MSc Marina Lazarević

Istraživač-saradnik

Katedra za analitičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 32/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2754

e-mail: marina.lazarevic@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: https://personal.pmf.uns.ac.rs/marina.lazarevic/

SCOPUS Autor ID: 57194009462

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9539-4588

Obrazovanje

 • 2013-danas, Doktorske akademske studije hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2013. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2012. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 2017-danas, Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2013-2017. Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Informacije u hemiji
 • Analitička hemija okoline
 • Hromatografske metode.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Fotorazgradnja organskih polutanata
 • Eksperimentalni dizajn i kinetičke metode analize.

ODABRANI PROJEKTI

 • Razvoj metoda praćenja i uklanjanja biološki aktivnih supstanci u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Poređenje fotokatalitičke efikasnosti Zr/Fe3O4 i Si/ZrO2 nanoprahova u razgradnji biološki aktivnih jedinjenja prisutnih u životnoj sredini primenom simuliranog sunčevog zračenja, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2017-2018)
 • Primena polianilin/TiO2 nanočestičnih fotokatalizatora za uklanjanje organskih polutanata iz vode i procena njihove toksičnosti, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2014-2015).

ODABRANE REFERENCE

 1. Šojić Merkulov, D., Despotović, V., Banić, N., Armaković, S., Finčur, N., Lazarević, M., Četojevic-Simin, D., Orčić, D., Radoičić, M., Šaponjić, Z., Čomor, M., Abramović, B. (2018): Photocatalytic decomposition of selected biologically active compounds in environmental waters using TiO2/polyaniline nanocomposites: Kinetics, toxicity and intermediates assessment. Environmental Pollution. 239: 457-
 2. Djordjevic, A., Šojić Merkulov, D., Lazarević, M., Borišev, I., Medić, I., Pavlović, V., Miljević, B., Abramović, B. (2018): Enhancement of nano titanium dioxide coatings by fullerene andpolyhydroxy fullerene in the photocatalytic degradation of theherbicide mesotrione. Chemosphere. 196: 145-
 3. Šojić Merkulov, D., Lazarević, M., Djordjevic, A., Finčur, N., Despotović, V., Banić, N., Abramović, B. (2018): Photocatalytic degradation of mesotrione in the presence of TiO2 Hombikat modified with different Au nanoparticles. 24th International Symposium on Analytical and Environmental Problems, 8.-9. oktobar, Segedin, Mađarska, 211.
 4. Lazarević, M.J., Šojić Merkulov, D.V., Đorđević, A., Abramović, B.F. (2018): Mesotrione photodegradation catalyzed by TiO2 and fullerenol in the presence of electron acceptor KBrO3: Kinetics and factorial design analysis, Šesta konferencija mladih hemičara Srbije, 27. oktobar, Beograd, Srbija, str. 22.
 5. Šojić Merkulov, D.V., Lazarević, M.J., Despotović, V.N., Banić, N.D., Finčur, N.L., Maletić, S.P., Abramović, B.F. (2017): The effect of inorganic anions and organic matter on mesotrione (Callisto®) removal from environmental waters. Journal of the Serbian Chemical Society. 82: 343-355.

OSTALO

 • Član organizacionog odbora 52. i 55. Savetovanja Srpskog hemijskog društva održanog u Novom Sadu 2015. i 2018. godine.
 • Član Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine.
 • Član Udruženja za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo.
 • Stipendija fonda za mlade talente „Dositeja“ koju dodeljuje Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije (2010/2011. i 2012/2013.).
 • Specijalno priznanje Srpskog hemijskog društva za izuzetan uspeh u toku studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (2012).
 • Fakultetska i Univerzitetska nagrada za postignut uspeh u toku studija (2010, 2011, 2012).
 • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za osnovne studije.