Tamara Apostolović sajt

Dr Tamara Apostolović

Asistent

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 21a/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2724

e-mail: tamara.apostolovic@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2022. Doktor nauka – Nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2014. Master analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Diplomirani analitičar zaštite životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2022. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2018. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2015-2018. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Osnovi hemije okoline
 • Kvalitet sedimenta
 • Kontrola emisije industrijskih otpadnih gasova
 • Projekat – Analiza uticaja na životnu sredinu
 • Zaštita zemljišta, Remedijacione tehnologije,
 • Ekotoksikologija,
 • Sudbina i ponašanje hemikalija u životnoj sredini

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sorpcija i transport organskih polutanata u prirodnim geosorbentima bez i u prisustvu ugljeničnih materijala
 • Procesi obalske filtracije.

ODABRANI PROJEKTI

 • Twinning excellence on organic soil amendments effect on nutrient and contaminant dynamics in the subsurface (TwinSubDyn)
 • A Global Approach for Recovery of Arable Land through Improved Phytoremediation Coupled with Advanced Liquid Biofuel Production and Climate Friendly Copper Smelting Process (Phy2Climate)
 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2014-2019)
 • Organofosforni pesticidi u agroekosistemima Vojvodine-transport i biodegradacioni potencijal, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost (2018-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Apostolović T., Tričković J., Kragulj Isakovski M., Jović B., Maletić S., Tubić A., Agbaba J. (2020): Investigation of chlorinated phenols sorption mechanisms on different layers of the Danube alluvial sediment, Journal of Environmental Sciences, 98:134-142
 2. Isakovski M., Maletić S., Tamindžija D., Apostolović T., Petrović J., Tričković J., Agbaba J. (2020): Impact of hydrochar and biochar amendments on sorption and biodegradation of organophosphorus pesticides during transport through Danube alluvial sediment, Journal of Environmental Management, 274:111156
 3. Molnar Jazić J., Đurkić T., Bašić B., Watson M., Apostolović T., Tubić A., Agbaba J. (2020): Degradation of a chloroacetanilide herbicide in natural waters using UV activated hydrogen peroxide, persulfate and peroxymonosulfate processes, Environmental Science: Water Research & Technology
 4. Jevrosimov I., Kragulj Isakovski M., Apostolović T., Maletić S., Ražić S., Mihajlović M., Tričković J. (2021): Mechanisms of alachlor and pentachlorobenzene adsorption on biochar and hydrochar originating from Miscanthus giganteus and sugar beet shreds, Chemical Papers, 75:2105-2120

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva (2015-2018).
 • Učešće u TRAIN programima usavršavanja akademskog osoblja Univerziteta u Novom Sadu (2016-2017).
 • Učešće u Otvorenim vratima Departmana za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2014-do danas), u sklopu aktivnosti Marketing tima Prirodno-matematičkog fakulteta.