Tijana Marjanovic

Dr Tijana Marjanović

Istraživač saradnik

 

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

e-mail: tijanam@dh.uns.ac.rs 

Obrazovanje

 • 2023. Doktorske akademske studije zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2017. Master hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016. Diplomirani hemičar – kontrola kvaliteta i upravljanje životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2023. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2020. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Nastava i kursevi

 • Kontrola kvaliteta životne sredine
 • Tehnologija zaštite životne sredine za ekologe
 • Savremene tehnike i procesi u preradi vode

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Tretman vode sa akcentom na uklanjanju organskih mikropolutanata iz različitih tipova vodenog matriksa sa fokusom na otpadne vode

ODABRANI PROJEKTI

Uticaj vodenog matriksa i fizičko-hemijskih osobina relevantnih organskih ksenobiotika na ekotoksičnost i ponašanje u odabranim procesima prečišćavanja voda (2011-2019)-angazovana kao stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije

ODABRANE REFERENCE

 1. Minja Bogunović, Tijana Marjanović, Ivana Ivančev-Tumbas (2021) Fate of Benzophenone, Benzophenone-3 and Caffeine in Lab-Scale Direct River Water Treatment by Hybrid Processes, Intеrnational Journal of Environmental and Public Health, 18, 8691 https://doi.org/10.3390/ijerph18168691.
 2. Ivana Ivančev-Tumbas, Minja Bogunović, Tijana Marjanović (2018) Fate of pharmaceutical and personal care products in water treatment – case study on caffeine and benzophenone, Humboldt Kolleg, 19-22. September, Belgrade, Serbia.
 3. Minja Bogunović, Tijana Marjanović, Ivana Ivančev-Tumbas (2018) Investigation of the combined coagulation and adsorption process for removal of benzophenone and caffeine from water, (XENOWAC II) Challenges and Solutions related to Xenobiotics and Antimicrobial Resistance in the Framework of Urban Wastewater Reuse: Towards a Blue Circle Society, 10-12. October, Limassol, Cyprus. ISBN: 978-9925-553-20-4.
 4. Ivana Ivančev-Tumbas, Minja Bogunović, Tijana Marjanović (2021) GC/MS analysis of organic micropollutants in water treatment research: an overview of different experimental approaches, QUO VADIS Life Sciences, 23-27. June, Opole, Poland.
 5. Tijana Marjanović, Minja Bogunović, Jelena Prodanović, Nina Banduka, Snežana Maletić, Kristiana Zrnić Tenodi, Ivana Ivančev-Tumbas (2021) Green coagulant application for removal of metals and As from municipal wastewater treatment plant effluent, QUO VADIS Life Sciences, 23-27. June, Opole, Poland.
 6. Tijana Marjanović, Snežana Maletić, Jelena Prodanović, Minja Bogunović, Ivana Ivančev-Tumbas (2019) Ispitivanje efikasnosti uklanjanja cinka, bakra i arsena prirodnim koagulantom u model otpadnoj vodi, 7th Memorial conference for environmental protection”Docent dr Milena Dalmacija”, 1-2. April, Serbia, 7.

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • Dobitnik stipendije fondacije „Docent dr Milena Dalmacija“ za najboljeg studenta na Katedri za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine Departmana za hemiju biohemiju i zaštitu životne sredine