dr Vukadin Leovac

Profesor emeritus

 

Katedra za opštu i neorgansku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Laboratorija: 25/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2750

e-mail: vukadin.leovac@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Author ID: 7004363338

Obrazovanje

 • 1978. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1976. Magistar hemije, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1966. Profesor hemije, Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2014-danas: Profesor emeritus, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013-danas: Redovni član VANU
 • 2006-2013. Dopisni član VANU
 • 1989-2014. Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1984-1989. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1979-1984. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1969-1979. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

KNJIGE

 • Leovac, V. M., Češljević, V. I., Vojinović Ješić, Lj. S. Praktikum neorganske hemije I, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2011. i 2016.
 • Leovac, V. M., Češljević, V. I., Vojinović Ješić, Lj. S. Praktikum opšte hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.
 • Sakač, M., Đaković Sekulić, T., Trivić, S., Vaštag, Đ., Vojinović Ješić, Lj., Gaković, A., Matijević, B., Srećo, B. Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije (urednici Leovac, V., Segedinac, M.), Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2009.
 • Leovac, V. M., Češljević, V. I. Koordinaciona hemija izotiosemikarbazida i njegovih derivata, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2002.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza novih kompleksnih jedinjenja sa bioaktivnim ligandima
 • Fizičko-hemijska karakterizacija
 • Rendgenska strukturna analiza

ODABRANE REFERENCE

 1. Rodić, M. V., Leovac, V. M., Jovanović, LJ. S., Spasojević, V. V., Joksović, M. D., Stanojković T. P., Matić, I. Z., Vojinović-Ješić, LJ. S., Marković, V. R. (2016): Synthesis, characterization, cytotoxicity and antiangiogenic activity of copper(II) complexes with 1-adamantoyl hydrazone bearing pyridine rings, Eur. J. Med. Chem. 115: 75–81.
 2. Leovac, V. M., Bogdanović, G. A., Jovanović, Lj. S., Joksović, L., Marković, V., Joksović, M. D., Denčić, S. M., Isaković, A., Marković, I., Heinemanne, F. W., Trifunović, S., Đalović, I. (2011): Synthesis, characterization and antitumor activity of polymeric copper(II) complexes with thiosemicarbazones of 3-methyl-5-oxo-1-phenyl-3-pyrazolin-4-carboxaldehyde and 5-oxo-3-phenyl-3-pyrazolin-4-carboxaldehyde, J. Inorg. Biochem. 105: 1413–
 3. Leovac, V. M., Tomić, Z. D., Kovács, A., Joksović, M. D., Jovanović, Lj. S., Mészáros Szécsényi, K. (2008): Cobalt(II) complexes with disubstitued 3-aminopyrazole derivative: Mononuclear Co(II) complex with in situ prepared formamidine ligand, J. Organomet. Chem. 693: 77–
 4. Arion, V., Wieghardt, K., Weyhermueller, T., Bill, E., Leovac, V. M., Rufinska, A. (1997): Synthesis, structure, magnetism, and spectroscopic properties of some mono- and dinuclear nickel complexes containing noninnocent pentane-2,4-dione bis(S-alkylisothiosemi carbazonate)-derived ligands, Inorg. Chem. 36: 661–
 5. Leovac, V. M., Herak, R., Prelesnik, B., Niketić, S. R. (1991): Transition metal complexes with the thiosemicarbazide-based ligands-XIII.1 Synthesis and structure of μ-oxo-bis{[pentane-2,4-dione bis(S-methylisothiosemicarbazonato-k2N,-NII)(3-)]iron(IV)}, J. Chem. Soc. Dalton Trans. 2295–

OSTALO

 • Rukovodilac 10 višegodišnjih nacionalnih naučno-istraživačkih projekata, dva projekta koje je finansirao nadležni Pokrajinski sekretarijat i jednog bilateralnog projekta sa Slovenijom
 • Mentor 12 doktorskih disertacija, 4 magistarske teze, preko 80 diplomskih radova
 • Direktor Instituta za hemiju, predsednik Nastavnog veća PMF u Novom Sadu i šef Katedre za opštu i neorgansku hemiju
 • Ekspert za hemiju SIZ-a za naučni rad SAP Vojvodine, član Ekspertske komisije za hemiju i Komisije za naučna zvanja Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije i zamenik predsednika Matičnog odbora za hemiju Ministarstva nauke Republike Srbije
 • Višegodišnji predsednik i član komisije za polaganje stručnih ispita iz hemije za profesore srednjih škola i višegodišnji član naučnog odbora Savetovanja hemičara Srbije
 • Član Srpskog hemijskog društva, Srpskog kristalografskog društva i uređivačkog odbora časopisa Journal of the Serbian Chemical Society
 • Povelje PMF u Novom Sadu (1985), Departmana za hemiju (2012), Srpskog hemijskog društva (1997) i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka (2012)
 • Zaslužni član (2000) i Medalja Srpskog hemijskog društva za trajan i izvanredan doprinos nauci (2008)
 • Prva nagrada Ministarstva nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (2004) i Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (2006 i 2010)
 • Oktobarska nagrada grada Novog Sada (2006)
 • Zlatna plaketa za životno delo Udruženja univerzitetskih nastavnika i naučnika Vojvodine (2011)
 • Poseban broj renomiranog međunarodnog časopisa Polyhedron štampan u čast 70. rođendana prof. Leovca (2014)