ПРОФЕСОР ЕМЕРИТУС

Др Божо Далмација стручна биографија

Биографија: Др Божо Далмација је рођен 09. октобра 1951. године у Честерегу. Основно образовање стекао је у родном месту, а средње у Зрењанину 1971. Студије хемије на Природно-математичком факултету у Београду завршио је 1975. године. Последипломске студије завршио је на Природно-математичком факултету у Новом Саду, а магистарски рад одбранио је 1981. године. Докторску дисертацију под насловом „Проучавање примарног и секундарног микробиолошког пречишћавања мешаних рафинеријских и комуналних отпадних вода“ одбранио је 1984. године на Природно-математичком факултету у Новом Саду.

Професионалну каријеру започео је као истраживач-приправник на Департману за хемију, ПМФ-а у Новом Саду, 1979. године. На истом Департману је 1986. године изабран у звање доцента за ужу научну област хемијска технологија и заштита животне средине, а затим 1992. године у звање ванредног професора и 1996. године у звање редовног професора. Био је Директор Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине, и својим активностима је у значајној мери унапредио рад факултета, кроз развој нових наставних програма, унапређење кадрова, простора и опреме Департмана, као и кроз промоцију научних и наставних активности на Департману. Оснивач је Школе за заштиту животне средине – “Waterworkshop ” која се одржава сваког септембра већ више од 20 година и окупља велики број стручњака из науке и привреде које се баве проблематиком вода са различитих аспеката, а коју прати редовна издавачка делатност књига. Један је од оснивача Центра изврсности за хемију околине и процену ризика, као и акредитоване Лабораторије за хемијска испитивања животне средине „Др Милена Далмација“. Један је од оснивача Удружења за унапређење и заштиту животне средине.

Говори руски језик и служи се енглеским и немачким језиком. Са супругом Јеленом, имао је ћерку Милену, која је трагично преминула у 27-ој години живота.

Наставна активност:

 • Рад у наставно-образовном процесу

Проф. др Божо Далмација, био је ангажован као редовни професор на основним, мастер и докторским студијама хемије и заштите животне средине на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине, ПМФ-а у Новом Саду, као и на Факултету техничких наука у Новом Саду. Изводио је наставу на више предмета: Хемијска технологија (на Основним академским студијама хемије и Основним академским студијама хемије – контрола квалитета и управљање животном средином); Квалитет воде за пиће (на Основним академским студијама хемије – контрола квалитета и управљање животном средином, Основним академским студијама заштите животне средине и Основним академским студијама екологије); Заштита вода (на Основним академским студијама контроле квалитета и Основним академским студијама заштите животне средине);  Индустријски процеси (на Основним академским студијама заштите животне средине); Пројектовање процеса третмана отпадних вода (на Мастер академским студијама заштите животне средине); Загађење вода (на Основним академским студијама контроле квалитета и Основним академским студијама заштите животне средине); Екоинжењеринг (на Докторским академским студијама хемије и Докторским академским студијама заштите животне средине) и Квалитет вода (на Мастер академским студијама Грађевинарства).

Увео је два нова образовна смера на Департману за хемију, биохемију и заштиту животне средине (Хемичар – Контрола квалитета и управљање животном средином и Аналитичар заштите животне средине), на сва три нивоа студија (основне, мастер и докторске студије). Такође, увео је низ нових наставних метода кроз увођење нових наставних процеса.

Свој допринос, дао је и кроз објављивање уџбеника (коаутор је 4 основна уџбеника, 6 практикума и 8 помоћних уџбеника) из области заштите животне средине, чиме је омогућио ширење знања, у области у којој је литература на српском језику још увек веома оскудна. Менторством у 14 докторских дисертација, 13 магистарских теза и више десетина дипломских и мастер радова, омогућио је формирање кадра који је способан да решава различите проблеме у животној средини. Већина доктораната проф. Далмације су наставили ширење знања стечених у раду са њим, поставши професори на универзитетима у Србији и свету, чиме је он индиректно допринео афирмацији српске науке и изван граница наше земље.

Уџбеници, монографије и друге књиге:

 • Уџбеници
 1. Далмација Б., Рончевић С., Врбашки Ж., Крчмар Д. (2012), Хемијска технологија, ПМФ, Нови Сад. ИСБН: 978-86-7031-263-0
 2. Агбаба, Ј., Далмација Б., Бечелић-Томин, М., Тубић, А. (2014), Квалитет воде за пиће, ПМФ, Нови Сад, ИСБН: 978-86-7031-351-4
 3. Томашевић Пилиповић Д., Далмација М., Далмација Б., Агбаба Ј., Тричковић Ј., Угарчина Перовић С. (2015), Загађивање вода, ПМФ, Нови Сад, ИСБН: 978-86-7031-395-8
 4. Малетић С., Далмација М., Далмација Б., Бечелић-Томин М., Рончевић С., Крчмар Д., Керкез Ђ. (2017), Извори и контрола загађивања животне средине, ПМФ, Нови Сад. ИСБН: 978-86-7031-418-4
 • Монографије
 1. Dalmacija B., Čukić Z., Tamaš Z., Karlović E., Ivančev-Tumbas I., The Amount Composition and Degree of Purification of Wastewaters in Yugoslav Part of Banat Region, Georaphic Monographs of European Regions – Banat, University of  Novi Sad – West University of  Timisoara – Jozsef Attila University, Novi  Sad – Timisoara – Szeged, 1997., pp. 39- ISBN
 2. Дaлмaциja Б., Пeтрoвић O., Рoнчeвић С., Ивaнчeв-Tумбaс И., Бeчeлић M., Симeунoвoћ J., Aгбaбa J., Рaднoвић Д., Лaзић Н., Ђукић M. (2004) Нaфтнo згaђeњe пoдручja Рaтнoг oстрвa – мoгућнoсти прирoднe биoрeмeдиjaциje, ПMФ, Нoви Сaд. ИСБН:
 3. Maletić, Dalmacija B., Rončević S. (2013) Petroleum Hydrocarbon Biodegradability in Soil – Implications for Bioremediation, In: Hydrocarbon (Eds. V.Kutcherov and A.Kolesnikov), InTech, p. 43-64, ISBN 978-953-51-0927-3.
 4. Дaлмaциja Б., Рoнчeвић С., Дaлмaциja M.†, Tричкoвић J., Крчмaр Д., Maлeтић С., Toмaшeвић Д., Aгбaбa J., Бeчeлић-Toминa M. (2013) Квaлитeт пoвршинских вoдa и сeдимeнaтa – прoцeнa и упрaвљaњe ризикoм, (Урeдници Дaлмaциja Б. и Рoнчeвић С.) ПMФ, Нoви Сaд. ISBN: 978-86-7031-306-4
 5. Tomašević Pilipović D., Kerkez Đ., Dalmacija B., Bečelić-Tomin M., Došić A. (2017) Potential Application of Nano Zero Valent Iron in Environmental Protection, chapter in the book: Advances in Applications of Industrial Biomaterials,179-199. eBook ISBN: 978-3-319-62767-0. DOI: 10.1007/978-3-319-62767-0. Hardcover ISBN: 978-3-319-62766-3.
 • Друге књиге
 1. Дaлмaциja Б., Кaрлoвић E., Taмaш З., (1995). Прaктикум из хeмиjскe тeхнoлoгиje, ПMФ, Институт зa хeмиjу, Нoви Сaд ИСБН:
 2. Дaлмaциja M., Maлeтић С., Дaлмaциja Б. (2013) Прaктикум из зaштитe вoдa I дeo, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт, ИСБН: 978-86-7031-302-6.
 3. Дaлмaциja M., Maлeтић С., Aгбaбa J., Дaлмaциja Б., Moлнaр J., Угaрчинa Пeрoвић С., Toмaшeвић Д. (2013) Прaктикум из квaлитeтa вoдe зa пићe, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт, ИСБН: 978-86-7031-303-3.
 4. Дaлмaциja Б., Maлeтић С., Крчмaр Д., Дaлмaциja M., Toмaшeвић Д., Угaрчинa Пeрoвић С., Пeшић В. (2014) Прaктикум из зaштитe вoдa II дeo, Унивeрзитeт у Нoвoм Сaду, Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт, ИСБН: 978-86-7031-336-1.
 5. Дaлмaциja Б., Рoнчeвић С., Крчмaр Д., Кeркeз Ђ., Пeшић В. (2016) Прaктикум из хeмиjскe тeхнoлoгиje, Прирoднo-мaтeмaтички фaкултeт, Нoви Сaд. ИСБН 978-86-7031-411-5

Научна и стручна делатност:

 • Објављени научни и стручни радови

Област научног рада др Боже Далмације је заштита животне средине: мониторинг акватичних екосистема (површинске воде, подземне воде, седимент), анализа воде и седимента, процена ризика по животну средину, хемијски и инжењеринг у области животне средине, на првом месту технологија воде (третман воде за пиће и отпадних вода).

Научна делатност проф. др Боже Далмације базира се на неколико праваца: 1. Испитивање квалитета ресурса воде за пиће и развој нових технологија за уклањање штетних материја из воде; 2. Мониторинг квалитета отпадних вода и развој технологија за њихов третман; 3. Мониторинг квалитета површинских и подземних вода, као и седимента и развој метода за процену ризика загађених локалитета; 4. Развој метода за ремедијацију загађених локалитета.

Дугогодишњим научно-истраживачким радом у области заштите животне средине, са посебним фокусом на заштиту вода, остварио је значајан научни допринос у овој области како у земљи, тако и иностранству. Резултати спроведених истраживања, поред фундаменталног имају и примењени значај. Међународни и национални пројекти којима је руководио у великој мери су омогућили дефинисање адекватних мера за унапређење квалитета животне средине, а посебно сегмента вода. Мониторинг програмима површинским, подземних и отпадних вода, као и квалитета седимената у водотоцима, допринео је прикупљању важних података о стању животне средине у АП Војводини и процесима који утичу на распростирање загађујућих материја. Прикупљени подаци организовани су у базама података које више од десет година примењују различита предузећа (водопривредна,  комунална), као и локалне самоуправе у секторима заштите животне средине.

Научно-истраживачким радом у области третмана воде за пиће, допринео је бољем разумевању понашања органских и неорганских конституената воде (арсен, природне органске материје, ксенобиотици и др.) током различитих фаза њене обраде и омогућио дефинисање више технолошких решења за њихово ефикасно уклањање из воде за пиће. Иницирао је испитивања квалитета седимента, као важног сегмента животне средине који представља значајан проблем у водотоцима АП Војводине, као и ремедијационих технологија које се могу применити за његову санацију. Најновијим истраживањима у области примене третмана на бази зелених технологија, наставља рад на унапређењу квалитета вода и животне средине у нашој земљи.

 • Избор најзначајнијих радова
 1. Dalmacija B., Mišković D., Živanov Ž., Petrović O. (1986) Combined microbiological and advanced treatment of oil refinery and municipal wastewaters, Water Science and Technology, 18(9), 137-146.
 2. Dalmacija B., Tamaš, Mišković D., Karlović E., Petrović O. (1992) The biosorption of selected pesticides from water by biologically activated carbon, Water Science and Technology, 26(9-11), 1991-1994.
 3. Dalmacija B., Tamaš, Karlović E., Mišković D. (1996) Tertiary treatment of oil-field brine in a biosorption system with granulated activated carbon, Water Research, 30(5), 1065-1068.
 4. Dalmacija B., Ivančev-Tumbas I., Agbaba J., Đurendić M. (2003) Case Study of Petroleum Contaminated Area of Novi Sad After NATO Bombing in Yugoslavia, Soil and Sediment Contamination, 12(4), 591-611.
 5. Dalmacija B., Prica M., Ivančev-Tumbas I., van der Kooij A., Rončević S., Krčmar D., Bikit I., Teodorović I. (2006) Pollution of the Begej Canal sediment – metals, radioactivity and toxicity assessment, Environmental Inernational, 32, 606-615.
 6. Prica, M., Dalmacija, B., Rončević, S., Krčmar, D, Bečelić, M. (2008) A comparison of sediment quality results with acid volatile sulfide (AVS) and simultaneously extracted metals (SEM) ratio in Vojvodina (Serbia) sediments, Science of the Total Environment, 389(2-3), 235-244.
 7. Dalmacija M., Prica M., Dalmacija B., Rončević S., Rajić Lj. (2010) Correlation between the results of sequential extraction and effectiveness of immobilization treatment of lead- and cadmium-contaminated sediment, Scientific World JOURNAL: TSW Environment, 10, 1–19.
 8. Dalmacija M., Prica M., Dalmacija B., Rončević S., Klašnja M. (2011) Quantifying the environmental impact of As and Cr in stabilized/solidified materials, Science of the Total Environment, 412-413, 366-374.
 9. Rajić Lj., Dalmacija B., Dalmacija M., Rončević S., Ugarčina Perović S. (2012) Enhancing electrokinetic lead removal from sediment: Utilizing the moving anode technique and increasing the cathode compartment length. Electrochimica Acta, 86, 34-40.
 10. Molnar J., Agbaba J., Dalmacija B., Tubić A., Krčmar D., Maletić S., Tomašević D. (2013) The effects of matrices and ozone dose on changes in the characteristics of natural organic matter, Chemical Engineering Journal, 222, 435-443.
 11. Kerkez Đ., Tomašević D., Kozma G., Bečelić-Tomin M., Prica M., Rončević S., Kukovecz Á., Dalmacija B., Kónya Z. (2014) Three different clay-supported nanoscale zero-valent iron materials for industrial azo dye degradation: A comparative study, Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, 40(5), 2451-2461.
 12. Spasojević J., Maletić, S., Rončević, S., Radnović, D., Čučak, D., Tričković, J., Dalmacija B. (2015) Using chemical desorption of PAHs from sediment to model biodegradation during bioavailability assessment, Journal of Hazardous Materials, 283, 60-69.
 13. Watson М., Tubić А., Agbaba Ј., Nikić Ј., Maletić S., Molnar Jazić Ј., Dalmacija B. (2016) Response surface methodology investigation into the interactions between arsenic and humic acid in water during the coagulation process, Journal of Hazardous Materials, 312, 150-158.
 14. Krčmar D., Dubovina M., Grba N., Pešić V., Watson M., Tričković J., Dalmacija B. (2017) Distribution of organic and inorganic substances in the sediments of the “Great Bačka Canal”, a European environmental hotspot, Science of the Total Environment,601–602, 833–844.
 15. Krčmar D., Tenodi S., Grba N., Kerkez Dj., Watson M., Rončević, Dalmacija B. (2018) Preremedial assessment of the municipal landfill pollution impact on soil and shallow groundwater in Subotica, Serbia, Science of the Total Environment 615, 1341–1354.
 • Учешће на научним скуповима у земљи и иностранству

Проф. др Божо Далмација учествовао је као аутор или коаутор на преко 500 саопштења, на националним и међународним конференцијама. Одржао је 11 пленарних предавања на националним и међународним конференцијама.

 • Цитираност у земљи и иностранству

Према бази Science Citation Index (SCI, WOS, SCI-expanded), у периоду од 1986. до  2018. године радови су му цитирани 796 пута (без самоцитата), уз h-индекс 17.

 • Ангажовање у изради пројеката

У научном раду руководио је значајним бројем националних и међународних пројеката (програми IPA, EUREKA, FP5, FP6), што је резултовало израдом више од 800 научних публикација (преко 100 радова у часописима међународног значаја). Кроз реализацију међународних пројеката сарађивао је са низом иностраних академских и научно-истраживачких институција и организовао је велики број предавања страних стручњака намењених научној и стручној публици. Своја научна сазнања је примењивао у пракси тако да је учествовао у реализацији (и руководио већином) преко 80 пројеката и студија за привреду (на основу једног од пилот-истраживања изграђена је фабрика воде за пиће у Бањој Луци). Коаутор је 5 техничких решења.

 • Руковођење националним пројектима
 1. Унапређење ремедијационих технологија и развој метода за процену ризика загађених локалитета. Пројекат МПНТР Републике Србије, (Ев. Бр. 43005), од
 2. Развој система контроле квалитета и унапређење процеса заштите вода. Пројекат МНТР Републике Србије, (Ев. Бр. 142058), 2006–2010.
 3. Развој ремедијационих техника загађених локалитета.Пројекат МНТР Републике Србије, (Ев. Бр. 6867b), 2005–2007.
 4. Биоремедијација земљишта и подземних вода загађених нафтом и нафтним дериватима. Пројекат МНТР Републике Србије, (Ев. Бр. 101937), 2002–2005.
 • Руковођење међународним пројектима
 1. Cost-effective technologies for wastewater treatment and waste biodegradation in agro-industries with reclamation of resources, RTD project for INCO-COPERNICUS-Balkans A2. Broj projekta: ICA2-CT-2002-10010. Trajanje projekta: 2003-2005 (3 godine). Rukovodilac: Dalmacija Božo.
 2. Arsenic and pesticide removal from natural water by an effective, safe andcompact-sized separation system, EUREKA прojeкaт брoj E! 3644, Tрajaњe прojeктa: 2006-2009. Брoj прojeктa: E! 3644. Нoсилaц прojeктa: Дaлмaциja Бoжo.
 3. Reinforcement of the laboratory for environmental protection at the faculty of science of the University of Novi Sad as a centre of excellence for environmental chemistry and risk assessment, FP6 projekat, Broj projekta: 043741. Trajanje projekta: 2007-2009. Nosilac projekta: Dalmacija Božo.

Шира друштвена и стручна активност: Радио је на афирмацији ПМФ-а и Универзитета помажући широј друштвеној заједници у решавању проблема и едукацији, одржавши велики број предавања на трибинама и скуповима организованим од стране републичких министарстава, покрајинских органа, локалних самоуправа, невладиних организација, и гостујући у медијима. Учествовао у изради више правилника и уредби у сарадњи са тимовима из надлежних министарстава Републике Србије, а био је и члан одбора и комисија при министарствима. У периоду 2011-2016. године био је члан Матичног одбора за уређивање, заштиту и коришћење вода, земљишта и ваздуха. Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. Био је члан стручног већа за природно-математичке науке на Универзитету у Новом Саду. Био је члан Скупштине руштава Војводине за борбу против рака. Члан је Штаба за ванредне ситуцаије Јужно Бачког округа од 1999. године.

Значајна признања и награде: Јубиларна повеља Југословенског друштва за заштиту вода за изузетан допринос у раду Друштва; Диплома за научно-стручни допринос на конференцијама „Заштита вода“; Повеља за остварене резултате у раду, поводом 50 година Департмана за хемију, биохемију и заштиту животне средине; Плакета Технолошког факултета, Универзитета у Бањој Луци за изванрдан допринос у раду и развоју Технолошког факултета у Бањој Луци.

Хоби: Највећи део слободног времена посвећује прављењу филмова и фотографија.