Maja Lončarski sajt

Dr Maja Vujić rođ. Lončarski 

Naučni saradnik

Katedra za hemijsku tehnologiju i zaštitu životne sredine

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 21/V

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2725

e-mail: maja.loncarski@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57211979676

Obrazovanje

 • 2020. Doktor nauka – nauke o zaštiti životne sredine, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2013. Master hemičar – analitička hemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2012. Diplomirani hemičar – opšta hemija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2024 – Naučni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2020-2024. Istraživač saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.
 • 2017-2020. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Ekotoksikologija,
 • Osnovi kontrole kvaliteta životne sredine.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Zaštita voda
 • Mikroplastika u životnoj sredini.

ODABRANI PROJEKTI

 • Upotreba reciklirane mikroplastike i biouglja za uklanjanje specifičnih polutanata iz vodenog medijuma – µPlastChar, APV dugoročni (2021-2024)
 • Unapređenje remedijacionih tehnologija i razvoj metoda za procenu rizika zagađenih lokaliteta, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).

ODABRANE REFERENCE

 1. Lončarski, M., Agbaba, J., Tubić, A., Watson M., Kragulj Isakovski M., Maletić S., Rončević S. (2017): Investigation into the Impact of Various Factors on the Removal of Pentachlorobenzene from Water by Anion Exchange Process, Proceedings of the 9th Eastern European Young Water Professionals Conference IWA YWP, Budapest, Hungary, 183-184.
 2. Lončarski M., Tubić A., Agbaba J., Jović B., Mészáros Szécsényi K., Dalmacija B. (2018): Characterisation of Personal Care Products Microplastics as a Potential Source of Pollution of Danube Water, Proceedings of the IWA 10th Eastern European Young Water Professionals Conference, Zagreb, Croatia, 63-64, ISBN: 978-953-8168-23-9.
 3. Lončarski M., Tubić A., Apostolović T., Kragulj Isakovski M., Maletić S., Tričković J., Agbaba J. (2018): Ispitivanje interakcija nepolarnih organskih polutanata sa mikroplastikom različitog porekla u vodi, Knjiga radova i apstrakata VI Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine „DOCENT DR MILENA DALMACIJA“, Novi Sad, Srbija, pp V-08, ISBN 978-86-7031-493-1.
 4. Tubić A., Lončarski M., Apostolović T., Maletić S., Tričković J., Krčmar D., Agbaba J. (2018) Interaction of chlorophenols with microplastic in water. 8th Symposium Chemistry and Environmental protection “EnviroChem 2018”, Kruševac, 143-144.
 5. Tubić A., Lončarski M., Apostolović T., Kragulj Isakovski M., Maletić S., Tričković J., Agbaba J. (2018): Ispitivanje interakcija hlorovanih fenola i mikroplastike u vodi tokom vremena, Zbornik radova osamnaeste međunarodne konferencije “Vodovodni i kanalizacioni sistemi”, Jahorina, Pale, Bosna i Hercegovina, 8-14. ISBN: 978-86-82931-85-0.

OSTALO

 • Nagrada Srpskog hemijskog društva i Sekcije za hemiju i zaštitu životne sredine za najbolje postersko saopštenje na 8. Simpozijumu Hemija i zaštita životne sredine, EnviroChem 2018, pod nazivom „Interaction of chlorophenols with microplastic in water“ (2018).