Tako je dobro videti vas opet…

Dobrodošli na Alumni stranicu Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Alumni su svi bivši, zaposleni i prijatelji departmana. Neka Alumni stranica bude dvosmerni most koji će uspešno spajati trenutnu zajednicu na departmanu sa bivšim članovima i tako pospešiti međusobnu saradnju, rast i razvoj. Neka vam Alumni stranica bude spomenar u kojem ćete lako pronaći drage ljude sa kojima ste prelazili određeni važan životni put. Informišite nas o svojim aktivnostima: zaposlenju, projektima, konferencijama, predavanjima, kursevima, praksi….Podelite svoje iskustvo sa nama i darujte budućim kolegama dragocene uvide i savete koji su rezultat vašeg rada i iskustva. Pišite nam na mail alumnidh@dh.uns.ac.rs, povežite se. Uspostavite saradnju, angažujte studente/organizujte praksu.

Pridružite nam se u facebook grupi https://www.facebook.com/groups/561722567951117/ i LinkedIn grupi https://www.linkedin.com/groups/8863456/

 

Umnožimo znanje zajedno, jer znanje raste kada se deli.

Naši alumnisti

Nikša Ajduković

Zavod za sudsku medicinu, Klinički centar Vojvodine

Nikša Ajduković je rođen 1978. god. u Zrenjaninu, gde je završio osnovnu i srednju hemijsku školu. Osnovne akademske studije hemije je završio 2003. god.

na Departmanu za hemiju, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a master akademske studije iz oblasti analitičke hemije je završio 2010. god. na istom fakultetu. Od 2003. do 2005. god. je radio kao profesor hemije u Gimnaziji i Ekonomsko-trgovinskoj školi u Zrenjaninu, a tokom 2005. god. je bio angažovan kao diplomirani hemičar u Zavodu za javno zdravlje u Zrenjaninu. Od 2006. god. radi kao hemičar – toksikolog u Zavodu za sudsku medicinu, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Učestvuje u rešavanju toksikološko-forenzičkih slučajeva analizom postmortem uzoraka i uzoraka uzetih od živih osoba. Za analiziranje bioloških uzoraka koristi najsavremenije instumentalne tehnike detekcije droga, lekova i pesticida koji mogu biti unešeni u organizam. Takođe vrši analize različitih tableta, biljnog materijala, praškastih i tečnih supstanci koje su zaplenjene od strane policije a sve u cilju dokazivanja prisustva nedozvoljenih supstanci. Stalni je sudski veštak Republike Srbije. Koautor je nekoliko naučnih radova objavljenih u časopisima M20 kategorije.

Igor Antić

Univerzitet u Novom Sadu, Tehnološki fakultet

Igor Antić rođen je 1988. godine u Gnjilanu. Nakon završetka Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, 2006. godine upisuje Prirodno-matematički fakultet, Departman za

hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Osnovne i master studije završava na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine da bi svoj naučno-istaživački rad nastavio na Tehnološkom fakultetu u Novom Sadu upisivanjem doktorskih studija 2012. godine. Bavi se istraživanjima u polju analiza prisustva zagađujućih jedinjenja (postojana organska jedinjenja, pesticidi, mikotoksini, jedinjenja od posebnog interesa, teški elementi, itd.) u matriksima iz životne sredine (voda, vazduh, zemljište, sediment, prašina) kao i proceni rizika koja prisutna zagađujuća jedinjenja mogu da ispolje po zdravlje ljudi. Takođe, kao saradnik Odeljenja za kontaminente u hrani od 2012. godine učestuvje u radu akreditovane laboratorije Tehnološkog fakulteta za analizu pesticida, mikotoksina i teških elemenata u hrani i hrani za životinje. Boravio je na nekoliko evropskih instituta/univerziteta (Institute of Environmental Assessment and Water Research, IDAEA-CSIC, Barselona, Španija; Maastricht University, Maastricht MultiModal Molecular Imaging (M4i), Mastrikt, Holandija; Keele University, Staffordshire, ST5 5BG, Velika Britanija) gde se usavršavao u oblasti validacije metoda za analizu zagađujućih jedinjenja u matriksima iz životne sredine kao i primeni gasne i tečne hromatografije u datim istraživanjima. Učesnik je brojnih nacionalnih i inostranih projekata.

Cora Bartus Pravda

doktorske studije na fakultetu Primenjena hemija i hemija životne sredine,Segedin

Cora Bartus Pravda, rođena je 1990. godine u Subotici. Nakon završetka osnovne škole Jovan Mikić, stekla je Vukovu diplomu, i upisala se u Subotičku gimnaziju.

2009 godine je primljena na studijski program Osnovne akademske studije, Analitičar zaštite životne sredine, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Visoko obrazovanje drugog stepena-master studije je uspešno završila sa prosekom 9,67. Nakon završetka studija, dve godine je živela u Engleskoj gde je usavršavala znanje engleskog jezika. 2018 godine je upisala doktorske studije u Mađarskoj, u Segedinu, na fakultetu Primenjena hemija i hemija životne sredine.

Trenutno se bavi nanotehnologijom i 2D materijama kao sto je grafen i fosforen. Svoja znanja u oblasti instrumentalne analize je unapredila radeći i na aparatima kao što su Raman Spectroscopy, Atomic Force Microscopy, Dynamic Light Scattering i Transmission Electron Microscopy.

Cora je našla svoj put koji je čini srećnom. Radi ono što voli, a cilj u budućnosti joj je da nakon završenih doktorskih stuidja svoje znanje prenese na studente, kao i da učestvuje u međunarodnim istraživačkim projektima.

Smatra da je na studijama Analitičar zaštite životne sredine stekla dobro znanje i da joj je to dosta pomoglo u savladavanju prepreka prilikom bavljenja istraživačkim radom.

Nada Basic

Nada Bašić

Univerzitet u Beču,Departman Environmental Geosciences

Nada Bašić rođena je 1995. godine u Novom Sadu. Interesovanje za prirodne nauke razvila je još u osnovnoj školi kroz učešće na takmičenjima iz matematike, te je sedmi i osmi razred

završila kao učenik specijalnog matematičkog odeljenja u Gimnaziji „Jovan Jovnović Zmaj“.

Osnovne studije hemije – kontola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom završila je 2018. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, pri čemu je godinu dana provela na Tehničkom Univerzitetu u Gracu, u okviru Erasmus programa mobilnosti studenta. U toku osnovnih studija bila je dobitnik nekoliko stipendija, među kojima je i nagrada Fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“ za najboljeg studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine. Osim toga bila je pitomac fondacije „Privrednik“ i dobitnik specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh.

Master studije nauke o životnoj sredini upisuje na Univerzitetu u Beču gde je trenutno zaposlena kao asistent u nastavi i pomoćnik departmana Environmental Geosciences. U okviru master rada uključena je u istaživanja koja se bave sudbinom nanočestica antropogenog porekla u životnoj sredini.

Isidora Birinji

Srednja stručna škola „Borislav Mihajlović Mihiz“

Isidora Birinji, rođena 29. marta 1980. godine u Rumi. Nakon završenog Prirodno-matematičkog smera gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, 1999. god. 

upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, odsek hemija. Nakon diplomiranja na smeru diplomirani hemičar-biohemija radi u laboratoriji Doma zdravlja u Irigu kao zdravstveni saradnik sve do 2014. godine. Uporedo u Srednjoj stručnoj školi „Borislav Mihajlović Mihiz“ predaje hemijsku grupu predmeta. Master akademske studije drugog stepena na Кatedri za metodiku i nastavu hemije upisuje 2014. godine koje uspešno završava. Sfera interesovanja joj je razvijanje funkcionalnog sistema hemijskog znanja kao podrška za izučavanje stručnih predmeta, i svoja istraživanja uspešno ostvaruje saradnjom sa Кatedrom za metodiku nastave hemije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Nakon funkcije vršioca dužnosti direktora Srednje stručne škole „Borislav Mihajlović Mihiz“ u Irigu imenovana je za direktora škole 2019. godine.

Jelena Bošković, ex Janković

„Comex Eco Packaging “ d.o.o. Šabac

Jelena Bošković, ex Janković, rođena je 15. novembra 1989. godine u Šapcu. Osnovnu školu „Stojan Novaković” u Šapcu upisuje 1996. godine, a završava je 2004. godine.

Dalje obrazovanje nastavlja u Stručnoj hemijskoj I tekstilnoj školi u Šapcu smer Hemijski laborant. Po završetku srednje škole, 2008. godine, upisuje Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, smer  Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljenje životnom sredinom, na kojem je diplomirala  2012. godine. Iste godine upisuje master studije Analitičar zaštite životne sredine i godinu dana kasnije ih završava.

Od oktobra 2014. do januara 2016. godine radi na poziciji Inženjera kontrole kvaliteta u fabrici metalne ambalaže “GALEB METAL PACK”d.o.o. Šabac.

Od januara 2016. do februara 2019. godine radi na poziciji Predstavnika rukovodstva za ISO 14001 standard za sve firme u okviru GALEB GROUP-a (Galeb Group, Galeb Metal Pack, Galeb System).

Od jula 2018. do februara 2019. Godine obavlja funkciju Menadžera kontrole kvaliteta u fabrici “GALEB METAL PACK”d.o.o. Šabac.

Od februara 2019. do danas obavlja poslove Inženjera kontrole kvaliteta u fabrici „Comex Eco Packaging “ d.o.o. Šabac.

 

Milica Velimirović

stipendista na Univerzitetu u Gentu, Belgija

Rođena je 1983. godine u Novom Sadu. Nakon završetka Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu, 2002. godine upisuje Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, 

biohemiju i zaštitu životne sredine, smer Kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Osnovne i master studije završava na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine da bi svoj naučno-istaživački rad 2009. godine nastavila u Belgiji na Flemish Institute for Technological Research. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Use of injectable Fe-based particles for in-situ treatment of contaminated groundwater” je odbranila 2013. godine na Univerzitetu u Antwerpenu. Nakon toga dobija post-doctoral fellow poziciju na Univerzitetu u Beču gde provodi narednih 6 godina radeći na nekoliko EU projekata.  Za to vreme se i dva puta ostvaruje u ulozi majke. Milica je trenutno senior post-doctoral fellow na Univerzitetu u Gentu, Belgija kao stipendista The Research Foundation – Flanders. Tema njenog istraživačkog rada je Functionalized nanoparticles – bringing characterization to the next level using a complementary analytical toolkit.

https://orcid.org/0000-0002-3233-8837

Žaklina Vorkapić

Elixir Zorka

Žaklina je rođena 1992. Godine u Novom Sadu, gde je 2011. godine upisala osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, smer Analitičar zaštite

životne sredine. 2016. godine su uspešno završene osnovne i master studije, nakon kojih se zaposlila u struci kao stručni saradnik za upravljanje otpadom u privatnoj firmi u N.Sadu – HIGIA DOO. U firmi se zadržala tri godine i savladala stečeno znanje u praksi vezano za upravljanje otpadom ( prijavu kretanja opasnog otpada na portal Agencije za zaštitu životne sredine, proširenje dozvole za transport opasne i neopasne robe, dobijanje dozvole za skladištenje opasnog i neopasnog otpada sa svim pratećim potrebnim dokumentima, obilazak klijenata, proveravanje i uzorkovanje otpada na terenu, pripremanje ponuda, sklapanje ugovora, držanje obuke klijentima o Pravilnik o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada (Sl. Glasnik RS br.92/2010), podnošenje godišnjeg izveštaja otpada Ministarstvu zaštite životne sredine, odlazak 1-2 puta nedeljno u skladište otpada i proveravanje istog, podnošenje Godišnjeg izveštaja otpada u skladištu Ministrastvu, vođenje evidencije DEO6, vođenje evidencije potrebne za resertifikaciju ISO standarda, vođenje evidencije BZNR-a, kao i sve druge poslove koji prate oblast zaštite životne sredine.

Nakon prestanka rada u Higii, zapošljava se u velikoj gigantskoj firmi Elixir Zorka koja je vodeći proizvođač kompleksnih mineralnih đubriva, i kao kompanija koja u potpunosti ispunjava domaće i evropske standarde kvaliteta i njihove normative.

Kao neizostavni deo proizvodnog procesa smatra očuvanje zaštite životne sredine i poštuje sve važeće zakonske propise. Kao veliki privredni subjekat, odlučili su da kompaniju prošire ogranakom ECO LAGER koji se bavi skladištenjem opasnog i neopasnog otpada u kojoj Žaklina ima funkciju Višeg saradnika za upravljanje otpadom i obavlja sledeće poslove: Proveravanje kvaliteta i stanja otpada, količina otpada, zapakovanost otpada, odlazi na sastanke za ugovaranje poslova nakon kojih daje izlazne cene.

Gordana Gajić

OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Kamenici i OŠ „Vuk Karadžić“ u Novom Sadu

Gordana Gajić rođena je 1975. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu završila je u Sremskoj Kamenici. Nakon završene Gimnazije „Isidora Sekulić“, upisala je Prirodno-matematički fakultet 

u Novom Sadu, smer Diplomirani hemičar. Prvo radno iskustvo stekla u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad, u toksikološko-biohemijskoj laboratoriji Odeljenja za biohemiju i toksikologiju. U oblasti obrazovanja, prvo radno iskustvo stekla je u OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Sremskoj Kamenici, gde je i danas zaposlena. Pored toga, radi i u OŠ „Vuk Karadžić“ u Novom Sadu.

Kao nastavnik hemije u okviru prosvetnog rada, posvećuje se svojim učenicima,  intenzivno radi sa njima i razvija njihovu ljubav prema hemiji i svest o značaju hemije. Posebnu pažnju posvećuje talentovanim učenicima sa kojima ostvaruje zapažene rezultate na takmičenjima. Od školske 2012/2013. kao mentor-praktičar, uspešno realizuje praktičnu nastavu sa studentima Osnovnih akademskih studija sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Master akademske studije, modul profesor hemije, završila je 2013. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, pod mentorstvom prof. dr Mirjane Segedinac. Nakon toga, na istom fakultetu završila je i Specijalističke akademske studije metodike nastave hemije, pod mentorstvom doc. dr Tamare Rončević. 

Pored pedagoškog rada, bavi se i naučno-istraživačkim radom. Do sada je publikovala tri naučna rada i rezultate saopštila na jednom međunarodnom kongresu.

Dobitnik je medalje za izvanredne rezultate u nastavi, za 2015. godinu, koju dodeljuje Srpsko hemijsko društvo. 

 

 

Vesna Gvoić

Fakultet tehničkih nauka

Vesna Gvoić je rođena 1986. godine u Kikindi. Nakon završene Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“ u Novom Sadu upisuje studije na Prirodno-matematičkom fakultetu

u Novom Sadu, na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. 2011. godine stiče zvanje diplomirani hemičar-biohemija, a 2012. godine i zvanje master – analitičar zaštite životne sredine.

Doktorske akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu, studijski program hemija, upisuje 2013. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Ispitivanje mogućnosti primene Fenton-procesa u tretmanu obojenih otpadnih voda grafičke industrije“ odbranila je 2019. godine pod mentorstvom vanrednog profesora dr Đurđe Kerkez i redovnog profesora dr Miljane Price.

Vesna je zaposlena na Fakultetu tehničkih nauka, na Departmanu za grafičko inženjerstvo i dizajn od 2012. godine. Izvodi vežbe na osnovnim i master akademskim studijama u okviru sledećih predmeta: Hemija u grafičkom inženjerstvu, Grafički materijali, Hemigrafija i Grafičko okruženje.

Naučni rad realizuje u oblasti tretmana otpadnih voda u saradnji sa kolegama sa Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, kroz projekte finansirane od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Marko Damjanović

inženjer i statističar u industriji poluprovodnika

Posle diplomskih studija Marko Damjanović završio je master studije iz spektroskopije na Univerzitetima u Lajpcigu i Bolonji 2013. godine. Nakon master studija doktorirao je 2017. godine 

kao najbolji na godini na Institutu za neorgansku hemiju Univerziteta u Hajdelbergu, na temu nuklearne magnetne rezonance paramagnetnih jedinjenja. Po završetku doktorskih studija radi 2,5 godine kao postdok na Institutu za fiziku u Кarlsrue (КIT), u oblasti magnetizma i kvantnih efekata. Od nedavno radi kao inženjer i statističar u industriji poluprovodnika. Pored srpskog jezika tečno govori ruski, nemački i engleski. U slobodno vreme bavi se planinarenjem, baštovanstvom i studijama ekonomije.

Snežana Divljak

C.I.A.K. doo.

Snežana je rođena 1992. godine u Sremskoj Mitrovici, gde je završila srednju medicinsku školu kao odličan učenik. Nakon završetka srednje škole 2011. godine

upisala je osnovne akademske studije na Prirodno-matematičkom fakultetu na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer Analitičar zaštite životne sredine.

2015. godine je diplomirala, a godinu dana kasnije je završila i master studije na istom smeru. Nakon studiranja bavila se prodajom i učila veštine prodaje jer smatra da je u današnje vreme prodaja osnova svakog posla.

2018. godine je pronašla stručnu praksu u firmi Higia doo koja se bavi upravo upravljanjem otpadom. Nakon stučne prakse je ostala da radi i da se dalje usavršava na tom polju. U međuvremenu je postala i savetnik za hemikalije, a danas radi u firmi CIAK doo. Snežana, poučena iskustvom, preporučuje svim budućim i sadašnjim studentima da se uzdaju u sebe i svoj rad i rezultati neće izostati.

Screenshot_20200129-162615_Gallery

Ksenija Dobrokes

Belje plus d.o.o., PC Tvornica stočne hrane

Ksenija Dobrokes je zavrsila Medicinsku školu u Osijeku i potom diplomske i master studije Biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Trenutno je zaposlena u Belje 

plus d.o.o., PC Tvornici stočne hrane kao pripravnik-voditelj laboratorije.

Branka Djeric

Branka Đerić

EHS Consultant - Chemical engineer at CSE d.o.o. / Intersolia

Rođena sam u Novom Sadu 1984. godine. Nakon završetka gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj” upisala sam studije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,

smer Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Diplomski rad sam pisala na temu “Uticaj solidifikacije/stabilizacije sedimenta sa otpadnim muljem iz fabrike kartona na izluživanje metala”. Nakon završenih studija stekla sam bogato radno iskustvo u oblasti proizvodnje i primene ulja i maziva, najpre kao rukovodilac u laboratoriji, a potom i kao rukovodilac proizvodnje. Bavila sam se i praćenjem propisa iz oblasti zaštite životne sredine, upravljanjem otpadom, učestvovala u implementaciji ISO standarda (ISO 9001 i 14001) i stekla licencu za Savetnika za hemikalije. Trenutno sam zaposlena u internacionalnoj kompaniji koja pruža podršku za bezbedno rukovanje hemikalijama kao stručni konsultant. Takođe svojim iskustvom i znanjem u saradnji sa IT sektorom doprinosim razvoju i unapređjenju WEB alata za bezbedno upravljanje hemikalijama kojima podstičemo i pomažemo korisnike i proizvođače hemikalija širom sveta da se opredele za tzv. chemical responsible management.

Sanja Zivanovic

Sanja Živanović

CEO firme Sceutical Innovation Lab u oblasti nutrikozmetike (nutriceutike)

Sanja Živanović je naučnica i stipendista Španske vlade na poslednjoj godini doktorskih studija na Institutu za biomedicinska istraživanja u Barseloni (IRB Barcelona) u Laboratoriji za 

molekularno modelovanje i bioinformatiku. Njen naučni rad je posvećen aplikaciji kompjuterske hemije u farmaceutskoj industriji. Tema doktorske disertacije je otkriće lekova i razvoj novog softvera za optimizaciju bioaktivnih konformacija malih molekula. Učestvuje na brojnim međunarodnim konferencijama gde prezentuje rezultate naučnih radova. Dobitnik je stipendije od Evropske Komisije(2012) zahvaljujući kojoj završava dva Erasmus Mundus mastera (TCCM) u Valensiji i Groningenu (Holandija). Osvojila je nagradu za najbolju poster prezentaciju na Evropskoj konferenciji računarske i teorijske hemije(2017). Takođe je završila postdiplomske studije(2018) iz farmaceutske i biotehnološke industrije u cilju proširenja znanja iz preduzetništva, inovacija i spoja nauke i biznisa. Učestvovala je i u radu sa talentovanim studentima i bila predavač na projektu Crazy About Medicine kao i u letnjoj školi BIYSC (2016).Bila je predsednik naučno-organizacionog odbora konferencije Enable u Barseloni (2017).

Septembra 2019. u Barseloni otvara start-up firmu Sceutical Innovation Lab u oblasti nutrikozmetike (nutriceutike), čiji je suvlasnik i CEO. Sanja je razvila novu formulaciju anti-age proizvoda čiji se izlazak na špansko tržište očekuje tokom 2020.

Smatra da su PMF i akademske studije hemije za nju bile odlično mesto za studiranje gde je stekla opširno znanje iz prirodnih nauka i internacionalne mogućnosti za razvoj buduće karijere.

Milana Žuža

“Mrkšićevi salaši”

Milana Žuža (rođena Ćurić) rođena je 08.11.1987. godine u Zrenjaninu. Osnovnu školu „Jovan Dučić“ u Kleku je završila 2002. godine, a zatim upisala Zrenjaninsku gimnaziju.

Godine 2006. upisala se na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, odsek hemija, smer kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, gde je završila osnovne akademske studije sa prosečnom ocenom studiranja i stekla zvanje Hemičar kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom. Iste godine, upisala je diplomske akademske studije na Departmanu za hemiju, smer Diplomirani hemičar-master kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom, na kojima je sve predviđene ispite položila. 14.07.2011. je završila Diplomske master studije, odbranila master rad isteklazvanje master hemičar.

Marta 2012. godine počinje da radi u Zadruzi “Mrkšićevi salaši” u laboratoriji za kontrolu kvaliteta žitarica u pogonu silos kao pripravnik. Nakon položenog pripravničkog ispita u martu 2013. godine nastavlja sa radom u laboratoriji za kontrolu kvaliteta žitarica kao rukovodilac laboratorije.

Marta 2014. godine prelazi na mesto rukovodioca pekare takođe u Zadruzi ”Mrkšićevi salaši”, gde organizuje, rukovodi i kontroliše rad u radnoj jedinici.

Maja 2020. godine prelazi na mesto rukovodioca sektora kvaliteta takođe u Zadruzi “Mrkšićevi salaši”, gde se bavi implementacijom standarda kvaliteta i bezbednosti hrane ISO 22000 i HACCP Sistema.

Aleksandar Zarić

„Biospringer RS DOO “

Aleksandar Zarić rođen je 1992. godine u Kikindi gde završava osnovnu i srednju školu. Osnovne akademske studije hemije upisuje 2011. godine, smer – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom 

sredinom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Osnovne studije završava u roku i upisuje master akademske studije istog smera.

Nakon upisa master studija 2015. godine, zasniva radni odnos u „MSK” (Kikinda), firmi koja se bavi proizvodnjom metanola i sirćetne kiseline. Zaposlen je na poziciji rukovalac u pogonu za proizvodnju sirćetne kiseline. Pored zaposlenja omogućena mu je realizacija master rada na temu: „Monitoring i kontrola emisije otpadnih voda fabrike za proizvodnju metanola i sirćetne kiseline“.

U „MSK“ provodi tri godine, gde stiče neophodno znanje i iskustvo u kontroli procesa proizvodnje, rešavanja akcidentnih situacija i rada sa opasnim materijama.

U ovom periodu iz hobija počinje da se bavi proizvodnjom domaćeg piva (kraft piva), gde se javlja želja za boljim razumevanjem procesa fermentacije.

Nakon tri godine, novo radno mesto od 2019. godine je u „Biospringer RS“ u  Senti. Delatnost firme je  proizvodnja ekstrakta kvasca, svežeg pekarskog, stočnog i suvog kvasca. Pozicija koju trenutno obavlja je inženjer proizvodnje kvasca (inženjer na fermentaciji), gde kordinira, planira i kontroliše realizaciju proizvodnog procesa u sektoru proizvodnje kvasca prema nedeljnom planu proizvodnje, analizira parametre proizvodnje i  usko sarađuje sa razvojnom laboratorijom radi unapređenja procesa.

FB_IMG_15808951648879294

Nebojša Zec

Heinz Maier-Leibnitz centar, Minhen

Nebojša Zec rođen je 1988. godine u Novom Sadu i završio je doktorske studije hemije 2017. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu pod mentorstvom profesora dr Slobodana Gadžurića. 

U toku rada na doktorskoj disertaciji pod naslovom “Optimizacija i karakterizacija elektrolita na bazi jonskih tečnosti pogodnih za litijum jonske baterije” boravio je po šest meseci na univerzitetima u Ljubljani i Lilu. U toku studija usavršavao se i na univerzitetima u Gracu, Portu i Aveiru. Danas je zaposlen u Heinz Maier-Leibnitz centru u Minhenu, vodećem istraživačkom nuklearnom reaktoru gde se bavi ispitivanjem novih materijala primenom metoda neutronske difrakcije i simulacijama molekulske dinamike. Na studentskoj konferenciji u Mariboru, 2013. godine osvojio je prvu nagradu među 40 studenata iz 8 zemalja sa izlaganjem na temu “Solvent Effect on Thermochromic Behavior of Cobalt(II) Chlorido Complexes”. Do danas je autor 21 naučnog rada sa prosečnim impakt faktorom od 3,49 koji su citirani više od 270 puta. Pored srpskog i slovenačkog, govori nemački, engleski i francuski jezik.

79953621_491241628169243_1232290275443867648_n

Gordana Ilić

CEO “Mesotope”, Singapur

Gordana Ilić kaže za sebe da je večiti student radoznalosti i izazova. Diplome kažu da je završila osnovne i master studije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, u oblasti “Hemija – Kontrole kvaliteta i upravljanje 

životnom sredinom”, pod mentorstvom Prof. Ivane Ivančev-Tumbas, sa kojom je izučavala uklanjanje pesticida iz voda. U toku osnovnih studija joj je pažnju privukao jedan poster za studiranje u Americi, kada počinju i putešestvije njenog roze kofera po svetu. Osim kod nas, Gordana je deo svojih master studija radila u Českoj, na Univerzitetu Tehnologije u Brnu u okviru MCHEM razmene, a potom se uputila u Singapur, na Državni Unverzitet Nanjang, gde je 2017. godine odbranila doktorat u oblasti neorganske sinteze. Gordana je stipendista mnogih vladi i dobitnica međunarodnih nagrada za istraživanja, ali je njena strast oduvek bila usmerena ka popularizaciji nauke i praktične primenjivosti istraživanja. Taj put ju je odveo u preduzetničke vode. Trenutno je suvlasnica i CEO startapa “Mesotope” u Singapuru, koji se bavi proizvodnjom inovativnog materijala za efikasnije čuvanje energije.

Milena Jakšić

BioSens institut

Milena Jakšić je završila osnovne akademske studije biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu, 2012. godine, a potom 2013. i master akademske 

studije istog usmerenja. Nakon odbrane master rada, od oktobra 2013., pa do maja 2014. godine, volontirala je u Laboratoriji za analizu mleka i Laboratoriji za analizu hrane za životinje i hrane animalnog porekla na Poljoprivrednom fakultetu, Univrziteta u Novom Sadu, te stekla prvo radno iskustvo, najviše u polju određivanja mikotoksina ELISA tehnikom. Potom, od avgusta 2014. do decembra 2018. godine, bila je zaposlena u Sektoru instrumentalnih analiza u SP Laboratoriji A.D., na poziciji stručnog saradnika za tečnu i jonsku hromatografiju. Pored obavljanja rutinskih analiza za određivanje kako kvaliteta hrane i hrane za životinje, tako i zdravstvene ispravnostiistih, bavila se I implementacijom novih metoda, njihovom validacijom i verifikacijom, sa akcentom na analizu mikotoksina, te razvoj i implementaciju multirezidualne metode za njihovo određivanje na UHPLC (Ultra-High-Pressure-Liquid-Chromatography) sistemu sa tandem-masenom spektrometrijskom detekcijom. Školske 2018/2019. upisala je doktorske studije biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu i od decembra 2018. zaposlena je u BioSens institutu, gde je nastavila svoj rad u polju masene spektrometrije, saakcentomna portabilnim sistemima koji se baziraju na masenoj spekrometriji sa membranskim injektovanjem – MIMS (Membrane-Inlet-Mass-Spectrometry).

Livia Kiš

Aleva A.D. Novi Kneževac

Livia je nakon završene srednje medicinske škole 2010. godine upisala smer analitičar zaštite životne sredine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine.

Po diplomiranju zaposlila se u fabrici papira kao tehnolog proizvodnje. Master studije završava 2015. godine, a tema njenog završnog rada “Najbolje dostupne tehnike prečisćavanja otpadnih voda u fabrici papira” je testirala i njeno praktično znanje i ocenjena je najvišom ocenom.

2016. godine ipak je odlučila da se isproba u novom polju i zaposlila se kao menadžer kvaliteta u kompaniji koja se bavi uvozom, izvozom i distribucijom stomatoloških i zubotehničkih medicinskih sredstava i bila je zadužena za uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta po standardu ISO 9001.

2017. godine je položila stručni ispit za bezbednost i zdravlje na radu.

Od 2018. godine radi kao referent za kvalitet i zaštitu životne sredine u prehrambenoj industriji, bavi se administrativnim poslovima vezanim za bezbednost hrane po HACCP i po FSSC 22000 standardu i vrši poslove koordinatora za upravljanje otpadom.

Udata je srećna majka dvoje dece.

Saša Korom

Selvita S.A. Krakov, Poljska

Saša Korom je rođen u Zrenjaninu 1977. god. Osnovne akademske studije hemije je završio 2001. god. a magistarske 2007. god. na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu 

životne sredine. Višestruko je nagrađivan za akademski i naučni uspeh tokom osnovnih i magistarskih studija. Doktorske studije nauke i hemijske tehnologije je završio 2015. godine na Rovira i Virgili University u Taragoni u Španiji.

Na postdoktorskim usavršavanjima u Parmi u Italiji (2015-2017) bio uključen na veliki naučni projekat (Horizon 2020 – ULTRAPLACAD, link: https://ultraplacad.eu/) gde je sa kolegama iz 7 EU zemalja radio na razvoju molekularnih senzora na bazi PNA (Protein Nucleic Acid) za ranu dijagnostiku crevnog raka. Ovaj projekat je bio odabran među 5 najboljih od preko 1300 projekata na temu EU akcije protiv raka (link: https://www.what-europe-does-for-me.eu/en/portal/2/C02?fbclid=IwAR2RuwdO0XS_cak3y0hkeEibD5JzaceFihtlqVMjYodX0vINn8patSzv6xY).

Tokom postdoktskih studija u Milanu u Italiji (2018-2019) bio je angažovan na CurB FESR 2014-2020 projektu gde je radio na razvoju potencijalnih biološki aktivnih molekula protiv Hepatitis B Virusa primenom anti-sense metodologije.

U svojstvu naučnog radnika, svoje radno iskustvo stekao je na više univerziteta i instituta u Srbiji (2003-2004, UNS-PMF, fotokatalitičko prečišćavanje otpadnih voda), Austriji (2006-2007, ECHEM GmbH, primenjena elektrohemija), SAD (2007-2009, TAMU-C & Duke University, bioorganska – bioneorganska i supramolekularna hemija) i Španiji (2011-2015, ICIQ, supramolekularna kataliza). Iskustvo kao predavač stekao je u Srbiji (2002, HPT škola Uroš Predić) i u Jermeniji (2019, Yerevan Haybusak University).

Autor je i koautor više naučnih radova u renomiranim časopisima, više usmenih i posterskih izlaganja na međunarodnim konferencijama, kao i četiri predavanja po pozivu u Austriji i SAD i jednog patenta.

Januara 2020. god. će raditi kao viši naučni saradnik u kompaniji Selvita S.A. u Krakovu u Poljskoj gde će se baviti dizajnom i sintezom novih biološki aktivnih molekula.

Bojana Kravić

Postdoc na Univerzitetu Duisburg-Essen

Bojana Kravić je rođena u Mostaru 1986. godine. Nakon završene gimnazije u Nevesinju, upisuje osnovne studije hemije – smer biohemija na PMF-u u Novom Sadu. Osnovne studije je 

završila 2009. godine sa prosečnom ocenom 9.83. U periodu nakon završenih osnovnih studija, pre početka master studija, samoinicijativno odlazi u Prag na Institut za organsku hemiju i biohemiju gde se bavi istraživanjem HIV proteaze. Master studije je završila na Hemijskom fakultetu Univerziteta u Beogradu – smer Biohemija sa prosečnom ocenom 9.60. Doktorske studije iz oblasti molekularne medicine upisuje u Erlangenu u Nemačkoj, gde se bavi istraživanjem neuromišićnog sistema. Radila je na dva projekta: razvoj i održavanje neuromišićne sinapse i istraživanje mitofagije u skeletnim mišićima. Nakon odbranjene doktorske disertacije pod nazivom “In murine skeletal muscles ablation of Erbin is associated with impaired NMJs and the loss of CK2 beta with impaired mitophagy“, nastavlja da se bavi istraživanjem autofagije na Univerzitetu Duisburg-Essen kao postdoc. Dobitnica je brojnih nagrada za najbolje studente  Univerziteta u Novom Sadu za sve četiri godine studija, Univerziteta u Beogradu, Srpskog Hemijskog društva, EFG banke kao jedan od 1000 najboljih studenata u Srbiji. Učestvovala je na nacionalnom takmičenju u promociji nauke “Laboratorija slavnih“ gde je osvojila treće mesto. U toku doktorskih studija dobila je stipendiju za “Žene u nauci“ Univerziteta u Erlangenu, kao i nagradu za najbolju doktorsku prezentaciju na međunarodnoj konferenciji o istraživanju mišićnih bolesti održanoj u Italiji. Autor i koautor je 11 naučnih radova.

Miljana Kragović

SP Laboratorija, Bečej

Miljana je rođena 1988. godine u Bačkoj Topoli, odakle se 2007. godine doselila u Novi Sad, nakon upisa osnovnih studija, na Prirodno-matematičkom fakultetu, departman za biologiju 

i ekologiju, smer-ekolog. Tokom osnovnih studija pokazivala je sve veća interesovanja za hemijske predmete, te 2011.godine odlučuje da master studije upiše na Prirodno-matematičkom fakultetu, departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer- analitičar zaštite životne sredine. 2013. godine je odbranila master rad sa ocenom 10 na temu: određivanje biodostupnosti policikličnih aromatičnih ugljovodonika u sedimentu primenom metil-ß-ciklodekstrina i Tenax-a TA i dobila zvanje – master analitičar zaštite životne sredine. Upravo joj je takav sled školovanja otvorio vrata  za rad u SP Laboratoriji u Bečeju, najsavremenijom akreditovanoj laboratoriji u Srbiji, koja se svojim kapacitetom i kredibilitetom ubraja u red međunarodno referentnih laboratorija.

Od 2017-2020 radi na sektoru prijema uzoraka i upravljanja ispitivanjima gde obavlja senzorsku ocenu namirnica, radi pregled deklaracija hrane koja se plasira na tržište i formira finalne izveštaje na osnovu mikrobioloških, fizičko-hemijskih i instrumentalnih rezultata. Od 2020.godine dobija unapređenje i postaje regionalni menadžer.

Nataša Krčmar

Gimnazija “Laza Kostić”

Nataša je rođena 1978. godine u Subotici. Nakon završene srednje hemijske škole u Subotici upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu

u Novom Sadu, smer Diplomirani hemičar. Nakon završetka osnovnih studija radila je u fabrici Albus, da bi nakon toga odlučila da njen poziv bude profesorski. Zapošljava se kao profesor hemije u privatnoj osnovnoj školi “Vladislav Petković Dis” u Novom Sadu, zatim u srednjoj tehničkoj školi “Mileva Marić Ajnštajn” i “E-gimnaziji”, a nakon toga prelazi u gimnaziju “Laza Kostić” gde i danas radi. U toku svoje profesorske karijere uspešno je realizovala saradnju sa Katedrom za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, gde njeni učenici dobijaju priliku da u okviru svog maturskog rada iz hemije obrađuju i problematiku zaštite životne sredine.

vanja lecic

Vanja Lečić

Brenntag Gmbh, Beograd

Vanja Lečić je rođena 1983. godine u Mostaru (Bosna i Hercegovina). Nakon osnovnog i srednjeg obrazovanja, 2002. godine upisuje osnovne studije hemije, smer Biohemija na 

Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine. Studije je završila 2007. godine sa prosečnom ocenom 9.71. U periodu od 2007-2013. godine je radila u kompaniji Impuls hemija, u sektoru razvoja. Od tada do danas radi u predstavništvu kompanije Brenntag Gmbh u Beogradu. Dobitnica je brojnih nagrada i stipendija, kao što su nagrade za najboljeg studenta Univerziteta u Novom Sadu za I i II godinu studiranja, stipendija Univerziteta u Novom Sadu, stipendija EFG banke za najbolje  studente u Srbiji, prvo mesto na takmičenju International competition of Natural Science universities i dr.

 

Jelena Lovrić

Astra Zeneca R&D, Geteborg

Jelena je završila master studije 2011. na Katedri za analitičku hemiju pod mentorstvom prof. dr Valerije Gužvanj. Eksperimentalni deo master rada vezanog za biosenzore je radila na 

Karl-Franzens univerzitetu u Gracu na Katedri za analitičku hemiju pod mentorstvom prof. dr Kurt Kalcher. Iste godine počinje doktorske studije na Chalmers University of Technology u Geteborgu u Švedskoj na Departmanu za analitičku hemiju pod mentorstvom prof. dr Andrew Ewing. Tokom doktorskih studija primenjuje nano-metode elektohemije i masene spektrometrije u cilju određivanja sadržaja neurotransmitera u sekretornim vezikulama endokrinih ćelija. 2016. god. brani doktorksku disertaciju pod nazivom “Probing secretory vesicles and liposome model systems using nanoscale electrochemistry and mass spectrometry” za koji dobija Arne Sjögren nagradu za najbolju doktorsku tezu u oblasti nanotehnologije na Chalmers University of Technology. Tokom doktorskih studija je objavila 9 naučnih radova. Nakon doktoriranja radi kao istraživač na Luxembourg Institute of Science and Technology u Luksemburgu u grupi Advanced Instrumentation for Ion Nano-Analytics gde primenjuje elektronsku miroskopiju i masenu spektrometriju visoke rezolucije u oblastima prirodnih nauka. Jelena trenutno radi kao post-doktorant u farmaceutskoj kompaniji Astra Zeneca R&D u Geteborgu i bavi se istraživanjem kinetike i lokaliteta antisense oligonukleotida u ćelijama primenjujuci Nanoscale secondary ion mass spectrometry (NanoSIMS) i elektonsku mikroskopiju.

Dušan Lošić

Director of Australian Research Council (ARC) 

Prof Dušan Lošić, is a full professor at the University of Adelaide, the School of Chemical Engineering and Advanced Materials. He is also Director of Australian Research Council (ARC) 

Graphene Hub for Enabled Industry Transformation (40 researchers) and the leader of Nano Research group (20 researchers). He  completed Chemistry degree at the University of Novi Sad, The Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Novi Sad, Serbia and PhD in Nanoscience and Nanotechnology (2003) Flinders University, School of Chemistry and Physical Science, Adelaide, SA, Australia. He was awarded as ARC Research Fellow (2007-2011) and ARC Future Fellows (2012-2017) very prestigious fellowship from Australian Research Council. His research focused on fundamental, engineering and applied aspects across disciplines of nanotechnology, chemistry, materials science, biology  and medicine made outstanding contributions on development and applications of new nanomaterials for addressing problems in medicine (localized drug delivery, implants, biosensing), environment (water and soil purification, protective coating, fire protection), agriculture (nutrients delivery, pest control), energy (supercapacitors, batteries) and industry (additive manufacturing, composites etc). He published over 400 research papers in world leading journals and conference proceedings including: 3 books, 20 book chapters, +300 peer reviewed journal papers, +80 peer reviewed conference papers, +120 conference abstracts/presentations and 9 patents. These papers attracted 15 journal covers and +14.000 citation with h index 65. He was awarded +50 competitive National and Industry research grants with total of $20M. His supervision and mentoring includes: +150 researchers total:+25 Visiting scientists/students, 18 Research Fellows, 30 PhD (18 completed)+15 Master and +70 Honours students.

https://arcgrapheneresearchhub.com.au/http://orcid.org/0000-0002-1930-072X

https://researchers.adelaide.edu.au/profile/dusan.losic,

@LosicG@ARCGrapheneHub

Milena Mirković

MDPI,svetska kompanija u oblasti Open Access

Milena Mirković je rođena 1995. godine u Beogradu. Nakon sticanja Vukove diplome u osnovnoj školi, upisuje Gimnaziju Filip Višnjić u Bijeljini.

Završila je osnovne studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2019. godine sa prosečnom ocenom 8,79. Tokom studiranja je bila stipendista firme „Rudnik i Termoelektrana Ugljevik“, gde je radila stručnu praksu iz oblasti analitičke hemije, kvantitatvnog i kvalitativnog analiziranja uglja, kao i analize otpadnih voda. Tokom izrade diplomskog rada bavila se proučavanjem uklanjanja ceftriaksona i njegovih intermedijera iz vode primenom različitih tipova komercijalnih katalizatora. Neposredno po završetku fakulteta, zaposlila se u firmi MDPI, vodećoj svetskoj kompaniji u oblasti Open Access objavljivanja naučnih časopisa. Trenutno radi na poziciji Assistant Editor. Veliku ljubav gaji i prema jezicima, pa je 2016. god. pohađala letnu školu engleskog jezika u Kembridžu. Trenutno je posvećena učenju nemačkog jezika.

Vesna Mirkovic

Vesna Mirković

Gimnazija “Filip Višnjić”

Vesna je rođena 1987. godine u Bijeljini. Nakon završene gimnazije 2006. godine upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu 

u Novom Sadu, smer kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Nakon završenih osnovnih studija vraća se u Bijeljinu gdje je godinu dana radila u laboratoriji gradskog vodovoda na ispitivanju kvaliteta vode za piće. Master studije hemije upisala je 2013.godine na istom fakultetu. Od 2017. godine zaposlena je kao profesor hemije u JU Gimnazija “Filip Višnjić” u Bijeljini. Učesnik je STEM projekta za unapređenje osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini.

Majda Moc

Majda Moc

inostrana kompanija koja se bavi izradom automobilskih kablova u Zrenjaninu

Majda Moc je 2008. god. završila Zrenjaninsku gimnaziju i upisala smer Diplomirani hemičar na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, koji je završila 2012. god. 

Master akademske studije hemije, smer profesor hemije je završila 2014. god. 2016. godine je položila ispit i stekla licencu savetnika za hemikalije, a od marta iste godine je referent za zaštitu životne sredine u inostranoj kompaniji koja se bavi izradom automobilskih kablova u Zrenjaninu. U okiru kompanije je više puta bila na obuci u Nemačkoj i Rumuniji, a potom bila zadužena za uvođenje međunarodnog standarda za zaštitu životne sredine ISO14001 u fabrikama u Srbiji i Makedoniji. Govori srpski, engleski i rumunski jezik i služi se nemačkim.

Anđela Mrkobrad

Master student na Departmanu za biologiju i ekologiju, PMF NS

Anđela Mrkobrad rođena je 15.09.1995. godine u Novom Sadu. Srednju medicinsku školu “7. April” u Novom Sadu završila je kao odličan učenik i kao nosilac nagrada i pohvala Saveza 

društava za borbu protiv raka Vojvodine za doprinose u ostvarivanju ciljeva Saveza. Osnovne studije Biohemije na Prirodno- matematičkom fakultetu u Novom Sadu upisala je 2015. Godine. Tokom studija učestvovala je u aktivnostima koje je organizovao Savez studenata Prirodno-matematičkog fakulteta. U toku četvrte godine studija obavila je studentsku praksu u SP Laboratoriji AD u Bečeju. Svoj diplomski rad na temu Sinteza i karakterizacija novih kompleksa kadmijuma (II) sa 2-acetilpiridin-aminogvanidinom, uradila je u laboratoriji za neorgansku i koordinacionu hemiju. Diplomirala je u julu 2019. godine sa ocenom 10. U novembru iste godine, Anđela je učestvovala na Sedmoj konferenciji mladih hemičara u Beogradu, gde je izložila rezultate svog diplomskog rada na engleskom jeziku i dobila nagradu za Best Oral Presentation Award for an excellent scientific contribution. Trenutno, Anđela je student master programa Reproduktivne biologije u okviru Erazmus+ projekta pod nazivom ART-REM (Assisted Reproductive Technology and Regenerative Medicine in Serbia), na Departmanu za biologiju i ekologiju, Prirodno- matematičkog fakulteta u Novom Sadu. U okviru ovog programa odlučila je da se, u sklopu Laboratorije ENDOS (Laboratorija za ispitivanje endokrinih ometača i ćelijsku signalizaciju), bavi ispitivanjem uticaja ftalata iz plastike na reproduktivno zdravlje zena, radeći na humanim granuloza ćelijama.

Milica Pačarić

Water Corporation WA

Milica (Čonkić) Pačarić je rođena 1984.godine u Novom Sadu. Završila je Prirodno-matematički smer u gimnaziji “Jovan Jovanović Zmaj” 2003.godine. Osnovne i master studije je 

završila na Univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer Diplomirani hemičar-kontrola kvaliteta i zaštita životne sredine. Master rad je pisala pod mentorstvom doc. dr Milene Dalmacije i prof. dr Bože Dalmacije na temu: “Stabilizacija sedimenta primenom nZVI obloženim sa glinom i karboksi-metil-celuluzom”.

Stručnu praksu je ostvarila kroz volonterski rad 2015.godine u Laboratoriji za zaštitu životne sredine na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, usavršavajući svoje analitičke sposobnosti kroz rad na pripremi i analiziranju uzoraka iz životne sredine.

2016. godine Milica odlazi u Zapadnu Australiju, u Pert, gde ostvaruje porodicu, dobija sertifikat Engleskog jezika i uspešno akredituje svoje diplome.

Trenutno je zaposlena u Water Corporation WA – Water Safety Planning team, na poziciji koja se bavi planovima i procenom rizika za 250 postrojenja Vodovoda, koliko se trenutno nalazi na celoj teritoriji Zapadne Australije.

55052

Anita Perteši

Hemofarm STADA

Anita Perteši je rođena 1991. godine u Vršcu. Nakon završetka Hemijsko-medicinske škole u Vršcu 2010. godine upisala je smer Biohemija na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom 

Sadu, gde je završila i master akademske studije. Od  2016. Godine je zaposlena u kompaniji Hemofarm STADA, na poziciji Stručni saradnik u Odeljenju upravljanja kvalitetom gotovih proizvoda u obezbeđenju kvaliteta. Njene odgovornosti na toj poziciji uključuju izradu procedura za ispitivanje i testiranje lekova u laboratoriji, kao i praćenje regulative kako bi se obezbedio najbolji kvalitet leka.

Ivana Petrović

ETH univerzitet, Cirih

Ivana Petrović rođena je 1995. godine u Novom Sadu. Tokom srednjoškolskog obrazovanja više puta je ostvarila visoka mesta na republičkim takmičenjima iz hemije i fizike, 

a 2014. godine i plasman na Srpskoj hemijskoj olimpijadi u Beogradu. Osnovne i master akademske studije završila je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10,00. Tokom osnovnih studija bila je tri godine za redom dobitnik izuzetne nagrade za uspeh u toku studija Univerziteta u Novom Sadu. Takođe, bila je i stipendista Ministarstva prosvete, kao i Fonda za mlade talente tokom sve četiri godine osnovnih i jedne godine master akademskih studija. U maju 2016. godine učestvovala je na takmičenju „Fourth International Organic Chemistry Competition” održanom na Američkom univerzitetu u Bejrutu. Za vreme studija je aktivno i samostalno usavršavala nemački jezik, te je pohađala i kurseve nemačkog jezika u Hamburgu i Berlinu kao stipendista Nemačke službe za akademsku razmenu (DAAD). Za vreme master akademskih studija boravila je jedan semestar na Univerzitetu „Karl Franzens” u Gracu kao student na razmeni u okviru internacionalnog programa mobilnosti studenata Erasmus+. Učestvovala je i na sedmoj po redu Konferenciji mladih hemičara Srbije, koju je organizovalo Srpsko hemijsko društvo, čiji je i redovan član.

Trenutno radi na jednom od vodećih evropskih univerziteta-ETH univerzitetu u Cirihu, gde svoje znanje i iskustvo iz oblasti hemije, stečeno na PMF-u u Novom Sadu, primenjuje radeći na sintezi foto-senzitivnih polimernih materijala sa potencijalnom primenom u dentalnoj hirurgiji.

Jelena Petrović

Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina, Beograd

Jelena Petrović rođena je 1987. godine u Šapcu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Šapcu. Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu 

životne sredine, Univerziteta u Novom Sadu, upisala je školske 2006/2007. godine, odsek Opšta hemija. Diplomirala je 2010. godine i upisala Master studije na katedri za Analitičku hemiju školske 2010/2011. Master studije je završila 2011. godine odbranom master rada pod nazivom “Primenljivost elektrode na bazi srebro-amalgama za voltametrijsko proučavanje odabranih fotokatalitičkih sistema za razgradnju imidakloprida”.

Doktorske studije na Tehnološko-metalurškom fakultetu, Univerziteta u Beogradu, studijski program Hemija, upisala je školske 2012/2013. godine, a iste završila u maju 2017. godine odbranom disertacije pod nazivom „Optimizacija procesa hidrotermalne karbonizacije komine grožđa i primena dobijene hidročađi“. Za odbranjenu doktorsku disertaciju Jelena Petrović je dobila prvu nagradu fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“, za najveći naučni doprinos iz oblasti zaštite životne sredine na Univerzitetima u Republici Srbiji, u prethodnoj kalendarskoj godini. U zvanje naučnog saradnika izabrana je u junu 2018. godine.

Od avgusta 2013. godine Jelena Petrović je zaposlena u Institutu za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina u Laboratoriji za hemijska ispitivanja.

Kao autor ili koautor, objavila je preko 80 publikacija u obliku naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima, konferencijama i tehničkim rešenjima (h-indeks: 8). Oblasti istraživanja Jelene Petrović obuhvataju: biotehnologiju, poljoprivredu, materijale i hemijske tehnologije. Njena istraživanja zasnivaju se na primeni i optimizaciji procesa hidrotermalne karbonizacije u cilju valorizacije poljoprivrednog otpada u proizvode široke upotrebne vrednosti.

Tamara Popović

Istraživačko-razvojni centar Alfatec, Niš

Tamara je rođena 1987. godine u Novom Sadu, gde je 2006. godine upisala osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu,

smer kontrola kvaliteta i zaštita životne sredine. Nakon uspešno završenih osnovnih i master studija, kao stipendista EM2-STEM programa, 2011. godine odlazi na dalje usavšavanje u Finsku na Tehnološki Univerzitet u Lappeenranti (Lappeenranta University of Technology). Godine 2014. dobija stipendiju od Graduate School in Chemical Engineering (GSCE), Finska što joj omogućava da upiše doktorske studije kao redovan student na Tehnološkom Univerzitetu u Lappeenranti. Tokom svoje istraživačke karijere, učestvovala je na više različitih međunarodnih konferencija i bila autor više naučnih radova objavljenih u renomiranim naučnim časopisima. U svojim istraživanjima se bavi održivim razvojem, kao i socijalnim održivim razvojem u procesnom inženjerstvu. Za vreme trajanja doktorskih studija sarađivala je i sa istraživačkim timom sa Tehničkog Univerziteta u Lisabonu (Instituto Superior Técnico – IST) (Portugal) gde je radila jedan period kao gostujući istraživač. Doktorsku disertaciju je odbranila 2019. godine na temu “Quantitative Indicators of Social Sustainability Applicable in Process Systems Engineering”. Svoju karijeru je nastavila u Istraživačko-razvojnom centru Alfatec, Niš gde se bavi procenom rizika SEVESO postrojenja.

Miljana Prica

UNIVERZITET U NOVOM SADU FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

Dr Miljana Prica je redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na Departmanu za Grafičko inženjerstvo i dizajn. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala 

pod mentorstvom prof dr Bože Dalmacije na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine. Uspešnu saradnju sa Katedrom za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine nastavila je do danas, što joj je, pored ostalog, omogućilo dalje usavršavanje u naučnom i stručnom smislu. Učestvuje u brojnim naučnim i stručnim projektima koji za cilj imaju unapređenje zaštite životne sredine. Rezultate je publikovala u više od 150 radova u časopisima od nacionalnog i međunarodnog značaja.

 

PBiljana

Biljana Prlina

Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“

Biljana Prlina po završetku Gimnazije “Jovan Jovanović Zmaj“ upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, koje smatra ključnim

segmentom svog obrazovanja koji će opredeliti njen karijerni put. Tokom studija razvija interesovanje za različite teme, a završni rad je posvećen određivanju pesticida elektrohemijskim metodama, čije rezultate prezentuje na Internacionalnoj konferenciji EUROanalysis 2011. god. u Beogradu. Iste godine upisuje master studije analitičke hemije, a istraživački rad iz oblasti hemijskih senzora i biosenzora realizuje u Gracu na Tehničkom Fakultetu (CEEPUS III-projekat), koji predstavlja deo naučnog rada objavljenog  u časopisu “Journal of electroanalytical chemistry”.

U Gimnaziji „Jovan Jovanović Zmaj“, 2012. god. dobija čast da radi kao profesor hemije. Pored angažovanja u nastavi, učestvuje u realizaciji nekoliko projekata od kojih je najznačajniji „Razvionica“ – Hulla & Co Human Dynamics (Funded by EU).  Narednih par godina posvećuje izučavanju ruskog jezika, savremenih tehnika predavanja hemije na ruskom jeziku i realizaciji međunarodne saradnje Ministarstva Prosvete Republike Srbije i Ministarstva Inostranih Dela Ruske Federacije kroz učeničke programe i razmene (Moskva, RF 2017, MDC Artek – Krim, RF, 2018).

Trenutno radi na pripremi priručnika za učenje hemije koji ima za cilj da kroz sistematično vežbanje olakša pripremu državne mature gimnazijalcima. Ima želju da unapređuje nastavni proces sa fokusom na razvoj ekoloških i IT kompetencija kod učenika.

Untitled-1

Dajana Rabinčuk

Hemofarm

Dajana Rabinčuk je stručni saradnik u timu za validacije metoda, na kontroli kvaliteta, u farmaceutskoj kompaniji Hemofarm. Rođena je 16. septembra 1993. godine u Vrbasu. 

Išla je u Osnovnu školu “20. oktobar” u Vrbasu, koju je završila 2008. godine. Iste godine upisuje Karlovačku gimnaziju u Sremskim Karlovcima, gde živi za vreme učeničkih dana. Gimnaziju završava 2012. godine i upisuje osnovne akademske studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Osnovne studije završava opstim prosekom 9.16. 2017. godine upisuje i završava master akademske studije hemije sa opštim prosekom 9.88. Prvi posao u struci dobila je 2018. godine u farmaceutskoj kompaniji Medipel Balkan, u Novom Sadu, kao medicinski predstavnik, gde radi registraciju suplemenata i kooperaciju sa lekarima i farmaceutima.
Nakon toga počinje da radi kao stručni saradnik na kontroli kvaliteta u Hemofarmu, gde radi od 16. septembra 2019. godine pa do danas.

Rakita Aleksandar 1 sajt

Aleksandar Rakita

Zrenjaninska gimnazija i Osnovna škola "Dr Jovan Cvijić" u Zrenjaninu.

Aleksandar Rakita je rođen u Zrenjaninu gde završava Zrenjaninsku gimnaziju 2006. godine i iste godine upisuje osnovne akademske studije hemije 

– smer profesor hemije.  Osnovne studije završava 2010. godine sa prosečnom ocenom 8,88 i iste godine upisuje master studije – modul profesor hemije. Jula 2011. godine završava master studije sa prosečnom ocenom 9,39. Od januara 2014. godine stiče radni odnos u Zrenjaninskoj gimnaziji, a od januara 2016. godine i u Osnovnoj školi “Dr Jovan Cvijić” u Zrenjaninu.  2014. godine upisuje i specijalističke studije metodike nastave hemije, završava ih 2016. godine sa prosečnom ocenom 10,00 i stiče zvanje profesor hemije – specijalista. Tokom šest godina radnog staža, sa učenicima Zrenjaninske gimnazije učestvuje na mnogim festivalima nauke i nosi veoma lepa iskustva. Od 2018. godine predaje i izborni predmet u gimnaziji Obrazovanje za odrzivi razvoj. Od 2019. godine postaje spoljni saradnik Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja radeći na kreiranju novog izbornog predmeta u gimnaziji Metodologija naučnog istraživanja i kao ocenjivač udžbenika. Iste godine je izabran sa člana radne grupe za izradu ispitnih materijala iz hemije u okviru projekta “Državna matura 2022.” od strane Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja Ministarstva prosvete Republike Srbije.

Sanja Rodić Rončević

OŠ “Petefi Šandor“, Novi Sad

Sanja Rodić Rončević rođena je 1978. godine u Novom Sadu. Srednju školu „Svetozar Miletić“ završila je 1997.godine, kada je upisala osnovne studije na Prirodno – matematičkom fakultetu

u Novom Sadu, smer Profesor hemije. Rad u nastavi započela je još u toku studija, radeći kao apsolvent u Gimnaziji „Laza Кostić“. Osnovne studije završila je 2002.godine. Nakon toga, zaposlila se u OŠ “Žarko Zrenjanin“ u Novom Sadu, zatim STŠ “Mileva Marić Ajnštajn“ u Novom Sadu, SŠ “22. Oktobar“ u Žablju, OŠ “Veljko Petrović“ u Begeču , a od 2008. godine radi u OŠ “Petefi Šandor“ u Novom Sadu. Radila je i u SŠ “Dositej Obradović“. Master akdemske studije hemije, modul profesor hemije, na Prirodno – matematičkom fakultetu, završava 2015. godine.
U toku svog rada u OŠ “Petefi Šandor“, ostvaruje uspešnu saradnju sa Кatedrom za metodiku nastave hemije na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno – matematičkog fakulteta, kao mentor studentima u okviru realizacije školske prakse. Кao nastavnik hemije u osnovnoj školi aktivno kod svojih učenika podstiče razvoj ljubavi prema hemiji. Njeni učenici redovni su učesnici na takmičenjima iz hemije, kao i gosti svih radionica i naučnih festivala na lokalnom nivou, koji između ostalog, promovišu hemiju i zaštitu životne sredine. Već dugi niz godina je organizator takmičenja iz hemije za osnovnu školu na opštinskom, odnosno okružnom nivou.

Nenad Suknović

post-doctoral fellow, Univerzitet u Ženevi

Nenad je rođen u Novom Sadu 1989. godine. Tokom gimnazijskih dana pokazuje veliko interesovanje za prirodne nauke, prvenstveno biologiju i hemiju i upisuje osnovne akademske 

studije iz biohemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Završnu godinu studija pohađa u Finskoj na Univerzitetu Istočne Finske u sklopu programa Campus Europae. Master program – Biohemičar upisuje i završava u Novom Sadu.
Doktorske studije upisuje u Ženevi gde postaje deo tima profesorice Brižit Galiot, gde svoj naučni fokus prebacuje na molekularnu i ćelijsku biologiju. Nedugo zatim dobija i posebnu stipendiju za najbolji doktorski projekat koji dodeljuje Institut za Genetiku i Genomiku u Ženevi (iGE3). Dobitnik je više nagrada; za najbolju kratku prezentaciju na međunarodnom skupu u Ženevi: Conference of the European Cell Death Organization kao i za najbolji poster na konferenciji održanoj u Valeti,The molecular and cellular basis of regeneration and tissue repair. Doktorska disertacija pod naslovom: ‘’Hydra, a Model for Studying the Role of Injury-induced ROS Signalling during Regeneration and Monitoring the Autophagy Flux in Live Animals’’ mu je prihvaćena uz najviše počasti i u junu 2019. godine dobija zvanje doktora nauka iz oblasti molekularne biologije. Nenad je trenutno zaposlen u zvanju post-doctoral fellow na Univerzitetu u Ženevi.

Bojana Trifunović Horvat

Srednja stručna škola „Borislav Mihajlović Mihiz“

Bojana Trifunović Horvat je rođena je 1985. godine u Zrenjaninu. Završila je osnovnu školu „Dositej Obradović“ u Zrenjaninu, osnovnu baletsku školu „Lujo Davičo“

u Zrenjaninu i Zrenjaninsku gimanziju. Upisala je Prirodno-matematički fakultet, 2004. godine smer diplomirani hemičar – opšti smer. Nakon završetka osnovnih akademskih studija upisala je Master akademske studije hemije – modul profesor hemije. Master akademske studije, modul profesor hemije, završila je  pod mentorstvom prof. dr Mirjane Segedinac. Zaposlena je kao nastavnik hemijske grupe predmeta u srednjoj stručnoj školi „Borislav Mihajlović Mihiz“ u Irigu od 2016. godine. Ostvaruje uspešnu saradnju sa Кatedrom za metodiku nastave hemije Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu kroz radne posete kolega sa Katedre i studenata koji su se opredelili za profesorski poziv.

Maja Ćirković

Institut za javno zdravlje Vojvodine

Maja je rođena 1984. godine u Doboju. Osnovnu školu „Sonja Marinković“ u Novom Sadu je završila 1999. godine, a zatim upisala srednju medicinsku školu „7. April“. 

Godine 2003. upisala se na Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu, odsek hemija, smer kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, gde je završila osnovne akademske, a zatim i master studije i stekla zvanje Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom.

Nakon završenih studija zapošljava se u Institutu za javno zdravlje Vojvodine, gde i danas radi kao analitičar na ispitivanju i kontroli kvaliteta uzoraka vode i vazduha.

 

Dejan Urbančok

Waters Corporation, Singapur

Dejan je završio osnovne i master studije na Univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine,

smer hemija-kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom. Master rad pisan pod mentorstvom doc. dr Milene Dalmacije odbranio je 2011. godine i nakon toga upisuje doktorske studije iz oblasti analitičke hemije u Singapuru na Nanyang Technological University. Doktorsku disertaciju pod nazivom “Analysis and Monitoring of Odour and Semi-Volatile Organic Compounds in Different Environmental Matrices via Thermal Desorption/Gas Chromatography-Mass Spectrometry” odbranio je 2017. godine. Tokom doktorskih studija nominovan je od strane univerziteta kao jedan od najuspešnijih inostranih stipendista da bude A* Star ambasador za SINGA stipendije.

Nakon završenih doktorskih studija počinje da gradi svoju karijeru u svetskoj kompaniji Waters Corporation, kao inženjer za High Resolution Mass Spectrometry odgovoran za zemlje Azije i Pacifika (APAC region). Dve godine zaredom je biran za najboljeg radnika godine na osnovu glasova mušterija u regionu. Od 2020. godine postaje Regionalni Business Development Specialist za “After Markets” i vodi preko 50 ljudi u 5 zemalja u Regionu Jugoistocne Azije.

Agneš Fruža Zubčik

“AVIDIN”, Segedin

Agneš Fruža Zubčik (Ágnes Fruzsa Zubcsik) je rođena u Kečkemetu 1994. godine. Nakon završetka Gimnazije u Bečeju upisala je smer hemija – kontrola kvaliteta i upravljanje

životnom sredinom na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Master studije hemije – organska hemija je završila 2018. godine.Nakon toga se zapošljava kao hemijski tehničar u fabrici začina “GIVAUDAN”u Mađarskoj. Nakon kratkog perioda zapošljava se kao hemičar u firmi “AVIDIN” u Segedinu, koja se bavi razvojem novih medikamenata. Uključena je u rad sintetske grupe gde uspešno primenjuje znanja stečena tokom studija i izdrade diplomskog i master rada iz oblasti organske sinteze.

Jelica Horvacki

Dental medical doo

Jelica Horvacki rođena je 1991. godine u Subotici, gde je i završila srednje obrazovanje na smeru Tehničar za zaštitu životne sredine. Nakon četvorogodišnjeg upoznavanja sa ovom

oblašću odlučuje da proširi svoje znanje pa se 2010. godine odlučuje na upis na akademske studije zaštite životne sredine, smer: Analitičar zaštite životne sredine. 2014. godine je diplomirala i upisala master studije u istoj oblasti, koje uspešno završava 2015. godine.

Po završetku studija posao pronalazi kao menadžer kvaliteta u kompaniji koja se bavi prodajom medicinskih sredstava Dental medical doo. U okviru svog radnog mesta ima više zaduženja, među kojima je standard sistema menadžmenta kvalitetom ISO 9001 kao i praćenje količine uvezenih baterija i akumulatora i podnošenje izveštaja Ministarstvu zaštite životne sredine.

Budućim studentima poručuje da se upornošću može puno postići.

slika

Nemanja Cvjetan

student doktorskih studija na ETH univerzitetu u Cirihu

Nemanja je završio Master studije na Univerzitetu u Novom Sadu, na Prirodno-matematičkom fakultetu, Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, smer hemija.

Tokom studija, fokusirao se na organsku hemiju. Trenutno je student doktorskih studija na ETH univerzitetu u Cirihu, Švajcarska. Bavi se proučavanjem uticaja prisustva vezikula i micela na određene hemijske reakcije u cilju sticanja znanja o postanku života. Deo je tima u kome svaki član ima drugačiji cilj. Njegov cilj je proučavanje uticaja kompartmentalizacije na hemijske reakcîje.

Više o ovom projektu, članovima tima, cilju grupe kao i pojedinaca možete pročitati na sajtu : protomet-etn.eu . U slučaju da vas zanimaju novosti, zimske/letnje škole i seminari koje organizuje ProtoMet tim, možete zapratiti ProtoMet ili Nemanju direktno na tviteru.

Aleksandra Šoškić

,,Pass’’, nemačka

Šoškić Aleksandra rođena je 15.01.1996. godine u Bijeljini (Bosna i Hercegovina). Nakon završene gimnazije u Bijeljini, 2014. god upisuje osnovne akademske

studije hemije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu a potom master akademske studije hemije, modul analitička hemija. Osnovne akademske studije završila je sa prosekom 9,65, a master akademske studije prosekom 9,71. Tokom master studija, bavila se istraživačkim radom iz oblasti fotolize i fotokatalize farmakološki aktivnih jedinjenja. Koautor je saopštenja ʺOptimization of the photocatalytic degradation of thiotriazinone stable hydrolysis product of antibiotic ceftriaxoneʺ izloženog na konferenciji od međunarodnog značaja. Dobitnik je nagrade za ostvaren uspeh u toku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu, a takođe je dobitnik specijalnog priznanja Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija. Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije kao i fonda za mlade talente ʺDositejaʺ. Član je Srpskog hemijskog društva. Trenutno je zaposlena u nemačkoj fabrici za proizvodnju automobilskih delova ,,Pass’’ u sektoru za kontrolu kvaliteta i unapređenje procesa u Bjeljini. Bavi se proverom kvaliteta proizvodnje poliamida, praćenjem i merenjem parametara procesa i zakonskim regulativama.