Suzana Jovanović Šanta

dr Suzana Jovanović-Šanta

Redovni profesor

 

Katedra za biohemiju i hemiju prirodnih proizvoda

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu,

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 19/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2760

e-mail: suzana.jovanovic-santa@dh.uns.ac.rs

Obrazovanje

 • 2010. Doktor biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2000. Magistar biohemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1994. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet

akademska i naučna zvanja

 • 2021- Redovni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2016-2021. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011-2016. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 2000-2011. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1999-2000. Stručni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1995-1999. Asistent-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet
 • 1994-1995. Stručni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet.

Nastava i kursevi

 • Biohemija
 • Medicinska biohemija
 • Biohemija hormona
 • Biohemija steroida
 • Ćelijske kulture u medicinskoj biohemiji
 • Odabrana poglavlja biohemije steroida

MONOGRAFIJA I PRAKTIKUMI

 • Jovanović-Šanta S., Medicinska hemija steroida u razvoju lekova za hormonski zavisne bolesti, nacionalna monografija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, 2020. g.
 • Trivić, S., Jovanović-Šanta, S. Praktikum iz biohemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2017.
 • Petrović, J., Mimica-Dukić, N., Kuhajda, K., Popsavin, V., Čiča, A., Jovanović-Šanta, S. Praktikum iz biohemije i preparativne biohemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2000.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Ispitivanje biološke aktivnosti modifikovanih steroida i drugih jedinjenja in vitro na ćelijskim kultuirama i animalnim tkivima i in vivo na animalnim modelima: ispitivanje antiestrogene, antikancerske, antioksidativne aktivnosti, merenje uticaja na enzime steroidogeneze.

ODABRANI PROJEKTI

 • Nova metoda skrininga za primenu u usmerenoj evoluciji humanih enzima koji metabolišu steroide, projekat između Republike Srbije i Republike Belorusije (2022-2024)
 • Regulacija metabolizma endogenih steroida inhibitorima citohrom P450-zavisnih monooksigenaza: molekularni i ćelijski mehanizmi, projekat između Republike Srbije i Republike Belorusije (2020-2021)
 • Targetirani skrining novih modulatora aktivnosti humanih sterol-hidroksilaza, projekat između Republike Srbije i Republike Belorusije (2018-2019)

ODABRANE REFERENCE

 1. Bekić S., Petri E., Krstić S., Ćelić A., Jovanović-Šanta S. (2024): Detection of isoflavones and phytoestrogen-rich plant extracts binding to estrogen receptor β using a yeast-based fluorescent assay. Anal Biochem 690: 115529.
 2. Kaličanin N., Kovačević G., Spasojević M., Prodanović O., Jovanović-Šanta S., Škorić D., Opsenica D., Prodanović R. (2022): Immobilization of ArRMut11 omega-transaminase for increased operational stability and reusability in the synthesis of 3α-amino-5α-androstan-17β-ol. Process Biochem 121: 674–680.
 3. Dzichenka Y., Shapira M., Yantsevich A., Cherkesova T., Grbović Lj., Savić M., Usanov S., Jovanović-Šanta S. (2021): Modified bile acids and androstanes—Novel promising inhibitors of human cytochrome P450 17A1. J Steroid Biochem Mol Biol. 205: 105777.
 4. Aleksić Sabo V., Škorić D., Jovanović-Šanta S., Nikolić I., Csànadi J., Knežević P. (2021): Synergistic activity of bile salts and their derivatives in combination with conventional antimicrobial agents against Acinetobacter baumannii. J Ethnopharm. 264: 113266.
 5. Jovanović-Šanta, S., Petri, E., Klisurić, O., Szécsi, M., Kovačević, R., Petrović, J. (2015): Antihormonal potential of selected D-homo and D-seco estratriene derivatives. Steroids. 97: 45–53.

OSTALO

 • Rukovodilac je ili učesnik u realizaciji 8 domaćih i 6 međunarodnih projekta.
 • Autor je i koautor pedesetak radova u časopisima sa SCI liste i više od sto saopštenja na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima.
 • Aktivan je recenzent u visoko kotiranim međunarodnim časopisima.
 • Mentor je dve odbranjene i jedne prijavljene doktorske disertacije i više od sto diplomskih i master završnih radova.
 • Član je komisije za akreditaciju studijskih programa PMF-a u Novom Sadu; komisije za rangiranje i upis kandidata na master i doktorske studije biohemije; grupe za izvođenje pripremne nastave iz hemije i promovisanje hemije i biohemije i komisije za vrednovanje publikovanih naučnih rezultata
 • Savetnik je studenata biohemijskog smera; Rukovodilac studijskog programa Doktorske akademske studije_Biohemija
 • Potpredsednik je Biohemijskog društva Srbije od 2016. godine.
 • Potpredsednik je Srpskog hemijskog društva od 2021. godine.
 • Predsednik je Srpskog hemijskog društva – Hemijskog društva Vojvodine od 2021. godine.
 • Koordinator je Radne grupe SHD za reformu nastave hemije od 2022. godine.
 • Član IUPAC’s Chemistry and Human Health Division od 2024. godine.
 • Usavršavanja: Summer Research Program at Department of Biochemistry, College of Dentistry, University of Illinois at Chicago, USA (1997., mesec dana); Laboratorija za molekularnu biologiju i endokrinologiju Instituta za nuklearne nauke „Vinča“ (1997-1998., 6 meseci); Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica (2001-2002., 8 meseci); 1st Department of Medicine, University of Szeged, Szeged, Hungary (2012-2014., 3 meseca); Institute of Bioorganic Chemistry of NAS of Belarus, Minsk, Belarus (2018-2022., 3 meseca)
 • Gostujući predavač u okviru Erasmus+ programa razmene univerzitetskog osoblja.
 • Veoma dobro govori, čita i piše engleski, a koristi se ruskim jezikom.
 • Udata, majka troje dece.