Marina Savic

dr Marina Savić

Vanredni profesor

 

Katedra za organsku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 15/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2733

e-mail: marina.savic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 23986790200

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1019-3673

Obrazovanje

 • 2013. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2003. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2021- danas. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2016-2021. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2014-2016. Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2009-2014. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2006-2009. Istraživač pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Nomenklatura organskih jedinjenja
 • Organska hemija II
 • Supramolekularna hemija
 • Hemija androgenih i antiandrogenih jedinjenja
 • Hemija biološki aktivnih organskih jedinjenja
 • Preparativna organska hemija
 • Eksperimentalna organska hemija
 • Organska sinteza

Udžbenici

 • Grbović, Lj., Ajduković, J., Nikolić, A., Savić, M., Pavlović, K., Oklješa A., Bjedov S. Organska hemija praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2019.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Sinteza i hemijske modifikacije novih androstanskih derivata kao potencijalno biološki aktivnih jedinjenja.

ODABRANI PROJEKTI

 • Novel steroid derivatives for anticancer drug development, projekat bilateralne saradnje između Republike Srbije i Republike Austrije; oznaka projekta 337-00-577/2021-09/27; trajanje projekta 2022-2024. Rukovodilac projekta: dr Marina Savić.
 • Novi steroidni derivati – potencijalni hemioterapeutici, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (142-451-2667/2021-01), trajanje projekta: 2021-2024. godine, rukovodilac projekta: vanredni profesor dr Marina Savić.
 • Razvoj steroidnih derivata od potencijalnog biomedicinskog značaja, projekat Pokrajinskog sekretarijata za nauku i tehnološki razvoj (142-451-2309/2021-01), trajanje projekta: 2021-2022. godine, rukovodilac projekta: dr Ivana Kuzminac, naučni saradnik.
 • Organska hemija u struci i nauci, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog obrazovanja Republike Srbije, programska aktivnost “Razvoj visokog obrazovanja”, trajanje projekta: 2021-2022. godine, rukovodilac projekta: Prof. dr Andrea Nikolić
 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Research Cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in Development of Anticancer Drug Compounds, IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2012-2014)
 • Sinteza i fizičko-hemijska ispitivanja odabranih organskih jedinjenja od potencijalnog farmakološkog značaja, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Marina P. Savić, Marija N. Sakač, Ivana Z. Kuzminac, Jovana J. Ajduković, Structural diversity of bioactive steroid compounds isolated from soft corals in the period 2015–2020, Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 218, 106061 (2022).
 2. Marina Savić, Marija Sakač, Jovana Ajduković (2021), „Bioactive Steroids from Marine Organisms“, Chapter 7 in Frontiers in Natural Product Chemistry (Volume 7), Editor Atta-ur-Rahman, FRS, Bentham Science Publishers, pp. 247-329, ISBN: 978-1-68108-916-4 (Online) 978-1-68108-917-1 (Print)
 3. Ivana Z. Kuzminac, Dimitar S. Jakimov, Sofija S. Bekić, Anđelka S. Ćelić, Maja A. Marinović, Marina P. Savić, Vidak N. Raičević, Vesna V. Kojić, Marija N. Sakač, Synthesis and anticancer potential of novel 5,6-oxygenated and/or halogenated steroidal D-homo lactones, Bioorganic & Medicinal Chemistry 30, 115935 (2021).
 4. Marina P. Savić, Dušan Đ. Škorić, Ivana Z. Kuzminac, Dimitar S. Jakimov, Vesna V. Kojić, Lucie Rárová, Miroslav Strnad, Evgenija A. Djurendić, New A-homo lactam D-homo lactone androstane derivative: Synthesis and evaluation of cytotoxic and anti-inflammatory activities in vitro, Steroids 157, 108596 (2020).
 5. Marina P. Savić, Jovana J. Ajduković, Jovana J. Plavša, Sofija S. Bekić, Andjelka S. Ćelić, Olivera R. Klisurić, Dimitar S. Jakimov, Edward T. Petri, Evgenija A. Djurendić: Evaluation of A-ring fused pyridine D-modified androstane derivatives for antiproliferative and aldo–keto reductase 1C3 inhibitory activity, Medicinal Chemistry Communications 9, 969-981 (2018).