike i akreditovanih stručnih usavršavanja za nastavnike. Radi na komunikaciji između Udruženja i škola u kojima nastava teče na mađarskom nastavnom jeziku, u cilju poboljšanja širenja programa vezano za učenike i nastavnike mađarske nacionalne manjine. Uz rad u Udruženju, u periodu 2018-2020 je radila u Poljoprivrednoj Školi sa Domom Učenika u Futogu, a od septembra 2019. godine u Osnovnoj Školi “Sveti Sava” u Rumenki. U  oktobru 2020.godine je upisala doktorske akademske studije metodike nastave prirodnih nauka (hemije).

Tamara Sloboda

Doktorand na KTH-Royal Institute of Technology (Kraljevski institut za tehnologiju), Stokholm, Švedska

Rođena je 1993. godine u Novom Sadu. Nakon osnovne škole upisuje gimnaziju Jovan Jovanović-Zmaj, prirodno-matematički smer, koju završava 2012. godine.

Iste godine upisuje Osnovne akademske studije hemije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Godine 2016. upisuje Master akademske studije na Katedri za fizičku-hemiju, na istom fakultetu, koje završava 2017. godine. Nakon kratke pauze, 2018. godine Tamara upisuje doktorske studije na Katedri za primenjenu fizičku hemiju, na Departmanu za hemiju na KTH-Kraljevskom institutu za tehnologiju u Stokholmu, jednom od 50 najboljih univerziteta u Evropi i 100 najboljih univerziteta u svetu po QS Global Ranking.

Tamarin doktorat se sastoji iz više projekata koji se fokusiraju na sintezu i karakterizaciju olovo-sulfidnih (PbS) kvantnih tačaka, grupu poluprovodnih nanomaterijala za solarne ćelije treće generacije, kao i konstrukciju i testiranje solarnih ćelija od PbS kvantnih tačaka. Karakterizacija ovih materijala, pored rutinskih analiza kao što su UV-VIS-NIR spektroskopija, rendgenska difrakcija (XRD) i ispitivanje struja–napon karakteristike, zahteva i specijalizovane metode na sinhrotronima širom Evrope, kao što su rendgenska foto-elektronska spektroskopija (XPS) i rendgenska apsorpciona spektroskopija (XAS). Ovim metodama se ispituju pojave vezane za elektronske prelaze i kretanje elektrona u delu solarne ćelije ili čak u okviru jednog atoma kvantne tačke. Osim toga, Tamara učestvuje u nastavi nekoliko predmeta na osnovnim studijama i ko-mentorstvu master studenata u svojoj istraživačkoj grupi, a jedno vreme je bila član jednog od parlamenata doktoranata na KTH.

U svom slobodnom vremenu Tamara se bavi raznim vrstama akrobacija, penjanjem, dizanjem tegova, biciklizmom, kulinarstvom i poslastičarstvom.

Snežana Stojanov

Osnovne škole ``Sava Munćan`` Кruščica, ``Mara Janković`` Кusić i ``Marko Stojanović`` Vračev Gaj

Snežana Stojanov (devojačko Dimitrijević), rođena je 1979. godine u Novom Sadu. Završila je Osnovnu školu “Petefi Šandor“ u Novom Sadu, a nakon toga Hemijsko-tehnološku

školu “Đorđe Zličić“ 1994. godine, smer hemijsko-tehnološki tehničar. Diplomirala je 2006. godine, u Novom Sadu na Prirodno-matematičkom fakultetu, odsek hemija, smer diplomirani hemičar. Iste godine se zaposlila u osnovnoj školi, kao nastavnik hemije.

Danas joj je četrnaesta godina kako radi sa decom i uživa u čarima ove profesije. Radi u tri osnovne škole: “Sava Munćan“ Кruščica, “Mara Janković“ Кusić i “Marko Stojanović“ Vračev Gaj. Ima puno uspeha na opštinskim i regionalnim takmičenjima od školske 2006/2007. godine pa sve do danas. Za ovih 14 godina koliko radi njeni učenici su na opštinskom tačmičenju osvojili 15. prvih, 6. drugih i 9. trećih mesta. Na okružnom takmičenju osvojili su 2. prva, 1. drugo i 2. treća mesta. Ukupno 35. diploma njenih učenika.

Nenad Suknović

post-doctoral fellow, Univerzitet u Ženevi

Nenad je rođen u Novom Sadu 1989. godine. Tokom gimnazijskih dana pokazuje veliko interesovanje za prirodne nauke, prvenstveno biologiju i hemiju i upisuje osnovne akademske 

studije iz biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Završnu godinu studija pohađa u Finskoj na Univerzitetu Istočne Finske u sklopu programa Campus Europae. Master program – Biohemičar upisuje i završava u Novom Sadu.
Doktorske studije upisuje u Ženevi gde postaje deo tima profesorice Brižit Galiot, gde svoj naučni fokus prebacuje na molekularnu i ćelijsku biologiju. Nedugo zatim dobija i posebnu stipendiju za najbolji doktorski projekat koji dodeljuje Institut za Genetiku i Genomiku u Ženevi (iGE3). Dobitnik je više nagrada; za najbolju kratku prezentaciju na međunarodnom skupu u Ženevi: Conference of the European Cell Death Organization kao i za najbolji poster na konferenciji održanoj u Valeti,The molecular and cellular basis of regeneration and tissue repair. Doktorska disertacija pod naslovom: ‘’Hydra, a Model for Studying the Role of Injury-induced ROS Signalling during Regeneration and Monitoring the Autophagy Flux in Live Animals’’ mu je prihvaćena uz najviše počasti i u junu 2019. godine dobija zvanje doktora nauka iz oblasti molekularne biologije. Nenad je trenutno zaposlen u zvanju post-doctoral fellow na Univerzitetu u Ženevi.

Aleksandar Sladojević

Doktorand, Polymat Institut, Španija

Aleksandar je završio osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, 2016. godine. Tokom diplomskog rada ispitivao je mogućnost

uklanjanja pesticida iz vodene sredine sa oksidovanim i neoksidovanim ugljeničnim nanocevima pod mentorstvom profesorice Valerije Gužvanj.

U oktobru 2017. godine, preselio se u Regenzburg (Nemačka) gde je proveo sledeće dve i po godine kao master student na Univerzitetu u Regenzburgu u okviru master programa „Napredna sinteza i kataliza“ organizovanog od strane elitne mreže Bavarske.

Pored nekoliko internih istraživačkih boravaka u tom periodu, imao je priliku da provede dva meseca u istraživačkoj grupi za industrijsku održivu hemiju vođenu od strane profesora Gert-Jan Gruter-a na Vant-Hoff Institutu za molekularne nauke. U ta dva meseca provedena u Amsterdamu, Aleksandar je sintetizovao nove biopolimere.

U okviru magistarske teze, Aleksandar je radio na optimizaciji sinteze polietersulfona u “GM Advanced Materials and Sistems Research” odeljenju (BASF SE) u Ludvigshafenu (Nemačka) pod mentorstvom profesora Burkhard Koenig-akao i industrijskih partnera.

U januaru 2021. godine, Aleksandar se seli u San Sebastijan (Španija) kako bi se pridružio grupi za ispitivanje polimerizacionih procesa u sklopu istraživačkog instituta POLYMAT kao doktorand pod mentorstvom profesora Jose M. Asua-e i dr Miren Aguirre-e.

Njegovo istraživanje je fokusirano na kreiranje inovativnih strategija smanjenja volatilnih organskih komponenti koje se formiraju prilikom sinteze emulzionih polimera. Njegova doktorska teza je deo Industrial Liaison Program-a koji je trenutno finansiran od strane 20 kompanija.

http://www.polymat.eu/en/people/phd/aleksandar-sladojevic

Biljana Tanasić

Gimnazija "Svetozar Marković",Subotica

Biljana Tanasić je rođena u Nemačkoj. Osnovnu školu „Bosa Miličević“ i Gimnaziju „Svetozar Marković“ završila je u Subotici, sa odličnim uspehom. 1998. godine diplomirala je 

na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za fiziku, smer Profesor fizike. Nakon višegodišnjeg iskustva i rada u prosveti, 2020. godine je završila Master akademske studije zaštite životne sredine.

Dorina Tikveša

Institut Vatrogas u Novom Sadu

Dorina Tikveša je rođena 1982. u Vršcu. U rodnom gradu je pohađala osnovnu školu ʺVuk Stefanović Karadžićʺ i srednju hemijsku školu. Školske 2001/2002. godine upisala je

Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, opšti smer – hemija.  Nakon završenih osnovnih studija upisuje master studije-organski modul. 2013. godine preko programa „Prva šansaʺ započinje stručnu praksu na Naučnom institutu za prehrambene tehnologije FINS lab u Novom Sadu. Posle godinu dana uspešno obavljene prakse zapošljava se kao analitičar u laboratoriji na Institutu Mol u Staroj Pazovi. Na Farmacetskom fakultetu u Novom Sadu, 2016. godine počinje da radi kao laborant na vežbama za organsku, analitičku, opštu i neorgansku hemiju. Od 2018. do sad zaposlena je kao analitičar u laboratoriji na Institutu Vatrogas u Novom Sadu. Laboratorija se bavi monitoringom životne sredine a Dorina radi na tehnikama AAS, ICP I TOC uzorke vode, zemljišta, otpada i vazduha.  Sada se obučava i za GC/MS.

Milana Tifenbah

OŠ "Dositej Obradović" u Bočaru, OŠ "Miloje Čiplić", OŠ „Josif Marinković" Novi Bečej

Milana Tifenbah je rođena 30.06.1988. u Kikindi gde je završila osnovnu i srednju školu. Nakon završetka prirodno-matematičkog smera gimnazije “Dušan Vasiljević” u Kikindi,

2007. godine upisala je Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu,smer diplomirani hemičar. Kada je završila osnovne studije i stekla zvanje diplomiranog hemičara opšteg smera počela je da radi u Zavodu za javno zdravlje u Kikindi, gde je vršila analize i ispitivala sastav vode, vazduha i hrane. Posle godinu dana, položila je državni ispit i stekla zvanje zdravstvenog saradnika – diplomiranog hemičara. Od septembra 2013. godine, radila je u srednjoj hemijskoj školi “Miloš Crnjanski”, a te iste godine upisala je postdiplomske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smer profesor hemije. Po završetku master studija radila je u gimnaziji “Dušan Vasiljević” u Kikindi, kao i uviše osnovnih škola kako u Kikindi tako i u obližnim selima. Pre više od godinu dana radni odnos stekla je u Bočaru u OŠ “Dositej Obradović”, u Novom Bečeju školama OŠ “Miloje Čiplić” iOŠ „Josif Marinković”. Nastavnik je hemije i u Kikindskoj osnovnoj školi “Feješ Klara”.

Jelena Tomašević

Hemomet Lab

Jelena Tomašević je rođena 29.10.1996. godine u Sremskoj Mitrovici. Završila je osnovnu školu “Boško Palkovljević-Pinki” u Grgurevcima i srednju medicinsku školu

“Draginja Nikšić” u Sremskoj Mitrovici. Po završetku srednje škole upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer diplomirani hemičar. Diplomirala je u julu 2019. godine.
Iste godine u novembru je na Sedmoj konferenciji mladih hemičara u Beogradu prikazala rezultate svog diplomskog rada pod nazivom
“Eksperimentalno određivanje vrednosti Avogadrove konstante u srednjoškolskoj nastavi hemije”. Nakon završetka osnovnih akademskih studija upisuje master akademske studije, modul profesor hemije, koje završava sa prosečnom ocenom 10,0. Školsku praksu je uspešno obavila
u osnovnoj školi “Vuk Karadžić” i srednjoj školi “Svetozar Marković” u Novom Sadu. Svoju karijeru na poziciji analitičar u laboratoriji započinje preko programa Moja prva plata u laboratoriji Hemomet Lab, koja se bavi ispitivanjem ruda i koncetrata.

Boška Topalov

Student mas studija na istraživačkom smeru-fizika plazme na Prirodno-matematičkom fakultetu

Boška Topalov rođena 14.03.1995. u Zrenjaninu. Osnovnu školu „ Žarko Zrenjanin“ je završila 2010. godine u Zrenjaninu, nakon čega je iste godine upisala srednju hemijsko-

prehrambrenu i tekstilnu školu „Uroš Predić“ smer tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, takođe u Zrenjaninu, koju je završila 2014. godine. Iste godine upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu kao redovan student na budžetu, obrazovani profil diplomirnai hemičar-opšti smer. Oktobra 2018 godine uspešno brani diplomski rad pod nazivom „Ispitivanje mogućnosti predviđanja organskog oblika azota u zemljištu metodom DRIFT spetroskopije“, i time završava osnovne studije. Iste godine upisuje master studije neorganske hemije i radila je svoju master tezu na Katedri za fizičku hemiju pod nazivom: „Ispitivanje adsorpcije na aktivnom uglju u dvokomponentnim sistemima 2,4-dinitrofenol/bromkrezolpurpurno“. Volontirala je u gradskom vodovodu u Novom Sadu (2016.) i SP laboratoriji (2019.) u okviru fakulteta. Radno iskustvo ima kao nastavik fizike u O.Š.„Petar Petrović Njegoš“ i „Žarko Zrenjanin“ u Zrenjaninu, kao profesor hemije u srednjoj Poljoprivrednoj školi u Zrenjaninu. Radila je u firmi Melisi (2020.) i u Vatrogasnom instititu (2021.). Trenutno je na drugom masteru na istraživačkom smeru- fizika plazma na Prirodnom-matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Bojana Trifunović Horvat

Srednja stručna škola „Borislav Mihajlović Mihiz“

Bojana Trifunović Horvat je rođena 1985. godine u Zrenjaninu. Završila je osnovnu školu „Dositej Obradović“ u Zrenjaninu, osnovnu baletsku školu „Lujo Davičo“

u Zrenjaninu i Zrenjaninsku gimanziju. Upisala je Prirodno-matematički fakultet, 2004. godine smer diplomirani hemičar – opšti smer. Nakon završetka osnovnih akademskih studija upisala je Master akademske studije hemije – modul profesor hemije. Master akademske studije, modul profesor hemije, završila je  pod mentorstvom prof. dr Mirjane Segedinac. Zaposlena je kao nastavnik hemijske grupe predmeta u srednjoj stručnoj školi „Borislav Mihajlović Mihiz“ u Irigu od 2016. godine. Ostvaruje uspešnu saradnju sa Кatedrom za metodiku nastave hemije Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu kroz radne posete kolega sa Katedre i studenata koji su se opredelili za profesorski poziv.

Branislav Trudić

Food and agriculture organization of United Nations, Rim, Italija

Branislav Trudić je rođen 13.01.1985. godine u Novom Sadu. Nakon diplomiranja na smeru dipl.biolog molekularni biolog 2009. godine na
Departmanu za biologiju i ekologiju (PMF, UNS), 

upisuje odmah dvogodišnje Master studije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. 2011. godine u roku završava Master studije, gde se u međuvremenu zapošljava na Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Univerziteta u Novom Sadu. Tamo radi do avgusta 2017. godine u svojstvu istraživača saradnika za oblast šumska genetika i oplemenjivanje. 2019. godine odlazi u Rim, Italija, gde započinje svoje dvogodišnje diplomatsko iskustvo na programu UN volonteri (UN volunteers), u svojstvu međunarodnog specijaliste za šumski biodiverzitet u Organizaciji za poljoprivredu i hranu UN (Food and agriculture organization of United Nations). U Oktobru 2021. godine biva promovisan u status konsultanta – specijaliste za šumske genetičke resurse u istoj organizaciji sa mandatom do 31.08.2022. Branislav govori engleski jezik i služi se italijanskim, španskim i nemačkim jezikom. Objavio je cca. 20 naučnih publikacija u autorstvu i koautorstvu u domaćim i međunarodnim časopisima
(https://www.researchgate.net/profile/Branislav-Trudic-2).

Odbranio je drugu master tezu na Biološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, na modulu Molekularna biologija i biotehnologija biljaka, 27.12.2021. sa prosekom 9.86.

Nadalina Ćeran (rođena Marković)

Patent co.

Nadalina Ćeran (rođena Marković), rođena je 22. jula 1991. godine u Bačkoj Topoli. Osnovnu školu Bratstvo-jedinstvo u Bajši završava 2006. godine, kao đak generacije.

Dalje obrazovanje nastavlja u Subotici, u Gimnaziji Svetozar Marković, koju vrlo uspešno završava 2010. godine uz pohvale.
Po završetku srednje škole, iste godine upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer Diplomirani biohemičar, na kojem je diplomirala 2014. godine. Iste godine upisuje master studije Biohemije i u julu naredne godine ih završava.
Usled želje za radom u privredi, u avgustu 2015. godine biva primljena na program stručne prakse u kompaniji Patent co., koja se bavi proizvodnjom hrane za životinje, na poziciji saradnika za kvalitet.
U septembru iste godine se zapošljava i na ovoj poziciji u okviru kompanije stiče znanja i veštine o upravljanju kvalitetom i bezbednosti proizvoda, između ostalog i standardima i sistemima kvaliteta HACCP, ISO 22000, FAMI QS, HALAL i ISO 9001.
2019. godne biva unapređena u supervizora kvaliteta, pri čemu se fokus rada stavlja na upravljanju ljudima u okviru kompanije u cilju unapređenja sistema kvaliteta i bezbednosti proizvoda, uz neizostavan timski rad.
Na pomenutoj poziciji radi i danas.

Maja Ćirković

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Maja je rođena 1984. godine u Doboju. Osnovnu školu „Sonja Marinković“ u Novom Sadu je završila 1999. godine, a zatim upisala srednju medicinsku školu „7. April“. 

Godine 2003. upisala se na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, odsek hemija, smer kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, gde je završila osnovne akademske, a zatim i master studije i stekla zvanje Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom.

Nakon završenih studija zapošljava se u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, gde i danas radi kao analitičar na ispitivanju i kontroli kvaliteta uzoraka vode i vazduha.

 

Dejan Urbančok

Waters Corporation, Singapur

Dejan je završio osnovne i master studije na Univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,

smer hemija-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Master rad pisan pod mentorstvom doc. dr Milene Dalmacije odbranio je 2011. godine i nakon toga upisuje doktorske studije iz oblasti analitičke hemije u Singapuru na Nanyang Technological University. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Analysis and Monitoring of Odour and Semi-Volatile Organic Compounds in Different Environmental Matrices via Thermal Desorption/Gas Chromatography-Mass Spectrometry” odbranio je 2017. godine. Tokom doktorskih studija nominovan je od strane univerziteta kao jedan od najuspešnijih inostranih stipendista da bude A* Star ambasador za SINGA stipendije.

Nakon završenih doktorskih studija počinje da gradi svoju karijeru u svetskoj kompaniji Waters Corporation, kao inženjer za High Resolution Mass Spectrometry odgovoran za zemlje Azije i Pacifika (APAC region). Dve godine zaredom je biran za najboljeg radnika godine na osnovu glasova mušterija u regionu. Od 2020. godine postaje Regionalni Business Development Specialist za “After Markets” i vodi preko 50 ljudi u 5 zemalja u Regionu Jugoistocne Azije.

Agneš Fruža Zubčik

“AVIDIN”, Segedin

Agneš Fruža Zubčik (Ágnes Fruzsa Zubcsik) je rođena u Kečkemetu 1994. godine. Nakon završetka Gimnazije u Bečeju upisala je smer hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje

životnom sredinom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Master studije hemije – organska hemija je završila 2018. godine.Nakon toga se zapošljava kao hemijski tehničar u fabrici začina “GIVAUDAN”u Mađarskoj. Nakon kratkog perioda zapošljava se kao hemičar u firmi “AVIDIN” u Segedinu, koja se bavi razvojem novih medikamenata. Uključena je u rad sintetske grupe gde uspešno primenjuje znanja stečena tokom studija i izdrade diplomskog i master rada iz oblasti organske sinteze.

Jelica Horvacki

Dental medical doo

Jelica Horvacki rođena je 1991. godine u Subotici, gde je i završila srednje obrazovanje na smeru Tehničar za zaštitu životne sredine. Nakon četvorogodišnjeg upoznavanja sa ovom

oblašću odlučuje da proširi svoje znanje pa se 2010. godine odlučuje na upis na akademske studije zaštite životne sredine, smer: Analitičar zaštite životne sredine. 2014. godine je diplomirala i upisala master studije u istoj oblasti, koje uspešno završava 2015. godine.

Po završetku studija posao pronalazi kao menadžer kvaliteta u kompaniji koja se bavi prodajom medicinskih sredstava Dental medical doo. U okviru svog radnog mesta ima više zaduženja, među kojima je standard sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 kao i praćenje količine uvezenih baterija i akumulatora i podnošenje izveštaja Ministarstvu zaštite životne sredine.

Budućim studentima poručuje da se upornošću može puno postići.

IMG_20210522_135624

Milica Cvetković

Veterinarski zavod, Subotica

Milica Cvetković (rođ. Basarić) rođena je 1993. godine u Kikindi. Osnovnu školu “4. Oktobar” u Vojvoda Stepi završava 2008. godine, a potom i srednju školu “Uroš Predić” u Zrenjaninu.

Prirodno-matematički fakulet upisuje 2012. godine, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer- biohemija, a nakon toga i master akademske studije biohemije. Nakon završetka studija zapošljava se u Veterinarskom zavodu u Subotici kao saradnik na odeljenju za proizvodnju DDD sredstava i predmeta opšte upotrebe, a od jula 2019. godine radi kao saradnik na hemijskoj kontroli kvaliteta sirovina i gotovih proizvoda.

slika

Nemanja Cvjetan

student doktorskih studija na ETH univerzitetu u Cirihu

Nemanja je završio Master studije na Univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer hemija.

Tokom studija, fokusirao se na organsku hemiju. Trenutno je student doktorskih studija na ETH univerzitetu u Cirihu, Švajcarska. Bavi se proučavanjem uticaja prisustva vezikula i micela na određene hemijske reakcije u cilju sticanja znanja o postanku života. Deo je tima u kome svaki član ima drugačiji cilj. Njegov cilj je proučavanje uticaja kompartmentalizacije na hemijske reakcîje.

Više o ovom projektu, članovima tima, cilju grupe kao i pojedinaca možete pročitati na sajtu : protomet-etn.eu . U slučaju da vas zanimaju novosti, zimske/letnje škole i seminari koje organizuje ProtoMet tim, možete zapratiti ProtoMet ili Nemanju direktno na tviteru.

Tanja Šobot Aćić

DOO “Neoplanta”

Tanja Šobot Aćić, rođena je 5.11.1982. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu “Petar Kočić” završila u Temerinu, a srednju tehničku “Pavle Savić” u Novom Sadu.

Prirodno-matematički fakultet, odsek hemija, smer diplomirani hemičar upisala 2001. godine.

Od 2009. Godine radno je angažovana u kompaniji DOO “Neoplanta”, na poslovima administracije, zatim kao poslovodja proizvodnih odeljenja polutrajnih proizvoda.

Od 2015.godine je angažovana na poziciji tehnologa finalne proizvodnje.

Ima dve kćerke, Maju I Milicu.

 

 

Marija Šobić

Srednja mašinska škola, Novi Sad i OAS "Veljko Vlahović", Šangaj

Marija Šobić je rođena 1991. godine u Loznici. U Šapcu je završila Medicinsku školu “Dr Andra Jovanović”. Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu je upisala 2010. godine

i diplomirala 2014. godine, stekavši zvanje diplomiranog hemičara. Iste godine upisala je master studije i 2015. godine stekla je zvanje master hemičara. Svoje radno iskustvo do sada je sticala u osnovnim i srednjim školama u Novom Sadu i okolini. Radila je u osnovnoj školi u Sremskim Karlovcima, u osnovnoj školi u Bukovcu, u Poljoprivrednoj školi u Futogu i trenutno je angažovana u Srednjoj mašinskoj školi u Novom Sadu i u osnovnoj školi “Veljko Vlahović” Šangaju. Od školske 2020/2021.godine, student je doktorskih studija na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu, oblast Hemijsko inženjerstvo. S obzirom da je zanima nauka i rad sa mladim ljudima, cilj joj je da u budućnosti dobije mogućnost zaposlenja na fakultetu i da učestvuje u istraživačkim projektima.

Danica Cmiljanić

Elektroprivreda Crne Gore – Termoelektrana Pljevlja

Nakon završenih master studija vratila sam se u rodni grad, Pljevlja. Šansu da steknem prvo radno iskustvo nakon završenih studija dobila sam nakon jedne godine čekanja i traženja 

zaposlenja. 01.07.2011.godine primljena sam kao pripravnik u Elektroprivredu Crne Gore- Termoelektrana Pljevlja. Moram priznati da sam sebe vidjela i zamišljala u nekoj naučno-istraživačkoj laboratoriji, međutim šansa mi se pružila u industriji. Znanje koje sam stekla na fakultetu mi je bilo i više nego dovoljno da bih mogla da pratim i naučim posao.Tokom obavljanja pripravničkog staža trudila sam se da steknem što više znanja i iskustva, pa sam tako naučila kako funkcioniše hemijska priprema vode u termoelektrani i njen značaj, uloga kondicioniranja vode itd. Samostalno sam vršila sve hemijske analize vode i uglja, koje se rade u našoj laboratoriji, gasne analize i analize iz oblasti zaštite životne sredine.

Nakon isteka pripravničkog ugovora, dobila sam produženje ugovora na određeno vrijeme i bila raspoređena na radno mjesto Glavni inženjer hemijsko-tehnološkog pogona. Posao koji obavljam podrazumjeva pripremu vode u pogonu hemijske pripreme vode (dekarbonizacija i demineralizacija), kontrolu i praćenje kvaliteta vode za potrebe hlađenja i napajanja parnog kotla, kondicioniranje u sistemu voda/para, tretman rashladne vode odgovarajućim inhibitorima korozije i mikrobiocidima, kontrola hemijske laboratorije, priprema rastvora za potrebe laboratorije, organizacija posla u pogonu hemijske pripreme vode i u kontrolnoj laboratoriji, praćenje zaliha i nabavka pogonskih i laboratorijskih hemikalija, evidencije o stanju opreme, primjena i praćenje propisa iz oblasti za koju sam nadležna i drugi administrativni poslovi. S obzirom da sam odmah dobila jako odgovorno i zahtjevno radno mjesto, morala sam uložiti veliki trud i rad kako bih riješavala sve probleme koji su se našli ispred mene i kako bih opravdala ukazano povjerenje nadležnih. Za kratko vrijeme sam dobila i rješenje o stalnom zaposlenju i do danas radim na istom radnom mjestu. Volim posao koji obavljam i opisala bih ga kao veoma dinamičan i zanimljiv, ali sa druge strane stresan u nekim situacijama i veoma odgovoran. U Novom Sadu sam provela 5 godina i kada bih opet bila u prilici da biram fakultet koji ću studirati zasigurno bih izabrala isti- moj PMF. Zahvalna sam svojim profesorima na veoma kvalitetnom sadržaju nastave, koju smo pratili i na lijepo organizovanom praktičnom radu u hemijskim laboratorijama.

Bojan Šajatović

„Realab d.o.o. Beograd“

Bojan Šajatović rođen je 1986. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu i srednju školu. 2005. godine upisuje osnovne akademske studije smer Diplomirani hemičar – kontrola 

kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, na Prirodno-matematičkom fakultetu. Nakon osnovnih upisuje i master akademske studije na istom smeru. Tokom studija imao je priliku da učestvuje na dva višemesečna studijska boravka u okviru letnje škola hemije na Tehnološkom univerzitetu u Gracu (Austrija) kao i na Greenwich Universty (UK) u okviru Tempus projekta. Nakon studija zapošljava se na Institutu Vatrogas d.o.o. Novi Sad, a 2016. godine prelazi u Realab d.o.o. gde i danas radi. U okviru profesionalnog angažovanja radi na analizama konzervanasa u hrani i kozmetici, uz konstantan rad na razvoju novih metoda kao i upoznavanje sa nacionalnom i EU regulativom u oblasti zaštite životne sredine. Kako aktivan razvoj karijere podrazumeva stalna usavršavanja, Bojan poseduje licencu savetnika za hemikalije i HACCP sistem administratora, kao i sertifikate obuka i kurseva “TMG Workshop Thermal Analysis Techniques” – An Overview, TMG13TAC032, Thermo Scientific Dionex ICS-5000+/CD/AS-DVi ISP-MS spektrometar serije iCAPRQ, Osnove HPLC – praktičan pristup, Cluster d.o.o.  Koautor je rada Actual contamination of the Danube and Sava Rivers at Belgrade (2013) objavljenom u Journal of the Serbian Chemical Society.

 

 

Aleksandra Šoškić

,,Pass’’, nemačka

Šoškić Aleksandra rođena je 15.01.1996. godine u Bijeljini (Bosna i Hercegovina). Nakon završene gimnazije u Bijeljini, 2014. god upisuje osnovne akademske

studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu a potom master akademske studije hemije, modul analitička hemija. Osnovne akademske studije završila je sa prosekom 9,65, a master akademske studije prosekom 9,71. Tokom master studija, bavila se istraživačkim radom iz oblasti fotolize i fotokatalize farmakološki aktivnih jedinjenja. Koautor je saopštenja ʺOptimization of the photocatalytic degradation of thiotriazinone stable hydrolysis product of antibiotic ceftriaxoneʺ izloženog na konferenciji od međunarodnog značaja. Dobitnik je nagrade za ostvaren uspeh u toku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, a takođe je dobitnik specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija. Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao i fonda za mlade talente ʺDositejaʺ. Član je Srpskog hemijskog društva. Trenutno je zaposlena u nemačkoj fabrici za proizvodnju automobilskih delova ,,Pass’’ u sektoru za kontrolu kvaliteta i unapređenje procesa u Bjeljini. Bavi se proverom kvaliteta proizvodnje poliamida, praćenjem i merenjem parametara procesa i zakonskim regulativama.