KОМПАНИЈА DDOR ТРАЖИ АНАЛИТИЧАРА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА !!!

Опис посла за Аналитичара одрживог развоја:

• Развија и управља функцијом за одрживи развој и пратећом интерном регулативом, извештавањем, аналитиком и праксом Друштва, користећи искуства Унипол групе;
• Дефинише и спроводи Политику одрживог развоја, у сарадњи са Унипол групом;
• Дефинише и спроводи Политике управљања ESG ризицима у различитим областима пословања, у сарадњи са надлежним функцијама;
• Идентификује ESG ризике релевантне за делатност, дефинише планове за њихово ублажавање кроз различите пословне процесе и такође помаже оперативним функцијама укљученим у дефинисање одговарајућих политика ризика, како кроз формализацију политика тако и кроз структурирање алата за примену у пословању;
• Оцењује стање одрживог развоја Друштва и доставља извештаје о одрживом развоју менаџменту и Групи, а по потреби и надлежним државним органима;
• Задужен је за пројекте и активности Друштва из области одрживог развоја, праћење њиховог напретка, проверу правилног спровођења планираних мера;
• Пружа техничку и методолошку подршку укљученим оперативним функцијама, ради интегрисања принципа одрживог развоја у пословање, спровођења планираних мера и, уопштено, обављања послова са ESG утицајем;
• Обезбеђује припрему докумената Друштва и интерних прописа из области одрживог развоја, укључујући и оне намењене релевантним стејкхолдерима (нпр. Извештај о одрживом развоју), обезбеђујући правилно прикупљање и презентацију потребних података;
• Сарађује са надлежним организационим јединицама на правилној комуникацији у вези са SRI – профилом друштвено одговорних улагања;
• Сарађује са функцијом усклађености пословања у циљу усклађивања докумената и интерне праксе са прописима у области одрживог развоја;
• Прати спровођење мера прописаних регулативом из области одрживог развоја;
• Промовише принципе одрживог развоја унутар Друштва.
• Обезбеђује да поступања запослених којима је непосредни руководилац буду у складу са извештајима и обавештењима достављеним органу за надзор који врши надзор над обављањем делатности осигурања, државним органима, институцијама, и слично, кроз размену информација са запосленима, давање упутстава, периодичне интерне контроле методом случајног узорка и друго.
• Остали послови по налогу непосредног руководиоца.

Пријава: regrutacija@ddor.co.rs

Назнака у наслову мејла нека буде: Аналитичар одрживог развоја.