Uputstvo za prijavu, pisanje i odbranu završnog rada

 1. Prijava završnog rada

(1)   Student može prijaviti temu diplomskog rada na osnovnim studijama kad ostvari najmanje dve trećine ESPB bodova predviđenih za završetak studija.

(2)   Student na master studijama može prijaviti završni master rad kada položi najmanje jedan od ispita predviđenih studijskim programom.

(3)   Student na integrisanim studijama može prijaviti završni master rad kada ostvari najmanje dve trećine ESPB bodova predviđenih za završetak studija.

(4)   U dogovoru sa mentorom, kandidat blagovremeno prijavljuje temu, barem 30 dana pre planirane odbrane.

(5)   Prema Statutu fakulteta, završni rad se brani pred Кomisijom od najmanje tri člana koju imenuje Veće Departmana. Jedan od članova Кomisije za odbranu je mentor završnog rada koji mora biti zaposlen na Fakultetu.

 1. Obrazac za prijavu završnog rada
 • Obrazac za prijavu teme diplomskog rada dostupan je ovde.
 • Obrazac za prijavu teme master rada dostupan je ovde.
 1. Procedura prijave
 • Mentor popunjava (ne pisati rukom) i potpisuje obrazac koji student overava u kancelatiji br 4 u prizemlju.
 • Nakon overe prijavu predaje u Sekretarijat departmana na 5. spratu.
 1. Rok validnosti prijavljene teme završnog rada

Rok za odbranu diplomskog/master rada po prijavljenoj temi je do isteka roka za završetak studija odgovarajućeg studijskog programa.

 1. Izgled i forma završnog rada

  6. Predaja završnog rada i potrebna dokumentacija

Kada je rad napisan, student:

 1. od mentora dobija potvrdu o saglasnosti da diplomski/master rad preda.
 2. završni rad snima u PDF formatu.
 3. popunjava izjavu o autorstvu (izjavu potpiše, skenira i narezuje na CD zajedno sa PDF-om završnog rada),
 4. CD predaje u biblioteci Departmana gde mu izdaju potvrdu da ne duguje literature,
 5. u dogovoru sa mentorom i članovima komisije zakazuje odbranu i rezerviše salu u Sekreterijatu Departmana,
 1. Predaja završnog rada i potrebna dokumentacija

Diplomski/master rad se predaje (postavlja) online preko ePMF portala. Pre postavljanja diplomskog/master rada student treba da prikupi sledeću dokumentaciju:

 1. Uverenje o položenim ispitima (izdaje Studentska služba PMF-a. Student molbu za izdavanje ovog uverenja podnosi odmah nakon polaganja poslednjeg ispita),
 2. Saglasnost mentora za predaju završnog rada,
 3. Potvrdu iz biblioteke Departmana da ne duguje izdatu literaturu (da bi dobio potvrdu student mora predati u biblioteci narezan rad na CD-u, u PDF formatu, i skeniranu izjavu u autorstvu.
 • Uputstvo za postavljanje završnog rada dostupno je ovde.
 1. Odbrana završnog rada

Jedan dan pre odbrane student je u obavezi da predsedniku Komisije dostavi UVERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA (u elektronskom obliku ili papirnoj formi).

Na odbranu diplomskog/master rada student donosi:

 • indeks,
 • uverenje o položenim ispitima,
 • potvrdu mentora i
 • potvrdu iz biblioteke.