Nagradni konkurs fonda Nenada M. Kostića za najbolje master ili diplomske radove iz svih oblasti čiste i primenjene hemije

  • Post Category:... / Konkursi

Fond Nenada M. Kostića za hemijske nauke ulazi u devetnaestu godinu rada na korist nauke i nastave u Srbiji. Fond deluje kroz Upravni odbor, koji čine profesori sa univerziteta u Srbiji: dr Ljiljana S. Jovanović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, predsednik; dr Neda M. Mimica-Dukić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu; dr Miloš I. Đuran, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu; dr Dušan M. Sladić, sa Hemijskog fakulteta u Beogradu; dr Mihajlo R. Etinski, sa Fakulteta za fizičku hemiju u Beogradu i dr Niko S. Radulović, sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Fond će nagraditi autore i pohvaliti mentore dva najbolja rada odbranjena u periodu od 1. aprila 2019. do 31. marta 2020. godine. Novčane nagrade iznosiće 950, odnosno 800 evra. Nenagrađeni kandidati dobiće po jedan grafički list srpskih likovnih umetnika. 

Konkurs traje od 24. februara do 6. aprila 2020. godine. Kandidati se na konkurs prijavljuju sami. Prijavu mogu dobiti od bilo kog člana Upravnog odbora ili na e-mail: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs. Potpuna prijava sa svim prilozima može se predati lično članu Upravnog odbora ili poslati poštom na adresu: prof. dr Ljiljana Jovanović, Departman za hemiju, Prirodno-matematički fakultet, Trg D. Obradovića 3, 21000 Novi Sad. Uz prijavu se prilaže po jedan primerak sledećih dokumenata:

  • Biografija, ne duža od jedne strane, sa podacima o srednjoškolskom obrazovanju, univerzitetskim studijama, karijeri i eventualnim nagradama i uspesima.
  • Master ili diplomski rad u elektronskoj formi, na disku.
  • Uverenje o odbranjenom radu.
  • Uverenje o položenim svim ispitima na osnovnim i master studijama sa ocenama.
  • Dve poverljive preporuke merodavnih osoba koje dobro poznaju rad kandidata, poslate na e-mail: jovanovic@dh.uns.ac.rs.
  • Spisak i kopije objavljenih radova i saopštenja.

Upravni odbor i predsednik Fonda će vrednovati zasluge kandidata po ustaljenim merilima kao što su: naučna vrednost rada; originalnost, kvalitet i primenljivost rezultata; objavljeni i saopšteni naučni i stručni radovi, ako ih kandidat ima; komisijska ocena odbranjenog rada; uspeh na studijama i slično. Nagrade i pohvale biće dodeljene u utorak, 26. maja 2020. godine u 12,00 sati, u Rektoratu (Svečana sala) Univerziteta u Kragujevcu, Jovana Cvijića bb. Nagrađeni kandidati i  pohvaljeni mentori su obavezni da prisustvuju svečanosti. Dobitnici nagrada će izložiti svoje radove u predavanjima koja će trajati po najviše sedam minuta. Svim nagrađenim i nenagrađenim kandidatima i njihovim mentorima koji budu prisustvovali svečanosti i koji to zatraže, biće plaćeni putni troškovi. Svi prisutni biće pozvani na mali prijem u čast nagradjenih i pohvaljenih.

Bliža obaveštenja o konkursu mogu se dobiti od prof. dr Ljiljane S. Jovanović: telefon: 021/485-2736, e-mail: ljiljana.jovanovic@dh.uns.ac.rs;  ili od predsednika i osnivača Fonda, prof. dr Nenada M. Kostića, čiji e-mail je nen.m.kos@gmail.com.

FOND NENADA M. KOSTIĆA ZA HEMIJSKE NAUKE