dr Ljubica Grbovic

dr Ljubica Grbović

Vanredni profesor

 

Katedra za organsku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 19/III

Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2760

e-mail: ljubica.grbovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 15769018400

Obrazovanje

 • 2009. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1999. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 1992. Diplomirani inženjer hemije bioorganskog smera, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

akademska i naučna zvanja

 • 2016: Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2011-2016. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 1995-2011. Asistent, Prirodno-matematički
 • 1994-1995. Stručni saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Organska hemija II
 • Preparativna organska hemija
 • Mikrotalasi u zelenoj hemiji
 • Hemija nafte
 • Hemija slobodnih radikala
 • Mehanizmi organskih reakcija
 • Odabrana poglavlja organske hemije
 • Sintetske droge i prekursori (Master akademske studije Forenzika, Centar za multidisciplinarne studije forenzike „Dr Arčibald Rajs“).

Udžbenici

 • Grbović, Lj., Ajduković, J., Nikolić, A., Savić, M., Pavlović, K., Oklješa, A., Bjedov, S., Organska hemija – Praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2019. u štampi
 • Sakač, M., Grbović, Lj. Preparativna organska hemija – Praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2015.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Hemijske transformacije žučnih kiselina, naftnih kiselina i ugljenih hidrata.

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstvo prosvete, naukei tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Sinteza odabranih biološki aktivnih molekula i analoga od potencijalnog  interesa za biomedicinu i agronomiju,  Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine Republike Srbije (2006-2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Ćirin, D., Poša, M., Grbović, Lj., Pavlović, K., Vasiljević, B. (2015): Aggregation Behavior and Micellar Properties of Sodium Salts of Naphthenic Acid Mixtures. Journal of Surfactants and Detergents. 18: 83–
 2. Pavlović, K., Grbović, Lj., Vasiljević, B., Župunski, A., Putnik-Delić, M., Maksimović, I., Kevrešan, S. (2015): The influence of naphthenic acids and their fractions on cell membrane permeability. Journal of Serbian Chemical Society. 6: 749–
 3. Belić, S., Zec, N., Vraneš, M., Grbović Lj., Podunavac Kuzmanović, S., Kovačević, S., Gadžurić, S. (2017): Nature of the interactions in binary mixtures of 1-butyl-3-ethylimidazolium bromide ionic liquid with methanol and ethanol. Journal of Molecular Liquids. 229: 212–216.
 4. Vastag, Gy., Apostolov, S., Kaurinović, B., Grbović, Lj. (2018): Applying Multivariate Methods in the Estimation of Bioactivity Properties of Acetamide Derivatives. Journal of Planar Chromatography. 31: 497–
 5. Grbović, Lj., Vasiljević, B., Pavlović, K., Hajnal-Jafari, T., Đurić, S., Popsavin, M., Kevrešan, S. (2018): Microwave-assisted synthesis of biologically active amide derivatives of naphthenic acids under neat conditions. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 37: 13–