Dragana Tamindžija sajt

Dr Dragana Tamindžija 

Asistent sa doktoratom

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 16/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2734

e-mail: dragana.tamindzija@dh.uns.ac.rs

Personalna stranica: –

SCOPUS Autor ID: 57112441000

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8179-8285

Obrazovanje

 • 2019, Doktor nauka biološke nauke, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Departman za biologiju i ekologiju
 • 2012. Master biolog – mikrobiologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011. Diplomirani biolog, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska zvanja

 • 2015: Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2012-2015. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Osnove mikrobiologije
 • Mikrobiologija u zaštiti životne sredine
 • Osnovi bioloških principa zaštite životne sredine
 • Ekologija mikroorganizama
 • Mikrobiološki praktikum
 • Mikrobiološki monitoring
 • Mikrobiologija životne sredine
 • Osnovi zaštite okoline
 • Ekotoksikologija.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Mikrobiologija životne sredine
 • Bioremedijacija.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda TR37004, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta III43005, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • The role of metal homeostasis, reduction and sporulation in the metal resistance of Gram-positive bacteria (SCOPES IZ73Z0_ 152527/1), Švajcarska Nacionalna Naučna Fondacija (2014-2017).

ODABRANE REFERENCE

 1. Spasojević, J., Maletić, S., Rončević, S., Radnović, D., Čučak, D., Tričković, J., Dalmacija, B. (2015): Using chemical desorption of PAHs from sediment to model biodegradation during bioavailability assessment. Journal of Hazardous Materials. 283: 60-69.
 2. Čučak, D., Spasojević, J., Babić, O., Maletić, S., Simeunović, J., Rončević, S., Dalmacija, B., Tamaš, I., Radnović, D. (2017): A chemical and microbiological characterization and toxicity assessment of the Pančevo industrial complex wastewater canal sediments, Serbia. Environmental Science and Pollution Research. 24:8458–8468.
 3. Čučak, D., Babić, O., Tamaš, I., Simeunović, J., Karaman, M., Kovač, D., Novaković, M., Markov, S., Knežević, P., Stojanov, I., Obradović, V., Radnović, D. (2018): Prevalence, Antibiotic Resistance and Diversity of Salmonella Isolates from Soils and Sediments in Serbia. International Journal of Environmental Research. 12(6): 829-841.
 4. Stošić, M., Čučak, D., Kovačević, S., Perović, M., Turk-Sekulić, M., Vojinović-Miloradov, M., Radnović, D. (2016): Meat industry wastewater: microbiological quality and antimicrobial susceptibility of coli and Salmonella sp. isolates, case study in Vojvodina. Serbia Water Science and Technology. 73(10): 2509-2517
 5. Čučak, D., Marković, N., Radnović, D. (2016): Microbiological water quality of the Nišava River. Water Science and Technology: Water Supply. doi: 10.2166/ws.2016.089

OSTALO

 • Studijski boravak na Institutu za molekularnu biologiju Slovačke akademije nauka, septembar-oktobar 2015, novembar-decembar 2016
 • Član Udruženja mikrobiologa Srbije, Federacije evropskih mikrobioloških društava, Srpskog društva za molekularnu biologiju i Srpskog hemijskog društva