DSC_1065

dr Đenđi Vaštag (Gyöngyi Vastag)

Redovni profesor

 

Katedra za analitičku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 16/IV

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2781

e-mail: djendji.vastag@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 7003473946 i 57205052936

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7672-5380

Obrazovanje

 • 2003. Doktor hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1996. Magistar hemijskih nauka, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1991. Diplomirani inžinjer hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

akademska i naučna zvanja

 • 2014: Redovni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2009-2014. Vanredni profesor, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 2004-2009. Docent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1996-2004. Asistent, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija
 • 1992-1996. Asistent pripravnik, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija.

Nastava i kursevi

 • Analitička hemija I
 • Analitička hemija II
 • Praktikum iz analitičke hemije
 • Korozija i zaštita materijala
 • Hemija nanomaterijala
 • Analitička hemija (viši kurs)
 • Korozija materijala
 • Odabrana poglavlja elektrohemije
 • Elektrohemijska kinetika

Udžbenici

 • Gadžurić, S., Adamov, J., Vaštag, Đ., Kvalitativna neorganska analiza, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2017.
 • Žigrai, I., Vaštag Đ., Zbirka zadataka iz kvantitativne hemijske analize, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2016.
 • Žigrai, I., Vaštag, Đ., Gadžurić, S., Analitička hemija-neorganska kvalitativna analiza, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2014.
 • Sakač, M., Đaković-Sekulić, T., Trivić, S., Vaštag, Đ., Vojinović-Ješić, Lj., Gaković, A., Matijević, B., Srećo, B., Zbirka zadataka za pripremanje prijemnog ispita iz hemije, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2009.
 • Leovac, V., Šuranji, T., Penov-Gaši, K., Sakač, M., Đaković-Sekulić, T., Vaštag, Đ., Matijević, B., Zbirka zadataka iz hemije za pripremanje prijemnog ispita, Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad, Srbija, 2006.

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Ispitivanje fizičko-hemijskih svojstava: retencionih, solvatohromnih i inhibitorskih novosintetizovanih organskih jedinjenja
 • Primena hemometrijskih metoda analize u hemiji.

ODABRANI PROJEKTI

 • Proučavanje sinteze, strukture i svojstva organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla, Ministarstvo za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije (2005-2010)
 • Proučavanje sinteze, strukture i aktivnosti organskih jedinjenja prirodnog i sintetskog porekla, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2010-2019)
 • Eksperimentalno i hemometrijsko ispitivanje biološki aktivnih i ekološki pogodnih supstanci i rastvarača, Sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj Autonomne pokrajine Vojvodine, Srbija (2011-2015).

ODABRANE REFERENCE

 1. Telegdi, J., Shaban, A., Vastag, Gy. (2018): Micro/nanocapsules for anticorrosion coatings, Ch. 17: Fundamentals of Nanoparticles: Classifications, Synthesis Methods, Properties and Characterization-Micro and Nano Technologies. 1st Ed, Ed by: A. Barhoum and A. S. H. Makhlouf, Butterworth-Heinemann, Elsevier, 521-551.
 2. Vastag, Gy., Shaban, A., Vraneš, M., Tot, A., Belić, S., Gadžurić, S. (2018): Influence of the N-3 alkyl chain length on improving inhibition properties of imidazolium-based ionic liquids on copper corrosion. Journal of Molecular Liquids. 264: 526-533.
 3. Vastag, Gy., Apostolov, S., Perišić-Janjić, N., Matijević B. (2013): Multivariate analysis of chromatographic retention data and lipophilicity of phenylacetamide derivatives. Analytica Chimica Acta. 767: 44-49.
 4. Teofilović, B., Grujić-Letić, N., Goločorbin-Kon, S., Stojanović, S., Vastag, Gy., Gadžurić, S. (2017): Experimental and chemometric study of antioxidant capacity of basil(Ocimum basilicum) extracts. Industrial Crops and Products. 100: 176-182.
 5. Vastag, Gy., Apostolov, S., Matijević, B., Assaleh, F. (2018): Multivariate assessment of azo dyes’ biological activity parameters. Journal of Chromatography B. 1084: 141-149.

OSTALO

 • Boravak u Hemijskom Istraživačkom centru (MTA KKKI) u Budimpešti, Mađarska, kao stipendista Mađarske Akademije Nauka u periodu od 1997-2003. (4-6 meseci godišnje).
 • Član je: Srpskog hemijskog društva-hemijsko društvo Vojvodine, Javnog tela Mađarske Akademije Nauka, Udruženja inžinjera korozije Srbije, Naučnog odbora međunarodne „Yucorr“ konferencije, Uređivačkog odbora časopisa „Zaštita materijala“.
 • Na osnovu ankete studenata najbolji profesor za period od 2009-2012. godine.
 • Od 2004. godine član je komisije za ocenu samostalnih radova učenika u okviru Republičkog takmičenja iz hemije za učenike srednjih škola.