katedra_ht 3

Na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine odvijaju se obrazovne i naučne aktivnosti vezane za oblast hemije i zaštite životne sredine.

Obrazovne aktivnosti:

Naučni aktivnosti odvijaju se u oblasti hemijske tehnologije i zaštite životne sredine, sa posebnim fokusom na rešavanje problema zagađenja akvatičnih ekosistema, kao i tretmana voda. Članovi  Katedre do sada su učestvovala u realizaciji velikog broja naučnih i stručnih projekata. Ovde se posebno ističe učešće na više od 10 međunarodnih projekata iz programa: FP5, FP6, EUREKA, COST, IPA, TEMPUS, ERASMUS+, HORIZON2020. 

            Kao rezultat rada na projektima članovi Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine objavili su preko 160 radova sa SCI liste i više od 500 radova na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Saradnja sa privredom predstavlja značajan segment rada Katedre koja se realizuje kroz:

  • konsultantske usluge pružamo ekspertsku podršku u izradi Studija o proceni uticaja na životnu sredinu; izradi Studija izvodljivosti; pribavljanju integrisane dozvole u skladu sa važećom zakonskom regulativom Republike Srbije (IPPC); remedijaciji zagađenih lokaliteta; dostizanju GVE za otpadne vode; tretmanima vode za piće, otpadnih voda i otpada. 
  • Laboratorije za hemijska ispitivanja životne sredine „dr Milena Dalmacija“ savremeno opremljena laboratorija za analizu uzoraka životne sredine akreditovana prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2017. 

Članovi Katedre su osnivači Fondacije “Docent dr Milena Dalmacija”, Udruženja za unapređenje i zaštitu životne sredine, a aktivni su članovi međunarodnih i nacionalnih udruženja i organizacija, kao što su Međunarodno udruženje za vode (IWA – International water association), Srpsko hemijsko društvo, Srpsko društvo za zaštitu voda, Društvo za zaštitu voda i sanitarno inženjerstvo, Jugoslovensko udruženje za vodno pravo.