Poštovani budući studenti,
Kako bi Vam olakšali pripremu za polaganje prijemnog ispita i pomogli da što efikasnije ponovite gradivo za prijemni ispit, omogućili smo Vam uvid u uvodne teorijske delove iz zbirke. Klikom na naslov odgovarajućeg poglavlja otvara se teorijski deo tog poglavlja.
Samostalno probajte da rešite zadatke iz zbirke. Javite nam kako Vam ide. Pišite nam na adresu priprema.hemija@dh.uns.ac.rs. Biće nam drago da Vam pomognemo, ali i da pročitamo Vaše komenate i čujemo Vaše mišljenje.

SADRŽAJ PRIPREMNE NASTAVE IZ HEMIJE

Klikom na naslov otvoriće vam se teoriski deo za dato poglavlje

 • I STRUKTURA SUPSTANCE. OSNOVNI HEMIJSKI ZAKONI
 • Pojam materije i supstance
 • Zakon stalnih masenih odnosa, zakon umnoženih masenih odnosa, zakon stalnih zapreminskih odnosa, Avogadrov zakon
 • Pojam mola, Avogadrovog broja, molarne mase, molarne zapremine gasa
 • Struktura atoma, principi izgradnje elektronskog omotača, elektronska konfiguracija atoma i jona
 • Hemijska veza
 • Hemijske formule i izračunavanja iz njih
 • Vodonik, hemijske osobine i tipovi jedinjenja elemenata 14, 15, 16. i 17. grupe PSE, plemeniti gasovi
 • II RASTVORI
 • Rastvori, rastvorak, rastvarač
 • Sastav rastvora (maseni udeo, količinska i masena koncentracija, molalitet)
 • Razblaživanje rastvora
 • Koligativne osobine razblaženih rastvora (sniženje temperature mržnjenja, povišenje temperature ključanja, osmotski pritisak)
 • Priroda C-atoma, tipovi veza u organskim molekulima, osnovni tipovi organskih reakcija (supstitucija, adicija, eliminacija)
 • Ugljovodonici: nomenklatura, dobijanje, fizičke osobine, hemijske reakcije i praktični značaj alkana, alkena, alkina, diena, cikolalkana i aromatičnih ugljovodonika
 • III HEMIJSKE REAKCIJE
 • Hemijske reakcije i njihovo predstavljanje, značenje hemijskih jednačina i izračunavanja iz njih
 • Osnovni tipovi hemijskih reakcija
 • Toplotni efekti hemijskih reakcija, standardna entalpija hemijske reakcije, entalpija nastajanja jedinjenja, egzotermne i endotermne reakcije
 • Brzina hemijske reakcije, faktori koji utiču na brzinu hemijske reakcije, hemijska ravnoteža, konstanta ravnoteže, Le Šateljeov princip
 • Oksidoredukcione reakcije, oksidacioni broj, polureakcije oksidacije i redukcije, oksidaciona i redukciona sredstva, određivanje koeficijenata u jednačinama oksidoredukcija, naponski niz metala
 • Funkcionalne grupe, nomenklatura, dobijanje, fizičke osobine, hemijske reakcije  i praktični značaj alkohola, fenola i etara, aldehida i ketona, karboksilnih kiselina, supstituisanih kiselina i derivata kiselina (estri, halogenidi, amidi i anhidridi)
 • IV OSNOVNE KLASE NEORGANSKIH JEDINJENJA
 • Hidridi i oksidi
 • Elektrolitička disocijacija i primena ravnoteže na nju, stepen elektrolitičke disocijacije i konstanta disocijacije, jaki i slabi elektroliti
 • Kiseline i baze, Arenijusova teorija: jake i slabe kiseline i baze, amfoterni hidroksidi, protolitička teroija, konjugovani parovi, amfoliti, elektrolitička disocijacija vode i pH vrednost
 • Soli, tipovi soli (neutralne, kisele, bazne, dvogube, kompleksne), hidroliza soli
 • Puferski sistemi
 • Funkcionalna grupa, nomenklatura, dobijanje, fizičke osobine, hemijske reakcije i praktični značaj amina i nitrojedinjenja
 • Heterociklična jedinjenja: petočlani i šestočlani heterocikli sa jednim i sa dva heteroatoma, kondenzovana heterociklična jedinjenja.
 • Hemijske osobine i tipovi jedinjenja s-, p- i d-metala
 • Fizičke i hemijske osobine masti i ulja, ugljenih hidrata, aminokiselina, proteina  i nukleinskih kiselina.

I ove godine Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine organizuje besplatnu pripremnu nastavu iz hemije za polaganje prijemnog ispita. Pripremna nastava se organizuje subotom od 10 časova, počevši od 01.02.2020. u prostorijama Fakulteta (plava zgrada, Trg Dositeja Obradovića 3).

Na pripremnoj nastavi iz hemije radiće se po novoj zbirci zadataka iz hemije koja se nalazi u prodaji i može da se kupi u našoj skriptarnici.

Prijavu za pohađanje besplatne pripremne nastave iz hemije za polaganje prijemnog ispita možete popuniti ovde . Sve dodatne informacije možete dobiti putem e-maila: infohemija@dh.uns.ac.rs

Očekujemo Vas!

Detaljan plan pripremne nastave

Pripremna nastava 2020

 

Primer testa za prijemni ispit iz hemije 

Prijemni HEMIJA 2017