dr Aleksandar Okljesa (2)

dr Aleksandar Oklješa

Vanredni profesor

 

Katedra za organsku hemiju

 

KONTAKT

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine

Kabinet: 7/III

Adresa: Trg Dositeja Obradovića 3

21000 Novi Sad, Republika Srbija

Tel:+ 381 21 485 2780

e-mail: aleksandar.okljesa@dh.uns.ac.rs

SCOPUS Autor ID: 55661145500

ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2336-6155

Obrazovanje

 • 2015. Doktor hemijskih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008. Diplomirani hemičar

akademska i naučna zvanja

 • 2022. Vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2017-2022. Docent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2013-2017. Asistent, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu,
 • 2011-2013. Istraživač-saradnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
 • 2008-2011. Istraživač-pripravnik, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu.

Nastava i kursevi

 • Organska hemija I
 • Organska hemija II
 • Hemija slobodnih radikala
 • Organska hemija IV
 • Hemija steroida
 • Reaktivni intermedijeri
 • Molekulsko modeliranje u organskoj hemiji
 • Računska organska hemija

OBLASTI NAUČNOG ISTRAŽIVANJA

 • Organska sinteza
 • Računska hemija

ODABRANI PROJEKTI

 • Sinteza, karakterizacija i biološka ispitivanja steroidnih derivata i njihovih molekulskih agregata, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2019)
 • Research Cooperation of the University of Szeged and the University of Novi Sad in Development of Anticancer Drug Compounds (RECODAC), IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (2012-2014).

ODABRANE REFERENCE

 1. Karadžić, M. Ž., Jevrića, L. R., Mandić, A. I., Markov, S. L., Podunavac-Kuzmanović, S. O., Kovačević, S. Z., Nikolić, A. R., Oklješa, A. M., Sakač, M. N., Penov-Gaši, K. M. (2017): Chemometrics approach based on chromatographic behavior, in silico characterization and molecular docking study of steroid analogs with biomedical importance. European Journal of Pharmaceutical Sciences. 40: 71–81.
 2. Jevrić, L. R., Karadžić, M. Ž., Mandić, A. I., Podunavac Kuzmanović, S. O., Kovačević, S. Z., Nikolić, A. R., Oklješa, A. M., Sakač, M. N., Penov Gaši, K. M., Stojanović S. Z. (2017): Lipophilicity estimation and characterization of selected steroid derivatives of biomedical importance applying RP HPLC. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis. 134: 27–35.
 3. Djurendić, E. A., Klisurić, O. R., Szécsi, M., Sakač, M. N., Jovanović-Šanta, S. S., Ignáth, I., Kojić, V. V., Oklješa, A. M., Savić, M. P., Penov-Gaši K. M. (2014): X-ray structural analysis and antitumor activity of new salicylic acid derivatives. Structural Chemistry. 25: 1747–1758.
 4.  Oklješa, A. M. Jovanović-Šanta, S. S., Klisurić, O. R., Sakač, M. N., Djurendić, E. A.,  Jakimov, D. S., Aleksić, L. D., Penov Gaši K. M. (2013): Structural analysis and antitumor activity of androstane D-seco-mesyloxy derivatives. Journal of the Brazilian Chemical Society. 24: 1613–1622.
 5. Penov-Gaši, K. M., Oklješa, A. M., Petri, E. T., Ćelić, A. S., Djurendić, E. A., Klisurić, O. R., Csanadi, J. J., Batta, G., Nikolić, A. R., Jakimov, D. S., Sakača M. N. (2013): Selective antitumour activity and ERα molecular docking studies of newly synthesizedD-homo fused steroidal tetrazoles. MedChemComm. 4: 317–323