DSC_9749

dr Slobodan Gadžurić

Redovni profesor

 

Šef Katedre za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 13/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2744

e-mail: slobodan.gadzuric@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 6603075891

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8145-5239

Obrazovanje

 • 2006. Doktor hemijskih nauka, Université de Provence, Aix-Marseille I, Marsej, Francuska
 • 2001. Magistar hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1996. Diplomirani hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 2017-danas, Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2012-2017. Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2008-2012. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2002-2008. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1998-2002. Asistent-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1997-1998. Istraživač-stipendista, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II
 • Računanje u hemiji
 • Forenzička hemija
 • Hemija u umetnosti
 • Odabrana poglavlja analitičke hemije
 • Analitička hemija (viši kurs)
 • Zelena hemija i jonske tečnosti
 • Molekularna gastronomija (za studente master studija gastronomije)
 • Prirodne nauke u konzervaciji i restauraciji 1 i 2 (Akademija umetnosti, Univerzitet u Novom Sadu)

Udžbenici

 • Žigrai, I., Vaštag, Đ., Gadžurić, S. Analitička hemija – neorganska kvalitativna analiza, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2011.
 • Janjić-Perišić, N., Đaković-Sekulić, T., Gadžurić, S. Opšta hemija, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2009.
 • Gadžurić, S., Adamov, J., Vaštag, Đ. Kvalitativna neorganska analiza, E-praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2017.
 • Vraneš, M., Gadžurić, S., Tot, A., Kompleksi u analitičkoj hemiji – metode određivanja ravnotežnih konstanti, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2017.
 • Gadžurić S., Belić S., Đurendić-Brenesel M. Forenzička hemija – praktikum s elementima teorije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2019.
 • Korolija Crkvenjakov, D., Gadžurić, S. Čišćenje slika i drugih polihromnih površina, Galerija Matice srpske, Novi Sad, 2020.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza, karakterizacija, toksičnost i primena jonskih tečnosti u analitičkoj hemiji
 • Interakcije, svojstva, optimizacija i primena novih elektrolita poboljšane bezbednosti
 • Reakcije asocijacije i kompleksiranja u nevodenoj sredini

ODABRANI PROJEKTI

 • Pristupi održivosti i zelene hemije u razvoju analitičkih metoda i skladištenju energije, ON172012, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Eksperimentalno i hemometrijsko ispitivanje biološki aktivnih i ekološki pogodnih supstanci i rastvarača, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost APV (2011-2016)
 • Novi rastvarači u konzervaciji nacionalnog kulturnog nasleđa, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost APV (2016-2017)

ODABRANE REFERENCE

 1. Slobodan Gadžurić, Milan Vraneš, Sanja Dožić, Thermochromic cobalt(II) chloro complexes in different media: possible application for auto-regulated solar protection, Sol. En. Mat. Sol. Cells 105, 309-316, (2012).
 2. Milan Vraneš, Aleksandar Tot, Suzana Jovanović-Šanta, Maja Karaman, Sanja Dožić, Kristina Tešanović, Vesna Kojić, Slobodan Gadžurić, Toxicity reduction of imidazolium-based ionic liquids by the oxygenation of the alkyl substituent, RSC Advances 6, 96289-96295 (2016).
 3. Snežana Papović, Nikola Cvjetićanin, Slobodan Gadžurić, Marija Bešter-Rogač, Milan Vraneš, Physicochemical and electrochemical characterisation of imidazolium based IL + GBL mixtures as electrolytes for lithium-ion batteries, PCCP, 19,  28139-28152 (2017).
 4. Tatjana Trtić-Petrović, Aleksandra Dimitrijević, Nikola Zdolšek, Jelena Đorđević, Aleksandar Tot, Milan Vraneš, Slobodan Gadžurić, New sample preparation method based on task-specific ionic liquids for extraction and determination of copper in urine and wastewater, Anal. Bioanal. Chem. 410(1), 155-166 (2018).
 5. Pavle Jovanov, Milan Vraneš, Marija Sakač, Slobodan Gadžurić, Jovana Panić, Aleksandar Marić and Sergej Ostojić, Hydrophilic interaction chromatography coupled to tandem mass spectrometry as a method for simultaneous determination of guanidinoacetate and creatine, Chim. Acta, 1028, 96-103, (2018).

OSTALO

 • Studijski boravci u inostranstvu: Ecole Polytechnique, Université de Provence, Marseille, Francuska; Kemisk Institute, Lyngby, Danska; Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY, USA; Iowa State University, Ames, IA, USA.
 • Rukovodilac bilateralne saradnje sa Fakultetom za hemiju i hemijsku tehnologiju Univerziteta u Ljubljani (prof. dr Marija Bešter-Rogač) i Laboratorijom za spektroskopiju Univerziteta u Lilu (prof. dr Nacer Idrissi).
 • MC predstavnik Srbije u COST akciji CM1206 EXIL – Exchange on Ionic Liquids (2014-2017)
 • MC predstavnik Srbije i rukovodilac radne grupe u COST akciji CA18202 NECTAR – Network for Equilibria and Thermodynamics Advanced Research (2019-2023).
 • Mentor 53 diplomska i 57 master radova studenata, 4 odbranjene doktorske disertacije i 4 doktorske teze čija je izrada u toku.
 • Rukovodilac UCIMSI Univerziteta u Novom Sadu (2018-2021).
 • Rukovodilac Centra za multidisciplinarna istraživanja u oblasti forenzike „Dr Arčibald Rajs” na Univerzitetu u Novom Sadu (2017-2019 i 2020-2021).
 • Rukovodilac master akademskih studija hemije
 • ERASMUS+ koordinator na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine
 • Predsednik Stručnog veća za prirodno-matematičke nauke Senata UNS (2019-).
 • Član Senata Univerziteta u Novom Sadu (2019-).
 • Član nastavno-naučnog veća Prirodno-matematičkog fakulteta (2018-2021).
 • Član Upravnog odbora Srpskog hemijskog društva (2018-).
 • Član Stručnog veća za društvene nauke Senata UNS (2020-).
 • Potpredsednik Stručnog veća za prirodno-matematičke nauke Senata UNS (2015-2018).
 • Član Srpskog hemijskog društva, Electrochemical Society i IUPAC Analytical Chemistry Division – Subcommittee on Solubility and Equilibrium Data.
 • Nagrade: Plaketa za najbolje ocenjenog profesora od strane studenata na Deprtamanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine (2015) i IUPAC Franzosini Award (2014).
 • Govori engleski, slovenački, portugalski jezik, a služi se i francuskim i ruskim jezikom.