Jovana Panic

Dr Jovana Panić

Asistent sa doktoratom

Katedra za analitičku hemiju

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 26/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2751

e-mail: jovanap@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 57192697799

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0649-3400

Obrazovanje

 • 2022, Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2016. Master hemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2015. Diplomirani biohemičar, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 2024-danas, Asistent sa doktoratom, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2023-danas, Naučni saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2020-danas, Istraživač-saradnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2017-2020, Istraživač-pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija

Nastava i kursevi

 • Primena računara u hemiji
 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II
 • Viši kurs analitičke hemije
 • Analitički aspekti zelene hemije

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Sinteza i ispitivanje fizičko-hemijskih i solvatacionih svojstava novih biološki aktivnih supstanci u obliku jonskih tečnosti
 • Zelena hemija.

ODABRANI PROJEKTI

 • The new ionic additives for safer and durable electrolytes in lithium-ion batteries (safeLi), Fond za nauku Republike Srbije, program PROMIS (2023-2025)
 • Development of nanofiber materials for transdermal application based on new pharmaceutically active ionic liquids, bilateralni projekat sa Republikom Slovenijom (2023-2025)
 • Monitoring the electro-chemical and corrosion propeties of new Au-Ge alloy in different working conditions, bilateralni projekat sa Republikom Slovenijom (2023-2025)
 • Zeleni pristup strategiji razvoja novih tečnih komponenti u farmaceutskim formulacijama, Sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2021-danas)
 • CA18202 – Network for Equilibria and Chemical Thermodynamics Advanced Research (NECTAR) COST akcija (2019-2024)

ODABRANE REFERENCE

 1. Panić, J., Saletović, M., Rakić, M., Čapelja, E., Janković, N., Papović, S., Vraneš, M. (2024): Biocompatible tetrabutylphosphonium-based ionic liquids with medium-chain fatty acids as anions: Thermo-physical and antimicrobial profile. Journal of Molecular Liquids. 399, 124420. doi:10.1016/j.molliq.2024.124420.
 2. Panić, J., Papović, S., Šarac, B., Cerc Korošec, R., Rapaić, M., Gadžurić, S., Bešter-Rogač, M., Vraneš, M. (2023): Active pharmaceutical ingredient ionic liquid in natural deep eutectic solvents – Influence of solvent composition. Journal of Molecular Liquids. 384, 122282. doi:10.1016/j.molliq.2023.122282.
 3. Panić, J., Vraneš, M., Mirtič, J., Cerc Korošec, R., Zupančič, Š., Gadžurić, S., Kristl, J., Bešter-Rogač, M. (2022): Preparation and characterization of innovative electrospun nanofibers loaded with pharmaceutically applicable ionic liquid. International Journal of Pharmaceutics. 615: 121510. doi: 10.1016/j.ijpharm.2022.121510.
 4. Panić J., Tot, A., Drid, P., Gadžurić, S., Vraneš, M. (2021): Design and analysis of interactions in ionic liquids based on procaine and pharmaceutically active anions. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 166:105966. doi: 10.1016/j.ejps.2021.105966.
 5. Vraneš, M., Panić, J., Tot, A., Ostojić, S., Četojević-Simin, D., Janković, N., Gadžurić, S. (2019): Synthesis and thermophysical characterization of new biologically friendly agmatine-based ionic liquids and salts by experimental and computational approach. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 7, 12: 10773-10783. doi: 10.1021/acssuschemeng.9b01515.

OSTALO

 • Član Srpskog hemijskog društva
 • Član Udruženja naučnica Srbije “Srna”
 • Učesnik u realizaciji dobijenih Inovacionih vaučera br. 956 (2021), 1037 (2022) i 1137 (2023)
 • Član Organizacionog odbora Međunarodne konferencije 21st International Symposium on Solubility Phenomena and Related Equilibrium Processes, Srbija, Novi Sad (2024)
 • Član Organizacionog odbora Međunarodne konferencije 38th International Conference on Solution Chemistry, Srbija, Beograd (2023)
 • Član Organizacionog odbora Međunarodne konferencije XIII International Conference on Social and Technological Development, Bosna i Herzegovina, Trebinje (2023)
 • Stipendija za studente doktorskih akademskih studija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republike Srbije (2017-2018)
 • Letnja stručna praksa, NIS Gazprom neft (2016)