KATEDRA ZA HEMIJSKU TEHNOLOGIJU I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Uža naučna oblast Zaštita životne sredine se na Departmanu za hemiju razvija već više od 30 godina, kada je temelje prvih aktivnosti vezanih za Hemiju okoline na Prirodno-matematičkom fakultetu postavio profesor dr Živojin Živanov. Decembra 1966. godine izabran je za docenta za predmet Hemijska tehnologija nakon čega je osnovao Laboratoriju za Hemijsku tehnologiju, koja se kasnije razvila u Odsek za primenjenu hemiju Instituta za hemiju PMF-a u Novom Sadu. Oformio je tim mladih istraživača, opremio Laboratoriju i počela su istraživanja u oblasti hemije i tehnologije voda. Dalji razvoj Katedre za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine uslovila je sve veća potreba za stručnjacima iz oblasti zaštite životne sredine što je dovelo do formiranja dva nova smera. Od školske 2002/2003. godine na Departmanu za hemiju biohemiju i zaštitu životne sredine formiran je novi smer Diplomirani hemičar – inženjer za kontrolu kvaliteta i menadžment životne sredine, a od školske 2009/2010. formiran je još jedan smer Diplomirani analitičar zaštite životne sredine. Razvojem aktivnosti u ovoj oblasti u poslednje dve decenije rukovodi profesor dr Božo Dalmacija.

Članovi Katedre u ranijem periodu: dr Živojin Živanov†, redovni profesor; dr Dušan Mišković, redovni profesor; dr Zagorka Tamaš, redovni profesor u penziji; dr Elvira Karlović, redovni profesor u penziji; dr Žarko Vrbaški, redovni profesor u penziji; dr Milena Dalmacija†, docent; dr Maja Đurendić, asistent, dr Ljiljana Rajić; Brenesel Dragan; mr Sunčica Vještica; dr Branislav Jović; mr Olivera Kalabić; Ljubomir Mrgul, viši tehnički saradnik u penziji.

ČLANOVI KATEDRE


*Klikom na određenog člana Katedre možete detaljnije videti njegovu biografiju

Ime i prezime

Kabinet/Laboratorija

Kontakt telefon

E-mail

Dr Božo Dalmacija
redovni profesor


V sprat / broj 11


485-2722


bozo.dalmacija@dh.uns.ac.rs

Dr Ivana Ivančev Tumbas
redovni profesor


IV sprat / broj 15


485-2746


ivana.ivancev-tumbas@dh.uns.ac.rs

Dr Jasmina Agbaba
redovni profesor


V sprat / broj 13b


485-2798 i 450-039


jasmina.agbaba@dh.uns.ac.rs

Dr Srđan Rončević
vanredni profesor


V sprat / broj 5


485-2728


srdjan.roncevic@dh.uns.ac.rs

Dr Milena Bečelić-Tomin
vanredni profesorV sprat / broj 3485-2727milena.becelic-tomin@dh.uns.ac.rs

Dr Dejan Krčmar docent


V sprat / broj 5


485-2728


dejan.krcmar@dh.uns.ac.rs

Dr Snežana Maletić
docent


V sprat / broj 3


485-2727


snezana.maletic@dh.uns.ac.rs

Dr Aleksandra Tubić
docent


V sprat / broj 13b


485-2798


aleksandra.tubic@dh.uns.ac.rs

Dr Jelena Molnar Jazić
docent


V sprat / broj 21a


485-2724


jelena.molnar@dh.uns.ac.rs

Dr Svetlana Ugarčina Perović
docentV sprat / broj 3485-2727svetlana.ugarcina@dh.uns.ac.rs

Dr Marijana Kragulj Isakovski
docentV sprat / broj 21a485-2724marijana.kragulj@dh.uns.ac.rs

Dr Dragana Tomašević Pilipović
docentV sprat / broj 21485-2725dragana.tomasevic@dh.uns.ac.rs

Dr Vesna Pešić stručni saradnik


V sprat / broj 2


485-2886


vesna.pesic@dh.uns.ac.rs

Dr Malcolm Watson
stručni saradnik


V sprat / broj 13a


/


malcolm.watson@dh.uns.ac.rs

Dr Đurđa Kerkez docent


V sprat / broj 16


485-2734


djurdja.kerkez@dh.uns.ac.rs

Dr Anita Leovac Maćerak
asistentV sprat / broj 16485-2734anita.leovac@dh.uns.ac.rs

Dr Jelena Spasojević
asistent


V sprat / broj 4


/


jelena.spasojevic@dh.uns.ac.rs

Msr Nataša Varga istraživač-saradnik


V sprat / broj 2


485-2886


natasa.varga@dh.uns.ac.rs

Dr Nenad Grba naučni saradnik

V sprat / broj 21a

485-2728

nenad.grba@dh.uns.ac.rs

Msr Gordana Pucar
istraživač-pripravnikV sprat / broj 21485-2724gordana.pucar@dh.uns.ac.rs

Msr Miloš Dubovina
stručni saradnik u nastaviV sprat / broj 21/milos.dubovina@dh.uns.ac.rs

Msr Dragana Čučak
asistent


V sprat / broj 16


064/922-76-23


dragana.cucak@dh.uns.ac.rs

Msr Marko Grgić asistent


V sprat / broj 21


485-2725


marko.grgic@dh.uns.ac.rs

Msr Radivoj Tomić
stručni saradnik u nastavi


V sprat / broj 1


485-2726


radivoj.tomic@dh.uns.ac.rs

Tamara Apostolović
istraživač-pripravnikV sprat / broj 13a/tamara.apostolovic@dh.uns.ac.rs

Msr Nataša Slijepčević
istraživač-pripravnik


V sprat / broj 6


485-2729


natasa.slijepcevic@dh.uns.ac.rs

Marijana Rajačić
viši tehnički saradnik


V sprat / broj 1


485-2726


marijana.rajacic@dh.uns.ac.rs

Srđan Stanojev tehnički saradnik


V sprat


/


srdjan.stanojev@dh.uns.ac.rs

Ninoslava Pešić tehnički saradnik


V sprat / broj 22


/


ninoslava.pesic@dh.uns.ac.rs
NASTAVA KOJA SE REALIZUJE NA KATEDRI

Na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine odvija se nastava na sledećim smerovima:

 • Osnovne akademske studije hemije
 • Osnovne akademske studije hemije – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
 • Osnovne akademske studije hemije - analitičar zaštite životne sredine
 • Master akademske studije hemije – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom
 • Master akademske studije zaštite životne sredine – analitičar zaštite životne sredine
 • Doktorske akademske studije hemije
 • Doktorske akademske studije zaštite životne sredine

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine, na navedenim studijskim programima, realizuje nastavu iz predmeta:

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE - Akcidenti u životnoj sredini, Bezotpadna tehnologija, Čvrst otpad, Degradacija zemljišta, Ekotoksikologija, Hemijska tehnologija, Industrijski procesi, Izvori i kontrola zagađenja životne sredine, Kontrola kvaliteta životne sredine, Kvalitet vode za piće, Kontrola emisije industrijskih otpadnih tokova, Monitoring životne sredine, Osnove hemijske tehnologije, Osnovi kontrole kvaliteta životne sredine, Osnovi upravljanja životnom sredinom, Osnovi zaštite okoline, Osnovne metode tehnologije zaštite životne sredine, Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, Projekat – Analiza uticaja na životnu sredinu, Remedijacione tehnologije, Seminar - životna sredina i zdravlje, Seminar - životna sredina i otpad, Sistemi kontrole kvaliteta, Sistemi obezbeđivanja kvaliteta u proizvodnji, Tehnologija zaštite životne sredine, Toksikološka hemija, Upravljanje kvalitetom i resursima, Upravljanje životnom sredinom, Zagađenje vazduha, Zagađenje voda, Zaštita okoline, Zaštita voda, Zaštita vazduha, Zaštita zemljišta, Životna sredina i održivi razvoj.

MASTER AKADEMSKE STUDIJE - Monitoring životne sredine, Procesni materijali u zaštiti životne sredine, Kvalitet sedimenta, Unapređeni oksidacioni procesi, Hromatografske metode u analizi životne sredine, Kontrola emisije industrijskih otpadnih gasova, Modelovanje procesa u životnoj sredini, Opasan otpad, Ekoinženjering, Toksikologija vodenih ekosistema, Ekomenadžment, Upravljanje vodama, Upravljanje otpadom, Kontrola emisije industrijskih otpadnih voda, zelena remedijacija, Hemijski procesi u atmosferi, Procena rizika u životnoj sredini, Hemija i ekotoksikologija zagađenja, Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda, Savremene tehnike i procesi u obradi voda.

DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE - Odabrana poglavlja zaštite vode, Kvalitet sedimenta (viši kurs), Kontrola kvaliteta vode za piće, Ekotoksikologija (viši kurs), Remedijacioni procesi (viši kurs), Odabrana poglavlja zaštite životne sredine, Kontrola kvaliteta životne sredine (viši kurs), Ekoinženjering (viši kurs), Opasan otpad (viši kurs), Monitoring životne sredine (viši kurs).

NAUČNA DELATNOST NA KATEDRI

Naučna delatnost na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine realizuje se kroz nekoliko pravaca:

 1. Kvalitet i prerada vode za piće sa posebnom pažnjom na istraživanja ponašanja prirodnih organskih materija u procesima prerade vode za piće kao i uklanjanje arsena;

 2. Upravljanje vodama u okviru koga se posebno rade istraživanja vezana za monitoring kvaliteta otpadnih voda, izradu i unapređenje katastra zagađivača;

 3. Unapređenje tehnologija za prečišćavanje otpadnih voda (komunalnih i industrijskih) sa naglaskom na uklanjanje specifičnih zagađenja (metala, naftnog zagađenja, fenola) i zajedničku preradu komunalnih i industrijskih otpadnih voda;


 4. Istraživanja tehnologija obrade otpada sa posebnim akcentom na stabilizaciju industrijskih muljeva (galvanska industrija, prehrambena industrija, muljevi koji nastaju u procesima obrade voda);

 5. Monitoring i remedijacija zagađenih lokaliteta u okviru kojih se istražuju mogućnosti sanacije zagađenih područja, unapređenje postupaka imobilizacije metala u kontaminiranom sedimentu i sorpcionih procesa u sedimentu.


Istraživačka grupa do sada je učestvovala u realizaciji preko 90 naučnih i stručnih projekata, pri čemu na više od 10 međunarodnih projekata: FP5 i FP6 projekat, na projektima EUREKA, COST 636 akcije i IPA. Svi ovi projekti doneli su Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine veliki broj savremenih aparata i opreme, mogućnost razmene i usavršavanja kadrova.

ODABRANI PROJEKTI

Odabrani međunarodni projekti:

 1. Cost-effective technologies for wastewater treatment and waste biodegradation in agro-industries with reclamation of resources, FP5 project, RTD INCO-COPERNICUS-Balkans A2, Prirodno-matematički fakultet - Departman za hemiju u saradnji sa Wageningen University-The Netherlands, CUTEC Institute-Germany, ENEA-Italy, Hidroinstitut-Bjeljina i HEIS-Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Broj projekta: ICA2- CT-2002-10010 (2003-2005). Korukovodilac projekta: Prof. dr Božo Dalmacija.

 2. Reinforcement of the laboratory for environmental protection at the Faculty of Science of the University of Novi Sad as a centre of excellence for environmental chemistry and risk assessment, FP6 project, Prirodno- matematički fakultet - Departman za hemiju u saradnji sa Fraunhofer-Gesellschaft- Gemany, University of Oxford, Department of Earth Sciences - UK i Clausthaler Umwelttechnik-Institut GmbH - Germany. Broj projekta: 043741 (2007-2009). Rukovodilac projekta: Prof. dr Božo Dalmacija.

 3. Arsenic and pesticide removal from natural water by an effective, safe and compactsized separation system, EUREKA, Prirodno-matematički fakultet - Departman za hemiju u saradnji sa ELKEDE Tech- nology and Design Centre S.A. - Greece, ENNEA Enter Per Le Nuove Technologie L’energia E L’ambiente - Italy, LIMNOS Company for applied ecology - Slovenia, ECOIND National Research and Development Institute for Industrial Ecology - Romania i JKP Vodovod i kanalizacija, Zrenjanin. Broj projekta: E! 3644 (2006-2009). Korukovodilac projekta: Prof. dr Dalmacija Božo.


 4. Development of new materials for application in environmentally friendly technologies for the cost-effective remediation of contaminated sites threatening cross-border regions – MATCROSS, IPA HU- SRB/1002/214/188 (2011-2013), u saradnji sa Univerzitetom u Segedinu Departmanom za primenjenu hemiju i zaštitu životne sredine. Rukovodilac projekta: Prof. dr Srđan Rončević.
 5. Arsenic and ammonium in drinking water: implementation of a cross-border platform for safe water – ARSENICPLATFORM, IPA HUSRB/1002/121/075 (2011-2013) u saradnji sa Eötvös József College (Baja). Rukovodioci projekta: Dr Zoltán Melicz i Prof. dr Jasmina Agbaba.

SPISAK NAJZNAČAJNIJIH REFERENCI


 1. Fridrich B., Krčmar D., Dalmacija B., Mol- nar J., Pešić V., Kragulj M., Varga N. (2014): Impact of wastewater from pig farm lagoons on the quality of local groundwater. Agricultural Water Management, 135: 40-53.


 2. Rajić Lj., Dalmacija B., Ugarčina Pero- vić S., Pešić V., Dalmacija M., Klašnja M., Bečelić Tomin M., Watson M. (2013): Improving the electrokinetic remediation of nickel, cadmium and lead contaminated sediment. Soil Sediment Contamination, 22: 199-207.


 3. Maletić S., Rončević S., Dalmacija B., Agba- ba J., Watson M., Tubić A., Ugarčina-Perović S. (2012): Characterisation of weathered-petroleum hydrocarbons during a landfarming bioremediation process. Journal of Serbian Chemical Society, 77: 1671-1685. 4. Tubić A., Agbaba J., Dalmacija B., Ugarčina Perović S., Klašnja M., Rončević S., Ivančev- Tumbas I. (2011): Removal of Natural Organic Matter from Groundwater Using Advanced Oxidation Processes at a Pilot Scale Drinking Water Treatment Plant in the Central Banat Region (Serbia). Ozone Science and Engineering, 33(4): 267-278. 5. Tubić A., Dalmacija B., Agbaba J., Ivančev Tumbas I., Dalmacija M. (2010): Tracking disinfection by-products and arsenic removal during various drinking water treatment trains. Water Science and Technology, 61: 3169-3177.


 6. Maletić S., Dalmacija B., Rončević S., Agbaba J., Petrović O. (2009): Degradation Kinetics of an Aged Hydrocarbon-Contaminated Soil. Water Air Soil Pollution, 202: 149-159.


 7. Karlović E., Dalmacija B., Tamaš Z., Prica M., Ranogajec J. (2008): Preliminary Evaluation of Galvanic Sludge Immobilization in Claybased Matrix as an Environmentally Safe Process. Journal of Environmental Science and Health, part A, 43(5), 528-537.


 8. Dalmacija B., Prica M., Ivančev Tumbas I., van der Kooij A., Rončević S., Krčmar D., Bikit I., Teodorović I. (2006): Pollution of the Begej Canal sediment – metals, radioactivity and toxicity assessment. Environment International, 32: 606-615.


 9. Rončević S., Dalmacija B., Ivančev-Tumbas I., Tričković J., Petrović O., Klašnja M., Ag- baba J. (2005): Kinetics of Degradation of Hydrocarbons in the Contaminated Soil Layer. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 49(1): 27-36.


 10. Agbaba J., Ivancev Tumbas I., Dalmacija B., Klašnja M. (2004): Formation of byproducts in the course of intemediate ozonation of groundwater pretreated by ozone and polyaluminium chloride. Water Sciences and Tecnology, 49(4): 63-68.


 11. Dalmacija B., Ivančev Tumbas I., Agbaba J., Đurendić M. (2003): Case Study of Petroleum Contaminated Area of Novi Sad After NATO Bombing in Yugoslavia. Soil and Sediment Contamination, 12(4): 591 - 611.


 12. Ivančev Tumbas I., Dalmacija B. (2001): Effects of coagulation processes on aldehydes formation in groundwater treated with common oxidative agents. Water Research, 35(16): 3950-3958.


 13. Dalmacija B., Ivančev Tumbas I., Zejak J., Čukić Z. (2000): Danube pollution caused by the destruction of the oil rafinery in Novi Sad. European Water Management, 3(2): 62-63.

 14. Ivančev Tumbas I., Dalmacija B., Tamaš Z., Karlović E. (1999): The effect of different drinking water treatment ptocesses on the rate of chloroform formation in the reactions of natural organic matter with hypochlorite. Water Research, 33(18): 3715-3722.


 15. Ivančev Tumbas I., Dalmacija B., Tamaš Z., Karlović E. (1998): Reuse of biologically regenerated activated carbon for phenol removal. Water Research, 32(4): 1085-1094.

 16. Dalmacija B., Karlović E., Tamaš Z.,. Mišković D (1996): Purification of High-salinity wastewaters by activated sludge procedure. Water Research, 30 (2): 295-298.

 17. Dalmacija B., Tamaš Z., Mišković D., Karlović E., Petrović O. (1992): The biosorption of selected pesticides from water by biologically activated carbon. Water Science and Technology, 26(9-11): 1991-1994.


 18. Hain Z., Dalmacija B., Mišković D., Karlović E. (1990): Preparation of drinking water from the surface water of the Danube - a case study. Water Science and Technology, 22(5): 253-258.


 19. Mišković D., Dalmacija B., Hain Z., Karlo- vić E., Marić S., Uzelac N. (1989): Investigation of an innovate technology for oil-field brine treatment. Water Science and Technology, 21: 1849-1852.


 20. Mišković D., Dalmacija B., Živanov Ž., Karlović E., Hain Z., Marić S. (1986): An investigation of the treatment and recycling of the oil refinery wastewater. Water Science and Technology, 18: 104-114.