Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Branislav Jović

branislav.jovic@dh.uns.ac.rs

tel:021 485 27 37

fax: 021 454 065

Učešće na aktuelnim projektima:

Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla

Projekat Ministarstva za prosvetu i nauku Republike Srbije

Broj projekta: 172013

Trajanje: 2011.-2020.godine

Rukovodilac: Dr Saša Drmanić, TMF, Beograd

Predmet istraživanja

Istraživanje ove grupe usmereno je u tri pravca:

 • Prvo i osnovno istraživanje ove grupe je usmereno na spektroskopsko, termodinamičko i teorijsko ispitivanje intermolekulskih interakcija i vodonične veze N-supstituisanih amida i biološki aktivnih jedinjenja.
 • Ispitivanje adsorpcionih-difuzionih osobina aktivnog uglja, mezoporoznih silikata i drugih sorbenata u prisustvu amida kao modela organske materije niže molarne mase.
 • Treći deo istraživanja predstavlja spektroskopsko ispitivanje zemljišta i razvoj novih brzih i nedestruktivnih metoda za analizu.

Oprema

 • FTIR/NIR Spektrometar Nexus 670, Thermo Nicolet,
 • UV/VIS Spektrometar (UV -1800 EUInstruments)
 • Denzitometar DE 40 Mettler Toledo, Japan

Saradnja

 • Tehnološki fakultet Novi Sad
 • Tehnološko-metalurški fakultet Beograd
 • Biosens Institut, Novi Sad
 • Poljoprivredni fakultet Novi Sad
 • Universität Duisburg-Essen, Germany

Ostalo

Članovi grupe su aktivni recezenti u međunarodnim časopisima: Journal of Molecular Structure, Journal of Molecular Liquids, RSC Advanced, Arabian Journal of Chemistry, Journal of Serbian Chemical Society.

Reprezentativne reference grupe:

 1. Jović, S. Petrović, B. Kordić, M. Kovačević, FTIR spectroscopic study of possible interactions of N–tert–butylformamide with ethers, Journal of Molecular Structure., 1171 (2018) 62–68
 2. Kordić, B. Jović, J. Tričković, M. Kovačević, Adsorption of selected nitrophenols on activated carbon in the presence of nicotinamide, Journal of Molecular Liqiuds., 259 (2018) 7–15.
 3. Jović, V. Ćirić, M. Kovačević, S. Šeremešić,B. Kordić, Empirical equation for preliminary assesment of soil texture, SpectroChimica Acta. Part A, 206 (2019) 506-511.