Nagrada „Najbolji mladi naučnik“

 • Post Category:...

Na osnovu člana 2. Pravilnika o kriterijumima i postupku za dodelu godišnje nagrade „Najbolji mladi naučnik“ Prirodno-matematičkog fakulteta, broj: 0601-340/2 od 31.03.2016. godine,  Prirodno-matematički fakultet objavljuje

POZIV ZA PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA ZA

GODIŠNJU NAGRADU „NAJBOLJI MLADI NAUČNIK“

PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA

Prirodno-matematički fakultet poziva sve zainteresovane da podnesu prijave za dodelu godišnje nagrade “Najbolji mladi naučnik“ Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (u daljem tekstu: Fakultet), koja se dodeljuje povodom obeležavanja dana Fakulteta, za izuzetne rezultate u oblasti nauke i istraživačkog rada kandidata u prethodnoj kalendarskoj godini.

Nagradu čine Plaketa i novčani deo nagrade.

Novčani deo nagrade dodeljuje se u svrhu naučnog usavršavanja odnosno učešća na naučnim konferencijama u zemlji ili inostranstvu,  po izboru dobitnika, u iznosu do 500 evra u dinarskoj protitvvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan dodele nagrade.

Uslovi za konkurisanje:

Kandidati za Nagradu moraju da ispune sledeće uslove:

 • da su u radnom odnosu na Fakultetu
 • da imaju zvanje doktora nauka
 • da od datuma odbrane doktorata nije prošlo više od 5 kalendarskih godina (odnosno da je doktorat odbranjen nakon 01.01.2015. godine)
 • da danom isteka roka za konkurisanje nisu navršili 35 godina života
 • da imaju karton u CRIS bazi
 • da prethodno nisu bili dobitnici ove Nagrade.

Kriterijumi i i postupak izbora dobitnika

Kriterijum za dodelu nagrade je naučno-istraživački doprinos kandidata u poslednjih 5 kalendarskih godina (posebno u godini za koju se nagrada dodeljuje).

Ocena naučno-istraživačkog doprinosa kandidata obuhvata:

 • broj radova po kategorijama (izvor CRIS baza) i indeks kompetentnosti
 • indeks citiranosti – heterocitati (izvor SCOPUS)
 • Hiršov indeks (sa heterocitatima, izvor SCOPUS)
 • nagrade odnosno priznanja dobijenih u toku naučnoistraživačkog rada.

Pri ocenjivanju u obzir se uzimaju specifičnosti naučnih oblasti kandidata.

Komisija za ocenu kvaliteta istraživačkog rada vrši izbor između kandidata na osnovu kriterijuma iz člana 7. ovog Pravilnika i daje predlog dekanu Fakulteta, koji donosi konačnu odluku o izboru dobitnika nagrade.

Ukoliko Komisija utvrdi da nema kandidata koji zaslužuje nagradu, nagrada se neće dodeliti.

Postupak prijavljivanja kandidata:

Status kandidata stiče se podnošenjem individualne prijave.

Prijava se podnosi na Obrascu koji propisuje Fakultet, i sadrži:

 • lične i opšte podatke o kandidatu
 • obrazloženje predloga sa podacima o ostvarenim rezultatima rada i usavršavanja
 • spisak nagrada odnosno priznanja dobijenih u toku naučnoistraživačkog rada kandidata.

Obrazac prijave može se preuzeti na internet prezentaciji Fakulteta.

Uz Obrazac prijave prilažu se kopije dobijenih nagrada i priznanja.

Rok i način podnošenja prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja poziva, odnosno od 14. do 28. maja 2020. godine.

Prijave sa prilozima podnose se na pisarnici Fakulteta ili putem pošte na adresu:

Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu
Trg Dositeja Obradovića 3
21000 Novi Sad
Sa napomenom: „Za nagradu: Najbolji mladi naučnik“

Kontak: dr Srđan Rončević, redovni profesor, prodekan za nauku, međunarodnu saradnju i razvoj, telefon: 021/485-2703, e-mail: nauka@pmf.uns.ac.rs.