Metodika pic

Katedra za metodiku nastave hemije osnovana je 1974. godine, kada se u okviru Instituta za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta izdvojilo pet usmerenja. Cilj formiranja ove Katedre bio je da zadovolji potrebe za nastavničkim kadrovima u osnovnim i srednjim školama i da obrazuje stručnjake profila profesor hemije.

Na Katedri za metodiku nastave hemije odvijaju se nastavne aktivnosti kroz niz obaveznih i izbornih predmeta, na integrisanim, osnovnim, master i doktorskim studijama.

Naučni rad Katedre odnosi se na istraživanja u oblasti svih nivoa hemijskog obrazovanja. Istraživačke grupe na Katedri za metodiku nastave hemije su do sada učestvovale u realizaciji više domaćih i međunarodnih naučnih projekata. Katedra za metodiku nastave hemije ostvaruje uspešnu saradnju sa brojnim institucijama: Filozofski fakultet u Novom Sadu, Hemijski fakultet u Beogradu, Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja u Beogradu, Ministrastvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Zavod za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Beogradu, Istraživačka stanica Petnica i dr.. Pored saradnje sa navedenim institucijamaKatedra za metodiku nastave hemije ostvaruje saradnju sa osnovnim i srednjim školama širom Vojvodine i Republike Srbije.

Tradicionalna aktivnost Katedre je organizovanje seminara za nastavnike osnovnih i srednjih škola na kojima se nastavnici upoznaju sa konceptima savremene nastave hemije. Sada se na  Katedri za metodiku nastave hemije se održava seminar za usavršavanje nastavnike hemije koji je akreditovan kod Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja pod nazivom „Savremeni oblici evaluacije u nastavi hemije“.

Osoblje Katedre čine dva redovna profesora, jedan vanredni profesor, tri docenta, jedan naučni saradnik i jedan viši stručnotehnički saradnik.

Članovi grupe su aktivni članovi nacionalnih udruženja i organizacija, kao što su Srpsko hemijsko društvo, Društvo predmetnih didaktičara, Republičke komisije za takmičenja iz hemije, komisija za polaganje ispita za licencu i komisija za ocenu kvaliteta rukopisa udžbenika hemije.