др Милена Бечелић-Томин

Редовни професор

Kатедра за хемијску технологију и заштиту животне средине

KОНТАKТ

Универзитет у Новом Саду

Природно-математички факултет

Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине

Kабинет: 3/В

Адреса: Трг Доситеја Обрадовића 3

21000 Нови Сад, Република Србија

Тел:+ 381 21 485 2727

е-маил: milena.becelic-tomin@dh.uns.ac.rs

Персонална страница: http://www.dh.uns.ac.rs/newversion/nastava/tehnoloska.php#

SCOPUS Autor ID: 55361949500

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8363-2959

Образовање

 • 2007. Доктор хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2003. Магистар хемијских наука, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1998. Дипломирани хемичар, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

академска звања

 • 2018: Редовни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2013-2018. Ванредни професор, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 2007-2013. Доцент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду,
 • 2005-2007. Асистент, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 1999-2005. Стручни сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Настава и курсеви

 • Основи управљања животном средином
 • Управљање животном средином
 • Акциденти у животној средини
 • Управљање квалитетом и ресурсима
 • Мониторинг животне средине
 • Управљање водама
 • Мониторинг животне средине (виши курс)

Уџбеници

 • Бечелић-Томин, М., Тубић, А. Управљање квалитетом и ресурсима применом стандардизованих система менаџмента (ИСО 9001, ИСО 17025, ИСО 14001), Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2018.
 • Далмација Б., Бечелић-Томин М., Kрчмар Д. (Ур.) Управљање отпадним водама у индустрији, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2017.
 • Далмација Б., Бечелић-Томин М., Малетић С. (Ур.) Мониторинг отпадних вода и њиховог утицаја на животну средину, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2016.
 • Далмација Б., Бечелић-Томин М. (Ур.) Kонтрола квалитета воде за пиће од изворишта до потрошача, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2015.
 • Агбаба, Ј., Далмација, Б., Бечелић-Томин, М., Тубић, А. (Ур.) Kвалитет воде за пиће, Универзитет у Новом Саду, Природно-математички факултет, Нови Сад, 2014.

ОБЛАСТИ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА

 • Унапређени процеси третмана отпадних вода
 • Алтернативни материјали у третману отпадних вода
 • Развој инструмената у управљању и заштити вода

ОДАБРАНИ ПРОЈЕKТИ

 • Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета, Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2019)
 • Анализа лабораторијских података у циљу утврђивања постојећег стања и дефинисање кључних елемената заштите система пречишћавања отпадних вода града Новог Сада, Управе за заштиту животне средине града Новог Сада, Србија (2018)
 • Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions-MATCROSS, IPA програм прекограничне сарадње Мађарска-Србија (2011-2013)

ОДАБРАНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

 1. Bečelić-Tomin, M., Kulić, A., Kerkez, Đ., Tomašević Pilipović, D., Pešić, V., Dalmacija, B. (2018): Synthesis of impregnated bentonite using ultrasound waves for application in the Fenton process. Clay Minerals. pp 1-20, doi: 10.1180/clm.2018.14.
 2. Pucar Milidrag, G., Prica, M., Kerkez, Dj., Dalmacija, B., Kulic, A., Tomasevic Pilipovic, D., Becelic-Tomin, M. (2018): A comparative study of the decolorization capacity of the solar-assisted Fenton process using ferrioxalate and Al, Fe-bentonite catalysts in a parabolic trough reactor. Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers. 93: 436-449.
 3. Becelic-Tomin, M., Kulic. A., Kerkez, Đ., Prica, M., Rapajic, S., Tomasevic-Pilipovic, D., Pesic, V. (2017): Reactive Dye Degradation Using Fe-Loaded Bentonite as a Fenton-Like Catalyst: from Process Optimization to Effluent  Acute Toxicity. Fresenius Environmental Bulletin. 26, 12A: 569-583.
 4. Bečelić-Tomin, M., Dalmacija, B., Tamaš, Z., Pešić, V., Krčmar, D., Kerkez, Đ., Tomašević, D. (2015): Kratak pregled postojećih aktivnosti u oblasti upravljanja otpadnim vodama u Republici Srbiji. Voda i sanitana tehnika. 5-6/2015: 21-26.
 5. Bečelić-Tomin, M., Dalmacija, B., Rajić, Lj., Tomašević, D., Kerkez, Dj., Watson, M., Prica, M. (2014): Degradation of Anthraquinone Dye Reactive Blue 4 in Pyrite Ash Catalyzed Fenton Reaction. Scientific World Jounal / TSWJ (ISSN: 1537-744X), Vol 2014.

ОСТАЛО

 • Члан извршно-редакционог одбора конференције „Отпадне воде, комунални чврсти отпад и опасан отпад“, научног одбора меморијалног научног скупа из заштите животне средине „Доцент др Милена Далмација“, организационог одбора Школе за заштиту животне средине „Water Workshop“.
 • Члан Српског хемијског друштва-Хемијског друштва Војводине, Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство, IWA- International Water Association.
 • Активно учешће у раду Министарства заштите животне средине Републике Србије у изради подзаконских аката у области заштите вода и стратешких докумената намењених преговорима у области животне средине за улазак Србије у ЕУ.
 • Реализација програма за ширу друштвену заједницу у циљу подизања капацитета и знања заинтересованих страна у области заштите вода од загађивања.