Признајемо бодове са положеног пријемног испита из Хемије, односно Заштите животне средине, који су остварени на другим факултетима

  • Post category:.....

Признајемо бодове са положеног пријемног испита из Хемије, као и бодове са положеног пријемног испита из Заштите животне средине, који су остварени на другим факултетима!

Молбе за упис на студијске програме Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине на којима постоје непопуњена места се подносе у студентској служби до 8. јула 2024. године од 11-13 сати.

За признавање пријемног испита са других факултета потребно је следеће:

  1. МОЛБА за признавање пријемног испита (у молби обавезно навести контакт телефон и е-маил)
  2. ПОТВРДУ О ПОЛОЖЕНОМ ПРИЈЕМНОМ ИСПИТУ са наведеним БРОЈЕМ ОСТВАРЕНИХ БОДОВА
  3. ДОКАЗ О УПЛАТИ ОД 3.000,00 динара

Жиро рачун факултета: 840-1711666-19

Модел: 97, Позив на број: 75042720

Сврха уплате  –  Материјални трошкови признавања пријемног испита положеног на сродном факултету за школску 2024/2025.

Уз пријавни лист и Потврду о положеном пријемном испиту положеном на сродном факултету, на шалтеру студентске службе треба предати:

  1. сведочанства за сва четири разреда средње школе (оригинал)
  2. диплома о положеном завршном, односно матурском испиту (оригинал)
  3. копија личне карте или очитана лична карта (уколико је чипована)
  4. потврда о нострификацији дипломе или сведочанства уколико је претходни степен школовања завршен у иностранству.