Dr Marko Grgić

Asistent

 

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 21/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2725

e-mail: marko.grgic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 56915499500

Obrazovanje

 • 2012. Master hemičar-kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2010. Hemičar – kontrole kvaliteta i upravljanja životnom sredinom, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2015: Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2013-2015. Stipendista ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja.

Nastava i kursevi

 • Zaštita zemljišta
 • Monitoring životne sredine
 • Kontrola emisije industrijskih otpadnih tokova
 • Remedijacione tehnologije.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • metode remedijacije kontaminiranih sedimenata i procena biodostupnosti organskih polutanata u sistemu sediment/voda,
 • tehnologije u pripremi vode za piće,
 • analiza organskih mikropolutanata.

ODABRANI PROJEKTI

 • Unapređenje tehnologija remedijacije sedimenta u cilju zaštite voda, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Razvoj modela za prioritizaciju deponija za zatvaranje i sanaciju u AP Vojvodini na osnovu procene rizika na životnu sredinu, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2016-2019)
 • Potencijal iskorišćenja biomase za sekvestraciju organskih polutanata u zemljištu/sedimentu, Sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2017-2018).

ODABRANE REFERENCE

 1. Grgić M., Maletić S., Beljin J., Kragulj Isakovski M., Rončević S., Tubić A, Agbaba J. (2019): Lindane and hexachlorobenzene sequestration and detoxification in contaminated sediment amended with carbon-rich sorbents. Chemosphere. 220: 1033-1040
 2. Maletić S., Beljin J., Rončević S., Grgić M., Dalmacija B. (2018): State of the art and future challenges for polycyclic aromatic hydrocarbons is sediments: sources, fate, bioavailability and remediation techniques – Review. Journal of Hazardous Materials. 365: 467–482
 3. Grba N., Krčmar D., Maletić S., Bečelic Tomin M., Grgić M., Pucar G., Dalmacija B. (2017) Organic and inorganic priority substances in sediments of Ludaš Lake, a cross-border natural resource on the Ramsar list. Environmental Science and Pollution Research. 24: 1938-1952.
 4. Spasojević  J., Maletić S., Rončević S., Grgić M., Krčmar D., Varga N., Dalmacija B. (2017) The role of organic matter and clay content in sediments for bioavailability of pyrene. Water Science and Technology, DOI: 10.2166/wst.2017.551
 5. Rončević, S., Spasojević, J., Maletić, S., Molnar Jazić, J., Kragulj Isakovski, M., Agbaba, J., Grgić, M., Dalmacija, B. (2016) Assessment of the bioavailability and phytotoxicity of sediment spiked with polycyclic aromatic hydrocarbons, Environmental Science and Pollution Research. 23(4): 3239-3246.
Close Menu