jelena trickovic

dr Jelena Tričković

Redovni profesor

Katedra za fizičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 8/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2731

e-mail: jelena.trickovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 35732432700

Personalna stranica: https://www.researchgate.net/profile/Jelena_Trickovic

SCOPUS Autor ID: 33968218900

ORCID: 0000-0001-5592-9931

Obrazovanje

 • 2009 Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2002 Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1998 Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2020 Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015 Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010 Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2004 Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1998 Saradnik u naučno-istraživačkom radu, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Osnovi hemije okoline
 • Hemija okoline
 • Fizička hemija
 • Kvalitet sedimenta
 • Odabrana poglavlja hemija okoline
 • Kvalitet sedimenta – viši kurs.

Udžbenici

 • Jović, B., Tričković, J., Despotović, V. Fizička hemija 1, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2018.
 • Tričković, J., Jović, B., Despotović, V. Eksperimentalna fizička hemija za studente u oblasti zaštite životne sredine, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2014.
 • Rodić, M., Tričković, J., Despotović, V. Fizička hemija 2, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2021.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Kvalitet akvatičnih ekosistema
 • Fizičko-hemijske interakcije u sistemu sediment-voda
 • Adsorpcioni procesi u procesima u životnoj sredini i tehnologijama zaštite životne sredine
 • Transport organskih polutanata u poroznim medijumima.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011–2019)
 • Ispitivanje mehanizma transporta zagađujućih materija i razvoj metoda in-situ i ex-situ remedijacije u zoni obalske filtracije, kao podloga implementaciji Strategije vodosnabdevanja i zaštite voda AP Vojvodine, Sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno istraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine (2017–2020)
 • Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions (MATCROSS), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2011–2013).

ODABRANE REFERENCE

 1. Kordić, B., Jović, B., Tričković, J., Kovačević, M. (2018): Adsorption of selected nitrophenols on activated carbon in the presence of nicotinamide. Journal of Molecular Liquids. 259: 7–15.
 2. Krčmar, D., Dubovina, M., Grba, N., Pešić, V., Watson, M., Tričković, J., Dalmacija, B. (2017): Distribution of organic and inorganic substances in the sediments of the “Great Bačka Canal”, a European environmental hotspot. Science of the Total Environment. 601–602: 833–844.
 3. Tričković, J., Isakovski, M.K., Watson, M., Maletić, S., Rončević, S., Dalmacija, B., Kónya, Z., Kukovecz, Á. (2016): Sorption Behaviour of Trichlorobenzenes and Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Absence or Presence of Carbon Nanotubes in the Aquatic Environment. Water, Air, and Soil Pollution. 227 (10): art. no. 374.
 4. Kragulj, M., Tričković, J., Kukovecz, A., Jović, B., Molnar, J., Rončević, S., Kónya, Z., Dalmacija, B. (2015): Adsorption of chlorinated phenols on multiwalled carbon nanotubes. RSC Advances. 5 (32): 24920–24929.
 5. Leovac, A., Vasyukova, E., Ivančev-Tumbas, I., Uhl, W., Kragulj, M., Tričković, J., Kerkez, D., Dalmacija, B. (2015) Sorption of atrazine, alachlor and trifluralin from water onto different geosorbents. RSC Advances. 5 (11): 8122–8133.

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva i Međunarodnog udruženja za vode
 • Šef Katedre za fizičku hemiju
 • Pomoćnik Direktora Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Član Nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta
 • Korukovodilac jednog nacionalnog projekta
 • Saradnik na više od 30 projekata realizovanih u saradnji sa privredom i javnim preduzećima.