dr Ljubica Grbovic

dr Ljubica Grbović

Vanredni profesor

 

Katedra za organsku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 19/III

Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2760

e-mail: ljubica.grbovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 15769018400

Obrazovanje

 • 2009. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1992. Diplomirani inženjer hemije bioorganskog smera, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2016: Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011-2016. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1995-2011. Asistent, Prirodno-matematički
 • 1994-1995. Stručni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Organska hemija II
 • Preparativna organska hemija
 • Mikrotalasi u zelenoj hemiji
 • Hemija nafte
 • Hemija slobodnih radikala
 • Mehanizmi organskih reakcija
 • Odabrana poglavlja organske hemije
 • Sintetske droge i prekursori (Master akademske studije Forenzika, Centar za multidisciplinarne studije forenzike „Dr Arčibald Rajs“).

Udžbenici

 • Grbović, Lj., Pavlović, K., Vasiljević, B., Mikrotalasi u zelenoj organskoj hemiji, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2020.
 • Grbović, Lj., Ajduković, J., Nikolić, A., Savić, M., Pavlović, K., Oklješa, A., Bjedov, S., Organska hemija – Praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2019.
 • Sakač, M., Grbović, Lj. Preparativna organska hemija – Praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Hemijske transformacije žučnih kiselina, naftnih kiselina i ugljenih hidrata
 • Mikrotalasno-katalizovana sinteza biološki aktivnih jedinjenja

ODABRANI PROJEKTI

 • Nova metoda skrininga za primenu u usmerenoj evoluciji humanih enzima koji metabolišu steroide, Međunarodni bilateralni projekat (2022-2024).
 • Regulacija metabolizma endogenih steroida inhibitorima citohrom P450-zavisnih monooksigenaza: molekularni i ćelijski mehanizam, Međunarodni bilateralni projekat (2020-2021).
 • Novi ekstrakcioni postupci u metodama za određivanje totalnog antioksidativnog kapaciteta kao i toksičnih supstanci u voću i hrani biljnog porekla, Međunarodni bilateralni projekat (2016-2017).
 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019).
 • Sinteza odabranih biološki aktivnih molekula i analoga od potencijalnog  interesa za biomedicinu i agronomiju, Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (2006-2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Ilić, M., Pastor, K., Marković, J., Grbović, Lj., Jovanović-Šanta, S., Mitrović, I., Trivunović, Z., Ačanski, M. (2022): Feasibility study of separation and purification of bile acid derivatives by HPLC on C18 and F5 columns. Steroids. 186. doi: 10.1016/j.steroids.2022.109074
 2. Marinović, M., Petri, E., Grbović, Lj., Vasiljević, B., Jovanović-Šanta, S., Bekić, S., Ćelić, A. (2022): Investigation of the potential of bile acid methyl esters as inhibitors of aldo-keto reductase 1C2: insight from molecular docking, virtual screening, experimental assays and molecular dynamics Molecular Informatics. 41. doi: 10.1002/minf.202100256
 3. Dzichenka, Y., Shapira, M., Yantsevich, A., Cherkesova, T., Grbović, Lj., Savić, M., Usanov, S., Jovanović-Šanta, S. (2020): Modified bile acids and androstanes – Novel promising inhibitors of human cytochrome P450 17A1. Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. 205. doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.105777
 4. Vasiljević, B., Petri, E., Bekić, S., S. Ćelić, A., Grbović, Lj., Pavlović, K. (2020):
  Microwave-assisted green synthesis of bile acid derivatives and evaluation of glucocorticoid receptor binding. RSC Medicinal Chemistry. 12: 278. doi: 10.1039/D0MD00311E
 5. Grbović, Lj., Vasiljević, B., Pavlović, K., Hajnal-Jafari, T., Đurić, S., Popsavin, M., Kevrešan, S. (2018): Microwave-assisted synthesis of biologically active amide derivatives of naphthenic acids under neat conditions. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 37: 13. doi: 10.20450/mjcce.2018.1371