О KАТЕДРИ ЗА ХЕМИЈСKУ ТЕХНОЛОГИЈУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На Kатедри за хемијску технологију и заштиту животне средине одвијају се образовне и научне активности везане за област хемије и заштите животне средине.

Образовне активности:

Научнe активности одвијају се у области хемијске технологије и заштите животне средине, са посебним фокусом на решавање проблема загађења акватичних екосистема, као и третмана вода. Чланови  Kатедре до сада су учествовала у реализацији великог броја научних и стручних пројеката. Овде се посебно истиче учешће на више од 10 међународних пројеката из програма: FP5, FP6, EUREKA, COST, IPA, TEMPUS, ERASMUS+. 

            Kао резултат рада на пројектима чланови Kатедре за хемијску технологију и заштиту животне средине објавили су преко 160 радова са SCI листе и више од 500 радова на домаћим и међународним конференцијама.

Сарадња са привредом представља значајан сегмент рада Kатедре која се реализује кроз:

  • консултантске услуге – пружамо експертску подршку у изради Студија о процени утицаја на животну средину; изради Студија изводљивости; прибављању интегрисане дозволе у складу са важећом законском регулативом Републике Србије (IPPC); ремедијацији загађених локалитета; достизању GVE за отпадне воде; третманима воде за пиће, отпадних вода и отпада. 
  • Лабораторије за хемијска испитивања животне средине „др Милена Далмација“ – савремено опремљена лабораторија за анализу узорака животне средине акредитована према стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2006. 

Чланови Kатедре су оснивачи Фондације “Доцент др Милена Далмација”, Удружења за унапређење и заштиту животне средине, а активни су чланови међународних и националних удружења и организација, као што су Међународно удружење за воде (IWA – International water association), Српско хемијско друштво, Српско друштво за заштиту вода, Друштво за заштиту вода и санитарно инжењерство, Југословенско удружење за водно право.