dr Ksenija Pavlovic

dr Ksenija Pavlović

Vanredni profesor

 

Katedra za organsku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 23/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2764

e-mail: ksenija.pavlovic@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 6603222856

Obrazovanje

 • 2014. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2009. Magistar hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2005. Diplomirani hemičar, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

akademska i naučna zvanja

 • 2022- : Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2017-2022. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2013-2017. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2009-2013. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2005-2009. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Organska hemija I
 • Organska hemija III
 • Eksperimentalna organska hemija
 • Mikrotalasne organske sinteze
 • Hemija kozmetičkih proizvoda
 • Hemija nafte
 • Hemija žučnih kiselina

Udžbenici

 • Grbović, Lj., Ajduković, J., Nikolić, A., Savić, M., Pavlović, K., Oklješa A., Bjedov S. Organska hemija praktikum, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, 2019.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Hemijske transformacije naftnih i žučnih kiselina
 • Mikrotalasno-katalizovana sinteza biološki aktivnih jedinjenja

ODABRANI PROJEKTI

 • Organska hemija u struci i nauci, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog obrazovanja Republike Srbije, programska aktivnost “Razvoj visokog obrazovanja”, (2021-2022)
 • Sinteza i biološka ispitivanja novih mimetika ili derivata odabranih citotoksičnih laktona, antitumorskog agensa tiazofurina i prirodnih naftnih kiselina, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Research Cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in Development of Anticancer Drug Compounds (RECODAC), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2012-2013)
 • Sinteza odabranih biološki aktivnih molekula i analoga od potencijalnog interesa za biomedicinu i agronomiju, Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2006-2010).

ODABRANE REFERENCE

 1. Grbovic, Lj., Vasiljevic, B., Pavlovic, K., Hajnal-Jafari, T., Djuric, S., Popsavin, M., Kevresan, S. (2018): Microwave-Assisted Synthesis of Biologically Active Amide Derivatives of Naphthenic Acids Under Neat Conditions. Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering. 37 (1): 13–20.
 2. Papović, S., Gadžurić, S., Tot, A., Bešter-Rogač, M., Pavlović, K., Vraneš, M. (2017): A comparative study on the interactions of [bmim][NTf2] ionic liquid with selected four- to seven-membered-ring lactones. The Journal of Chemical Thermodynamics. 107: 107–181.
 3. Klisurić, O., Secsi, M., Đurendić, E., Nikoletta, S., Herman, B.E., Jovanovic Santa, S., Dojčinović-Vujaskovic, S., Nikolić, A., Pavlović, K., Ajduković, J., Oklješa, A., Petri, E., Kojić, V., Sakač, M., Penov Gaši, K. (2016): Structural analysis and biomedical potential of novel salicyloyloxy estrane derivatives synthesized by microwave irradiation. Structural Chemistry. 27 (3): 947–960.
 4. Ćirin, D., Poša, M., Grbović, Lj., Pavlović, K., Vasiljević, B. (2015): Aggregation behavior and Miceellar properties of sodium salts of naphthenic acid mixtures. Journal of surfactants and detergents. 18 (1): 83–89.
 5. Pavlović, K., Grbović, Lj., Vasiljević, B., Župunski, A., Putnik-Delić, M., Maksimović, I., Kevrešan, S. (2015): The influence of naphthenic acids and their fractions on cell membrane permeability. Journal of the serbian chemical society. 80 (6): 749–754.

OSTALO

 • Departmanski Erasmus+ koordinator.