DSC_1056

dr Suzana Apostolov

Vanredni profesor

 

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 16/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2781

e-mail: suzana.apostolov@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 55553070800

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1215-669X

Obrazovanje

 • 2014. Doktor hemijskih nauka, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
 • 2007. Diplomirani hemičar – biohemija, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia.

akademska i naučna zvanja

 • 2022, Vanredni profesor, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
 • 2017-2022, Docent, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
 • 2015-2017. Naučni saradnik, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
 • 2012-2015. Istraživač-saradnik, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia
 • 2011-2012. Istraživač-pripravnik, University of Novi Sad Faculty of Sciences, Novi Sad, Serbia.

Monografije

 • Apostolov, S., Vaštag, Đ. Hromatografski parametri kao prediktori biološke aktivnosti derivata fenilacetamida, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, 2021.

Nastava i kursevi

 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II
 • Praktikum iz Analitičke hemije
 • Preparativna analitička hemija
 • Analitička toksikologija
 • Analiza biološkog materijala

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • proučavanje retencionih i solvatohromnih svojstava novosintetisanih potencijalno biološki aktivnih organskih jedinjenja

ODABRANI PROJEKTI

 • Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2010- danas)
 • Zaštita konstrukcionih materijala u priobalnim uslovima koristeći nove ekološki prihvatljive inhibitore, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Republike Crne Gore

ODABRANE REFERENCE

 1. Apostolov, S., Mijin, D., Petrović, , Vastag, Gy. (2020): In silico approach in the assessment of chromatographic parameters as descriptors of diphenylacetamides’ biological/pharmacological profile. Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies. 43: 852–862.
 2. Vastag, Gy., Apostolov, S., Mijin, D., Grbovic, Lj., Kaurinovic, B. (2019): Chemometric study of chromatographic and computational bioactivity parameters of diphenylacetamides. Journal of Chemometrics. 33: e3091.
 3. Matijević B., Vaštag, Đ., Apostolov, S., Milčić, M., Marinković, A., Petrović S. (2019): N-(substituted phenil)-2-chloroacetamides: LSER and LFER study. Arabian Journal of Chemistry. 12: 3367–3379.
 4. Vastag, Gy., Apostolov, S., Matijević, B., Assaleh, F. (2018): Multivariate assessment of azo dyes’ biological activity parameters. Journal of Chromatography B. 1084: 141–149.
 5. Vastag, Gy., Apostolov, S., Perišić-Janjić, N., Matijević B. (2013): Multivariate analysis of chromatographic retention data and lipophilicity of phenylacetamide derivatives. Analytica Chimica Acta. 767: 44–49.

OSTALO

 • Član je Srpskog hemijskog društva Vojvodine