Članovi istraživačke grupe:

Kontakt osoba:

Prof. dr Valerija Gužvanj (Valéria Guzsvány)

e-mail: valeria.guzsvany@dh.uns.ac.rs

tel: +381 21 485 2740 i +381 21 485 2782

fax: +381 21 454 065

Rukovođenje aktuelnim projektima:

Ispitivanje nanostrukturnih materijala kao potencijalnih heterogenih katalizatora za neke razvojno održive procese

Broj projekta: 172059

Trajanje: 2011-2019

Rukovodilac: dr Sanja Panić, naučni saradnik, ko-rukovodilac na Prirodno-matematičkom fakultetu Prof. dr Valerija Gužvanj (Valéria Guzsvány)

 

Edukacija modernih analitičkih i bioanalitičkih metoda

Broj projekta: CEEPUSIII CZ0212

Trajanje: 2007-2019

Rukovodilac: Prof. dr Karel Vytřas i dr Radovan Metelka,  Univerzitet u Pardubicama, R. Češka, lokalni rukovodilac na Univerzitetu u Novom Sadu od 2009. Prof. dr Valerija Gužvanj 

(Valéria Guzsvány)

Predmet istraživanja

Razvoj novih i poboljšanje postojećih analitičkih procedura/metoda za određivanje odabranih ciljnih analita u različitim matriksima. Posebna pažnja je posvećena razvoju i/ili primeni jednostavnih, ali savremenih voltametrijskih radnih elektroda i biosenzora za određivanje tragova ciljnih analita. Zatim, razvoj metoda za uklanjanje odabranih ciljnih analita iz vodene sredine uključujući procedure ekstrakcije i adsorpcije i/ili hemijske i fotohemijske procese radi razvoja procedure uklanjanja/kolektovanja, i istraživanja u vezi određivanja kritične micelacione koncentracije odabranih surfaktanata.

Oprema

Potenciostat/galvanostat Autalab PG12, Potenciostat/galvanostat Palmsens2, Potenciostat Emstat, Konduktometar/potenciometar, Schott titracioni uređaj i Schott automatska bireta, Agilent Infinity HPLC uređaj 1290, DAD (1290), FID (1260) i RID (1260), i manje laboratorijske jedinice za rad.

Saradnja

U zemlji:

Istračke grupe sa Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta u Beogradu.

 U inostranstvu:

Tehnološki i ekonomski Univerztitet u Budimpešti, Mađarska, Univerzitet Nova Gorica, Slovenija. Raniji vremenski period Kjušu Univerzitet, Japan i Hemijski institut, Ljubljana, Slovenija. Putem CEEPUSIII programa mobilnosti AGH Univerzitet, Krakov, i Lodz Univerzitet, Poljska, Univerzitet u Pardubicama, Češka, Karl Franzens Univerzitet, Grac, Austrija, Univerzitet u Segedinu, Mađarska. Aktuelno početak ERASMUS+ projekta sa Keele Univerzitetom, Engleska i jedan drugi projekat sa Princ Songkla Univerzitetom, Tajland.

Ostalo

Mentorstvo pri izradi 65 BSc, 45 MSc i 5 PhD teza (komentorstvo pri izradi jedne doktorske disertacije na Univerzitetu Lodz, Poljska). Dva puta organizacija međunarodnog skupa Seminar mladih istraživača iz analitičke hemije (YISAC) (2011. i 2016. godine). BSc, MSc i PhD studenti iz radnog tima osvojili prvo (jednom) i treće (dva puta) mesto na YISAC-u za usmena izlaganja, jednom treće mesto na Primatijadi, dva puta diplome Checkmark-a za pripremljene MSc radove, jednom Elsevier nagradu za postersku prezentaciju PhD studenta, i jednom IUPAC nagradu za postersku prezentaciju PhD studenta i mentora. Istraživači iz grupe su učestvovali u realizaciji 9 međunarodnih i 6 domaćih projekata, od kojih je četiri puta bilo rukovođenje i jednom pod rukovođenje. Odabrani raniji međunarodni projekti npr. tri IPA (2010-2011; 2011-2013, MATCROSS, HUSRB/1002/214/188; 2011-2013, ARSENICPLATFORM, HUSRB/1002/121/075) i jedan INTERREG (2006-2008, HU-RO-SCG 04SER02/01/009), Bilateralni projekat “Novi ekstrakcioni postupci u metodama za određivanje totalnog antioksidativnog kapaciteta kao i toksičnih supstanci u voću i hrani biljnog porekla” (Srbija Slovenija za 2016-2017), kao i domaći projekat “Razvoj hemijskih metoda analize insekticida acetamiprida”, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2013-2014, br. 114-451-4418/2013).

Close Menu