Aleksandra Kulić sajt

MSc Aleksandra Kulić Mandić

Istraživač saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel: /

e-mail: aleksandra.kulic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57202854196

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5934-935X

Obrazovanje

 • 2014-do danas. Doktorant nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Master analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Diplomirani analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2020. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2017-2020. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Zaštita vazduha
 • Zagađenje vazduha
 • Industrijski procesi
 • Bezotpadna tehnologija
 • Osnovne metode tehnologije zaštite životne sredine.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Tretman otpadnih voda tekstilne industrije
 • Heterogeni Fenton proces
 • Sinteza i modifikacija čvrstih katalizatora.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2014-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Bečelić-Tomin, M., Kulić, A., Kerkez, Đ., Tomašević Pilipović, D., Pešić, V., Dalmacija, B. (2018): Synthesis of impregnated bentonite using ultrasound waves for application in the Fenton process. Clay Minerals. 53. 203-212. doi:10.1180/clm.2018.14
 2. Bečelić Tomin, M., Kulić, A., Kerkez, Đ., Prica, M., Rapajić, S., Tomašević Pilipović, D., Pešić, V. (2017): Reactive dye degradation using Fe-loaded bentonite as a Fenton-like catalyst: From process optimization to effluent acute toxicity. Fresenius Environmental Bulletin. 26. 8184-8198.
 3. Kulić, A., Kerkez, Đ., Bečelić-Tomin, M., Dalmacija, B., Pucar, G. (2016): Ispitivanje uticaja procesnih parametara na obezbojavanje rastvora reaktivne boje pomoću Fenton procesa. Voda i sanitarna tehnika. 1/2016. 47-52.

OSTALO

 • Nosilac je uverenja Savetnika za hemikalije (2017-2023).
 • Član Srpskog hemijskog društva (2016-2018).
 • Učešće u TRAIN programima usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu (2016-2017).
 • Učešće u Otvorenim vratima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2014-do danas), kao i u Noći istraživača kao deo grupe za održivo upravljanje otpadnim vodama (2017), u sklopu aktivnosti Marketing tima Prirodno-matematičkog fakulteta.