Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Doc. dr Jasmina Anojčić

e-mail: jasmina.anojcic@dh.uns.ac.rs

tel: +381 21 485 2782

fax: +381 21 454 065

Rukovođenje i učešće na aktuelnim projektima:

Edukacija modernih analitičkih i bioanalitičkih metoda

Broj projekta: CEEPUSIII CZ0212

Trajanje: 2007-

Rukovodilac: dr Radovan Metelka,  Univerzitet u Pardubicama, R. Češka, lokalni rukovodilac na Univerzitetu u Novom Sadu od 2019. godine Doc. dr Jasmina Anojčić

Pristupi održivosti i zelene hemije u razvoju analitičkih metoda i skladištenju energije

Naučni projekat (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Broj projekta: 172012

Trajanje: 2011-

Rukovodilac: Prof. dr Slobodan Gadžurić

Ispitivanje nanostrukturnih materijala kao potencijalnih heterogenih katalizatora za neke razvojno održive procese

Naučni projekat (Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja)

Broj projekta: 172059

Trajanje: 2011-

Rukovodilac: dr Sanja Panić, naučni saradnik, Tehnološki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Predmet istraživanja

Razvoj novih i poboljšanje postojećih analitičkih procedura/metoda za određivanje odabranih ciljnih analita u različitim matriksima. Posebna pažnja je posvećena razvoju i/ili primeni jednostavnih, ali savremenih voltametrijskih radnih elektroda i biosenzora za određivanje tragova ciljnih analita. Zatim, razvoj metoda za uklanjanje odabranih ciljnih analita iz vodene sredine uključujući procedure ekstrakcije i adsorpcije i/ili hemijske i fotohemijske procese radi razvoja procedure uklanjanja/kolektovanja.

Oprema

Potenciostat/galvanostat Autalab PG12, Potenciostat/galvanostat Palmsens2, Potenciostat Emstat, Konduktometar/potenciometar, Schott titracioni uređaj i Schott automatska bireta, Agilent Infinity HPLC uređaj 1290, DAD (1290), FID (1260) i RID (1260), i manje laboratorijske jedinice za rad.

Saradnja

U zemlji: Istraživačke grupe sa Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Beogradu.

Međunarodne: Univerzitet Nova Gorica, Slovenija. Putem CEEPUSIII programa mobilnosti AGH Univerzitet, Krakov, i Lodz Univerzitet, Poljska, Univerzitet u Pardubicama, Češka, Karl Franzens Univerzitet, Grac, Austrija, Univerzitet u Segedinu, Mađarska. Aktuelno početak ERASMUS+ projekta sa Keele Univerzitetom, Engleska i saradnja sa Princ Songkla Univerzitetom, Tajland.

Ostalo

Istraživačka grupa je počela sa radom i uspešno se razvijala pod mentorstvom prof. dr Valerije Gužvanj† (Valéria Guzsvány). Članovi grupe su učestvovali pri izradi većeg broja diplomskih i master radova iz oblasti razvoja novih i poboljšanja postojećih analitičkih postupaka/metoda za određivanje odabranih ciljnih analita, kao i organizaciji međunarodnog skupa Seminar mladih istraživača iz analitičke hemije (YISAC, 2011. i 2016. godine). Pored aktuelnog učešća na naučnim projektima, istraživači iz grupe su u ranijem period učestvovali u realizaciji Bilateralnog projekta “Novi ekstrakcioni postupci u metodama za određivanje totalnog antioksidativnog kapaciteta kao i toksičnih supstanci u voću i hrani biljnog porekla” (Srbija-Slovenija za 2016-2017), kao i nacionalnog projekta “Razvoj hemijskih metoda analize insekticida acetamiprida”, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2013-2014, br. 114-451-4418/2013).

Grupa je zainteresovana za proširenje postojećih kao i uspostavljanje novih naučnih saradnji.